Nájdené rozsudky pre výraz: starobný dôchodok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2797

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

292 dokumentov
12261 dokumentov
147 dokumentov
39 dokumentov
5 dokumentov
16 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 209 ods. 3 a 4 zák.č. 461/2003 Z.z. výrok rozhodnutia obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo a v odôvodnení rozhodnutia organizačná zložka Sociálnej poisťovne uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bola vedená pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na ktorých základe rozhodovala. Z odôvodnenia preskúmavaného rozhodnutia nevyplýva, podľa akých ustanovení a ktorého právneho predpisu odporkyňa dospela k sume neobmedzeného PMZ len vo výške 27 862 Sk a prečo starobný dôchodok neprepoč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu Anny Žákovej a JUDr. Violy Takáčovej v právnej veci navrhovateľa Ing. L.F., bývajúceho v H., K., proti odporkyni S.P., B., o starobný dôchodok, o odvolaní odporkyne proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 12. septembra 2007, č.k. 34Sd/64/2007-29, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v T
Právna veta: Vznik nároku na starobný dôchodok a jeho výplatu podľa zák.č.100/1988 Zb. súčasne vylučuje možnosť vzniku nároku na starobný dôchodok podľa §65 ods.1 zák.č.461/2003 Z. z. Žiadosť o zohľadnenie ďalšej doby zamestnania po vzniku nároku na starobný dôchodok je preto možné posúdiť len podľa § 259 ods.1 zák.č.461/2003 Z. z., t.j. podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003. V žiadosti o starobný dôchodok z 20.októbra 2006 navrhovateľ žiadal aj o započítanie doby zamestnania od 17.marca 1990 do 30.júna 1990 a od 15.augusta 1990 do 30.septembra 1991. Uvedená doba je dobou ďalšieho zamestnania po v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu Anny Žákovej a JUDr. Violy Takáčovej v právnej veci navrhovateľa J., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul.29.augusta č.8, Bratislava o starobný dôchodok, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Prešove zo 7.decembra 2007, č.k. 5Sd/73/2007-35, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky
Právna veta: Podľa § 261 ods. 1 zák. č. 461/2003 Z.z. suma starobného dôchodku poistenca, ktorý splnil podmienky nároku na tento dôchodok pred 1. januárom 2004, je po vzniku nároku na starobný dôchodok nepretržite zamestnaný k 31. decembru 2003 a nepoberal starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo ich časť, sa určí podľa tohto zákona. Náhradné doby získané po vzniku nároku na starobný dôchodok sa posudzujú podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003. Táto suma nesmie byť nižšia ako suma určená podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003, a to vrátane úpravy dôchodkov a zvýšenia dôchodkov prislúchajú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Anny Žákovej a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Violy Takáčovej, v právnej veci navrhovateľky Mgr. B.V., CSc., bytom v B., V., zastúpenej Mgr. P.K., advokátom so sídlom v B., V., proti odporkyni S.P., Ú., B., o výšku starobného dôchodku, na odvolanie navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave, č.k. 6Sd/497/05-31 z 28. marca 2007, rozhodol t a k t
Právna veta: Podľa § 68 ods. 1 zákona suma predčasného starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty znížený o 0,5% za každých začatých 30 dní od vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku; § 63 ods. 1 tretia veta a štvrtá veta platia rovnako. Podľa odseku 7 citovaného ustanovenia poistencovi, ktorý ku dňu, od ktorého požiadal o priznanie predčasného starobného dôchodku, spĺňa podmienky nároku ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Anny Žákovej a členiek senátu JUDr. Violy Takáčovej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci navrhovateľa J. Ď., ybtom K., zastúpeného advokátom JUDr. M. G., advokátom, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, B., o výšku predčasného starobného dôchodku, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Prešove zo 6. fe
Právna veta: Nárok na výsluhový dôchodok a nárok na starobný dôchodok nepodmieňujú tie isté sociálne udalosti. Vznik nároku na starobný dôchodok závisí od dovŕšenia vekovej hranice a od splnenia podmienky potrebnej doby poistenia (zabezpečenia) a vznik nároku na výsluhový dôchodok je podmienený dobou trvania služobného pomeru počas určeného počtu rokov, preto tieto dávky nemožno vzájomne zamieňať.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu Anny Žákovej a JUDr. Violy Takáčovej v právnej veci navrhovateľky V. C. bývajúcej v M., zastúpenej JUDr. L. S., bytom M., proti odporkyni S.P., Ú., U., o starobný dôchodok, na odvolanie odporkyne proti rozsudku Krajského súdu v Žiline zo 7. júna 2007, č.k. 12Sd/331/2006-28, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky
Právna veta: Podľa § 274 ods. 1, 2 zsp nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie sa priznávajú do 31. decembra 2023. Suma starobného dôchodku, pomerného starobného dôchodku a invalidného dôchodku, na ktorý vznikne nárok podľa odseku 1, nesmie byť nižšia ako suma určená podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003, a to vrátane úpravy dôchodku a zvýšenia dôchodkov prislúchajúcich podľa osobitného predpisu (§ 274 ods. 2 prvá veta zsp). Navrhovateľovi bol priznaný invalidný dôchodok prvým rozhodnutím odporkyne (z 8. júla 2005) v sume zohľadňujúcej výkon zamestnania vo zvýhodn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Anny Žákovej a členiek senátu JUDr. Violy Takáčovej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci navrhovateľa J. S., bytom B., O., proti odporkyni S.P., Ú., U., o výšku invalidného dôchodku, na odvolanie odporkyne proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 29.marca 2007, č.k. 12Sd/347/2006-21, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovens
Právna veta: Dôkaz o doručení rozhodnutia v dôchodkovej veci nemusí predložiť účastník správneho konania, ale orgán, ktorý vo veci rozhodol.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu Anny Žákovej a JUDr. Violy Takáčovej v právnej veci navrhovateľa Ing. A. Š., PhD., bývajúceho v B., proti odporkyni S.P., Ú., U., o starobný dôchodok, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 15. júna 2007, č.k.5Sd/467/2005-51, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského s
Právna veta: Z návrhu na začatie konania vyplýva, že navrhovateľ sa domáha preskúmania rozhodnutia odporkyne, za ktoré považuje záznam odporkyne z 10. mája 2006 – RDI. Odvolací súd sa stotožnil s názorom krajského súdu, že uvedený (interný) záznam nemá náležitosti rozhodnutia správneho orgánu o právach a povinnostiach fyzickej osoby v oblasti verejnej správy (§ 244 ods.2 OSP) a nemôže byť preto predmetom preskúmavania v správnom súdnictve.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 9So/98/2009 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa L. I., bývajúceho v Š., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Bratislava, Ul. 29. augusta č.8, o preskúmanie zákonnosti RDI-likvidačného predpisu z 10.mája 2006, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniam Krajského súdu v Nitre z 2.apríla 2009, č.k.23Sd/76/2009-3 a č.k.23Sd/76/2009-5, rozhodol t a k t o: Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenia Kr
Právna veta: Podmienky priznania starobného dôchodku upravuje zákon o sociálnom poistení. Podľa § 65 ods. 1 tohto zákona poistenec má nárok na starobný dôchodok, ak bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek. Podľa ods. 2 dôchodkový vek je 62 rokov veku poistenca, ak tento zákon neustanovuje inak. Navrhovateľ žiadosťou, keď dosiahol vek 60 rokov, žiadal o priznanie starobného dôchodku. Napadnutým rozhodnutím odporkyňa jeho žiadosť zamietla s poukazom na to, že nedosiahol zákonom požadovanú vekovú hranicu 62 rokov. Toto rozhodnutie bolo vecne správne, nakoľko z uvedených ustanovení z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7 So 66/2009 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci navrhovateľa M. W., bytom v M., proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave, ul. 29. augusta č. 8, o starobný dôchodok, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 20. februára 2009, č. k. 7
Právna veta: Ak štátny občan Slovenskej republiky po presídlení z bývalého Sovietskeho zväzu z republiky Ukrajina splnil podmienky nároku na starobný dôchodok podľa slovenského práva už za účinnosti Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o sociálnom zabezpečení, nebolo možné v jeho prípade použiť ustanovenia Dohody medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o sociálnom zabezpečení z 2. decembra 1959.

Úryvok z textu:
9So/ 21 /2010 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Jany Henčekovej , PhD. v právnej veci navrhovateľky N. S., zastúpenej advokátkou JUDr. A. L. , prot i odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredi u, Ul. 29. augusta 8, Bratislava , o starobný dôchodok , o odvolaní navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach
MENU