Nájdené rozsudky pre výraz: štátny podnik

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 539

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

271 dokumentov
1938 dokumentov
55 dokumentov
16 dokumentov
31 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Štátny podnik nemôže mať naliehavý právny záujem na určení, že štát je vlastníkom sporných vecí [§ 80 písm. c) O. s. p; môže sa len domáhať, že má k týmto veciam právo hospodárenia.

Úryvok z textu:
Okresný súd Bratislava III rozsudkom určil, že časť privatizačného projektu žalovaného č. 237, schváleného 6. apríla 1992, týkajúceho sa 4/10-tín nehnuteľností, administratívnej budovy na B. č. 10, v B., je neplatná. Súd určil podielové spoluvlastníctvo v 4/10-tinách k nehnuteľnostiam, administratívnej budove na B. č. 10, v B. a garáží na pare. č. 13608/22 zapísaných v katastri nehnuteľností na LV č. 2009, kat. úz. B. v prospech Slovenskej republiky - v správe žalobkyne. Súd tiež určil, že v
Kľúčové slová: Obchodný registerlikvidáciaštátny podnikzrušenie a zánik podniku
R 106/1994
Právna veta: Štátny podnik po vstupe do likvidácie až do výmazu z obchodného registra je právnickou osobou totožnou s podnikom pred zápisom likvidácie i keď používa názov s dodatkom „v likvidácii“. Záväzky, ktoré mu vznikli pred alebo po zápise likvidácie do obchodného registra, sú záväzkami likvidovaného štátneho podniku.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom krajský súd vyhovel žalobe a zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 20 946 Sk istiny a 836 Sk náhrady trov konania. Rozhodol tak s odôvodnením, že žalovaný je v omeškaní s platením viacerých faktúr. Na námietku žalovaného, že po zaradení do likvidácie sa nemôže dostať do omeškania v dôvodoch rozsudku uviedol, že žalovaný zanikne až výmazom z obchodného registra a dovtedy je povinný svoje záväzky plniť. Proti rozsudku podal žalovaný odvolanie. Žiadal, aby ho odvolací súd zme
Právna veta: Nesprávny je preto názor navrhovateľky, že uvedená spoločnosť s poukazom na § 3 zákona 92/1991 Zb. nestratila status povinnej osoby aj podľa zákona č. 503/2003 Z.z., pretože v čase privatizácie Severoslovenské vodárne a kanalizácie š.p. Žilina nebol účinný reštitučný zákon, z ktorých dôvodov zákonodarca naň ani nemohol odkazovať pod čiarou k ustanoveniu § 3 a spoločnosť – S. a.s. Ž. ako nadobúdateľ privatizovaného majetku uvedeného štátneho podniku mohol mať status povinnej osoby len v konaniach podľa zákonov č. 403/1991 Zb., č. 87/1991 Zb. alebo č. 229/1991 Zb., teda právnych pred ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 Sžo 178/2008 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Jany Henčekovej, PhD., v právnej veci navrhovateľky: M., bytom Č., zastúpená advokátom Mgr. M., Advokátska kancelária v Ž., proti odporcovi: Obvodný pozemkový úrad v Čadci, ul. Palárikova č. 95, Čadca, o preskúmanie zákonnosti rozhodn
Kľúčové slová: zrušenie a zánik podnikuprechod záväzkuhospodárska zmluva
R 75/1996
Právna veta: Pre prechod záväzkov na právneho nástupcu zanikajúceho štátneho podniku bez likvidácie nie je rozhodujúce, či záväzky sa uvádzajú v delimitačnej zápisnici, ale ako o prechode záväzkov rozhodol zakladateľ.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zaplatenia škody vo výške 14 790 Sk s 5 % úrokom z omeškania. Žalobcovi uložil zaplatiť žalovanému 1950 Sk náhrady trov konania. Rozhodol tak s odôvodnením, že zo skutočnosti, že závod 08 R, štátny podnik, R, viedol časť korešpondencie, týkajúcej sa výroby odznakov, nemožno dospieť k záveru, že žalovaný je pasívne legitimovaný. Podlá bodu E zakladacej listiny na žalovaného prešli záväzky z činnosti závodu 08, ktoré boli vymedzené
Právna veta: Právny vzťah účastníkov vzniknutý pred účinnosťou novely zákona č. 182/1993 Z. z., vykonanej zákonom č. 151/1995 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. augusta 1995 a nároky z tohto vzťahu vyplývajúce, treba posúdiť podľa pôvodného znenia zákona. Ak nájomca bytu (nie služobného) požiadal do 31. júla 1995 o prevod vlastníctva bytu podľa § 29 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z. z., sú štátne podniky v likvidácii, štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie, ako aj bytové družstvá povinné s nájomcom bytu uzavrieť v stanovenej dvojročnej lehote zmluvu o prevode vlastníctva bytu, aj keď sa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobou z 30. augusta 1996 sa žalobca domáhal, aby súd uložil žalovanému povinnosť uzavrieť s ním zmluvu o prevode vlastníctva bytu, povinnosť umožniť mu užívanie pivnice patriacej k tomuto bytu a tiež povinnosť nahradiť mu škodu 30 000,- Sk. Uviedol, že žalovaný odmieta previesť do jeho vlastníctva ním užívaný byt, protiprávne vypratal ním užívanú pivnicu a spôsobil na jeho hnuteľných veciach škodu. Okresný súd Košice I rozsudkom zo 7. októbra 1999, č. k. 16 C 803/96-87, žalobu v časti, ktor
Právna veta: Podľa § 35 ods. 2 písm. i) O.s.p. prokurátor môže vstúpiť do začatého konania vo veciach, v ktorých ako jeden z účastníkov konania vystupuje štát, štátny podnik, právnická osoba s majetkovou účasťou štátu, obec alebo vyšší územný celok. Citované ustanovenie bolo do Občianskeho súdneho poriadku implementované zákonom č. 384/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z dôvodovej správy k uvedenej novele Občianskeho súdneho poriadku vyplýva, že § 35 ods. 2 O.s.p. bol doplnený o ust ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvy šší súd 2 Sžo 522 /2 009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Mesto Skalica , proti neoznačenému odporcovi , vo veci predloženia protestu prokurátora Pd 29/07 -16 , o odvolaní prokurátora Krajskej prokuratúry Trnava a Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave , Krajského dopravného inšpektorátu proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave č.k. 1 4 S 88/2007 -40 zo dňa 22 . októbra 2009 , takto r o z h o d o l
Právna veta: Konkurz na majetok úpadcu, štátny podnik v likvidácii bol vyhlásený podľa zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, ktorý v ust. § 78 rieši postup pri vylúčení majetku zo súpisu podstaty. Žalobu na vylúčenie majetku zo súpisu podstaty (excindačnú žalobu) je treba odlišovať od žaloby na určenie vlastníckeho práva. Zapísaním majetku do podstaty sa nikdy nemení skutočný vlastník tohto majetku, či už ním bol úpadca alebo iná osoba. Zápisom majetku do súpisu podstaty, rovnako ako právoplatné rozhodnutie o jeho vylúčení, resp. nevylúčení zo súpisu podstaty, nemôže byť teda určený vlastní ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Obo 35 /2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Mar kovej a členiek senátu JUDr. Dariny Ličkovej a JUDr. Kataríny Pramukovej v právnej veci žalobcu: JUDr. D.P. , N.B. , správca konkurznej podstaty úpadcu T. , a. s., v likvidácii, so sídlom C.T. , IČO: X. , zastúpený JUDr. J.G. , advokátom so sídlom AK - K.B. proti žalovanému : I.B. , nar. X. , bytom G.T. , za ú
Právna veta: Zo skutkových okolností v danej veci teda vyplýva, že žalobca ako právnická osoba bol založený okrem iných činností aj na činnosti pre plnenie osobitného účelu a to plnenia potrieb vo všeobecnom záujme (správa lesného a iného majetku vo vlastníctve SR, užívanie a obhospodarovanie neštátneho lesného a iného majetku, zakladanie, obnova, pestovanie, výchova, obnova a ochrana lesných porastov, záchrana a zachovanie genofondu lesných drevín a zabezpečenie druhovo, geneticky a kvalitatívne vhodného biologického reprodukčného materiálu pre obnovu lesných porastov, zabezpečenie dôslednej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej, a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Alen y Adamcov ej, v právnej veci žalobcu: Lesy Slovenskej republiky , š.p. , Námestie S NP č. 8, Banská Bystrica, IČO: 36 038 351 , proti žalovanému: Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 6 8, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného č
Právna veta: Ustanovenie § 47b ods. 1, ktoré bolo doplnené zákonom č. 17/1993 Z. z. do zákona č. 92/1991 Zb., upravuje ďalší spôsob akým možno vykonať prevod majetku štátu. Na základe tohto ustanovenia likvidátor pri likvidácii organizácií uvedených v § 1 speňaží majetok predajom veci na verejnej dražbe. Iným spôsobom môže likvidátor postupovať len so súhlasom organu vedeného v § 10 ods. 1. V tomto prípade ide o speňažovanie majetku spoločnosti v likvidácii. Z ustanovenia § 47b ods. 1 je zrejmé, že pre likvidátora nevyplýva povinnosť tvorby privatizačného projektu. Podstatou inštitútu likvidácie je zákono ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1011201744 Dátum vydania rozhodnutia: 24. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hatalová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1011201744.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A. E., narodený XX.XX.XXXX, bytom Q., zastúpený: FIAČAN & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, so sídlo m M. Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš, proti žalovanému: Úrad geodézie, kartografie a katastra Sl
MENU