Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1077234
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63667
USSR: 34731
NSČR: 121534
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421469
Krajské súdy (ČR): 41622
Posledná aktualizácia
17.01.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: sťažnosť obžalovaného


Približný počet výsledkov: 329 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: sťažnosť obžalovaného
  • staznost nájdené 52275 krát v 9093 dokumentoch
  • obzalovany nájdené 46963 krát v 3117 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 183 dokumentov
Krajské súdy SR 56 dokumentov


Právna veta: K osobnej zaujatosti sudcu môže dôjsť len vtedy, ak je vzťah sudcu k osobám uvedeným v § 31 ods. 1 Trestného poriadku účinného od 1.januára 2006 takej vnútornej kvality a intenzity, že sudca nie je spôsobilý rozhodnúť nestranne a nezávisle a tento vzťah by sa takým mohol javiť aj navonok. Pomer sudcu k veci môže spočívať napríklad v tom, že sám sudca alebo jemu blízka osoba boli prejednávanou vecou poškodení, alebo boli jej svedkom. Z dikcie zákona, ale aj povahy problému vyplýva, že prejednávanou vecou sa rozumie skutok a všetky okolnosti s ním súvisiace, pričom pomer vylúčenej osoby k veci m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon) na neverejnom zasadnutí konanom v Bratislave 26. februára 2014 prerokoval sťažnosť obžalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne , č. k. 1T 19/1999 -3578 , z 19. decembra 2013 a takto r ... poriadku (zák. č. 301/2005 Z.z. účinného od 1. januára 2006 ) na podklade riadne a včas podanej sťažnosti obžalovaným Ing. V. V. preskúmal podľa § 147 ods. 1 Trestného poriadku účinného do 31. decembra 2005 správnosť výroku napadnutého uznesenia .
Právna veta: Podľa § 71 ods. 1 Tr. por. obvinený môže byť vzatý do väzby len vtedy, ak doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, bol spáchaný, má znaky trestného činu, sú dôvody na podozrenie, že tento skutok spáchal obvinený a z jeho konania alebo ďalších konkrétnych skutočností vyplýva dôvodná obava, že c) bude pokračovať v trestnej činnosti, dokoná trestný čin, o ktorý sa pokúsil, alebo vykoná trestný čin, ktorý pripravoval, alebo ktorým hrozil.

Úryvok z textu:
... uznesenia , proti ktor ému sťažovateľ podal sťažnosť a konanie predchádzajúce tomuto výroku napadnutého uznesenia a zistil, že sťažnosť obžalovaného nie je dôvodná. Z obsahu predloženého proces ného spisu vyplýva, že na T. K. bol doposiaľ neprávoplatným ... § 71 ods. 1 písm. c / Tr. por. trvá aj naďalej. Proti tomuto uzneseniu včas podal sťažnosť obžalovaný T. K. . V písomnom odôvodnení sť ažnosti prostredníctvom obhajkyne namietol, tendenčnosť odôvodnenia napadnutého uznesenia opiera júceho sa .
Právna veta: Podľa § 31 ods. l Tr. por. z vykonávania úkonov trestného konania je vylúčený sudca alebo prísediaci sudca, prokurátor, policajt, probačný a mediačný úradník, vyšší súdny úradník, súdny tajomník, asistent prokurátora a zapisovateľ, u ktorého možno mať pochybnosť o nezaujatosti pre jeho pomer k prejednávanej veci alebo k osobám, ktorých sa úkon priamo týka, k obhajcovi, zákonnému zástupcovi, splnomocnencom alebo pre pomer k inému orgánu činnému v tomto konaní. Podľa § 32 ods. 3 Tr. por. o vylúčení z dôvodov uvedených v § 31 na základe námietky vznesenej niektorou zo strán v iných prípadoch ako ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... priamo dotýka, prípadne k ich obhajcom alebo splnomocnenco m alebo k inému orgánu činnému v trestnom konaní. Z obsahu sťažnosti obžalovaného vyplýva, že túto odôvodnil výškou trestu, ktorý mu bol v pôvodnom konaní uložený, údajným oznámením jeho obhajcu o stanovisku ... obžalovaného M. U. , vedenej na krajskom súde pod sp. zn. 3T 9/2005. Proti tomuto uzneseniu podal včas sťažnosť obžalovaný M. U.. V jej písomnom odôvodnení uviedol, že predseda senátu JUDr. Alojz Palaj a sudca JUDr. Jozef Ryant ro .
Právna veta: Zákon taxatívne vypočítava dôvody, pre ktoré možno mať pochybnosti o nezaujatosti toho ktorého orgánu činného v trestnom konaní, a v dôsledku existencie ktorých je preto vylúčený z vykonávania úkonov trestného konania. Ustanovenia trestného poriadku bližšie rozvádzajú všeobecnú požiadavku na činnosť sudcov a orgánov činných v trestnom konaní, aby postupovali nestranne a nezaujato. Ustanovenie § 30 Tr. por. účinného do 31. decembra 2005 je prostriedkom zaistenia dôvery strán i verejnosti v nestrannosť trestného konania. Rozhodnutie o vylúčení sudcu z dôvodov uvedených v § 30 Tr. por. predstavuj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v rámci autoremedúry, resp. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd sťažnostný. Najvyšší súd Slovenskej republiky na p odklade sťažnosti obžalovaného preskúmal spisový materiál a nezistil žiaden relevantný dôvod, pre ktorý pr edseda senátu JUDr. Peter Chovanko by mal byť ... procesné úkony, alebo že má bližší osobný vzťah k osobe obžalovaného a podobne. Zo sku točností uvedených v dôvodoch sťažnosti obžalovaného JUDr. G. L. je zrejmé, že žiadne takéto dôv ody na vylúčenie sudcu JUDr. Petra Chovanku z .
Právna veta: Podľa § 30 ods. 2 v znení novely Tr. por.(zák. č. 457/2003 Z. z.) sudca alebo prísediaci je ďalej vylúčený z vykonávania úkonov trestného konania, ak bol v prejednávanej veci činný ako prokurátor, vyšetrovateľ, policajný orgán, spoločenský zástupca, obhajca alebo splnomocnenec zúčastnenej osoby alebo poškodeného. Do účinnosti novely Tr. por. zákonom č. 457/2003 Z. z.. by bol vylúčený tiež sudca, ktorý po podaní obžaloby v prejednávanej veci v prípravnom konaní nariadil domovú prehliadku, vydal príkaz na zatknutie alebo rozhodoval o väzbe osoby, na ktorú sa potom podala obžaloba. S účinn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... § 147 ods. 1 Tr. por. preskúmal správnosť výroku napadnutého uznesenia i konanie jemu predchádzajúce, pričom zistil, že sťažnosť obžalovaného nie je dôvodná. Podľa § 30 ods. 1 Tr. por. z vykonávania úkonov trestného konania je vylúčený sudca, ... Slovenskej republiky nezistil zákonné dôvody na vylúčenie sudcu senátu krajského súdu z vykonávania úkonov trestného konania v posudzovanej trestnej veci, sťažnosť obžalovaného Ing. F. B. podľa § 148 ods. 1 písm. c/ Tr. por. účinného do 31. decembra .
Právna veta: Podľa čl. 154c ods. 1 Ústavy medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom pred nadobudnutím účinnosti ústavného zákona č. 90/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, sú súčasťou jej právneho poriadku a majú prednosť pred zákonom, ak zabezpečujú väčší rozsah ústavných práv a slobôd. Súd a v prípravnom konaní sudca môže na žiadosť obvineného podľa čl. 154c ods. 1 ústavy a čl. 5 ods. 3 dohovoru (publikovaného pod č. 209/ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... veci bol Krajským súdom v Nitre 30 . júna 2010 predložený Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky za účelom rozhodnutia o sťažnosti obžalovaného. Dňa 12. júla 2010 bola Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky doručená žiadosť obžalovaného Ľ. K. , aby konal ... Tr. por. preskúmal správnosť výrokov napadnutého uz nesenia ako i konanie týmto výrokom predchádzajúce a zistil, že sťažnosť obžalovaného je dôvodná . Čo sa týka v yššie uvedené ho vyhláseni a obžalovaného, aby sa hlavné pojednávanie konalo v .
Právna veta: Súd je povinný v každom jednom štádiu konania dôsledne skúmať opodstatnenosť ďalšieho trvania väzby a v tej súvislosti i existenciu jednotlivých konkrétnych skutočností. V prípade, že sa tieto nezmenili oproti predchádzajúcemu väzobného rozhodnutiu vydanému v predmetnej veci, nič nebráni poukazu na takto už skôr zistené skutočnosti.\ Čo sa týka posudzovaného prípadu, tak tu je dôvodnosť ďalšieho väzobného stíhania obžalovaného M. V. rovnako tak podložená skutočnosťami už predtým viackrát konštatovanými zo strany príslušných súdov. Okrem charakteru stíhanej trestnej činnosti, jej rozsahu, záva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pokračovací trestný čin skrátenia dane a poistného podľa § 27 6 ods. 1, ods. 4 Tr. zák. a iné, o sťažnosti obžalovaného proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica z 29 . apríla 201 3, sp. zn. BB -3T 25/2012 , takto ... r o z h o d o l : Podľa § 193 ods. 1 písm. c/ Tr. por. sťažnosť obžalované ho M. V. sa z a m i e t a. O d ô v o d n e n .
Právna veta: Podľa § 137 ods. 2 Tr. por. ak má osoba, ktorej treba uznesenie oznámiť, obhajcu, prípadne splnomocnenca, postačí, že uznesenie bolo vyhlásené buď tejto osobe alebo jej obhajcovi, prípadne splnomocnencovi; ak sa oznamuje uznesenie doručením odpisu, doručí sa len obhajcovi, prípadne splnomocnencovi. Ak ide o osobu nesvojprávnu, ktorá obhajcu, prípadne splnomocnenca nemá, oznámi sa uznesenie jej zákonnému zástupcovi. Vyššie citované ustanovenie rieši prípady, kedy oprávnená osoba je zastúpená osobou, u ktorej sa predpokladajú určité právne znalosti. Pokiaľ sa uznesenie oznamuje vyhlásením, post ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 3 Tr. por.; posledný deň lehoty pripadol na sobotu 1. máj 20 10 - Sviatok práce ). Sťažnosť obžalovaného R. A. podaná na pošte 2 6. mája 20 10 je preto sťažnosťou podanou oneskorene. Podľa ... por. (zákon č. 141/1961 Zb. v znení neskorších predpisov , ďalej len Tr. por. ) sťažnosť obžalovaného R. A. s a z a m i e t a. O d ô v o d ... 5 Tr. zák. (zákon č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov ) a iné , o sťažnosti obžalovaného R. A. proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre z 2 8. apríla 20 10 , sp. zn. .
Právna veta: Ak sú na objasnenie skutočnosti dôležitej pre trestné konanie potrebné odborné znalosti, rozhodne orgán činný v trestnom konaní a v konaní pred súdom sudca alebo predseda senátu o pribraní znalca okrem prípadu, že ide o skúmanie duševného stavu osoby obvinenej z trestného činu; v takom prípade je vždy potrebný písomný príkaz súdu. Namiesto pribrania znalca možno sa uspokojiť v jednoduchých prípadoch s potvrdením alebo odborným vyjadrením príslušného orgánu, o správnosti ktorých niet pochybností. V posudzovanej trestnej veci sa nepostupovalo v zmysle uvedených zákonných kritérií, pretože zisten ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , ul. S.. Proti tomuto uzneseniu podal i obžalovaný Ing . Z. K. a svedkyňa Ing. Z. G. v zákonnom stanovenej lehote sťažnosť . Obžalovaný Ing. Z. K. v písomných dôvodoc h sťažnosti uviedol, že ide o opakovaný pokus súdu zisťovať jeho zdravotný stav, a ... 1 47 ods . 1 Tr. poriadku preskúmal správnos ť výroku napadnutého uznesenia i konania, ktoré mu predchádzalo a zistil , že sťažnosti obžalovaného Ing. Z. K. a svedkyne Ing. Z. G. sú dôvodn é. Podľa § 105 ods. 1 Tr. poriadku ak sú .
Právna veta: Právo podať proti rozhodnutiu súdu riadny opravný prostriedok je subjektívnym právom oprávneného, ktoré mu patrí podľa zákona v prípadoch, kde to zákon pripúšťa. Rozhodnutie, ktoré bolo napadnuté opravným prostriedkom, o ktorom bolo rozhodnuté, sa stáva právoplatným; je potrebné pritom rozlišovať medzi relatívnou a absolútnou právoplatnosťou. Vo vzťahu k oprávneným osobám, ktoré nevyužili právo podať opravný prostriedok, nastáva relatívna právoplatnosť rozhodnutia, avšak len v prípade, ak niektorá z oprávnených osôb podala proti tomuto výroku rozhodnutia opravný prostriedok.

Úryvok z textu:
... : Podľa § 148 ods. 1 písm. c / zák. č. 141/1961 Zb. v znení neskorších predpi sov (ďalej Tr. por. ) sťažnosti obžalovaných JUDr. B. O. a M. H. sa z a m i e t a j ú . O d ô v .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.