SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351594
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
23.04.2021 03:01

Nájdené rozsudky pre výraz: štátny občan Slovenskej republiky


Približný počet výsledkov: 421 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: štátny občan Slovenskej republiky
  • statny nájdené 61818 krát v 14766 dokumentoch
  • obcan nájdené 14904 krát v 6504 dokumentoch
  • slovensky nájdené 547648 krát v 66130 dokumentoch
  • republika nájdené 534655 krát v 66128 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 83 dokumentov
Krajské súdy SR 3722 dokumentov
Odborné články 16 dokumentov


Právna veta: Trest vyhostenia je možné uložiť pri splnení podmienok § 57 Trestného zákona iba páchateľovi trestného činu, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky ani osobou, ktorej bolo priznané postavenie utečenca. Z dikcie článku 23 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a ustanovenia § 57 Trestného zákona vyplýva, že trest vyhostenia nie je možné uložiť občanovi Slovenskej republiky, a to ani v prípade, ak sa zdržiava v cudzine. Pre uloženie trestu vyhostenia je rozhodujúce občianstvo páchateľa v čase rozhodovania súdu o uložení trestu, nie v čase spáchania trestného činu. Súčasťou zisťovania skutkovéh ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci obvineného J. R., vedenej na Okresnom súde B. I, sp. zn. 2 T 3/96, na základe sťažnosti generálneho prokurátora Slovenskej republiky vyslovil, že právoplatným rozsudkom tohto súdu z 10. februára 1997, bol porušený zákon v ustanovení § 2 ods. 5 Trestného poriadku vo vzťahu k § 57 Trestného zákona v neprospech obvineného J. R. Preto tento rozsudok zrušil vo výroku o treste vyhostenia uloženého podlá § 57 Trestného zákona. Z odôvodnenia: Napadnutým .
Právna veta: V konaní na súdoch Slovenskej republiky môžu štátni občania Českej republiky i právnické osoby so sídlom v Českej republike platiť súdny poplatok neprevyšujúci 5.000,- Sk kolkovými známkami Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
Metský súd uznesením zastavil konanie a žiadnemu z účastníkov nepriznal náhradu trov konania. Rozhodol tak s odôvodnením, že žalobca na výzvu súdu v stanovenej lehote nezaplatil súdny poplatok prevodným príkazom. Poukázal na ust. § 9 ods. 1 Zákona o súdnych poplatkoch, podľa ktorého žalobca ako cudzinec nemôže platiť súdne poplatky kolkovými známkami. Proti tomuto uzneseniu podal žalobca odvolanie. Žiadal napadnuté rozhodnutie zrušiť a vrátiť vec na ďalšie konanie. Namietal, že nebol v zmysle § 5 O.s.p. .
Právna veta: Inštitút vydávacej väzby v konaní o európskom zatýkacom rozkaze (§ 16 resp. § 17 zákona o európskom zatýkacom rozkaze) má iný charakter než väzba v rozsahu jej úpravy v štvrtej hlave prvej časti Trestného poriadku. To platí aj o dôvodoch tejto väzby. Je síce tiež prostriedkom na zabezpečenie účasti osoby obvineného v konaní (v tomto prípade vydávacom), jej dôvody však nie sú vymedzené tak striktne ako v ustanovení § 71 Tr. por.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konano m dňa 14. decembra 2016, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Pavla Farkaša a sudcov JUDr. Martina Piova rtsyho a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci vyžiadanej osoby P. K. , v extradičnom konaní, o sťažnosti vyžiadanej osoby proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave zo dňa 3. októbra 2016 , sp. zn. 3Ntc/11/2016, takto r o z h o d o l : Podľa § 193 ods. 1 písm. c/ Tr. por. .
Právna veta: Zákonodarca má značný priestor na úpravu pobytových režimov, a to zvlášť pri dlhodobejších formách. Napokon trvalý pobyt je predpokladom aj na získanie štátneho občianstva. Z uvedeného vyplýva, že zákonodarca vyvážil ústavne chránenú hodnotu bezpečnosti štátu na jednej strane a ústavne procesné práva, resp. právo na ochranu rodinného života, akcentujúc bezpečnosť štátu. Zákonodarca uprednostnil bezpečnosť nielen z hľadiska jej samej, ale aj z hľadiska utajenosti spravodajských informácií. V konfrontácii s bezpečnosťou štátu zákonodarca uprednostnil len ochranu života a zákaz mučenia. Je nepoch ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najv yšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Ing. Miroslava Gavalca , PhD., v právnej veci žalobcu: M. M. , bytom B. X. , X. X. B. , štátny občan Ruskej federácie , právne zastúpeného Advokátska kancelária Škamla, s.r.o ., Makovického 15, 010 01 Žilina, proti žalovanému : Prezídium policajného .
Právna veta: I. Účelové manželstvo predstavuje také manželstvo, k uzatvoreniu ktorého došlo s cieľom získať pobyt, pričom preukázať takýto účel manželstva je povinnosťou správnych orgánov. II. Účelové manželstvo je taký zväzok, pri ktorého uzavretí boli dané dva úmysly snúbencov: jednak úmysel negatívny, neviesť spoločný rodinný život ako manželia, a potom úmysel pozitívny, totiž obísť zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. III. Pri preukazovaní účelovosti manželstva je nutné sa zamerať ako na úmysel obchádzať z ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v spojení s čl. 6 Zmluvy o Európskej únii v znení Lisabonskej zmluvy. V prípade záveru, že manželstvo cudzinca so štátnym občanom Slovenskej republiky spadá do sféry ochrany poskytovanej prostredníctvom čl. 8 ods. 1 Dohovoru, vyžadujú kritériá vyplývajúce z čl. 8 ods. 2 Dohovoru .
Právna veta: Za oprávnené osoby podľa zákona č. 319/1991 Zb. o zmiernení majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení neskorších predpisov nemožno považovať zbehov alebo vojnových zajatcov z bývalej maďarskej armády ani vtedy, ak sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, majú na jej území trvalý pobyt, lebo z terajšieho územia Slovenskej republiky neboli protiprávne a násilne odvlečení jednotkami Ministerstva vnútra bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík alebo štátnou bezpečnosťou na územie bývalého Zväzu sovie ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Krajský súd v K. rozsudkom z 2. júna 1999 potvrdil rozhodnutie z 19. marca 1992, ktorým Slovenská správa sociálneho zabezpečenia v Bratislave, právna predchodkyňa odporkyne (ďalej len odporkyňa), zamietla žiadosť navrhovateľa o úpravu dôchodku a o odškodnenie podlá zákona č. 319/1991 Zb o zmiernení majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení neskorších predpisov (Ďalej len „zákon č. 319/1991 Zb.“) za dobu .
Právna veta: Na rozdiel od konania popísaného v ustanovení § 355 ods. 1 alebo 2 Trestného zákona, ktoré je trestným činom pri jednej alebo dvoch osobách, ktoré prostredníctvom konania páchateľa nedovolene prekračujú (majú prekročiť) štátnu hranicu Slovenskej republiky alebo nedovolene prechádzajú cez jej územie, pri troch a viacerých takých osobách sa použije aj okolnosť, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby podľa odseku 3 písm. d) naposledy označeného ustanovenia v nadväznosti na ustanovenie § 138 písm. j) Trestného zákona. Tým je vyjadrená kvantifikácia závažnosti konania páchateľa podľa počt ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... alebo iného priamo či nepriamo finančnú výhodu alebo inú materiálnu výhodu pre osobu, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky alebo osobou s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, organizuje nedovolené prekročenie štátnej hranice Slovenskej republiky ... skutkovej podstaty sa napĺňa objekt skutkovej podstaty tohto trestného činu pre jedinú osobu, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky alebo osobou s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky tým, že páchateľ v úmysle získať pre .
Právna veta: Príslušníkov ozbrojených zborov nemožno považovať za zamestnancov na účely zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, lebo z povahy nimi vykonávanej činnosti vyplýva, že nemôžu byť prijatí na služobné miesto na základe sprostredkovania zamestnania podľa tohto zákona a vykonávajú svoje povinnosti v služobnom pomere k štátu. Ozbrojený zbor ani jeho zložka preto nemajú povinnosť zamestnávať vo vzťahu k počtu členov ich ozbrojených zborov občanov so zdravotným postihnutím, alebo zabezpečovať takúto povinnosť ná-hradným plnením.

Úryvok z textu:
... prostredníctvom sprostredkovania zamestnania podľa tohto zákona, nakoľko policajtom, podľa zákona o štátnej službe príslušníkov, môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorý o prijatie písomne požiada, a okrem iných predpokladov je zdravotne, telesne a ... v zmysle § 1 ods. 2 tohto zákona považovaní, okrem iných, aj príslušníci ZVJS) môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorý o prijatie písomne požiada, a je bezúhonný, je spoľahlivý, spĺňa stupeň .
Právna veta: Ak štátny občan Slovenskej republiky po presídlení z bývalého Sovietskeho zväzu z republiky Ukrajina splnil podmienky nároku na starobný dôchodok podľa slovenského práva už za účinnosti Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o sociálnom zabezpečení, nebolo možné v jeho prípade použiť ustanovenia Dohody medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o sociálnom zabezpečení z 2. decembra 1959.

Úryvok z textu:
9So/ 21 /2010 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Jany Henčekovej , PhD. v právnej veci navrhovateľky N. S., zastúpenej advokátkou JUDr. A. L. , prot i odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredi u, Ul. 29. augusta 8, Bratislava , o starobný dôchodok , o odvolaní navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 24. .
Právna veta: Predpokladom vzniku nároku na prepočet starobného dôchodku podľa § 65 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a podľa článku 23 ods. 3 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o sociálnom zabezpečení nie je evidencia trvalého pobytu žiadateľa o dávku, ale zistenie, či na Slovensku býval s úmyslom trvale sa tu zdržovať. Samotné hlásenie o jeho trvalom pobyte má evidenčný charakter a môže byť len jedným z dôkazov o trvalom pobyte.

Úryvok z textu:
... . decembra 2001 s účinnosťou od 1. júla 2009 považujú za doby zabezpečenia (poistenia) toho zmluvného štátu, na území ktorého mal štátny občan Slovenskej republiky alebo Ukrajiny trvalý pobyt 31. decembra 2001. Podľa § 3 ods. 2 zákona č.135/1982 Zb. o hlásení a .
Kľúčové slová: príplatok k dôchodku politickým väzňom, uplatnenie nároku na príplatok a konanie o príplatku

Zbierka NS 5/2011
R 56/2011
Právna veta: Slovenskému štátnemu občanovi, ktorý má nárok na starobný dôchodok a jeho výplatu len z českého systému sociálneho zabezpečenia, nemoţno zamietnuť ţiadosť o príplatok k starobnému dôchodku politickým väzňom z dôvodu, ţe nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok a jeho výplatu v slovenskom systéme sociálneho poistenia.

Úryvok z textu:
... výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu, ku dňu podania žiadosti o príplatok je štátnym občanom Slovenskej republiky a ktorá bola a) najmenej 3 mesiace väznená, 3 mesiace vo výkone trestu odňatia slobody, 3 mesiace zaradená ... orgán príslušný na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu a ku dňu podania žiadosti o príplatok k dôchodku je štátnym občanom Slovenskej republiky a z textu poznámok pod čiarou k odkazom 2/ a 3/ uvedeným v § 2 ods.1 .
Právna veta: I. Rozhodnutie o vzatí zadržanej (vyžiadanej) osoby do predbežnej väzby je v zmysle § 15 ods. 1, ods. 2 zákona o EZR v znení zákona č. 344/2012 Z.z. účinného od 1. decembra 2012 rozhodnutím fakultatívnym, ktoré okrem splnenia formálnych podmienok vyžaduje aj zistenie existencie takých okolností (materiálna podmienka), z ktorých vyplýva obava zo zmarenia účelu konania o európskom zatýkacom rozkaze v prípade, ak by sa toto viedlo voči vyžiadanej osobe na slobode. II. Okolnosťami odôvodňujúcimi hrozbu zmarenia účelu konania o európskom zatýkacom rozkaze sú vecou individuálneho posúdenia zo str ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . mája 201 3 bol pod sp. zn. 4St 19/12w Úradom prokuratúry Korneuburg, Rakúska republika vydaný európsky zatýkací rozkaz na štátneho občana Slovenskej republiky T. I., a to za účelom jeho vydania na trestné stíhani e pre trestn é čin y profesionálneho podvodu podľa .
Kľúčové slová: právo na navrátenie vlastníctva k pozemku, reštitučný nárok, pozemkový úrad

Zbierka NS 1/2014
R 8/2014
Právna veta: V ustanovení § 2 zákona č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona č. 180/1999 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov je kogentným spôsobom ustanovené, kto je oprávnenou osobou na navrátenie vlastníctva alebo priznania práva na náhradu za pozemky v prípade splnenia taxatívne stanovených zákonných ustanovení § 3. Skutočnosti preukazujúce oprávnenosť osoby pozostávajúce z listiny preukazujúcej vlastníctvo žiadaných pozemkov, a pokiaľ žiadateľom nie je oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 (pôvodný vlastník ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... uplynutím lehoty uvedenej v ustanovení § 5 alebo ak bola pred uplynutím tejto lehoty vyhlásená za mŕtvu, sú oprávnenými osobami štátni občania Slovenskej republiky, fyzické osoby v tomto poradí: a) dedič zo závetu, ktorý bol predložený v konaní o dedičstve, ktorý nadobudol celé dedičstvo .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.