Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1017461
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 61128
USSR: 34136
NSČR: 117807
NSSČR: 63340
USČR: 76690
EUR-LEX (sk): 11454
EUR-LEX (cz): 11492
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 417070
Krajské súdy (ČR): 39779
Posledná aktualizácia
18.07.2019 06:51

Nájdené rozsudky pre výraz: sťažnosť obžalovaného


Približný počet výsledkov: 321 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: sťažnosť obžalovaného
  • staznost nájdené 44715 krát v 8260 dokumentoch
  • obzalovany nájdené 44013 krát v 2933 dokumentochPrávna veta: Podľa § 79 ods. 3 Tr. por. obžalovaný má právo kedykoľvek žiadať o prepustenie na slobodu. O takej žiadosti sa musí bez meškania rozhodnúť. Ak sa žiadosť zamietla, môže ju obžalovaný, ak v nej neuvedie iné dôvody, opakovať až po uplynutí tridsiatich dní odo dňa, keď rozhodnutie o jeho predchádzajúcej žiadosti nadobudlo právoplatnosť. Podľa § 76 ods. 1 Tr. por. väzba v rámci základnej alebo predĺženej lehoty väzby v prípravnom konaní a väzba v konaní pred súdom môže trvať len nevyhnutný čas. Podľa § 76 ods. 6 písm. c/ Tr. por. celková lehota väzby v prípravnom konaní spolu s väzbou v konaní pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , o sťažnosti obžalovaného proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku zo 16 . októbra 201 3, sp. zn. PK -1T 15 /201 3, takto r o z h o d o l : Podľa § 193 ods. 1 písm. c/ Tr. por. sťažnosť obžalované ho Š ... napadnutého uznesenia, proti ktor ým bola sťažnosť poda ná, vrátane konani a, ktoré týmto výrokom predchádza lo a zistil , že sťažnosť obžalovaného nie je dôvodná . Z obsahu predloženého trestného spisu vyplýva, že obžalovaný Š. S. po vznesení obvinenia bol uznesením sudcu pre .
Právna veta: Poriadková pokuta predstavuje tradičný spôsob postihu tých osôb, ktoré neuposlúchnu výzvu alebo vydaný príkaz a je jedným z prostriedkov vynútenia splnenia určitej povinnosti podľa Trestného poriadku. Ak je obžalovaný, jeho obhajca alebo svedok riadne a včas upovedomený o hlavnom pojednávaní, je potrebné takéto upovedomenie považovať za príkaz podľa Trestného poriadku, aby sa na hlavné pojednávanie dostavil tak, ako to vyplýva z ustanovenia § 66 ods. 1 zák. č. 141/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (Trestný poriadok). Dostatočným ospravedlnením podľa § 66 ods. 1 zák. č. 141/1961 Zb. v znení ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... predpisov (Trestný poriadok) správnosť výrok ov napadnutého uznesenia ako aj konanie, ktoré tomuto uzneseniu predchádzalo a zistil, že sťažnosti obžalovaného JUDr. A. P., obhajcu JUDr. J. J. a svedka I. B. nie sú dôvodné. Z obsahu predloženého spisového ... . v znení neskorších predpisov (Trestný poriadok) poriadková pokuta , každé mu vo výške 300 €. Proti tomuto uzneseniu podali včas sťažnosti obžalovaný JUDr. A. P., obhajca JUDr. J. J. a svedok I. B. . Obžalovaný JUDr. A. P. v odôvodnení svojej .
Právna veta: Je legálne, aby obžalovaný žiadal o prepustenie z väzby na slobodu v podstate v každej situácii, avšak je potrebné prihliadnuť tiež na to, či okolnosti trvania väzby aj naďalej trvajú.

Úryvok z textu:
... , o sťažnosti obžalovaného proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica , zo 17. decembra 2013, sp. zn. BB -3T 25/2012, takto r o z h o d o l : Podľa § 193 ods. 1 písm. c/ Tr. por. sťažnosť obžalovaného M. ... obmedziť osobnú slobodu obžalovaného. Táto situácia sa v podstate od 24. septembra 2013 nijako nezmenila a dôvody uvádzané v sťažnosti obžalovaného nie je možné považovať za právne relevantné. Aj v súčasnosti je reálne , že vzhľadom na okolnosti prípadu dôvody .
Právna veta: Neobstojí námietka sťažovateľa, že súd nemôže rozhodnúť o väzbe so spätnou účinnosťou. Naopak, ak dôjde k stretu právoplatného odsúdenia na trest odňatia slobody s podmienkami väzby, musí súd rozhodnúť o prepustení obvineného resp. obžalovaného z väzby a o jeho nástupe do nariadeného výkonu trestu. Rovnako nie je akceptovateľné jeho tvrdenie, že súd na základe ustanovenia § 79 ods. 1 Tr. por. musí obligatórne obžalovaného prepustiť z väzby na slobodu, takáto interpretácia tohto zákonného ustanovenia je značne subjektívna a nekonzekventná. V prípade nevykonaného právoplatne uloženého trestu odň ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... trestného konania vo veci sp.zn. BB 3T 3/2008 vylúčený. Najvyšší súd Slovenskej republiky na podklade podanej sťažnosti obžalovaného podľa § 192 ods. l Tr. por. preskúmal správnosť výroku napadnutého uznesenia, ako i konanie, ktoré mu predchádzalo ... existovalo pred zrušením výroku o treste rozsudku Špeciálneho súdu sp. zn. BB -3T 3/2008. Toto uznesenie napadol včas sťažnosťou obžalovaný B. A. , ktorý v jej odôvodnení uviedol, že rozhodnutie je nezákonné, pretože rozhodnutie o prepustení z väzby podľa .
Právna veta: Väzba je jedným z najvýznamnejších zásahov do osobnej slobody obvineného a v zmysle čl. 17 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky je možné k nej pristúpiť len z dôvodov a na čas ustanovený zákonom, a na základe rozhodnutia súdu. Dôvody na väzobné stíhanie upravuje Trestný poriadok v ustanovení § 71 ods. 1, ktorý (okrem formálnych podmienok, ktorými sú predovšetkým vydané uznesenie o vznesení obvinenia a včasné podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby) medzi základné materiálne podmienky radí dôvodnosť (opodstatnenosť) trestného stíhania (t.j. skutok bol spáchaný, má znaky trestného činu a exis ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ., o sťažnosti obžalovaného J. U. proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku z 18. júna 2015, sp. zn. PK - 2T 18/2015, takto r o z h o d o l : Podľa § 193 ods. 1 písm. c/ Tr. por. sťažnosť obžalovaného J. U ... zmysle § 192 ods. 1 Tr. por. preskúmal správnosť výrokov napadnutého uznesenia a konanie, ktoré mu predchádzalo, a zistil, že sťažnosť obžalovaného nie je dôvodná. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal dňa 5. júna 2015 obžalobu na J. U. pre obzvlášť závažný zločin .
Právna veta: Podľa § 30 ods. 2 v znení novely Tr. por.(zák. č. 457/2003 Z. z.) sudca alebo prísediaci je ďalej vylúčený z vykonávania úkonov trestného konania, ak bol v prejednávanej veci činný ako prokurátor, vyšetrovateľ, policajný orgán, spoločenský zástupca, obhajca alebo splnomocnenec zúčastnenej osoby alebo poškodeného. Do účinnosti novely Tr. por. zákonom č. 457/2003 Z. z.. by bol vylúčený tiež sudca, ktorý po podaní obžaloby v prejednávanej veci v prípravnom konaní nariadil domovú prehliadku, vydal príkaz na zatknutie alebo rozhodoval o väzbe osoby, na ktorú sa potom podala obžaloba. S účinn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sťažnosť obžalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave, sp. zn. 1T 18/2002, zo 7. marca 2008 a rozhodol t a k t o : Podľa § 148 ods. 1 písm. c/ zák. č. 141/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (Tr. por.) sťažnosť obžalovaného ... podľa § 147 ods. 1 Tr. por. preskúmal správnosť výroku napadnutého uznesenia i konanie jemu predchádzajúce, pričom zistil, že sťažnosť obžalovaného nie je dôvodná. Podľa § 30 ods. 1 Tr. por. z vykonávania úkonov trestného konania je vylúčený sudca, prísediaci, .
Právna veta: Podľa čl. 154c ods. 1 Ústavy medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom pred nadobudnutím účinnosti ústavného zákona č. 90/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, sú súčasťou jej právneho poriadku a majú prednosť pred zákonom, ak zabezpečujú väčší rozsah ústavných práv a slobôd. Súd a v prípravnom konaní sudca môže na žiadosť obvineného podľa čl. 154c ods. 1 ústavy a čl. 5 ods. 3 dohovoru (publikovaného pod č. 209/ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... veci bol Krajským súdom v Nitre 30 . júna 2010 predložený Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky za účelom rozhodnutia o sťažnosti obžalovaného. Dňa 12. júla 2010 bola Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky doručená žiadosť obžalovaného Ľ. K. , aby konal o ... 1 Tr. por. preskúmal správnosť výrokov napadnutého uz nesenia ako i konanie týmto výrokom predchádzajúce a zistil, že sťažnosť obžalovaného je dôvodná . Čo sa týka v yššie uvedené ho vyhláseni a obžalovaného, aby sa hlavné pojednávanie konalo .
Právna veta: Podmienenie použitia procesných prostriedkov nahradenia väzby podľa § 80 ods. 1 písm. a/, písm. b/, písm. c/ Trestného poriadku a § 81 ods. 1 Tr. por. výnimočnými okolnosťami prípadu v zmysle § 80 ods. 2 a § 81 ods. 1 druhá veta Trestného poriadku upresňuje článok 5 ods. 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd na účely postupov vnútroštátnych orgánov pri rozhodovaní o väzbe tak, že zohľadňuje nielen závažnosť skutku, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie (obzvlášť závažný zločin), ale aj správane sa obvineného, ktorý nerešpektuje dobrodenie vo forme predchádzajúceho ponechania na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sťažnosti obžalovaného J. U. proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, sp. zn. PK -2T/18/2015, z 1. októbra 2015 takto r o z h o d o l : Podľa § 193 ods. 1 písm. c/ Trestného poriadku sťažnosť obžalovaného J ... . 1 Trestného poriadku správnosť a zákonnosť napadnutého uznesenia ako i konanie, ktoré mu predchádzalo , a tak zistil , že sťažnosť obžalovaného nie je dôvodná. Z predloženého spisového mate riálu vyplýva nasledovné : - uznesením vyšetrovateľa „NAKA “ ,sp. zn. ČVS: PPZ -1075/ .
Právna veta: Ak sú na objasnenie skutočnosti dôležitej pre trestné konanie potrebné odborné znalosti, rozhodne orgán činný v trestnom konaní a v konaní pred súdom sudca alebo predseda senátu o pribraní znalca okrem prípadu, že ide o skúmanie duševného stavu osoby obvinenej z trestného činu; v takom prípade je vždy potrebný písomný príkaz súdu. Namiesto pribrania znalca možno sa uspokojiť v jednoduchých prípadoch s potvrdením alebo odborným vyjadrením príslušného orgánu, o správnosti ktorých niet pochybností. V posudzovanej trestnej veci sa nepostupovalo v zmysle uvedených zákonných kritérií, pretože zisten ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , ul. S.. Proti tomuto uzneseniu podal i obžalovaný Ing . Z. K. a svedkyňa Ing. Z. G. v zákonnom stanovenej lehote sťažnosť . Obžalovaný Ing. Z. K. v písomných dôvodoc h sťažnosti uviedol, že ide o opakovaný pokus súdu zisťovať jeho zdravotný stav, a ... 1 47 ods . 1 Tr. poriadku preskúmal správnos ť výroku napadnutého uznesenia i konania, ktoré mu predchádzalo a zistil , že sťažnosti obžalovaného Ing. Z. K. a svedkyne Ing. Z. G. sú dôvodn é. Podľa § 105 ods. 1 Tr. poriadku ak sú .
Právna veta: Podľa § 137 ods. 2 Tr. por. ak má osoba, ktorej treba uznesenie oznámiť, obhajcu, prípadne splnomocnenca, postačí, že uznesenie bolo vyhlásené buď tejto osobe alebo jej obhajcovi, prípadne splnomocnencovi; ak sa oznamuje uznesenie doručením odpisu, doručí sa len obhajcovi, prípadne splnomocnencovi. Ak ide o osobu nesvojprávnu, ktorá obhajcu, prípadne splnomocnenca nemá, oznámi sa uznesenie jej zákonnému zástupcovi. Vyššie citované ustanovenie rieši prípady, kedy oprávnená osoba je zastúpená osobou, u ktorej sa predpokladajú určité právne znalosti. Pokiaľ sa uznesenie oznamuje vyhlásením, post ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a 3 Tr. por.; posledný deň lehoty pripadol na sobotu 1. máj 20 10 - Sviatok práce ). Sťažnosť obžalovaného R. A. podaná na pošte 2 6. mája 20 10 je preto sťažnosťou podanou oneskorene. ... /, ods. 5 Tr. zák. (zákon č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov ) a iné , o sťažnosti obžalovaného R. A. proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre z 2 8. apríla 20 10 , sp. ... b/ Tr. por. (zákon č. 141/1961 Zb. v znení neskorších predpisov , ďalej len Tr. por. ) sťažnosť obžalovaného R. A. s a z a m i e t a. O d ô .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.