SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351941
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
23.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: sťažnosť pre nečinnosť


Približný počet výsledkov: 10 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: sťažnosť pre nečinnosť
  • staznost nájdené 69867 krát v 10657 dokumentoch
  • pre nájdené 357134 krát v 52817 dokumentoch
  • cinnost nájdené 116797 krát v 26378 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 92 dokumentov
Krajské súdy SR 2 dokumenty


Kľúčové slová: sťažnosť pre nečinnosť, prieťahy v konaní

Právna veta: Sťažnosť pre nečinnosť je procesný nástroj, ktorý zákon priznáva stranám s cieľom odstrániť prípadné prieťahy v konaní súdu tak, že buď priamo súd, voči ktorému sťažnosť smeruje, do pätnástich pracovných dní vykoná namietaný úkon alebo vykonanie úkonu v primeranej lehote nariadi nadriadený súd, pokiaľ zistí, že podaná sťažnosť je opodstatnená. V konaní o sťažnosti pre nečinnosť však nadriadený súd nepreskúmava vecnú správnosť procesného postupu (a už vôbec nie predchádzajúcich rozhodnutí) súdu, ktorého nečinnosť strana napáda. Takýto prieskum je totiž vyhradený konaniu o opravných prostriedkoc ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9017200191 Dátum vydania rozhodnutia: 28. novembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Serbová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:9017200191.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Františka Moznera a JUDr. Dany Wänkeovej v trestnej vec i vyžiadanej osoby H. T. pre trestný čin vraždy podľa § 219 Trestného zákona Českej republiky na neverejnom .
Kľúčové slová: sťažnosť pre nečinnosť, opravné prostriedky v trestnom konaní, vecná správnosť rozhodnutia

Zbierka NS 8/2014
R 123/2014
Právna veta: V prieskumnom konaní podľa § 55 ods. 3 Tr. por. na základe sťažnosti pre nečinnosť súdu, nemôže nadriadený súd preskúmavať vecnú správnosť rozhodnutia súdu prvého stupňa ani jeho procesný postup s výnimkou tých procesných úkonov, ktoré sa týkajú rýchlosti konania. Preskúmavanie otázok vecnej správnosti rozhodnutia a relevantných procesných úkonov a postupov môže obvinený dosiahnuť len podaním opravných prostriedkov proti rozhodnutiu súdu vo veci samej.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Trenčíne na neverejnom zasadnutí konanom 2. januára 2014, prejednal sťažnosť odsúdeného J. H., ktorú podal podľa § 55 ods. 3 Tr. por. pre nečinnosť v súvislosti s konaním súdu o návrhu na povolenie obnovy konania na Okresnom súde Trenčín, sp. zn. 8Nt/97/2013, a rozhodol tak, že podľa § 55 ods. 5 písm. a/ Tr. por. sťažnosť odsúdeného sa zamieta, pretože zo strany súdu prvého stupňa k prieťahom nedošlo. Odôvodnenie: Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 8Nt/97/2013 zo dňa 26.09.2013 bol .
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
41/1996
... prostriedky a neriešil vec prostredníctvom podania sťažnosti podľa zák. č. 152/1998 Z.z. Navrhovateľ podal dňa 12.4.2007 sťažnosť pre nečinnosť. Odporca vyriešil predmetnú sťažnosť listom zo dňa 14.5.2007, zn. Sť.-005/2007, v ktorom prezentoval svoje stanovisko, v .
Meritum sťažnosť obžalovaného
... bolo doručené Špecializovanému trestnému súdu 20. októbra 2011, podal prostredníctvom svojho obha jcu podľa § 55 ods. 3 Tr. por. sťažnosť pre nečinnosť samosudkyne v o vyššie uvedenej trestnej veci z toho dôvodu, že ešte 8. októbra 2011 podal námietku zaujatosti voči t .
Meritum sťažnosť
... rozhodnutia alebo k prieťahom vo vyhotovovaní súdneho rozhodn utia, ktorákoľvek zo strán môže podať prostredníctvom tohto súdu sťažnosť pre nečinnosť na nadriadený súd, aby určil primeranú lehotu na uskutočnenie namietaného úkonu. Ako už sám sťažovateľ správne ... druhú stranu však treb a poznamenať, že aj Najvyšší súd považuje postup predsedu senátu za správny a sťažnosť pre nečinnosť považuje za nedôvodnú. Vo svojom podaní sťažovateľ uviedol, že žiadna iná osoba si neuplatnila právo k predmetným .
Meritum odňatie a prikázanie veci
... súdu nedošlo k prieťah om, sťažnosť pre nečinnosť sa zamietne, b/ je sťažnosť pre nečinnosť opodstatnená, nadriadený súd určí primeranú lehotu na uskutočnenie namietaného úkonu. Z konštatovaných ustanovení vyplýva, že o sťažnosti pre nečinnosť musí rozhodnúť Krajský súd v ... k prieťahom vo vyhotovovaní súdneho rozhodnutia, ktorákoľvek zo strán môže poda ť prostredníctvom tohto súdu sťažnosť pre nečinnosť na nadriadený súd, aby určil primeranú lehotu na uskutočnenie namietaného úkonu; ak sa nepostupuje .
Meritum návrh poškodeného na odňatie a prikázanie veci
... pracovných dní od doručenia oznámenia nevyhlási, že na svojej sťažnosti pre nečinnosť trvá. O tom ho treba poučiť. Najvyšší súd zistil, že zo strany predsedu senátu došlo k prieťahom . Od ... a slobody. Ak súd urobí úkony trestného konania uvedené v sťažnosti pre nečinnosť do pätnástich pracovných dní po jej obdržaní a informuje o tom sťažova teľa , hľadí sa na takúto sťažnosť pre nečinnosť ako na vzatú späť, ak tento sťažovateľ v priebehu piatich .
Meritum § 208/1a, 2d Tr.zák.
... úkonu v primeranej lehote nariadi nadriadený súd, pokiaľ zistí, že podaná sťažnosť je opodstatnená. V konaní o sťažnosti pre nečinnosť však nadriadený súd nepreskúmava vecnú sprá vnosť procesného postupu (a už vôbec nie predchádzajúcich rozhodnutí) súdu, ktorého ... a tiež mu nebolo doručené uznesenie Krajského súdu v Prešove. Následne predložil Krajský súd v Prešove predmetnú sťažnosť pre nečinnosť Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší sú d"), a to spolu so stanoviskami predsedu senátu .
... preukázané, že by žalobca so správcom dane nespolupracoval, resp. že by mu nebol poskytoval primeranú súčinnosť, resp. že by jeho sťažnosť pre nečinnosť a žaloba o pokračovanie v konaní boli nedôvodné. Na každú výzvu správcu dane uskutočnenú voči žalobcovi tento v primeranej lehote .
... nezačalo.“ 16. Najvyšší súd SR nesúhlasí s tvrdením žalobcu, v zmysle ktorého krajský súd nevykonal žiadne dôkazy pre ktoré podal sťažnosť pre nečinnosť žalovanej. Najvyšší súd SR konštatuje, že krajský súd dostatočne zistil skutkový stav veci a pri vydaní svojho rozhodnutia vychádzal tak .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.