Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1047697
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62956
USSR: 34402
NSČR: 119734
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 419295
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
23.10.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: štátny orgán


Približný počet výsledkov: 3980 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: štátny orgán
  • statny nájdené 55724 krát v 13520 dokumentoch
  • organ nájdené 284240 krát v 28243 dokumentochZbierka NS 4-5/1996
R 38/1996
Uznesenie
Kľúčové slová: postup pri vydávaní osvedčenia, neoprávnený zásah do osobnosti fyzickej osoby
Právna veta: Za neoprávnený zásah do osobnosti občana nemožno považovať postup pri vydávaní osvedčenia podľa § 9 ods. 1 zákona č. 451/1991 Zb. Neoprávneným zásahom v zmysle § 13 Občianskeho zákonníka môže byť iba samotné neoprávnené evidovanie osoby v materiáloch bývalej Štátnej bezpečnosti.

Úryvok z textu:
... z. a ktorá má aj v súčasnosti možnosť tieto materiály využívať. Nie je preto v danom prípade rozhodujúce, či príslušné štátne orgány poverili alebo nepoverili ďalšou realizáciou činností vyplývajúcich zo zák. č. 451/1991 Zb. iný orgán štátu. Táto okolnosť môže ... postup pri vydávaní osvedčenia podľa § 9 ods. 1 zák. č. 451/1991 Zb. V takomto prípade, keď príslušný štátny orgán vo vydanom osvedčení uviedol, že žiadateľ je osobou vedenou v bývalých archívnych materiáloch Štátnej bezpečnosti ako osoba uvedená v § .
Právna veta: Ak osoba uplatňujúca reštitučný nárok podľa zákona č. 87/1991 Zb. nepreukáže v občianskom súdnom konaní existenciu vlastníctva k veci, jej návrh na vydanie veci, resp. na finančnú náhradu, nemôže byť úspešný. Samotnou účinnosťou zákona č. 128/1946 Zb. nedošlo k obnoveniu vlastníckych práv osôb, ktoré tieto práva stratili v dobre neslobody (od 29. septembra 1938 do 4. mája 1945.)

Úryvok z textu:
... 1948, č. k. D 1232/47-7 a 1233/47-6, vydané v dedičských konaniach, nemajú povahu úspešného rozhodnutia príslušného štátneho orgánu o nároku uplatnenom podľa § 4 ods. 1 zákona č. 128/1946 Zb., ako sa mylne domnieva dovolateľ. Totiž predmetom .
Právna veta: Ak išlo o byt, ktorý sa podľa zákona č. 46/1964 Zb. prideľoval a takéto administratívne rozhodnutie chýba (§ 154 ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení platnom do 31. decembra 1991), dohoda o odovzdaní a prevzatí bytu (§ 155 ods. 1 Občianskeho zákonníka y znení platnom do 31. decembra 1991) je neplatná a fakticky obsadený byt treba považovať za byt získaný protiprávne. V takomto prípade neexistoval právny vzťah spôsobilý zmeniť sa na nájom podľa § 871 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
... uzatvoril) právo byt užívať, dojednávala s občanom príslušná organizácia, ktorá obytný dom spravovala. Išlo teda o iný subjekt odlišný od štátneho orgánu, ktoiý byt prideľoval. O tom svedčí i sama existencia ust. § 28 ods. 1 zákona č. 41/1964 Zb., podľa .
Právna veta: Súd nemôže zrušiť bezpodielové spoluvlastníctvo manželov podľa § 148a ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak v čase rozhodnutia súdu bolo oprávnenie manžela (žalovaného) na podnikateľskú činnosť už zrušené.

Úryvok z textu:
... v danom prípade splnené podmienky pre zrušenie tohto spoluvlastníctva súdom podľa § 148a ods. 2 Občianskeho zákonníka. Skutočnosť, že uvedený štátny orgán žalovanému vydané oprávnenie na podnikateľskú činnosť zrušil rozhodnutím z 25. apríla 1996, č. Žo- 96/02040/000, nepovažoval z hľadiska .
Právna veta: Aj v prípadoch tzv. lustračného zákona sa môže občan domáhať ochrany svojej osobnosti, a to aj formou peňažného zadosťučinenia podľa § 13 ods. 2 a ods. 3 Občianskeho zákonníka, ak bol v materiáloch bývalej StB neoprávnene evidovaný ako osoba uvedená v § 2 ods. 1 zákona č. 451/1991 Zb. a neoprávnenosť takejto evidencie bola preukázaná. Za nemajetkovú ujmu podľa § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka zodpovedá po 1. januári 1993 Slovenská republika - Slovenská informačná služba.

Úryvok z textu:
... štátnej správy Slovenskej republiky prevzal výslovne spomínanú pôsobnosť časti bývalého Federálneho ministerstva vnútra, ale i to, ktorému štátnemu orgánu bola táto pôsobnosť, pri chýbajúcej výslovnej zákonnej úprave, podlá povahy veci najbližšia. A to je bez ... 1 zákona č. 451/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady pre výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách Českej a Slovenskej Federatívnej republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky (ďalej len „zákon č. 451 .
Právna veta: Škoda vzniknutá v dôsledku nesprávneho nakladania s vecami postihnutými trestom prepadnutia majetku, je škodou spôsobenou rozhodnutím o treste podľa § 6 zákona č. 55/1969 Zb., a nie škodou spôsobenou nesprávnym úradným postupom podľa § 18 cit. zákona.

Úryvok z textu:
... nesprávnym úradným postupom (§ 18 zákona č. 58/1969 Zb.) predpokladá také prípady vzniku škôd, ktoré boli vyvolané inou činnosťou štátnych orgánov než rozhodovacou. Vzhľadom na uvedené, odvolací súd správne ustálil, že v danej veci, keďže žalob- kyni bol uložený trest prepadnutia .
Právna veta: Nesplnenie povinnosti pripojiť k návrhu (žalobe) listinné dôkazy uložené navrhovateľovi ustanovením § 79 ods. 2 O.s.p. v konaní o novoobjavenom majetku podľa ustanovenia § 175x O.s.p. nemôže byť dôvodom pre zastavenie konania. Aj v tomto konaní povinnosť vyžiadať si od príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru, výpisy z listov vlastníctva alebo identifikáciu parciel ohľadne vlastníckych práv k nehnuteľnostiam poručiteľa, zaťažuje aj súdneho komisára alebo súd.

Úryvok z textu:
... . Pre obidve fázy dedičského konania platí, že list vlastníctva alebo výpis z neho a identifikácia parciel sú verejnými listinami vydanými štátnym orgánom v rámci jeho právomoci (§ 134 O. s. p.) a pokiaľ^ešte neexistujú, ich vydávanie sa v zmysle ustanovenia § .
Zbierka NS 1/2001
R 7/2001
Rozsudok
Kľúčové slová: rozdelenie pôvodnej obce, odčleňovanie a vznik nových obcí, územie obce
Právna veta: Dohoda o usporiadaní majetkových a ostatných vzťahov podľa § 2 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nemá za následok rozdelenie pôvodnej obce a vznik novej obce. Proces odčleňovania a vzniku nových obcí (s novým územným názvom) je zavŕšený až vydaním nariadenia vlády a rozčleňovaná obec, ani žiadny z jej orgánov, nemá mandát konať za niektorú z novovznikajúcich obcí, ktoré v čase dohody ešte neexistovali.

Úryvok z textu:
... kalendárneho roka (ods. 3). Dovolaciemu súdu v prejednávanej veci neprislúcha posúdiť, či postup Mesta K., jeho orgánov, ako aj všetkých štátnych orgánov pred vydaním nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 180/1997 Z. z., ktorým sa v okrese Ž. n. H. s účinnosťou .
Právna veta: Ak po odpredaji bytov ich nájomcom zostali v bytovom dome niektoré byty a nebytové priestory aj vo vlastníctve obce (mesta), je táto tiež povinná platiť preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške určenej vlastníkmi bytov. Vlastníci bytov a nebytových priestorov si môžu určiť výšku mesačných preddavkov do tohto fondu aj po uzavretí zmluvy o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, a to aj ústne alebo mlčky (konkludentne); pritom je potrebné, aby rovnakým spôsobom konala nadpolovičná väčšina vlastníkov bytov.

Úryvok z textu:
... . 1 umožňuje nadobudnúť vlastníctvo bytu alebo nebytového priestoru na základe zmluvy o výstavbe, vstavbe alebo nadstavbe domu, dedením a rozhodnutím štátneho orgánu. Z uvedeného potom vyplýva, že ak zákon v ďalších svojich ustanoveniach hovorí o vlastníkoch bytov alebo nebytových priestorov, treba pod .
Právna veta: Aktívnu legitimáciu na podanie návrhu na zrušenie uznesenia o schválení zmieru má len účastník zmieru, teda ten účastník pôvodného konania, ktorý sám zmier uzavrel a ktorému jeho neplatnosťou bola spôsobená ujma na právach, pripadne jeho právny nástupca.

Úryvok z textu:
... jeho obsah, ktorým je deklarovanie určitého práva medzi účastníkmi) záväzný len pre účastníkov konania a v tomto rozsahu aj pre štátne orgány. Jeho účinky sa teda nevzťahujú na osoby, ktoré neboli účastníkmi konania. Tieto osoby môžu uplatňovať svoje práva k veci, ... o ktorej bolo rozhodnuté, v inom konaní, a ani štátny orgán pri posudzovaní veci nemôže voči nim vychádzať zo záveru, že o nej bolo v inom konaní právoplatne rozhodnuté. Nie sú .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.