Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1077784
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63680
USSR: 34744
NSČR: 121555
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421554
Krajské súdy (ČR): 41623
Posledná aktualizácia
19.01.2020 22:27

Nájdené rozsudky pre výraz: sťažnosť obžalovaného


Približný počet výsledkov: 329 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: sťažnosť obžalovaného
  • staznost nájdené 52376 krát v 9101 dokumentoch
  • obzalovany nájdené 46965 krát v 3118 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 183 dokumentov
Krajské súdy SR 56 dokumentov


Kľúčové slová: zákonná trestná sadzba trestu, hrozba vysokého trestu, úteková väzba

Zbierka NS 7/2015
R 90/2015
Uznesenie
Právna veta: Od verejného vyhlásenia rozsudku (§ 171 ods. 1 Tr. por.) treba väzbu obžalovaného chápať podľa čl. 5 ods. 1 písm. a/ Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd ako „zákonné uväznenie po odsúdení príslušným súdom“ a nie ako „zákonné zatknutie alebo iné pozbavenie osobnej slobody za účelom predvedenia pred príslušný súdny orgán pre dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu“ podľa článku 5 ods. 1 písm. c/ cit. Dohovoru. Vzhľadom na výmeru uloženého trestu alebo na zákonnú trestnú sadzbu trestu odňatia slobody ustanovenú za trestný čin, z ktorého bol obžalovaný (ešte neprávoplatne) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Tr. por. preskúmal správnosť výrokov napadnutého uznesenia, proti ktorým obžalovaní podali sťažnosť a konanie predchádzajúce týmto výrokom a zistil, že sťažnosti obžalovaných Ing. S.S a A.S. nie sú dôvodné. Zpredloženého spisu Najvyšší súd Slovenskej republiky zistil, že dôvody pre vzatie ... Najvyšší súd uznesením z 5. februára 2015, sp. zn. 2 Tost 4/2015, sťažnosti obžalovaných Ing. S.S. a A.S. proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku zo 14 januára 2015, sp. zn. PK- .
Právna veta: Za „iné dôležité dôvody“ v zmysle tohto ustanovenia treba považovať také okolnosti, ktoré na dlhší čas znemožňujú alebo podstatne sťažujú vykonať konanie proti všetkým obvineným súčasne napr. u niektorého z obvinených prichádza do úvahy prerušenie trestného stíhania podľa § 188 ods. 1 písm. d/, § 224 ods. 1, 2, § 257 písm. c/ Tr. por. alebo vyšetrenie duševného stavu podľa § 105 ods. 2, § 116 Tr. por. a pod., prípadne o niektorom z trestných činov (samostatných skutkov) je potrebné ešte vykonať rozsiahle dokazovanie, kým o ďalšom trestnom čine je možné rozhodnúť a pod.

Úryvok z textu:
... 23 ods. 2 Tr. por., postupoval podľa § 188 ods. 1 písm. a) Tr. por. Proti tomuto uzneseniu podal včas sťažnosť obžalovaný J. K. V jej písomnom odôvodnení, okrem iného, namietal postup krajského súdu s odôvodnením, že už Najvyšší súd Slovenskej republiky .
Právna veta: Za úmyselné vyvolanie inej prekážky v zmysle § 71 ods. 7 Trestného poriadku nie je možné považovať uplatňovanie procesných oprávnení obvineného v rámci realizácie práva na obhajobu v zmysle čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, resp. § 2 ods. 13 a § 33 ods. 1, ods. 3 Trestného poriadku. Úmyselným vyvolaním inej prekážky treba rozumieť stav, ktorý obvinený vyvolal konaním, ktoré sa nezakladá na jeho zákonných oprávneniach, v dôsledku čoho došlo k zabráneniu jeho účasti na úkonoch trestného konania alebo táto prekážka bránila riadnemu vykonaniu úkonu (v zmysle novely č. 272/1999 Z. z..)

Úryvok z textu:
... v zmysle § 147 ods. 1 Trestného poriadku výrok napadnutého uznesenia, ako aj predchádzajúce konanie, a zistil, že sťažnosť obžalovaného M. M. je opodstatnená. Z dôvodov napadnutého uznesenia vyplýva, že krajský súd považoval za úmyselné vyvolávanie prekážok, ktoré ... . januára 2000 do 17. januára 2000, teda celkom dva mesiace a dvadsaťdva dní. Proti tomuto uzneseniu podal včas sťažnosť obžalovaný M. M, a to jednak sám a jednak prostredníctvom svojho obhajcu. V dôvodoch sťažnosti v podstate namietal, že .
Kľúčové slová: dôvody väzby, rozhodnutie o väzbe, zmena dôvodov väzby

Zbierka NS 6/2000
R 104/2000
Uznesenie
Právna veta: Rozhodnutie súdu o ponechaní obžalovaného vo väzbe podľa § 72 ods. 1 Trestného poriadku z iných ako pôvodných dôvodov väzby uvedených v § 67 Trestného poriadku, treba považovať za rozhodnutie aj o zmene dôvodov väzby, o ktorom netreba vydávať osobitné rozhodnutie.

Úryvok z textu:
... , ktorý na rozdiel od predošlých dvoch sťažovateľov podaný opravný prostriedok aj odôvodnil, a to prostredníctvom svojho obhajcu. Vo svojej sťažnosti obžalovaný V. I. uviedol, že krajský súd rozhodol správne len do tej miery, pokiaľ zistil, že u neho zanikol ... J. K. a V. I. podať sťažnosť, ako aj konanie, ktoré tejto časti uznesenia predchádzalo a zistil, že sťažnosti obžalovaných, čo do nimi sledovaného zámeru, nie sú opodstatnené, avšak na ich podklade je potrebné vo veci, pri rešpektovaní ustanovenia § .
Kľúčové slová: pochybnosť o nezaujatosti v trestnom konaní, vecná príslušnosť súdu, súd vyššieho stupňa

Zbierka NS 2/2001
R 26/2001
Uznesenie
Právna veta: V zmysle § 30 ods. 3 veta prvá Trestného poriadku je súdom vyššieho stupňa ten súd, ktorý vykonáva konanie a rozhoduje o sťažnosti proti prvostupňovému rozhodnutiu podľa § 147 a nasl. Trestného poriadku alebo vykonáva konanie a rozhoduje o odvolaní (§ 252 Trestného poriadku) podľa § 253 a nasl. Trestného poriadku. Z týchto dôvodov, ak sudca krajského súdu alebo sudca vyššieho vojenského súdu Slovenskej republiky v konkrétnej veci rozhodoval v druhostupňovom senáte tohto súdu, je sudcom súdu vyššieho stupňa. Preto je takýto sudca v ďalšom konaní vylúčený z rozhodovania na tom istom krajskom sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sudcov plk. JUDr. S. H. a genmjr. O. S. tak, že podlá § 148 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku sťažnosť obžalovaného ako nedôvodnú zamietol (č. 1. 449 a 450 tr. spisu). Podlá opatrenia predsedu senátu (č. 1. 453) predmetná trestná vec .
Kľúčové slová: Vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb, námietka zaujatosti sudcov

Zbierka NS 5/2001
R 81/2001
Uznesenie
Právna veta: O námietke zaujatosti, ktorá bola vznesená procesnou stranou proti celému senátu na základe toho, že sa cíti ukrátená opatrením predsedu senátu pri vedení hlavného pojednávania (§ 203 ods. 3 Trestného poriadku), rozhodne senát podľa § 31 ods. 2 Trestného poriadku v znení novely č. 173/2000 Z. z., účinnou od 1. septembra 2000.

Úryvok z textu:
... uznesenie na podklade predložených spisov, ako aj na základe písomného vyjadrenia predsedu senátu a členov senátu, a tak zistil, že sťažnosť obžalovaných nie je dôvodná. Krajský súd v odôvodnení svojho uznesenia stručne a jasne vyložil režim rozhodovania o vylúčení orgánov činných v ... Najvyšší súd Slovenskej republiky sťažnosť obžalovaných M. Ž. a E. Ž. proti uzneseniu Krajského súdu v Ž. z 15. mája 2001, sp. zn. 3 T 9/ .
Kľúčové slová: výklad niektorých pojmov §10, trvanie väzby podľa § 76 Tr. por., výkon väzby, právoplatne uložený trest odňatia slobody

Zbierka NS 3/2003
R 39/2003
Uznesenie
Právna veta: Ak u toho istého obvineného (§ 12 ods. 8 Trestného poriadku) dôjde k stretu právoplatne uloženého trestu odňatia slobody s podmienkami jeho väzby v ďalšej rozhodovanej veci, má výkon trestu prednosť pred výkonom väzby, lebo súčasťou zákonného obsahu základného práva podľa čl. 17 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky je aj právo nebyť vzatý do väzby, či ponechaný v nej, pokiaľ sú dané podmienky pre nástup výkonu trestu odňatia slobody. V takom prípade sa s návrhom na predĺženie lehoty trvania väzby podľa § 71 ods. 2 Trestného poriadku z vecného hľadiska nemožno vôbec zaoberať a musí byť zamietn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... j. 26. septembra 2002, zanikol odkladný účinok sťažnosti viazaný na konkrétneho sťažovateľa (prokurátora), a preto len existencia sťažnosti obžalovaného P. A. nemohla predstavovať prekážku vykonateľnosti uznesenia o jeho prepustení z väzby a nástupu výkonu trestu odňatia slobody ... prichádzalo do úvahy vykonať nepodmienečný trest odňatia slobody vo veci, sp. zn. 1 T 67/00. Sťažnosť obžalovaného proti uzneseniu o jeho prepustení z väzby podľa § 72 ods. 2 Trestného poriadku však nemohla tvoriť prekážku .
Právna veta: I. Odlišný spôsob kreovania predsedu senátu a členov senátu, ani rozdiely v právnom postavení sudcov a prísediacich sudcov (§ 3 ods. 6 zák. č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov) určených na konanie a rozhodovanie vo veci, a to od prvého úkonu senátu v danej veci až do ukončenia trestného stíhania, nespochybňuje postavenie prísediacich ako zákonných sudcov v zmysle čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. II.V prípade ospravedlnenej neúčasti určeného prísediaceho v dôsledku náhlej prekážky, nahradí ho pri úk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zo 6. februára 2014, sp. zn. 2Tos/13/2014, podľa § 194 ods. 1 písm. b/ Tr. por. -na základe sťažnosti obžalovaného -zrušil v celom rozsahu uznesenie Okresného súdu Bratislava Iz9. januára 2014, sp. zn. 5T/49/2013 a vec vrátil súdu .
Právna veta: Podľa názoru najvyššieho súdu znenie Trestného poriadku, v rámci ktorého je prípustné nahradiť väzbu pri obzvlášť závažnom zločine len v prípade existencie výnimočných okolností prípadu, je súladné s čl. 5 ods. 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“), podľa ktorého každý, kto je zatknutý alebo inak pozbavený slobody v súlade s ustanoveniami odseku 1 písm. c/ tohto článku, musí byť ihneď predvedený pred sudcu alebo inú úradnú osobu splnomocnenú zákonom na výkon súdnej právomoci a má právo byť súdený v primeranej lehote alebo prepustený počas konania. Prepust ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... probačného a mediačného úradníka (č. l. 3223 – 3230) . Proti tomuto uzneseniu podal riadne a včas sťažnosť obžalovaný . Napadnuté uznesenie označil za arbitrárne, nakoľko rozsah odôvodnenia argumentácie súdu bol podľa jeho názoru nedostatočný. Poukázal na ... Slovenskej republiky uznesením, sp. zn. 3 Tost/32/2016 (č. l. 181 -184) o zamietnutí sťažnosti obžalovaného S. K. proti vyššie označenému uzneseniu Špecializovaného trestného súdu. Dňa 31. októbra 2016 podal prokurátor Úradu špeciálnej .
Právna veta: Medzi povinnosti obvineného, v zmysle Trestného poriadku, na ktoré poukázal prvostupňový súd, patrí aj oznámiť orgánu činnému v trestnom konaní a súdu adresu, na ktorú sa mu majú doručovať písomnosti, aj tých, ktoré sú určené do vlastných rúk, ako aj spôsob tohto doručovania. Ak túto adresu alebo spôsob doručovania zmení, musí túto skutočnosť bez meškania oznámiť príslušnému orgánu. Aj obžalovaný, ktorému neboli pri prepustení z väzby uloženého obmedzenia, napr. v zmysle § 82 ods. 1 písm. e/ Tr. por., čo sa týka zákazu vzďaľovať sa z miesta pobytu alebo z obydlia, musí dodržať v tomto sme ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... logické, samozrejme a opodstatnené vydanie príkazu na zatknutie obžalovaného. Pre Najvyšší súd Slovenskej republiky, rozhodujúci s sťažnosti obžalovaného, boli smerodajné tie skutočnosti, ktoré svedčia o tom, že obžalovaný ešte aj pri výsluchu po ... obžalovaný J. P. do zápisnice o výsluchu obžalovaného sťažnosť, ktorú odôvodnil prostredníctvom svojho obhajcu. V odôvodnení sťažnosti obžalovaný uviedol, že po jeho prepustení z väzby 27. novembra 2008 súd nariadil dva termíny hlavného pojednávania na .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.