Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1047707
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62956
USSR: 34402
NSČR: 119734
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 419295
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
23.10.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: stavebný úrad


Približný počet výsledkov: 1002 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: stavebný úrad
  • stavebny nájdené 37869 krát v 2883 dokumentoch
  • urad nájdené 93093 krát v 20084 dokumentochPrávna veta: Pri posúdení otázky, či miestnosť alebo súbor miestností je bytom (vychádzajúc z ustanovenia § 118 ods. 1, 2 a § 685 a nasl. OZ) je treba vychádzať zo stavebnoprávnych predpisov. Vymedzenie pojmu bytu teda predpokladá právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o tom, že miestnosť alebo súbor miestností sú trvalo určené na bývanie ako samostatné bytové jednotky. Rozhodujúcim pre otázku, či v konkrétnom prípade ide o byt je kolaudačný stav a nie stav faktický, t.j. spôsob užívania miestností alebo súboru miestností. Ak sa v kolaudačnom rozhodnutí povoľuje užívanie stavby k určenému účelu, potom a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Jozefa Kolcuna a JUDr. Ivana Machyniaka v právnej veci žalobcu K. C., bývajúceho v N., proti žalovanému S., so sídlom N., IČO: X., zastúpenému JUDr. A. E., advokátom v N., o určenie platnosti nájomnej zmluvy, vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 14 C 188/1998, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 7. .
Právna veta: Nielen stavebné konanie samotné ale aj územné konanie predstavuje konanie o veci, ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, a nie je možné vylúčiť, že aj výrazným spôsobom. Otázku, či záujmy ochrany prírody a krajiny sú v konkrétnej veci skutočne dotknuté, a to aj vzťahom do budúcnosti, a pokiaľ áno, potom v akom rozsahu a s akými následkami, o tom má právomoc rozhodnúť orgán ochrany prírody a krajiny vo forme vyjadrenia alebo iného stanoviska. Stavebný úrad nesmie nechať nepovšimnuté záujmy ochrany prírody a krajiny (§ 103 ods. 6 zák. č. 543/2002 Z.z.) a vyjadrenie alebo iné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ing. Miroslava Gavalca a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu: O., IČO: X., so sídlom B., zast.: Mgr. K., advokátkou so sídlom R., proti žalovanému: Krajský stavebný úrad, so sídlom Lamačská cesta č. 8, 45 14 Bratislava, za účasti: Z. s.r.o., so sídlom S., .
Právna veta: Podľa § 11 ods. 1 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 142/2010 Z. z. stavať elektroenergetické zariadenie, plynárenské zariadenie, potrubie na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy a zariadenie na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka možno iba na základe osvedčenia o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky...Podľa § 11 ods. 13 citovaného zákona osvedčenie je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie a dokladom k žiadosti o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny k prenosovej sústave alebo k di ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sž p/25/2013 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a člen iek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci žalobcu : obchodná spoločnosť Heliopark 6, s.r.o., so sídlom Lomená 10, Košice 040 01, IČO : 45 361 606, právne zastúpen ého JUDr. F rantiškom Kočkom, advokátom, so sídlom A dvokátskej kancelárie, Pribinova 8, 040 01 .
Právna veta: Na konanie o dodatočnom povolení stavby sa primerane vzťahujú ustanovenia §§ 58 až 66 stavebného zákona upravujúce stavebné konanie o vydaní stavebného povolania. Zákonodarca v právnej norme ustanovenej v § 88a upravuje jednak postup vlastníka nepovolenej stavby a jeho povinnosti a jednak postup stavebného úradu v konaní o nepovolených stavbách. Z odsekov 1 a 2 vyplýva, že dôkazné bremeno preukázať, že ďalšia existencia nepovolenej stavby alebo stavby uskutočňovanej v rozpore so stavebným povolením nie je v rozpore s verejnými záujmami, spočíva na vlastníkovi stavby, keďže sa dopustil porušeni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžp/ 23 /201 3 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zlože nom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci žalob kyne: J., bytom B.B. , zastúpen á advokát om JUDr. Martinom Gordíkom, so sídlom Advokátskej kancelárie v Žiline, A. Hlinku 816/3 , proti žalovanému : Okresný úrad v Žiline , so sídlom Andrea Kmeťa 17, Žilina , .
Právna veta: Zachovanie pohody bývania je v územnom konaní skutkovo významná okolnosť, ktorá je ovplyvňovaná najmä vzájomnými odstupmi stavieb, ale aj ďalšími faktormi. Posudzovanie pohody bývania sa musí skúmať vždy autonómne v zmysle § 6 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. a je potrebné prihliadať aj na zásadu proporcionality medzi oprávnenými záujmami stavebníkov a vlastníkov susedných pozemkov. Najvyšší súd sa nestotožnil s názorom správnych orgánov, že urbanistická štúdia má len smerný charakter a nie je záväzná. Urbanistická štúdia môže v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. územný plán aj meniť, dopĺňať re ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a sudkýň JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Jany Zemkovej PhD. v právnej veci žalobc ov : 1/ E. H. , bytom C. , 2/ K. H. , bytom C. , 3/ P. H. , bytom C. , 4/ Bc. P. H. , bytom D. , zastúpen í: JUDr. P. K. , advokát so sídlom P., proti žalovanému: Krajský stavebný úrad v Trnave , so sídlom Kollárova 8 , Trnava , za účasti: 1/ J. V. , bytom .
Právna veta: Obec schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu a jej záväzné časti vyhlasuje všeobecne záväzným nariadením. Schválená územnoplánovacia dokumentácia je v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom na vypracovanie a schvaľovanie ďalšej územnoplánovacej dokumentácie, na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb (§ 27 ods. 3 a 6 stavebného zákona). Orgán územného plánovania, ktorý obstaral územnoplánovaciu dokumentáciu, sústavne sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Ľuboša Szigetiho a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci žalobcov: l) Ing. arch. E. T., , 2) Ing. arch. I. T., obaja zastúpení JUDr. Ľ. K., advokátom, proti žalovanému: Krajský stavebný úrad v BB, zastúpený JUDr. M. B., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. KSÚBB-2007-300/437-1, .
Právna veta: Územné konanie musí vždy predchádzať stavebnému konaniu, pokiaľ nebude rozhodnuté, že obe tieto konania budú spojené. Územné konanie vykonáva príslušný stavebný úrad, s ktorým potom budú účastníci v styku pri povoľovaní a schvaľovaní stavby. Pre účastníkov budúcej stavby je dôležité, že schválená územnoplánovacia dokumentácia je vždy záväzným alebo smerným podkladom nielen pre územné rozhodnutie, ale aj pre vypracovanie dokumentácie stavieb a stavebné povolenie. Aj to keď stavebný zákon priamo nerieši, bez územného rozhodnutia nie je možné vydať stavebné povolenie. Ak bola podaná žiadosť o sta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne obchodnej spoločnosti S., a.s., so sídlom v Ž., N. 2, zast. M. B., advokátom so sídlom v B., proti žalovanému Krajskému stavebnému úradu v Žiline, zastúpenému JUDr. R., advokátom so sídlom v B., za účasti vedľajšieho účastníka obchodnej spoločnosti A., s.r.o., so sídlom B., zastúpenej Advokátskou kanceláriou L. - advokátska kancelária spol. s r.o. so sídlom v B., o preskúmanie zákonnosti .
Právna veta: V danom prípade vypracovaná urbanistická štúdia, z ktorej ako z podkladu pre vydanie územného rozhodnutia správny orgán vychádzal, bola vypracovaná a slúži na spodrobnenie príslušného územného plánu. Súlad s územným plánom majú oprávnenie posudzovať stavebné úrady, v kompetencii ktorých je i otázka výkladu súladu s územným plánom. Urbanistická štúdia je v podstate podklad, ktorým sa sleduje zabezpečenie súladu územno-technických, urbanistických a architektonických podmienok pre ďalšie využitie územia. Poslaním územnoplánovacieho podkladu je riešiť rozvoj územia z hľadiska všetkých jeho funkčný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8 Sžo 417/2009 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci žalobcu : S. I. C., A., so sídlom v Ž., N., zastúpeného Mgr. M. B., advokátom so sídlom v B., R., proti žalovanému : Krajský stavebný úrad v Žiline, zast. JUDr. R. L., advokátom so sídlom v B., K. A. .
Právna veta: Umiestnením stavby a jej užívaním nesmie byť zaťažené okolie nad prípustnú mieru a ohrozovaná bezpečnosť a plynulosť prevádzky na priľahlých pozemných komunikáciách. Umiestnenie stavby musí zodpovedať urbanistickému a architektonickému charakteru prostredia a požiadavkám na zachovanie pohody bývania. Umiestnenie stavby podľa druhu a potreby musí umožniť jej napojenie na vedenia a zariadenia verejného dopravného a technického vybavenia územia. Potrubné, telekomunikačné a elektrické rozvody a vedenia sa v zastavanej časti obce umiestňujú pod povrch zeme. Stavebný úrad v podmienkach na umiestneni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Aleny Poláčkovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci žalobkýň: 1/ C. V., bytom B.., 2/ Ľ. D., bytom Č., H., B, zastúpené advokátom JUDr. F. F., Advokátska kancelária v Ž., P., proti žalovanému: Krajský stavebný úrad v Ž., odbor všeobecnej vnútornej správy, A., Ž., o .
Právna veta: Na konanie o dodatočnom povolení stavby sa primerane vzťahujú ustanovenia § 58 až 66 (§ 88a ods. 7 stavebného zákona). Zákonodarca v právnej norme ustanovenej v § 88a stavebného zákona upravuje jednak postup vlastníka nepovolenej stavby a jeho povinnosti a jednak postup stavebného úradu pri nepovolených stavbách. Z odsekov 1 a 2 vyplýva, že dôkazné bremeno preukázať, že ďalšia existencia nepovolenej stavby alebo stavby uskutočňovanej v rozpore so stavebným povolením nie je v rozpore s verejnými záujmami, spočíva na vlastníkovi stavby, keďže sa dopustil porušenia zákona. Vlastník stavby na zákl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžp /9/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JUDr. Eleny Krajčovičovej a JUDr. Jarmily Urbancovej , v právnej veci žalobkyne K. , bytom K. , zastúpenej Mgr. Eugenom Gálikom, advokátom so sídlom Piaristická 2, Nitra, proti žalovanému Krajskému stavebnému úradu v Nitre , so sídlom Lomnická 44, Nitra, za účasti Ing. E. , a Ing. S., oboch bytom K. , .
Právna veta: Ak medzi dôkazy hodnotené správnym orgánom patrí aj znalecký posudok, ktorého vypracovanie bolo potrebné na účely odborného posúdenia skutočností dôležitých pre rozhodnutie správneho orgánu, potom zásada voľného hodnotenia dôkazov sa uplatní obmedzene. Správny orgán preto nemôže znalecký posudok označiť za nesprávny a nahradiť ho vlastným posúdením skutočnosti z odbornej stránky.

Úryvok z textu:
... jednotlivých nadzemných podlažiach žalobcovho domu , keďže uvedená právna skutočnosť je daná právoplatným kolaudačným rozhodnutím príslušného stavebného úradu (podľa kolaudačného rozhodnutia sa povolilo žalobcovi užívanie rodinného domčeka, v ktorom žiadne byt y nie ... , advokátom , Advokátska kancelária Zárecký Zeman Ďurišová, so sídlom Medená 18, Bratislava, proti ža lovanému: Krajský stavebný úrad v Žiline, odbor štátnej stavebnej správy, so sídlom Andr eja Kmeťa 17, Žilina, za účasti účastníka v .
Zbierka NS 6-7/1998
R 93/1998
Rozsudok
Kľúčové slová: dôvody na vyvlastnenie, prestavba
Právna veta: Pojem „prestavba“ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách treba chápať širšie než ho vymedzujú stavebné predpisy (§ 1 ods. 3 vyhl. č. 85/1976 Zb.), a to aj s ohľadom na prístavby a nadstavby, pričom stavbu treba skúmať ako celok po dokončení stavebnej zmeny. O stratu stavebnotechnického charakteru stavby teda pôjde najmä v tých prípadoch, keď pri zásadnej stavebnej zmene dôjde k zásahu (výmene alebo vybudovaniu nových) do zvislých alebo vodorovných nosných konštrukčných prvkov stavby, prípadne dôjde k výmene konštrukcie strechy, či k výmene schodišťa, ak sú tie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prvku posudzovaného objektu. Úvaha o strate pôvodného stavebno-technického charakteru stavby je otázka právna, súd ju však rieši za súčinnosti stavebného úradu a znalca z príslušného odboru. Znalcovi však treba ukladať úlohy a otázky, ktoré skutkovo súvisia so zásadnou prestavbou nehnuteľnosti. V .
Právna veta: Ak je preukázané, že kúpna zmluva bola uzavretá v tiesni podľa § 6 ods. 1 písm. g/ zákona č. 87/1991 Zb. nie je rozhodujúce, ako tento stav vznikol, prípadne, čo ho vyvolalo. Právny význam preto treba priznať aj tiesni, ktorá vznikla z iných, než politických motívov, prípadne aj tiesni vyvolanej samotným konajúcim.

Úryvok z textu:
... A. T. v znaleckom posudku z 15. novembra 1961 na 120 111,60 Kčs. Neskôr bola uvedená cena po prekontrolovaní stavebným úradom upravená na 124 149,23 Kčs, no na zásah investora bola znížená na konečných 90 841,34 Kčs. Jeho právny .
Právna veta: Za demoláciu stavby v zmysle § 14 zákona č. 403/1990 Zb., kedy vec prestáva existovať v zmysle práva, treba považovať takú deštrukciu pôvodnej stavby, po ktorej prestalo byť poznateľné dispozičné riešenie prvého nadzemného podlažia. Ak na mieste takto zdemolovanej stavby bola postavená nová stavba, i keď druhovo zhodná, v takomto prípade nejde o zhodnotenie stavby v zmysle § 10 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 403/1990 Zb., ale o zriadenie novej stavby na pozemku na mieste pôvodnej zaniknutej stavby.

Úryvok z textu:
... Ú. v. Tieto právne predpisy totiž určujú podmienky pre zbúranie stavby, pre ktoré, pokiaľ sa úradne nenariadilo, je potrebné povolenie stavebného úradu. Odporca takéto povolenie nemal. Okrem častí pôvodných základov oporných stien mimo chaty na pozemku a spodných prístupových ciest zostali aj .
Právna veta: Ak išlo o byt, ktorý sa podľa zákona č. 46/1964 Zb. prideľoval a takéto administratívne rozhodnutie chýba (§ 154 ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení platnom do 31. decembra 1991), dohoda o odovzdaní a prevzatí bytu (§ 155 ods. 1 Občianskeho zákonníka y znení platnom do 31. decembra 1991) je neplatná a fakticky obsadený byt treba považovať za byt získaný protiprávne. V takomto prípade neexistoval právny vzťah spôsobilý zmeniť sa na nájom podľa § 871 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
... ňom len to, že treba zrušiť bytové jednotky v spornej nehnuteľnosti a využívať ich na nebytové účely. Bez rozhodnutia príslušného stavebného úradu k sporným miestnostiam ako nebytovým priestorom preto nemohlo po práve vzniknúť právo osobného užívania v ' bytu, teda v zmysle § .
Zbierka NS 3/2002
R 41/2002
Rozsudok
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred súdom, odročenie pojednávania
Právna veta: Dôležitým dôvodom pre odročenie pojednávania pred súdom môže byť aj kolízia s iným pojednávaním právneho zástupcu účastníka konania, ak od účastníka nemožno spravodlivo požadovať, aby si zvolil iného zástupcu. Ak v takom prípade súd, napriek žiadosti o odročenie pojednávania, prejednal a rozhodol vec v neprítomnosti účastníka a jeho právneho zástupcu, odňal účastníkovi možnosť konať pred súdom v zmysle § 237 písm. íl O.s.p..

Úryvok z textu:
... ďalšie konanie s povinnosťou zisťovať stratu pôvodného stavebno-technického charakteru stavby, a to najmä zadovážením si vyjadrenia príslušného stavebného úradu, prípadne opätovného znaleckého posudku, a to i vzhľadom na podaný posudok Ing. árch. P. B., ... stanoviska znalca Ing. M. H., CSc., ako i ohliadky miesta samého za prítomnosti znalca či zástupcu stavebného úradu a pamiatkového úradu, ktoré dozorovali priebeh a vykonávanie rekonštrukčných prác na predmetnej nehnuteľnosti. Okresný súd aj ďalším .
Právna veta: Byt s jednou obytnou miestnosťou môže byť aj náhradným bytom (§ 712 ods. 2 Občianskeho zákonníka); svojou veľkosťou a vybavením však musí zabezpečiť ľudsky dôstojné bývanie nájomcu a členov jeho domácnosti. Náhradné ubytovanie poskytnuté v podobe bytu s jednou obytnou miestnosťou (§ 712 ods. 3 Občianskeho zákonníka) nemusí svojou veľkosťou a vybavením zodpovedať kvalitám charakterizujúcim náhradný byt; právo nájomcu môže bytu obmedzované právom bývania aj ďalších nájomcov k takejto bytovej náhrade.

Úryvok z textu:
... vlastníctve bytov a nebytových priestorov, bytom sa na účely tohto zákona rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu trvalo určené na bývanie a môžu na tento účel slúžiť ako samostatné bytové jednotky. Z citovaných ustanovení vyplýva, že ... že podľa § 2 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. bytom je aj jedna miestnosť, pokiaľ ju stavebnú úrad určil na bývanie. Z uvedeného dovolateľ vyvodil, že aj jednoizbový byt alebo garsónku treba považovať za náhradný byt, pokiaľ svojou .
Zbierka NS 4-5/1998
R 80/1998
Rozsudok
Kľúčové slová: drobné stavby, jednoduchá stavba, stavebné povolenie, stavby, ich zmeny a udržiavacie práce
Právna veta: Pomníky sú z hľadiska úžitku (účelu) stavbami samostatnými - hlavnými, ktoré vzhľadom na svoje vlastnosti neplnia doplnkovú funkciu pre iné hlavné stavby. Ak stavebník uskutoční stavbu pomníka bez stavebného povolenia dopustí sa podľa okolností prípadu správneho deliktu podľa § 106 ods. 3 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
... realizácie stavby Okresný úrad životného prostredia (teraz okresný úrad) v D. S. Obec nie je stavebným úradom. Na obce prešli len kompetencie stavebného úradu, uvedené v § 57 Stavebného zákona, a to zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom ... stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu. Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ Stavebný zákon a vykonávacie predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa .
Právna veta: Zmysel správneho konania a dôležitosť dodržania procedurálnych pravidiel, ktoré tvoria jeho súčasť, je daná predmetom konania. Správne konanie - procedúra - výlučne sleduje, aby bola zaistená správna aplikácia hmotného práva, aby rozhodnutie vo veci, ktorým sa zakladajú, menia alebo zrušujú konkrétne práva a povinnosti, bolo v súlade s hmotným právom. Zrušenie alebo zmena právoplatných rozhodnutí na základe mimoriadnych opravných prostriedkov [aj preskúmaním podľa § 65 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)] takto prichádza do úvahy len za situácie, ak sa v konaní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vo vzťahu k ochrane vlastníckych práv prevážil nad záujmom na zachovaní nezákonného rozhodnutia. Pri tomto postupe bolo potrebné stavebnému úradu vytknúť aj to, že z overenej projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou stavebného povolenia, nie je zrejmé, ... 58 ods. 2 Stavebného zákona, nepreukázal, že je vlastníkom tohto pozemku alebo má k nemu iné právo. Stavebný úrad takéto umiestnenie strechy s účastníkmi konania neprerokoval, nepostupovali podľa § 137 Stavebného zákona. Podmienky k zrušeniu právoplatného .
Právna veta: 1. V kolaudačnom konaní dotknutý orgán môže vyjadriť svoj názor vo forme stanoviska, ktoré musí uplatniť pri ústnom pojednávaní, inak v zmysle platnej koncentračnej zásady na jeho stanovisko sa neprihliadne. 2. Kolaudačné rozhodnutie vydané stavebným úradom v zmysle stavebného zákona môže napadnúť žalobou o preskúmanie jeho zákonnosti len účastník správneho konania, ktorý bol týmto rozhodnutím priamo dotknutý na svojich subjektívnych právach spojených s užívaním stavby, ktoré boli predmetom kolaudačného konania.

Úryvok z textu:
... Doplnenie procesných pravidiel uplatňovania záväzných stanovísk dotknutých orgánov a nakladania s nimi v konaniach vedených stavebným úradom sleduje transparentnosť a urýchlenie správnych konaní smerujúcich k povoleniu stavieb. Záväznosť podmienok a požiadaviek ... spolupracujúce orgány verejnej správy, ktoré sa špecializujú na oblasť, ktorá už je mimo rámca pôsobnosti stavebného úradu, napr. sa špecializujú na oblasť ochrany prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov, ochrany .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.