Nájdené rozsudky pre výraz: stavebný úrad

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1534

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

419 dokumentov
4661 dokumentov
3 dokumenty
6 dokumentov
34 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V ustanovení § 57 ods. 1 in fine Stavebného zákona zákonodarca explicitne nedefinuje, za akých podmienok stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia. Uvedené ustanovenie je možné považovať za právnu normu s relatívne neurčitou (abstraktnou) hypotézou, teda patrí k právnym normám, ktorých hypotéza nie je určená priamo právnym predpisom, a ktoré tak prenechali správnemu orgánu príslušnému na konanie, aby podľa vlastnej úvahy v každom jednotlivom prípade sám vymedzil hypotézu právnej normy zo šir ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9013010099 Dátum vydania rozhodnutia: 29. marca 2018 Meno a priezvisko: Mgr. Peter Melicher Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:9013010099.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera a z členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Jozefa Hargaša v právnej veci žalobcu: Q., narodená XX. Y. XXXX, bytom v D., právne zastúpený: JUDr. Magda Poliačiková, advokátka,
Právna veta: Najvyšší súd je zajedno s názorom vysloveným v rozhodnutí krajského súdu, že v prípade ohlásenia drobnej stavby nejde o stavebné konanie, ktorého výsledkom má byť vydanie stavebného povolenia, ale ide len o postup stavebného úradu v prípadoch, v ktorých predpokladal zákonodarca a v ktorých nie je potrebné, aby prebehlo stavebné konanie, ktorého výsledkom by malo byť vydanie rozhodnutia - stavebného povolenia a konanie na správnom orgáne sa skončilo doručením oznámenia stavebníkom, že voči ohlásenej drobnej stavbe nemá námietky. Stavebný úrad preskúmaním ohlásenia drobnej stavby dospel k záveru ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8S žp/16 /201 1 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : L. D. , K. , M. , zastúpený advokátom JUDr. J . K. , AK so sídlom N ., M ., proti žalovanému : Krajský stavebný úrad v Košiciach , Komenského 52, Košice , za účasti: M. Š. a H. Š., obaja bytom M. , Z. , o preskúmanie zákonno sti rozhodnutia žalovaného č. 2010/00870 zo dňa 6. októbra 2010 , o odvolaní žalobcu proti uzneseni u Krajského súdu v Košiciach, č. k. 6
Právna veta: Z obsahu správneho spisu je zrejmé, že v tomto prípade bola podaná žiadosť o územné rozhodnutie, ktorým sa má umiestniť stavba MVE v katastrálnom území J. a P.. Stavebný zákon v § 33 ods. 1 určil, že príslušným na územné konanie je stavebný úrad. V prípade, že by kritériá miestnej príslušnosti podľa tohto ustanovenia spĺňalo viac stavebných úradov platí osobitná úprava obsiahnutá v § 119 stavebného zákona a pre prípad kedy sa stavba má uskutočniť v územnom obvode dvoch alebo viacerých stavebných úradov obsiahnutá v § 119 ods. 1 stavebného zákona. V danom prípade išlo o konanie, ktoré začalo na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera a členiek senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Eleny Kováčovej , v právnej veci žalobcu: 1./ Občianske združenie Hron pre slobodné rieky , IČO: 42 190 720, Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica, zastúpeného JUDr. K. B. , S., 2./ Obec Trnavá Hora , Okružná cesta 229/21, 966 11 Trnavá Hora,
Právna veta: Zachovanie pohody bývania je v územnom konaní skutkovo významná okolnosť, ktorá je ovplyvňovaná najmä vzájomnými odstupmi stavieb, ale aj ďalšími faktormi. Posudzovanie pohody bývania sa musí skúmať vždy autonómne v zmysle § 6 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. a je potrebné prihliadať aj na zásadu proporcionality medzi oprávnenými záujmami stavebníkov a vlastníkov susedných pozemkov. Najvyšší súd sa nestotožnil s názorom správnych orgánov, že urbanistická štúdia má len smerný charakter a nie je záväzná. Urbanistická štúdia môže v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. územný plán aj meniť, dopĺňať re ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a sudkýň JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Jany Zemkovej PhD. v právnej veci žalobc ov : 1/ E. H. , bytom C. , 2/ K. H. , bytom C. , 3/ P. H. , bytom C. , 4/ Bc. P. H. , bytom D. , zastúpen í: JUDr. P. K. , advokát so sídlom P., proti žalovanému: Krajský stavebný úrad v Trnave , so sídlom Kollárova 8 , Trnava , za účasti: 1/ J.
Právna veta: 1. V kolaudačnom konaní dotknutý orgán môže vyjadriť svoj názor vo forme stanoviska, ktoré musí uplatniť pri ústnom pojednávaní, inak v zmysle platnej koncentračnej zásady na jeho stanovisko sa neprihliadne. 2. Kolaudačné rozhodnutie vydané stavebným úradom v zmysle stavebného zákona môže napadnúť žalobou o preskúmanie jeho zákonnosti len účastník správneho konania, ktorý bol týmto rozhodnutím priamo dotknutý na svojich subjektívnych právach spojených s užívaním stavby, ktoré boli predmetom kolaudačného konania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: M. T. S., a.s., zastúpeného advokátom JUDr. J. F., proti žalovanému: Mesto Čadca, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného č. VD/2008/73/Ča zo dňa 25. apríla 2008, konajúc o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline č.k. 21 S 100/2008-64 zo dňa 13. októbra 2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnuté uznesenie Kr
Právna veta: V danom prípade vypracovaná urbanistická štúdia, z ktorej ako z podkladu pre vydanie územného rozhodnutia správny orgán vychádzal, bola vypracovaná a slúži na spodrobnenie príslušného územného plánu. Súlad s územným plánom majú oprávnenie posudzovať stavebné úrady, v kompetencii ktorých je i otázka výkladu súladu s územným plánom. Urbanistická štúdia je v podstate podklad, ktorým sa sleduje zabezpečenie súladu územno-technických, urbanistických a architektonických podmienok pre ďalšie využitie územia. Poslaním územnoplánovacieho podkladu je riešiť rozvoj územia z hľadiska všetkých jeho funkčný ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8 Sžo 417/2009 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci žalobcu : S. I. C., A., so sídlom v Ž., N., zastúpeného Mgr. M. B., advokátom so sídlom v B., R., proti žalovanému : Krajský stavebný úrad v Žiline, zast. JUDr. R. L., advokátom so sídlom
Právna veta: Pojmovým znakom bytu, ako predmetu občiansko-právnych vzťahov v zmysle §118 ods. 2 Občianskeho zákonníka, je účelové určenie miestností, ktoré byt tvoria na trvalé bývanie, dané právoplatným rozhodnutím stavebného úradu. Existencia takéhoto rozhodnutia je predpokladom toho, aby určité miestnosti mohli byť predmetom občiansko-právnych vzťahov ako byty.

Úryvok z textu:
Okresný súd Liptovský Mikuláš uznesením návrh oprávneného na uskutočnenie výkonu rozhodnutia vyprataním povinného z bytu v L. presťahovaním vecí povinného a všetkých, ktorí s ním bývajú na základe jeho práva, do zabezpečeného náhradného bytu v L., zamietol. Vo výroku svojho rozhodnutia ďalej uviedol, že o uskutočnení výkonu rozhodnutia Okresného súdu Liptovský Mikuláš bude rozhodnuté, keď oprávnený preukáže, že pre povinného je zabezpečená taká bytová náhrada, aká je určená vo vykonávanom rozsud
Právna veta: Ak sa stavebné orgány v rámci územného konania nevysporiadajú s občianskoprávnou námietkou týkajúcou sa vecného bremena súvisiaceho s pozemkom, na ktorom sa má uskutočniť stavba, v súlade s § 137 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákona) v znení neskorších predpisov, rozhodnutie o umiestnení stavby je v rozpore so zákonom.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sž p/6/201 1 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a čle nov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a Mgr. Petra Melichera , v právnej veci žalobc u: S., s.r.o. , so sídlom K. , zast. JUDr. Jánom Pirčom, advokátom so sídlom Štrbská 4, Košice , proti žalovanému: Krajský stavebný úrad v Košiciach , so sídlom Komenského 52, Košice za
Právna veta: Inštitút mimo odvolacieho konania upravený v správnom poriadku predstavuje ďalší mimoriadny opravný prostriedok. Na rozdiel napr. od obnovy konania jeho účelom je odstrániť právne pochybenia. Najvyšší súd Slovenskej republiky v súvislosti s povahou tohto mimoriadneho opravného prostriedku upriamuje pozornosť na rozsudok Najvyššieho súdu SR sp.zn. 4Sž/31/2002, v ktorom sa konštatuje, že „... Zmysel správneho konania a dôležitosť dodržania procedurálnych pravidiel, ktoré tvoria jeho súčasť, je daná predmetom konania. Teda správne konanie – procedúra výlučne sleduje, aby bola zaistená správna apl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a členov senátu JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Petry Príbelskej v právnej veci žalob kyne : Bc. H. M. , bytom T.Č. , právne zastúpená: JUDr. Bohuslav Majchrák , advokát, spol. s r.o., so sídlom Fraňa Kráľa 2080, Čadca , proti žalovanému: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Právna veta: Stavebný zákon v ustanoveniach §§ 88 a nasl. upravuje podmienky dodatočného povolenia stavby a tým dáva stavebníkom možnosť dodatočne legalizovať stavby postavené alebo začaté bez vydania stavebného povolenia. Z charakteristiky konania o dodatočnom povolení stavby podľa cit. ustanovenia vyplýva, že ide o konanie, ktoré dodatočne legalizuje už postavené stavby v rozpore so stavebným povolením. Žiadosť o stavebné povolenie alebo o dodatočné stavebné povolenie podáva stavebník alebo vlastník stavby. Ustanovenie § 88a stavebného zákona upravuje jednak postup vlastníka nepovolenej stavby a jeho pov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sžo/3/ 2014 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej repu bliky v senát e zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Gabriely Gerdovej a zo sud cov JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Jozefa Milučkého v právnej veci žalob cu : Pro Ski, a.s., so sídlom Malý t rh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 35 884 291, právne zastúpený : Mgr. Gabriel a Hrbáňov á, advokátk a Advokátsk a kancelári a so sídlom Malý trh 2/A , 811 08 Br
MENU