Nájdené rozsudky pre výraz: starobné dôchodkové sporenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 300

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

27 dokumentov
709 dokumentov
1 dokument
21 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Predmetné ustanovenie § 293bl ods. 1 bolo do zákona č. 461/2003 Z.z. zavedené novelou č. 572/2009 Z.z. a od 01.01.2010 sa stalo súčasťou platného právneho poriadku, pričom vytvára rámec pre poskytnutie tzv. „generálneho pardonu“. Z citovaného ustanovenia jednoznačne vyplývajú dve podmienky, a to jednak, že penále sa viaže na dlžné poistné a dlžné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za obdobie pred 01.01.2010 a jednak, že toto dlžné poistné a dlžné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ku ktorým sa vzťahuje penále, musí byť zaplatené najneskôr do 30.04.2010. Text ustanovenia považuje ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3014200512 Dátum vydania rozhodnutia: 11. decembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Kováčová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:3014200512.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Kataríny Benczovej a JUDr. Jozefa Hargaša, v právnej veci žalobkyne: Ing. X., bytom O., zastúpenej Mgr. P., bytom O., proti žalovaného: Sociálna pois
Právna veta: Podľa § 293bl ods. 1 zákona o sociálnom poistení Sociálna poisťovňa nepredpíše penále alebo odpustí povinnosť zaplatiť predpísané penále, ktoré sa viaže na dlžné poistné a dlžné príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu za obdobie pred 1. januárom 2010 zaplatené najneskôr do 30. apríla 2010. Uvedené ustanovenie upravuje nepredpísanie penále alebo odpustenie povinnosti platiť penále povinnému subjektu a to len v prípade, ak povinný subjekt celé dlžné poistné a dlžné príspevky zaplatí najneskôr do 30. apríla 2010. To znamená, že k 30. aprílu 2010 už voči Sociálnej poisť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7Sžso /29/2013 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a člen iek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Marianny Reiffovej v právnej veci žalobcu KM LOGISTIC, s.r.o., so sídlom v Galante, Matúškovská cesta č. 1413, IČO: 36 533 858, zastúpeného JU Dr. Petrom Peružekom, advokátom so sídlom v Hlo hovci, Cintorínska ul. č. 1, proti žalovanej Sociálna poisťovňa, ústred
Právna veta: Podľa § 172 ods. 1 zákona o sociálnom poistení na konanie vo veciach sociálneho poistenia sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje ani na konanie vo veciach starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom. Podľa § 172 ods. 3 zákona o sociálnom poistení konanie vo veciach podľa odseku 1 je a) konanie v dávkových veciach sociálneho poistenia (ďalej len "dávkové konanie"), b) iné konanie (ďalej len "nedávkové konanie"). Podľa § 172 ods. 5 zákona o sociálnom poistení predmetom nedávkového konania je rozhodovanie o vznik ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Ing. J. F. , narodeného X. , zastúpeného JUDr. J. F. obaja bytom v B. , Ď. ul. č. X. , proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave , Ul. 29. augusta č. 8, o návrhu na odstránenie nečinnosti orgánu verejnej správy v konaní vrátenie poistného, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky u k l a d á Sociálnej poisťovni, ústredie, so sídlom v Bratislave,
Právna veta: Zákonodarca v § 5 písm. c/ zákona č. 461/2003 Z.z. nerozlišuje v odkaze na zákon o advokácii medzi advokátom, ktorý vykonáva svoje povolanie samostatne a advokátom, ktorý túto činnosť vykonáva ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným. Nie je možné, aby súd vychádzal z inej formulácie, než je dikcia zverejnená v Zbierke zákonov a v tomto smere, pokiaľ zákonodarca neprejavil vôľu v diferencovaní SZČO vo vzťahu k zákonu o advokácii a vo vzťahu k forme výkonu advokácie, je potrebné aplikovať komplexne znenie zákona o advokácii a konštatovať, že samostatne zárobkovo činnou osobou , ktorú má na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 9Sžso/12 /2011 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a člen iek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Márie Usačevovej v práv nej veci žalobcu : J., .bytom X. proti žalovan ému : Sociálna poisťovňa ústredie , so sídlom v Bratislave, ul. 29. augusta č. 8 o preskúmanie rozhodnutia žalovaného číslo 322 - 3065 -GC -04/2009 z 18. augu
Právna veta: Tak ako zákon o sociálnom poistení ukladá zamestnávateľovi povinnosti na účely zistenia správnej výšky poisteného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, zákonnou povinnosťou Sociálnej poisťovne je vyhodnocovať podklady tak, aby bola zistená správna suma poisteného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Ak však predsa len dôjde k priznaniu dávky v nezákonnej výške, na účely odstránenia prípadných pochybení zákon o sociálnom poistení, ako predpis verejného práva, v § 112 ods. 3 oprávňuje sociálnu poisťovňu na zníženie neprávom priznanej dávky. Z ustanovenia § 112 ods. 1 zákona o so ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 9S o/96/2014 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Judity Kokolevskej v právnej veci navrhovateľa: Ing. J. T. , nar. XY , bytom M. , zastúpeného splnomocneným zástupcom: JUDr. Jurajom Tkáčom , bytom Družicová 1, Bratislava, proti odporkyni: Sociálnej poisťovni, ústrediu , so sídlom Ul. 29. augusta č.
Kľúčové slová: penálepovinnosť predpísať penále
Právna veta: Z ust. § 240 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. vyplýva, že už okamihom omeškania so splatnosťou poistného a príspevku na starobné dôchodkové sporenie za príslušný kalendárny mesiac, vznikajú obom účastníkom povinnosti súvisiace s týmto omeškaním. Žalovanej vzniká povinnosť predpísať penále (s výnimkou uvedenou v odseku 2) a žalobcovi vzniká povinnosť predpísané penále zaplatiť. Moderačné oprávnenie žalovanej z ustanovenia § 240 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. nevyplýva. To znamená, že žalovaná nie je oprávnená penále vyplývajúce z tohto ustanovenia odpustiť, resp. znížiť. Len vtedy, ak za kontrolo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 4014201129 Dátum vydania rozhodnutia: 31. mája 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Zuzana Ďurišová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:4014201129.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyo vej, PhD. v právnej veci žalobkyne G. U., X., proti žalovanej Sociálna poisťovňa - ústredie, Ul. 29. august
Kľúčové slová: konanie vo veciach sociálneho poistenia
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na skutočnosť, že zákon o sociálnom poistení ustanovuje špeciálnu právnu úpravu konania vo veciach sociálneho poistenia, vylučujúc použitie všeobecného predpisu o správnom konaní, t. j. správneho poriadku. Konanie, ktoré sa začína na podnet organizačnej zložky Sociálnej poisťovne, je začaté odo dňa, keď príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne urobila voči účastníkovi konania prvý úkon (§ 185 ods. 4 zákona o sociálnom poistení). Zákon o sociálnom poistení však nekonkretizuje o aký úkon má ísť, a preto za prvý úkon je možné považovať aj doručenie rozhodnutia, poki ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 9Sžso/67/2 011 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Márie Usačevovej , v právnej veci žalobcu J.. M. C. , bytom S., N. , zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr . Cimrák, s.r.o., Štefánikova 7, Nitra proti žalovanej Sociálnej poisťovni, ústredi u, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava
Právna veta: Za porušenie povinností v sociálnom poistení, vyplývajúcich z § 231 ods. 1 písm. f) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, nemožno považovať nepredloženie hlásenia obsahujúceho mesačné výkazy poistného a príspevkov na starobné a dôchodkové sporenie v elektronickej podobe.

Úryvok z textu:
Krajský súd v T. rozsudkom z 10. septembra 2008 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia žalovanej z 23. apríla 2008 o uložení pokuty vo výške 2000 Sk za to, že v mesiacoch október 2007 a november 2007 nezasielal mesačné výkazy poistného a príspevkov na starobné a dôchodkové sporenie elektronickou formou, ktorú určila žalovaná, ale na predpísaných tlačivách. Krajský súd v odôvodnení uviedol, že povinnosť podávať hlásenia žalovanej elektronickou formou vyplývala pri
Právna veta: Odvolací súd poukazuje tiež na § 146 zákona o sociálnom poistení, ktoré upravuje povolenie splátok dlžných súm poistného. Podľa tohto ustanovenia Sociálna poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby povinnej odvádzať poistné povoliť splátky dlžných súm pre platobnú neschopnosť tejto osoby, ak dôvodne možno predpokladať, že v období nie dlhšom ako 18 mesiacov bude schopná zaplatiť dlžné sumy poistného, a ak je už v čase rozhodovania o povolení splátok týchto dlžných súm schopná plniť odvodové povinnosti. Z uvedeného vyplýva, že povinný subjekt je oprávnený ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Sžo/51/2016 6014201537 04. 10. 2016 JUDr. Jana Zemková ECLI:SK:NSSR:2016:6014201537.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a členiek senátu JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Petry Príbelskej PhD. v právnej veci žalobcu: JUDr. Y. T., bytom W., proti žalovanej: Sociálna poi
Kľúčové slová: penálenárok na penáleprávo predpísať penále
Právna veta: Taktiež možno konštatovať, že penále je sankcia za porušenie povinností odviesť poistné včas alebo v správnej výške podľa zákona o sociálnom poistení. Nárok na penále nevzniká priamo zo zákona, ale porušením uvedených povinností vzniká Sociálnej poisťovni právo predpísať penále. Až predpísaním penále vzniká Sociálnej poisťovni pohľadávka, ktorú je možné vymáhať na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia. Penále sa nepovažuje za príslušenstvo istiny (poistného a príspevkov). Vzniká samostatne a stáva sa pohľadávkou až jeho predpísaním, t. j. na vznik povinnosti zaplatiť penále neposta ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sžsk/30/2017 7015201416 27. 11. 2018 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2018:7015201416.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Viery Nevedelovej a JUDr. Eriky Čanádyovej, v právnej veci žalobcu: CI - servis a.s., so sídlom Werferova 1,
MENU