Nájdené rozsudky pre výraz: spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 37

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

223 dokumentov
240 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 1 O.s.p. Občiansky súdny poriadok upravuje postup súdu a účastníkov v občianskom súdnom konaní tak, aby bola zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov, ako aj výchova na zachovávanie zákonov, na čestné plnenie povinností a na úctu k právam iných osôb. Zmyslom práva na súdnu ochranu je umožniť každému reálny prístup k súdu a tomu zodpovedajúcu povinnosť súdu o veci konať. Ak osoba (právnická alebo fyzická) splní predpoklady ustanovené zákonom, súd jej musí umožniť stať sa účastníkom konania so všetkými procesnými oprávneniami, ale aj povinnosťami, kto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobkyne : E. T. , bývajúca K. , zastúpená JUDr. L. C. , advokátom vo V. , proti žalovaným : 1/ B. R. , bývajúca v S.S. , 2/ G. M. , bývajúca v Š., obe žalované zastúpené JUDr. K. P., advokátom v N. , o určenie neplatnosti odstúpenia od zmluvy , vedenej na Okresnom súde Nové Zámky pod sp. zn. 9 C 184/2004, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 15 . janu
Právna veta: 1. V tejto súvislosti považuje dovolací súd za potrebné uviesť, že podanie správy predsedom senátu alebo povereným členom senátu o doterajšom priebehu konania, ktorá povinnosť vyplýva odvolaciemu súdu z ustanovenia § 215 O.s.p., nie je zopakovaním dokazovania v zmysle § 122 a nasledujúcich O.s.p. 2. Dovolací súd poukazuje na to, že z odôvodnenia súdneho rozhodnutia (§ 157 ods. 2 O.s.p.) musí vyplývať vzťah medzi skutkovými zisteniami a úvahami pri hodnotení dôkazov na jednej strane a právnymi závermi na strane druhej. Všeobecný súd by mal vo svojej argumentácii obsiahnutej v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci S. S.P. , zastúpenej JUDr. T.S: , advokátom v T. , proti odporcom 1/ M. P. , 2/ Ľ. P. , 3/ JUDr. Š. B. , o zaplatenie 33.193,92 € s príslušenstvom, ved enej na Okresnom súde Galanta pod sp. zn. 8 C 245/2007, o dovolaní navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 8. decembra 2010, sp. zn. 9 Co 80/2010, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok
Právna veta: Základné právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky zaručuje, že každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky. Z ustanovenia čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky vyplýva, že každý má právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov, v jeho prítomnosti, a aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom. Podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd každý má právo na to, aby jeho záležitosť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 200 /20 10 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenske j republiky v právnej veci žalo bcu F. , IČO: X. , zastúpeného JUDr. P. M. , proti žal ovan ému P. , IČO: X. , o ochranu dobrej povesti právnickej osoby , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 10 C 197 /2004 , o dovolaní žalo vaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 28 . apríla 20 10 , sp.zn . 2 Co 279 /200 8, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky r
Právna veta: Podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ústavy), každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky. Podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru, každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom, ktorý rozhodne o jeho občianskych právach a záväzkoch (...). Podľa ustálenej judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len ústavný súd) zmyslom a účelom základného pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7 Cdo 42/2010 U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Mgr. G. O., bývajúcej v T. , proti žalovaným 1/ M. H., bývajúcej v B. , 2/ K. H. , bývajúcemu v K. 3/ Ing. D. H., bývajúcemu v B., 4/ H. E. bývajúcej v T. , 5/ R. H. bývajúcemu v T. , všetkých zastúpených Mgr. B. J. , advokátom v P., o určenie, že žalobkyňa je dedičkou po zomrelom , vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 36 C 170/2007, o dovolaní žalovaných 1
Právna veta: Správca bytového domu je osobou, ktorá zabezpečuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome okrem iného služby spojené s užívaním bytu a nebytového priestoru, ďalej prevádzku údržby, opravy a udržania spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a je povinný vykonávať správu domu samostatne, v mene vlastníkov bytov nebytových priestorov na ich účet, ako aj konať pri správe domu za vlastníkov bytov a zodpovedá za záväzky až do výšky splatených úhrad za plnenia, alebo do výšky zostatku fondu prevádzky.    Pokiaľ je odvolanie podané včas, odvolací súd tieto zrejmé ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Ob do 19/20 12 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvy šší súd Slovenskej republiky v pr ávnej veci žalobcu : S. E. - D. , a. s., P. , IČO: X. , proti žalovanému : O. S. B. D. , G. , IČO: X. , právne zastúpenému JUDr. S. Z. , advokátom, F. o náhradu škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny vo výške 6 580,80 Eur , na dovolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Žiline zo dňa 29. februára 2012, č. k. 13Cob 239/2011 -82, takto r o z h o d o l : Najv
Právna veta: Ako je zrejmé zo samotného rozhodnutia súdu druhého stupňa Krajský súd v Prešove pri výpočte trov konania vychádzal zo žalovanej sumy 12,206,86 €, a to z dôvodu, že časť vymáhanej pohľadávky bola pred rozhodnutím súdu navrhovateľovi uhradená. Podľa § 142 ods. 1 OSP účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal. Podľa § 151 ods. 5 veta prvá OSP trovy konania určí súd podľa sadzobníkov a podľa zásad platných pre náhradu mzdy a hotových výdavkov. Podľa § 10 ods. 1 vyhlášk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2MCdo/5/2014 8310205788 28. 10. 2015 JUDr. Martin Vladik ECLI:SK:NSSR:2015:8310205788.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa GENERAL FACTORING, a.s., so sídlom v Bratislave, Košická č. 56, IČO: 35 838 825, zastúpeného advokátskou kanceláriou HMG & PARTNERS, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Štefanovičova č. 12, proti odporcom 1/ Z.
Právna veta: Príprava pojednávania (§ 114 O.s.p.) zahŕňa okruh činnosti súdu - súhrn jeho oprávnení i povinnosti pre zabezpečenie pozitívnych podmienok rýchleho, hospodárneho i účinného prejednania veci na pojednávaní súdu tak, aby bola zachovaná spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov konania i osôb zúčastnených na konaní. Doručenie žaloby i vyjadrenia k nej (§ 114 ods. 2 O.s.p.) predstavujú elementárne (dôležité a neopomenuteľné) úkony súdu v procese riadnej prípravy súdneho pojednávania s cieľom zabezpečiť účastníkom konania účinnú a efektívnu realizáciu naväzujúcich procesných p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. L.S. , bývajúceho v K. , zastúpeného JUDr. V.S ., advokátom v K. , proti žalovaným 1/ Slovenskej republike – Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné námestie 13, IČO 00166073 , 2/ Slovenskej republike – Generálna pro kuratúra Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Štúrova 2, IČO 00166481 , 3/ Slovenskej republike – Ministerstvo
Právna veta: Dovolací súd v danom prípade dospel k záveru, že právo žalobkyne na riadne odôvodnenie porušené bolo. Odôvodnenie napadnutého rozsudku odvolacieho súdu (rovnako i potvrdzujúce rozhodnutie súdu prvého stupňa) totiž vychádza z ústavnej nekonformnosti výkladu noriem spojených s uplatnením práva na súdnu ochranu, zjavnej nesprávnosti deklarovaných premís a z nich dôvodiacich právnych záverov, čo má dopad na celkovú presvedčivosť rozhodnutia, na spravodlivé usporiadanie vzťahov. Občiansky súdny poriadok totiž stojí na zásade a princípoch, ktoré uprednostňujú zabezpečenie spravodlivej ochrany práv a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. B. , bývajúcej v Ž. , zast úpenej JUDr. Máriou Padalovou , advokátkou v Žiline, Štefániková č. 33, proti žalo van ému Mestu Žilina, IČO: 00 321 796, o nahradenie vyhlásenia vôle na uzavretie zmluvy o prevode vlastníctva bytu , vedenej na Okresn om súde Žilina pod sp. zn. 17 C 138/2006 , o dovolaní žalobkyne proti r ozsudku Krajského súdu v Žiline z 28. januára 201 3, sp. zn
Právna veta: Takéto rozhodnutie nie je v rozpore s právnym názorom vysloveným v rozhodnutí Najvyššieho súdu SSR sp. zn. 1 Cz 139/76, publikovanom v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk ročník 1978 pod číslom 31 (R 31/1978), podľa ktorého pred právoplatným skončením konania o dedičstve nemôže súd rozhodovať o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k veciam po poručiteľovi medzi viacerými dedičmi s poukazom na to, že nadobudli vlastníctvo k týmto veciam smrťou poručiteľa podľa veľkosti dedičských podielov. Uvedené rozhodnutie sa nijako nevyjadruje k procesnej možnosti či nemožnosti súdu preruši ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 157/ 2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ M. T. a 2/ V. T. , oboch bývajúcich v T. , zastúpených Mgr. Petrom Miklóssym, advokátom so sídlom vo Vrábľoch, Hlavná č. 1221, proti žalovanej J. T. , bývajúcej v T. , zastúpenej advokátskou kanceláriou s názvom Jurovatý & Partners, s. r. o. , so sídlom v Bratislave, Námestie SNP č. 14, v mene ktorej vykonáva advokáciu ako konateľ advokát JUDr. Eduard Jurovat
Kľúčové slová: oprava chýb v rozsudku oneskorene podané odvolanieodvolacia lehota
R 22/2003
Právna veta: Odvolací súd nemôže odmietnuť ako oneskorene podané odvolanie, ak zistí, že smeruje proti rozhodnutiu, ktoré vyžaduje opravu výroku postupom podľa § 164 O.s.p..

Úryvok z textu:
Krajsky súd v Košiciach uznesením z 18. mája 2000 odmietol odvolanie žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Košice I z 8. októbra 1998, č. k. 16 C 601/97-54, ktorým bola žalovanému uložená povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 161 482,50 Sk a náhradu trov konania do 15 dní od právoplatnosti rozsudku. Zároveň rozhodol o trovách odvolacieho konania. Odmietnutie odvolania odôvodnil jeho oneskoreným podaním. Uviedol, že rozsudok súdu prvého stupňa bol zástupcovi žalovaného doručený 5. novembra
MENU