Nájdené rozsudky pre výraz: spravodlivá ochrana práv

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1154

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

645 dokumentov
2827 dokumentov
18 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: : Pri svojom rozhodovaní musí súd (vrátane súdu krajského) súčasne vychádzať z toho, že všeobecné súdy majú poskytovať v občianskom súdnom konaní materiálnu ochranu zákonnosti tak, aby bola zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov (§ 1 O.s.p.). Občianske súdne konanie sa musí v každom jednotlivom prípade stať zárukou zákonnosti a slúžiť na jej upevňovanie a rozvíjanie (§ 3 O.s.p.). Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na to, že ustanovenie čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky je vyjadrením základného práva účastníka konania domáhať sa súdnej ochr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ Ľ.J., bývajúceho v B., L. č. X., 2/ M.J., bývajúcej v B., L. č.X., proti odporcovi JUDr. I.O., bývajúcemu v B., J. č.X., o vydanie bezdôvodného obohatenia a uloženie poriadkového opatrenia, ktorá vec je vedená na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 11 C 218/1995, na odvolanie odporcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo 16. apríla 2004, sp. zn. 15 Co 439/01
Právna veta: Je potrebné posúdiť aj obsah procesného úkony účastníka (§ 41 ods. 2 O.s.p.). Pri posudzovaní procesného úkonu účastníka konania treba mať na zreteli aj celkový zmysel úkonu účastníka. Súd vždy uváži obsah (zmysel) prejavu vôle účastníka a uzavrie, o aký úkon sa z tohto hľadiska jedná. Ak pre odvolací súd by tento úkon bol nezrozumiteľný, bol povinný vyzvať účastníka na náležitú formuláciu úkonu, čo vyplýva zo zmyslu a účelu občianskeho súdneho konania, ktorým je podľa § 1 O.s.p. predovšetkým zabezpečenie spravodlivej ochrany práv a oprávnených záujmov účastníkov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu O. M. , bývajúceho v B. , zastúpeného JUDr. M. I., advokátkou v B. , proti žalovaným 1/ B. , so sídlom v B. , zastúpenému JUDr. T. H. , advokátom v B. , 2/ E. K. , bývajúcej v Ž. , zastúpenej JUDr. R. S., advokátom v B. , o určenie neplatnosti právneho úkonu , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 17 C 141/2003, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Brat
Právna veta: Aj napriek doslovnému zneniu ustanovenia § 185k O.s.p. treba podľa názoru dovolacieho súdu pri jeho výklade, s prihliadnutím na zásadu spravodlivej ochrany práv a právom chránených záujmov vyplývajúcu z ustanovení §§ 1 a 2 O.s.p., uplatniť v otázke účastníctva širší výklad a za účastníka považovať každého, o kom súd už v čase vydania uznesenia o výzve v zmysle § 185m ods. 2 O.s.p. dôvodne predpokladá, že by mohol byť dotknutý na svojich právach a mať námietky proti návrhu na umorenie listiny, a komu z tohto dôvodu uznesenie doručí. Doručenie uznesenia v takomto prípade zakladá zároveň p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. Evy Sakálovej a JUDr. Petra Priehodu v právnej veci navrhovateľky A. H., bývajúcej v R, pošta H, zastúpenej JUDr. B. K., advokátom so sídlom vo V, M, o umorenie listiny, vedenej na Okresnom súde Vranov nad Topľou pod sp.zn. 4 UL 2006 sp.zn. 12 Co 40/06 rozhodol t a k t o : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v
Právna veta: Podľa § 1 O.s.p. Občiansky súdny poriadok upravuje postup súdu a účastníkov v občianskom súdnom konaní tak, aby bola zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov, ako aj výchova na zachovávanie zákonov, na čestné plnenie povinností a na úctu k právam iných osôb. Zmyslom práva na súdnu ochranu je umožniť každému reálny prístup k súdu a tomu zodpovedajúcu povinnosť súdu o veci konať. Ak osoba (právnická alebo fyzická) splní predpoklady ustanovené zákonom, súd jej musí umožniť stať sa účastníkom konania so všetkými procesnými oprávneniami, ale aj povinnosťami, kto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobkyne : E. T. , bývajúca K. , zastúpená JUDr. L. C. , advokátom vo V. , proti žalovaným : 1/ B. R. , bývajúca v S.S. , 2/ G. M. , bývajúca v Š., obe žalované zastúpené JUDr. K. P., advokátom v N. , o určenie neplatnosti odstúpenia od zmluvy , vedenej na Okresnom súde Nové Zámky pod sp. zn. 9 C 184/2004, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 15 . janu
Právna veta: 1. V tejto súvislosti považuje dovolací súd za potrebné uviesť, že podanie správy predsedom senátu alebo povereným členom senátu o doterajšom priebehu konania, ktorá povinnosť vyplýva odvolaciemu súdu z ustanovenia § 215 O.s.p., nie je zopakovaním dokazovania v zmysle § 122 a nasledujúcich O.s.p. 2. Dovolací súd poukazuje na to, že z odôvodnenia súdneho rozhodnutia (§ 157 ods. 2 O.s.p.) musí vyplývať vzťah medzi skutkovými zisteniami a úvahami pri hodnotení dôkazov na jednej strane a právnymi závermi na strane druhej. Všeobecný súd by mal vo svojej argumentácii obsiahnutej v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci S. S.P. , zastúpenej JUDr. T.S: , advokátom v T. , proti odporcom 1/ M. P. , 2/ Ľ. P. , 3/ JUDr. Š. B. , o zaplatenie 33.193,92 € s príslušenstvom, ved enej na Okresnom súde Galanta pod sp. zn. 8 C 245/2007, o dovolaní navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 8. decembra 2010, sp. zn. 9 Co 80/2010, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok
Právna veta: Základné právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky zaručuje, že každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky. Z ustanovenia čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky vyplýva, že každý má právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov, v jeho prítomnosti, a aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom. Podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd každý má právo na to, aby jeho záležitosť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 200 /20 10 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenske j republiky v právnej veci žalo bcu F. , IČO: X. , zastúpeného JUDr. P. M. , proti žal ovan ému P. , IČO: X. , o ochranu dobrej povesti právnickej osoby , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 10 C 197 /2004 , o dovolaní žalo vaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 28 . apríla 20 10 , sp.zn . 2 Co 279 /200 8, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky r
Právna veta: Podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ústavy), každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky. Podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru, každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom, ktorý rozhodne o jeho občianskych právach a záväzkoch (...). Podľa ustálenej judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len ústavný súd) zmyslom a účelom základného pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7 Cdo 42/2010 U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Mgr. G. O., bývajúcej v T. , proti žalovaným 1/ M. H., bývajúcej v B. , 2/ K. H. , bývajúcemu v K. 3/ Ing. D. H., bývajúcemu v B., 4/ H. E. bývajúcej v T. , 5/ R. H. bývajúcemu v T. , všetkých zastúpených Mgr. B. J. , advokátom v P., o určenie, že žalobkyňa je dedičkou po zomrelom , vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 36 C 170/2007, o dovolaní žalovaných 1
Právna veta: 1. V zmysle citovaného ustanovenia § 50 ods. 1 veta prvá Exekučného poriadku okolnosti, ktoré bránia vymáhateľnosti nároku a dôvody pre ktoré je exekúcia neprípustná, sú zároveň dôvodmi na zastavenie exekúcie v ktoromkoľvek jej štádiu (§ 57 ods. 1 písm. a/, b/ a g/). Patrí teda medzi ne aj nedostatok formálnej alebo materiálnej vykonateľnosti rozhodnutia. Pokiaľ povinný v námietkach proti exekúcii namieta nedostatok riadneho doručenia exekučného titulu, t. j. jeho formálnu nevykonateľnosť, je exekučný súd povinný vykonať šetrenie na túto okolnosť. Túto povinnosť možno vyvodiť zo zásad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej M. B. , bývajúcej v B. , proti povinnej A. D. , bývajúcej v B. , zastúpenej JUDr. Romanom Hošovským, advokátom so sídlom v Bratislave, Mikulášska 1/a , o vymoženie 9 441,74 EUR , vedenej na Okresnom súde Bratislav a I pod sp. zn. 3 Er 893/2009 , o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava I z 5. februára 2010
Právna veta: Vo všeobecnosti pod odňatím možnosti konať pred súdom treba rozumieť taký postup súdu, ktorým znemožní realizáciu tých procesných práv, ktoré účastníkom občianskeho súdneho konania procesné predpisy priznávajú za účelom zabezpečenia spravodlivej ochrany ich práv a právom chránených záujmov. O vadu, ktorá je z hľadiska § 237 písm. f/ O.s.p. významná, ide najmä vtedy, ak súd v konaní postupoval v rozpore so zákonom a týmto postupom vylúčil účastníka konania z realizácie jeho procesných práv priznaných mu právnym poriadkom. Takýmto procesným právom účastníka je napr. byť predvolaný na súdne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 10 4/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky J. S., bývajúcej v P., v dovolacom konaní zastúpenej JUDr. D. R. , advokátom so sídlom v P. proti odporcovi M. M. , bývajúcemu v P., v dovolacom konaní zastúpenému JUDr. K. L., advokátkou so sídlom v P., o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov , vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 28 C 151/2008, o dovolaní odporcu proti rozsudku Kraj
Právna veta: Správca bytového domu je osobou, ktorá zabezpečuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome okrem iného služby spojené s užívaním bytu a nebytového priestoru, ďalej prevádzku údržby, opravy a udržania spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a je povinný vykonávať správu domu samostatne, v mene vlastníkov bytov nebytových priestorov na ich účet, ako aj konať pri správe domu za vlastníkov bytov a zodpovedá za záväzky až do výšky splatených úhrad za plnenia, alebo do výšky zostatku fondu prevádzky. Pokiaľ je odvolanie podané včas, odvolací súd tieto zrejmé ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Ob do 19/20 12 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvy šší súd Slovenskej republiky v pr ávnej veci žalobcu : S. E. - D. , a. s., P. , IČO: X. , proti žalovanému : O. S. B. D. , G. , IČO: X. , právne zastúpenému JUDr. S. Z. , advokátom, F. o náhradu škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny vo výške 6 580,80 Eur , na dovolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Žiline zo dňa 29. februára 2012, č. k. 13Cob 239/2011 -82, takto r o z h o d o l : Najv
MENU