Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1000757
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60876
USSR: 33970
NSČR: 116501
NSSČR: 62635
USČR: 75976
EUR-LEX (sk): 11437
EUR-LEX (cz): 11475
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 415631
Krajské súdy (ČR): 38862
Posledná aktualizácia
20.05.2019 06:52

Nájdené rozsudky pre výraz: starostlivosť súdu o maloletých


Približný počet výsledkov: 392 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: starostlivosť súdu o maloletých
  • starostlivost nájdené 14284 krát v 4148 dokumentoch
  • sud nájdené 2668648 krát v 60640 dokumentoch
  • o nájdené 2669290 krát v 60743 dokumentoch
  • malolety nájdené 21733 krát v 2453 dokumentochZbierka NS 2/2018
R 22/2018
Uznesenie
Kľúčové slová: práva dieťaťa, starostlivosť súdu o maloletých , výsluch maloletej
Právna veta: V mimosporových konaniach je odvolací súd povinný nariadiť pojednávanie iba v prípadoch uvedených v ustanovení § 385 ods. 1 Civilného sporového poriadku.

Úryvok z textu:
UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Heleny Haukvitzovej a členov senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a JUDr. Mariána Sluka, PhD., v právnej veci starostlivosti o maloletého X. M., zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín, dieťa rodičov matky D. M. bývajúcej v U., a otca W. M., bývajúceho v S., t.č. bývajúci spoločne v I. obaja zastúpení advokátskou kanceláriou JUDr. Slávik a partneri, s.r.o., so sídlom v .
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky pri svojej rozhodovacej činnosti vychádza konštantne z toho, že nestrannosť sudcu nemôže ohroziť skutočnosť, že sudca účastníka pozná z dôvodu pôsobenia na rovnakom pracovisku, pokiaľ tu nejde o vzťah takej intenzity, pre ktorý by tu existovali pochybnosti o jeho zaujatosti. Pokiaľ ide o profesionálne, resp. kolegiálne vzťahy sudcov a zamestnancov súdov (a to i na tom istom súde), ktoré neprekračujú tomu zodpovedajúce medze, objektívne nie je daný dôvod pre pochybnosti o nezaujatosti, lebo táto skutočnosť sama osebe ešte nesvedčí o existencii vzťahu relevantné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8 Nc 14 /2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti súdu o malolet ú V. O. , naroden ú X. , bývajúc u u matky, zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v N. , dieťa rodičov matky – Mgr. M. O. , bývajúcej v N. a otca – M. P., bývajúceho v N. , o návrhu otca na zníž enie výživného, vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 24 P 23/201 3, o vylúčení sudcov Krajského súdu v Nitre z prejednávania a .
Právna veta: Právo na rovnosť v konaní je v zmysle judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky súčasťou práva na spravodlivý súdny proces, a prejavuje sa vytváraním rovnakých procesných podmienok a rovnakého procesného postavenia subjektov, o ktorých právach a povinnostiach rozhoduje občianskoprávny súd. Rovnosť účastníkov v občianskom súdnom konaní bližšie charakterizuje § 18 O.s.p., podľa ktorého účastníci majú v občianskom súdnom konaní rovnaké postavenie a súd je povinný zabezpečiť im rovnaké možnosti na uplatnenie ich práv. Táto zásada sa premieta aj v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Cdo 232 /2013 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu M UDr. M. Š., bývajúce ho v S., proti žalovan ým 1/ H. K. , bývajúcej v M. , t.č. V. , 2/ Ing. Ľ. P. , 3/ Ing. H. P. , obom bývajúcim v B. , zastúpen ým JUDr. L. P., advokátom so sídlom v B. , o určenie neplatnosti zmlúv , vedenej n a Okresnom súde M artin pod sp. z n. 10 C 48 /200 8, o dovolaní žalo van ých 2/, 3 / proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 28. septembra 201 .
Právna veta: Konanie o zmene priezviska maloletého dieťaťa je samostatným konaním starostlivosti súdu o maloleté dieťa podľa § 176 a nasl. O.s.p. a prípadné prerušenie konania možno pripustiť len celkom výnimočne v prípade, ak výsledok konania, v ktorom sa rieši otázka majúca podstatný vplyv a význam pre rozhodnutie súdu, môže podstatne zmeniť rozhodnutie súdu vo veci samej. Zdôraznil, že výnimočnosť použitia ustanovení o fakultatívnom prerušení konania vo veciach starostlivosti súdu o maloleté dieťa je daná aj tým, že súd v tomto konaní postupuje a robí vhodné opatrenia týkajúce sa maloletého dieťať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti súdu o malol etého K. T. , nar. X. , zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice I, matky Z. O. , bývajúcej v K. , otca B. T. , bývajúceho v K. , zastúpený m JUDr. M. R. , advokátom v K. , o zmenu priezviska a úpravu styku , vedenú na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 22 P 53/2009, o dovolaní otca proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 10. mája .
Právna veta: Spôsobilým predmetom dovolacieho konania je len také rozhodnutie, resp. rozsudok, ktorý je vydaný v osobitnom konaní vo veci starostlivosti súdu o maloletých v zmysle ustanovenia § 176 a nasl. O.s.p., a ktorého predmetom bolo priznanie rodičovských práv a povinností takémuto (maloletému) rodičovi dieťaťa (staršiemu ako 16 rokov) v určitom konkrétne vymedzenom rozsahu vo vzťahu k osobnej starostlivosti o dieťa. I keď úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom je jednou zložkou rodičovských práv a povinností vo vzťahu osobnej starostlivosti o dieťa, z hľadiska prípustnosti dovolania (resp. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky J. Š., bývajúcej v P., proti odporcovi A. Š., bývajúcemu v P., o rozvod manželstva a úpravu práv a povinností na čas po rozvode k maloletej A. Š., nar. X., vedenej na Okresnom súde Prievidza pod sp.zn. 9 C 135/2007, o dovolaní odporcu proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 24. júna 2009 sp.zn. 5 Co 151/2009 takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Navrhovateľke .
Právna veta: Zmena okolnosti rozhodnej pre určenie vecne a miestne príslušného súdu v čase začatia konania (§ 11 ods. 1 O. s. p.), o ktorý prípad ide aj v konaní o danej veci, pretože po začatí konania sa zmenilo bydlisko žalovaného, nie je skutočnosťou opodstatňujúcou delegáciu veci inému súdu, vzhľadom na zásadu občianskeho súdneho konania, že príslušnosť určená v čase začatia konania trvá až do skončenia tohto konania bez ohľadu na zmenu rozhodných okolností po začatí konania (perpetuatio fori), ktorá neplatí v prípade konaní starostlivosti súdu o maloletých, v ktorých je možné prenesenie príslušn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne A., spol. s r. o., so sídlom v B., IČO: X., proti žalovanému Mgr. R. D., nar. X., bývajúcemu v B., o zaplatenie 75.000,- Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Trebišov pod sp. zn. 6 C 122/2008, o návrhu žalobkyne na prikázanie veci Okresnému súdu Bratislava II, takto r o z h o d o l : Návrhu žalobkyne na prikázanie veci Okresného súdu Trebišov sp. zn. 6 C 122/2008 Okresnému .
Zbierka NS 3/2010
R 24/2010
Uznesenie
Kľúčové slová: rozhodnovaie o výžive maloletých, účastníci, starostlivosť súdu o maloletých
Právna veta: Rozhodovanie o výžive maloletých detí je konaním vo veciach starostlivosti súdu o maloletých v zmysle § 176 až § 180 O.s.p. Okruh účastníkov takéhoto konania treba posúdiť podľa ustanovenia § 94 ods. 1 O.s.p., podľa ktorého v konaní, ktoré možno začať i bez návrhu, sú účastníkmi aj tí, o právach alebo povinnostiach ktorých sa má konať. Z hľadiska tohto ustanovenia je účastníkom konania predovšetkým maloleté dieťa, o právach ktorého na výživné súd koná.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti súdu o L. Z., narodenú X., bývajúcu v R., v dovolacom konaní zastúpenú JUDr. M. O., advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v Ž., dieťa rodičov, matky Ing. I. Z., bývajúcej v M. a otca Ing. V. Z., bývajúceho v R., o určenie výživného, vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp.zn. 21 P 218/2006, o dovolaní L. Z. proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 27. novembra 2008 sp.zn. 10 CoP 34/ .
Právna veta: Jedným z nevyhnutných predpokladov, za ktorých môže súd nariadiť predbežné opatrenie je v zmysle § 74 ods. 1 O.s.p., (rovnako v zmysle § 102 ods. 1 O.s.p.) potreba dočasnej úpravy pomerov účastníkov konania, ktorá nemusí vyplývať len z naliehavosti situácie, ale v prípade konania starostlivosti súdu o maloletých aj z existencie záujmu maloletého dieťaťa na danej dočasnej úprave pomerov (naliehavosť potreby dočasnej úpravy pomerov predbežným opatrením v týchto konaniach ustupuje záujmu maloletého dieťaťa a teda ak je nariadenie predbežného opatrenia v záujme maloletého dieťaťa nemusí byť nevyhn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 17CoP/81/2015 6715206677 28. 01. 2016 Mgr. Dušan Ďurian ECLI:SK:KSBB:2016:6715206677.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, vo veci starostlivosti o maloletého A. Y. C., nar. XX.XX.XXXX, bytom v R., N. rad č. XXX/XX, zastúpeného Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, pracovisko Krupina, ako kolíznym opatrovníkom, dieťa rodičov .
Právna veta: Pre viaceré súdne rozhodnutia vydané v občianskom konaní platí, že nemôžu byť exekučnými titulmi, pretože z ich povahy vyplýva, že nútený výkon neprichádza do úvahy. Týka sa to najmä rozhodnutí o osobnom stave a iných konštitutívnych rozhodnutí. Predbežné opatrenie o úprave styku rodičov s maloletými deťmi však nie je rozhodnutím, ktorým sa deklaruje alebo konštituuje určité právo alebo právny vzťah, a preto naň môže nadväzovať vykonávacie konanie. Nevyhnutným predpokladom jeho výkonu je vykonateľnosť predbežného opatrenia a odmietanie povinného dobrovoľne sa podrobiť súdnemu rozhodnutiu. Výko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republ iky v senáte zloženom z predsed níčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Milana Lipovského a JUDr Igora Burgera na neverejnom zasadnutí v zmysle § 382a Tr. por. 26. februára 2014 v Bratislave , v trestnej veci obvineného Ing. R. M. pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 349 alinea 2 Tr. zák. , vedenej na Okresnom súde Prievidza pod sp. zn. 2T 44/2010 , o dovolaní, kt .
Právna veta: Procesný postup súdu, v rámci ktorého zisťuje názor maloletého (§ 100 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku bez prítomnosti právneho zástupcu rodiča, nemá za následok odňatie možnosti rodiča konať pred súdom.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti súdu o maloletého M. F., narodeného X., bývajúceho v K., zastúpeného kolíznou opatrovníčkou M. B., pracovníčkou Okresného súdu Humenné, dieťa rodičov, matky M. F., bývajúcej v K., zastúpenej JUDr. J. V., advokátkou v H., a otca, M. F., bývajúceho v H., o návrhu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom na vydanie predbežného opatrenia, vedenej na Okresnom súde Humenné pod sp.zn. 19 .
Zbierka NS 1/2015
R 4/2015
Uznesenie
Kľúčové slová: vedľajší účastník konania, právny záujem, sporové konanie
Právna veta: Vedľajšie účastníctvo (§ 93 Občianskeho súdneho poriadku) je pojmovo vylúčené v konaní vo veciach starostlivosti súdu o maloletých.

Úryvok z textu:
... stupňov o nepripustení vedľajšieho účastníctva Rady pre práva dieťaťa – Slovenská republika v konaní vo veciach starostlivosti súdu o maloleté deti. Rada pre práva dieťaťa – Slovenská republika taktiež namietala, že rozhodnutie odvolacieho súdu spočíva na ... konflikt bude teda vedľajšie účastníctvo zásadne vylúčené, a preto neprichádza do úvahy ani vo veciach starostlivosti súdu o maloleté deti. Platná právna úprava upravuje vstup vedľajšieho účastníka do konania dvojakým spôsobom. V súlade s .
Právna veta: Podľa § 349 Tr. zák. č. 300/2005 Z. z., účinného od 1. januára 2006, prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia sa dopustí ten, kto po tom, čo sa proti nemu bezvýsledne použili opatrenia v občianskom súdnom konaní smerujúce k výkonu rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej dohody o výchove maloletých detí, marí výkon takého rozhodnutia alebo dohody alebo kto marí výkon predbežného opatrenia uloženého v občianskom súdnom konaní na ochranu osôb ohrozených násilím alebo vo veciach starostlivosti súdu o maloletých, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov. Podľa § 171 ods. 3 Tr. zák. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... účinného do 31. decembra 2005, aj marenie výkonu predbežného opatrenia uloženého v občianskom súdnom konaní vo veciach starostlivosti súdu o maloletých. Na základe jazykového, logického, ako aj systematického a historického výkladu, podľa toho ako sa postupne ... násilím , ale aj pokiaľ ide o výkon predbežného opatrenia uloženého v občianskom súdnom konaní vo veciach starostlivosti súdu o maloletých. Zároveň treba podotknúť, že v predchádzajúcom Trestnom zákone č. 140/1961 Zb. sa skutková podstata .
Právna veta: Novela Občianskeho súdneho poriadku vykonaná zákonom č. 384/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravila postup súdu v súvislosti s doručovaním návrhu na nariadenie predbežného opatrenia. Dôvodová správa k uvedenej novele uvádza, že takouto úpravou sa má vytvoriť priestor na to, aby sa odporca dozvedel o predbežnom opatrení až v okamihu, keď je voči nemu účinné. Preto mu nemožno doručovať ani návrh, ani prípadne odvolanie, ak bol návrh na nariadenie predbežného opatrenia odmietnutý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti D.T. C. , obe zastúpené kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, Vazovova 7/ A, deti .
Právna veta: Súd pri určovaní výšky výživného na maloleté dieťa prihliada aj na to, do akej miery sú potreby maloletého hradené z dávok štátnej sociálnej podpory, nevynímajúc dávky platené zo zahraničia.

Úryvok z textu:
... CMP) obsahujúca niektoré ustanove nia o dovolaní, „neustanovuje inak“ pokiaľ ide o prípustnosť dovolania vo veciach starostlivosti súdu o maloletých. Vzhľadom na uvedené bolo potrebné posudzovať prípustnosť dovolania otca podľa ustanovení CSP.8. Aj po zmene ... /2017). Rozhodnutie najvyššieho súdu sp. zn. 6 Cdo 113/2017, posudzujúc prípustnosť dovolania podaného vo veci starostlivosti súdu o maloletých, vychádza zo širšie chápaného obsahu pojmu „ustálená rozhodovacia prax“ tak, že jeho súčasťou sú tiež .
Právna veta: Miestna príslušnosť všeobecného súdu vo veciach starostlivosti o maloleté dieťa sa určuje podľa okolností, ktoré tu boli v čase prvého rozhodnutia súdu a trvá po celú dobu konania (tzv. zásada perpetuatio fori.) Zmena takto určenej príslušnosti je zásadne možná len postupom podľa ustanovenia § 177 ods. 2 O.s.p.

Úryvok z textu:
... 177 ods. 2 O.s.p., kedy, ak sa zmenili okolnosti, podľa ktorých sa posudzuje príslušnosť pre konanie vo veciach starostlivosti súdu o maloletých, môže príslušný súd, ak je to v záujme maloletého, preniesť svoju príslušnosť na iný súd.
Právna veta: "Dovolaním možno napadnúť právoplatné rozhodnutia odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa (§ 236 ods. 1 O.s.p.).\ Tento mimoriadny opravný prostriedok je prípustný proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu v prípadoch uvedených v ustanovení § 237 písm. a/ až g/ O.s.p. a proti rozsudku odvolacieho súdu v prípadoch uvedených v ustanovení § 238 ods. 1, 2 a 3 O.s.p. Podľa štvrtého odseku § 238 O.s.p. však dovolanie nie je prípustné vo veciach upravených Zákonom o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov okrem rozsudku o obmedzení alebo pozbavení rodičovských práv a povinností, alebo o p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... trovách konania poukazu júc na § 146 ods. 1 písm. a/ O.s. p. vzťahujúci sa na konanie vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti. Naň poukázal i pri rozhodovaní o trovách odvolacieho konania. Proti tomuto rozsudku odvo lacieho súdu podala dovolanie matka, ktorá ... súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci starostlivosti súdu o maloleté de ti P. P., nar . X . a M., nar. X ., obe zastúpené kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny .
Právna veta: Miestna príslušnosť sa riadi zásadou perpetuationis fori vyjadrenou v § 11 ods. l O.s.p., t.j. že miestna príslušnosť všeobecného súdu dieťaťa určená podľa okolností, ktoré tu boli v čase prvého rozhodnutia súdu, trvá po celú dobu konania. Je preto vylúčené, aby súd, ktorého miestna príslušnosť bola založená prvým rozhodnutím vo veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa, pri podaní ďalšieho návrhu na začatie konania reagoval na zmenu okolností, podľa ktorých sa posudzuje miestna príslušnosť súdu, vyslovením miestnej nepríslušnosti podľa § 105 O.s.p. Zmena okolností daná zmenou bydliska d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vo veci starostlivosti súdu o maloletého R. . Takto založená príslušnosť Okresného súdu Vranov nad Topľou so zreteľom na zásadu perpetuatio fori v zmysle § 11 ods. 1 O.s.p. trvá po celú dob u konania vo veci starostlivosti súdu o maloletého (pokiaľ nedôjde ... práv a povinností otca k maloletému. Pokiaľ ide o posúdenie miestnej príslušnosti všeobecne možno uviesť, že vo veciach starostlivosti súdu o maloletých sa uplatňuje osobitná výlučná miestna príslušnosť podľa § 88 ods. 1 písm. c/ O.s.p., podľa .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.