Nájdené rozsudky pre výraz: štátny zamestnanec

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 286

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

144 dokumentov
469 dokumentov
59 dokumentov
26 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Za účelom preverenia, či zamestnanec dodržiava pracovnú disciplínu, je zamestnávateľ, rešpektujúc zásady legality, legitimity a proporcionality, oprávnený monitorovať aj súkromnú elektronickú poštu odosielanú a prijímanú z počítača prideleného zamestnancovi na plnenie jeho pracovných úloh. Pri zachovaní týchto zásad nemožno takéto dôkazné prostriedky, ktoré v konaní o neplatnosť skončenia pracovného pomeru predložil zamestnávateľ, považovať za neprípustné.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej , v právnej veci žalobcu Ing. M.. Č. , bývajúceho v B. , zastúpeného JUDr. M. O. , advokátom so sídlom v Ž. , proti žalovanému Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky , so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 2, IČO: 00151866 , o určenie neplatnosti okamžitého skončenia štátnozamestnane
Právna veta: Ak bol podľa § 293k zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších prepisov prepočítaný starobný dôchodok štátnemu zamestnancovi, ktorému vznikol nárok na uvedenú dávku do 31. decembra 2003, stal sa takto prepočítaný dôchodok podkladom pre výpočet výšky príplatku k dôchodku podľa § 165b ods. 2 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. rozsudkom z 27. novembra 2008 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného z 31. júla 2007. Týmto rozhodnutím žalovaný podľa § 108b zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“) priznal žalobcovi od 1. júla 2007 zvýšený príplatok za štátnu službu k starobnému dôchodku o 6,25 % mesačnej sumy dôchodku z dôvodu, že rozhodnutím Sociálnej poisťovne v B. zo 7. júna 2007 podľa § 82 zákona č.
Právna veta: I. Funkcia starostu je nezlučiteľná s vykonávaním štátnej služby (ustanovenie § 69 ods. 2 zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), a preto, ak občan v štátnej službe colníka bol zvolený do funkcie starostu obce, výkon funkcie colníka sa ex lege prerušuje na čas výkonu volenej platenej funkcie v orgánoch územnej samosprávy (§ 41 ods. 2 písm. p) zákona č. 200/1998 Z.z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov). II. Funkcia starostu obce je volenou a platenou fun ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v P. (ďalej len „krajský súd“) rozsudkom č. k. 2S/22/2015-36 z 26. februára 2016 podľa § 250j ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len „OSP“) ako nedôvodnú zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia z 27. marca 2015, ktorým žalovaný podľa § 232 ods. 4 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov (ďalej len „zákon o štátnej službe colníkov“) zamietol odvolanie žalobcu a pot
Právna veta: Platná právna úprava rozoznáva viaceré typy štátnej služby, založené jednak na lex generalis, ktorým je zákon o štátnej službe, jednak na lex specialis, ktorým je napríklad zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov. Obsahom vykonávania štátnej služby sú práva a povinnosti štátu a štátneho zamestnanca vyplývajúce z vykonávania štátnej služby alebo súvisiace s vykonávaním štátnej služby ( § 1 zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Vzhľadom na uvedené odvolací súd mal za preukázané, že navrhovateľka je v služobn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci navrhovateľky K. K., bytom D., zastúpenej Z. K., bytom tamtiež, proti odporkyni Sociálnej poisťovni - ústredie, Ul. 29.augusta č.8, Bratislava, o sirotský dôchodok a vrátenie preplatku, o odvolaní navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Nitre zo 4.júna 2008, č. k. 1
Právna veta: Policajta nemožno považovať za zamestnanca pre účely zákona o službách zamestnanosti, pretože z povahy ním vykonávanej činnosti vyplýva, že nemôže byť obsadzovaná prostredníctvom sprostredkovania zamestnania podľa tohto zákona a tiež, že žalobca vo vzťahu k policajtom nie je zamestnávateľom podľa § 3 zákona o službách zamestnanosti, pretože policajti nie sú jeho zamestnanci v pracovnom alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, ale sú zamestnanci štátu a žalovaný len plní úlohy zamestnávateľa, a preto nemá povinnosť vo vzťahu k počtu policajtov zamestnávať príslušný počet občanov so zdravotným postihn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
4Sžso/17/2009 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci žalobcu : N. a Ú. V., T., proti žalovanému: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska č. 8, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. AA/2008/28492/9943/OISS z 30. júna 2008, o odvolaní žalovaného pro
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky dodáva, že ustanovenie § 149 ods. 1, ods. 2 zákona o štátnej službe síce neodkazuje na ustanovenie § 66 Zákonníka práce, podľa ktorého zamestnancovi so zdravotným postihnutím môže dať zamestnávateľ výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, inak je výpoveď neplatná, no na druhej strane aj na oblasť štátnej služby sa vzťahuje antidiskriminačný zákon č. 5/2004 Z.z., podľa ktorého ustanovenia § 13 ods. 1 písm. e/, bod 3 v spojení s § 4 ods. 1 príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhoduje o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Sž o 4 7 3 / 2 0 0 9 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. v právnej veci žalob kyne : M. P. , zastúpenej JUDr. S. S. , CSc. , advokátom , proti žalovanému : Slovenská republika – Ministerstvo obrany Slovenskej republiky , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky nespochybňuje autonómiu zamestnávateľa v rozhodovaní o organizačných zmenách ako aj pri výbere zamestnanca, s ktorým mieni skončiť štátnozamestnanecký pomer vtedy, ak sa jeho funkcia (druh práce) stane nadbytočná. Avšak v prípade štátnych zamestnancov so zdravotným postihnutím je nevyhnutné postupovať aj v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z., ktorý sa na štátnu službu vzťahuje. Žalovaný podľa uvedeného zákona nepostupoval, nereagoval na výhrady žalobcu týkajúce sa jeho zdravotného stavu a možnej diskriminácie, nevysporiadal sa s tvrdeniami žalobcu, že jediný s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Sž o 4 4 0 / 2 0 0 9 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a JUDr. Jozefa Milučkého v právnej veci žalobcu Ing. V. P. , zastúpeného advokátkou JUDr. V. B. , prot i žalovanému Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného č. A/2007/56
Právna veta: Náhrada škody v oblasti štátnej služby príslušníkov Policajného zboru je upravená v ustanoveniach § 159 a nasl. zákona č. 73/1998 Z.z. Všeobecná zodpovednosť policajta za škodu spôsobenú služobnému úradu vyplýva z ustanovení § 160 a § 161 zákona č. 73/1998 Z.z., podľa ktorých policajt zodpovedá služobnému úradu za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením svojich povinností pri výkone štátnej služby alebo v priamej súvislosti s ním. Služobný úrad je povinný preukázať policajtovi zavinenie s výnimkou prípadov uvedených v § 164 a § 165 (o ktoré však v predmetnej právnej veci nejde). V ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sž o/230 /2010 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a JUDr. Jozefa Milučkého v právnej veci žalobcu : JUDr. Š. B. , zastúpeného advokátom JUDr. J . H. , proti žalovanému : Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného č. GR ZVJS -3-
Právna veta: Pre účely tohto dovolacieho konania treba uviesť, že štátnozamestnanecký pomer môže skončiť len z dôvodov uvedených v § 46 ods. 1 zákona č. 400/2009 Z.z. Služobný úrad môže dať štátnemu zamestnancovi výpoveď len z dôvodov, ktoré sú taxatívne vymenované v § 47 zákona č. 40/2009 Z.z. Výpoveď v zmysle tohto ustanovenia je jednostranný právny úkon obsahujúci prejav vôle skončiť štátnozamestnanecký pomer. Na právne úkony vo sfére upravenej zákonom č. 400/2009 Z.z. sa použijú (medziiným) ustanovenia § 34 až § 40 Občianskeho zákonníka (viď § 121 ods. 1 zákona č. 400/2009 Z.z.). Aj výpoveď daná služob ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 5415204191 Dátum vydania rozhodnutia: 11. októbra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Emil Franciscy Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:5415204191.1 R OZHODNUTIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu V. V., bývajúceho vo M., zastúpeného JUDr. Miroslavou Bobíkovou, advokátkou so sídlom v Dolnom Kubíne, Hviezdos lavovo námestie č. 27, proti žalovanému Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny, so sídlom v Bratislave
MENU