Nájdené rozsudky pre výraz: správny orgán

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 16343

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3092 dokumentov
52025 dokumentov
1102 dokumentov
10 dokumentov
34 dokumentov
337 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Povinnosťou správneho orgánu je zistiť všetky právne rozhodné skutočnosti bez ohľadu na to, v čí prospech svedčia. Z povinnosti správneho orgánu zistiť úplný stav veci tiež vyplýva, že správny orgán nie je viazaný návrhmi účastníkov konania na vykonanie dôkazov (§ 32 ods. 1 správneho poriadku). Stav veci sa musí zistiť súčasne presne, čo znamená, že musí zodpovedať reálnej skutočnosti. Zistenie úplného a presného stavu vecí je základným predpokladom zákonnosti a správnosti rozhodnutia správneho orgánu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Judity Kokolevskej v právnej veci navrhovateľa J. J., bytom G. č. X., zastúpeného JUDr. I. R., advokátkou v K., Š. č. X., proti odporcovi Obvodnému pozemkovému úradu Košice - okolie, Košice, Popradská č. 78, Nitra o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu číslo 2006/0038
Právna veta: Povinnosťou správneho orgánu v zmysle § 20 Správneho poriadku bolo podanie bez meškania postúpiť príslušnému správnemu orgánu a upovedomiť o tom účastníka konania. Pokiaľ tak správny orgán neurobil trpí jeho postup nezákonnosťou a žalobcovi vzniká právo na uplatnenie svojich nárokov, ktoré mu vznikli nezákonným postupom uvedeného orgánu štátnej správy.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Aleny Poláčkovej PhD., v právnej veci žalobcu: F., bytom v P., zastúpeného JUDr. I., Advokátska kancelária V., proti žalovanému: Krajský pozemkový úrad v Prešove, Masarykova č. 10, Prešov, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 31. aug
Právna veta: V priebehu celého správneho konania má účastník pritom možnosť predkladať a označovať dôkazy a rovnako Sociálna poisťovňa je povinná v každom štádiu správneho konania zabezpečovať dôkazy, ktoré sú v prospech, ale i neprospech účastníka správneho konania (§ 195, 196, 216 zákona o sociálnom poistení). Z možnosti doplňovania dokazovania v každom štádiu správneho konania súd vyvodil, že nie je možné uprieť účastníkovi správneho konania, o právach a povinnostiach, ktorého sa koná, právo disponovať s jeho návrhom, teda rozmyslieť si v konkrétnom štádiu správneho konania,či vzhľadom k vykonaným a pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7 So/9/2007 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Idy Hanzelovej a členiek senátu JUDr. Marianny Reiffovej a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD., v právnej veci navrhovateľky P. T., bytom N., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o predčasný starobný dôchodok, na odvolanie odporkyne proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 2. novembr
Meritum Trovy konania
Právna veta: Rozhodnutie o trovách správneho konania nemusí byť súčasťou rozhodnutia správneho orgánu vo veci samej; správny orgán ho môže vydať aj po rozhodnutí vo veci samej. Ak správny orgán o trovách konania nerozhodol, chýba predmet súdneho preskúmania podľa § 244 O. s. p. a súd musí konanie v danej veci zastaviť.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím z 22. mája 2000 odporkyna priznala navrhovateľovi od 24. júna 1999 pomerný starobný dôchodok vo výške 2 357,- Sk mesačne. Navrhovateľ v návrhu na preskúmanie uvedeného rozhodnutia žiadal priznať tento dôchodok od 6. decembra 1998, zohľadniť v zajatí strávené obdobie od 2. mája 1945 do 4. mája 1946 a doplatiť mu vzniknutý rozdiel. Žiadal tiež vrátiť originály ním predložených dokladov a nahradiť trovy správneho konania, vynaložené na preukázanie nároku na dávku (išlo o trovy úradné
Právna veta: Aj po rozhodnutí súdu o určení lehoty na vydanie rozhodnutia podľa § 250 t ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku nie je vylúčené, aby súd vyhovel návrhu správneho orgánu na predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia, najmä ak je to odôvodnené verejným záujmom na riadnom zistení skutkového stavu veci.

Úryvok z textu:
Uznesením sp. zn. 5Sžnč/3/2011 z 27. októbra 2011 Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej aj „najvyšší súd“) v súlade s ustanovením § 250t Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) uložil odporkyni v lehote do dvoch mesiacov od doručenia tohto rozhodnutia konať a rozhodnúť vo veci návrhu navrhovateľky zo dňa 03. decembra 2010 o vydanie zákazu distribúcie a umiestňovania na trh na území Slovenskej republiky potraviny pod názvom, ktorého súčasťou je slovo: „bryndza“ alebo „bryndzový“, kt
Právna veta: Podanie podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania nemá vplyv na právoplatnosť rozhodnutia, ani nemá za následok prerušenie plynutia lehoty na podanie žaloby podľa V. časti OSP.

Úryvok z textu:
Krajský súd v N. uznesením z 20. apríla 2011, podľa § 250d ods. 3 OSP zastavil konanie, v ktorom sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti a postupu rozhodnutia žalovaného z 12. marca 2010 na základe žaloby, podanej 25. augusta 2010. Uvedeným rozhodnutím žalovaný podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa, Colného úradu
Kľúčové slová: neúčasť na pojednávanísprávny orgán ústne pojednávanie podľa ZP
R 4/2014
Právna veta: Posúdenie otázky, či ospravedlnenie predvolanej osoby na ústnom pojednávaní o prejednaní priestupku je náležité a je z dôležitého dôvodu, patrí výlučne do právomoci správneho orgánu.

Úryvok z textu:
Krajský súd v T. zamietol žalobu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného. Týmto rozhodnutím žalovaný zamietol odvolanie žalobcu proti rozhodnutiu obvodného úradu zo dňa 17. decembra 2004, ktorým uznal žalobcu vinným zo spáchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a za priestupok mu uložil pokutu 500 Sk a povinnosť nahradiť štátu trovy konania spojené s prejednaním priestupku vo výške 150 Sk. Krajský súd sa
Právna veta: Prvostupňový správny orgán sa dopustí porušenia zákona o správnom konaní, keď nevyhotoví zápisnicu z pojednávania, ak sa riadne predvolaní účastníci naň nedostavia, prípadne správny orgán koná v neprítomnosti účastníka konania.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Ž. zamietol žalobu žalobcu o preskúmanie rozhodnutia žalovaného zo dňa 22. septembra 2005. Uvedeným rozhodnutím žalovaný potvrdil rozhodnutie Obvodného lesného úradu v Ž. zo dňa 10. júna 2005, ktorým prvostupňový správny orgán uložil žalobcovi písomné pokarhanie s výstrahou – disciplinárne opatrenie za porušenie § 2 ods. 5 vyhl. č. 229/2001 Z.z. o spôsobe kontroly ulovenej zvery (ďalej len vyhláška č. 229/2001 Z.z.), ktorého sa dopustil tým, že v predpísano
Právna veta: I. Ak splnomocniteľovi - úverovému dlžníkovi je odňatá možnosť určiť a vybrať si osobu splnomocnenca a osoba splnomocnenca viackrát vystupuje v úverových obchodoch spoločnosti, ktorá poskytla úver, táto skutočnosť sama osebe musí nutne vyvolávať pochybnosti u konajúceho katastrálneho orgánu o tom, či výkon práv a povinností splnomocnenca pri uzavretí záložnej zmluvy je skutočne v medziach riadneho zastupovania záujmov úverového dlžníka. II. Ak preskúmavané rozhodnutie správneho orgánu súvisí s otázkou práv spotrebiteľa, správny súd pri rozhodovaní o opravnom prostriedku podľa tretej hlavy p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím zo dňa 12.03.2012 odporkyňa podľa § 31 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov (ďalej na účely tohto rozsudku len „zák. č. 162/1995 Z.z.“) zamietla návrh na vklad záložného práva k nehnuteľnostiam dotknutým začatým vkladovým konaním medzi záložným veriteľom, t.j. navrhovateľkou a záložcom, t.j. zúčastnenou osobou, zastúpenou osobou P. združenie občiansko–právnej pomoci so sídlom v Bratisl
Právna veta: Vychádzajúc z vyššie uvedených ustanovení zákona akceptujúc relevantnú judikatúru najvyššieho súdu v obdobných veciach, najmä rozsudok sp.zn. 3Sžf/39/2008 zo 14.05.2009, z ktorého vyplýva, že daňový preplatok je reálne zaplatená suma, ktorej chýba právny titul na jej viazanie v štátnom rozpočte a preto je potrebné ju vrátiť titulom preplatku (ide o obdobu bezdôvodného obohatenia v občianskoprávnych vzťahoch). V prípade nadmerného odpočtu však právny titul existuje, ide o nárok vyplývajúci z ustanovenia § 79 zákona o DPH v znení neskorších predpisov. Nadmerný odpočet nie je preto možné vrátiť f ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf /39 /2015 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a členo v senátu JUDr. Milana Moravu a JUDr. Petry Príbelskej PhD. , v právnej veci žalobkyne obchodnej spoločnosti TALCUM GRUPPO, s.r.o. so sídlom v Banskej Bystrici, Podháj 57, zastúpenej Mgr. Františkom Popperom, advokátom so síd lom v Banskej Bystrici, Rudlovská cesta 53
MENU