SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351955
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
23.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: sťažnosť vyžiadanej osoby


Približný počet výsledkov: 332 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: sťažnosť vyžiadanej osoby
  • staznost nájdené 69867 krát v 10657 dokumentoch
  • vyziadany nájdené 6200 krát v 999 dokumentoch
  • osoba nájdené 230291 krát v 35484 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 6 dokumentov
Odborné články 1 dokument


Meritum európsky zatýkací rozkaz
... štátu. Samozrejme nemožno vylúčiť prepustenie vyžiadanej osoby z vydávacej väzby a teda aj prípadnú oprávnenosť a dôvodnosť podanej sťažnosti. Vyžiadaná osoba musí byť vždy prepustená z vydávacej väzby, ak nastanú okolnosti uvedené v §16 ods. 3 ZEZR, podľa ... Krajskej prokuratúry v Trenčíne na vzatie vyžiadanej osoby R. R. do vydávacej väzby na základe európskeho zatýkacieho rozkazu o sťažnosti vyžiadanej osoby proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne, sp. zn. 2Ntc/11/2017, zo 7. augusta 2017 takto rozhodol .
Meritum extradičné konanie - Ruská federácia
... vyžiadanej osoby N. T. v konaní o návrhu krajskej prokurátorky v Košiciach na vzatie vyžiadanej osoby do predbežnej väzby, prejednal sťažnosť vyžiadanej osoby proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 4Ntc/18/2017 z 29. júla 2017, takto r o z h ... o d o l : Podľa § 193 ods. 1 písm. c/ Tr. por. sťažnosť vyžiadanej osoby N. T. sa z a m i e t a. O d ô v o d n e n i .
Meritum európsky zatýkací rozkaz
... sa tohto práva vzdal. Uzneseni e bolo, okrem iného, doručené vyžiadanej osobe, ustanovenému obhajcovi a prokurátorovi. Sťažnosť vyžiadaná osoba odôvodnila prostredníctvom zvoleného (plnomocenstvo z 13. decembra 2017) obhajcu JUDr. Michala Mandzáka (opakovane doručené Najvyššiemu súdu Sl ... trestnej veci vyžiadanej osoby J. I., v konaní o európskom zatýkacom rozkaze pre účely trestného stíhania, o sťažnosti vyžiadanej osoby proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave zo 07. decembra 2017, sp. zn. 5 Ntc 25/2017 .
Meritum európsky zatýkací rozkaz
... a zákonné rozhodnutie v danej veci. Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej iba najvyšší súd alebo sťažnostný súd) bola sťažnosť vyžiadanej osoby spolu so spisom predložená 13. feb ruára 2018. Najvyšší súd preskúmal podľa § 192 Tr. por. správnosť ... v Slovenskej republike. Prokurátor sa vzdal práv a podať proti nemu sťažnosť s tým, že sa k dôvodom sťažnosti vyžiadanej osoby nechce vyjadriť a nebude sa vyjadrovať ani písomne. Uznesenie bolo doručené prokurátorovi 15. januára 2018, vyžiadanej osobe L .
Meritum žiadosť o prepustenie z vydávacej väzby - extradičné konanie
... § 192 ods. 1 Tr. por. preskúmal správnosť výroku napadnutého uznesenia, ako aj konanie predchádzajúce týmto výrokom a zistil, že sťažnosť vyžiadanej osoby nie je dôvodná. Uznesením Krajského súdu v Trnave z 27. marca 2012, sp. zn. 3Ntc 1/2011, bolo rozhodnuté, že ... -FZ z 13. júna 1996 je prípustné.Najvyšší súd uznesením z 10. júla 2014, sp. zn. 6Tost/37/2013, zamietol sťažnosť vyžiadanej osoby proti tomuto uzneseniu. Na základe sťažnosti J. J. X. z 15. júna 2012 na ESĽP, ktorou namietal p odľa článku .
Meritum európsky zatýkací rozkaz
... medi ačného úradníka), avšak vzhľadom na uvedené okolnosti by nebol takýto postup dostačujúci. Na základe uvedených skutočností preto najvyšší súd sťažnosť vyžiadanej osoby proti napadnutému uzneseniu zamietol, pretože nie je dôvodná. P o u č e n i e : Proti tomuto ... 17. mája 2018 v Bratislave vo veci vyžiadanej osoby U. G., nar. XX.XX.XXXX, štátneho občana Ukrajiny, o sťažnosti vyžiadanej osoby proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave zo dňa 28. apríla 2018, sp. zn. 5Ntc/11/2018, takto r o .
Právna veta: I. Z ustanovenia § 22 ods. 7 zákona č. 154/2010 Z.z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení neskorších predpisov (ďalej len „EZR“) je zrejmé, že prípustnosť podania sťažnosti proti rozhodnutiu krajského súdu o výkone EZR je inak stanovená pre osobu vyžiadanú a inak pre prokurátora. Kým vyžiadaná osoba môže podať sťažnosť len pre niektorý z dôvodov obligatórneho odmietnutia vykonania EZR podľa § 23 ods. 1 zák. číslo 154/2010 Z.z., možnosti prokurátora sú podstatne širšie, keďže jeho sťažnosť je prípustná tak pre niektorý z dôvodov odmietnutia vykonania EZR podľa § 23 cit. zákona (zahŕňa obligató ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Podľa § 22 ods. 7 zákona o EZR proti rozhodnutiu kraj ského súdu o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu je prípustná sťažnosť vyžiadanej osoby len pre niektorý z dôvodov odmietnutia vykonania európskeho zatýkacieho rozkazu podľa § 23 ods. 1 , sťažnosť má odkladný účinok ... . Daniela Hudáka na neverejnom zasadnutí konanom 30 . marca 201 5 v Bratislave v konaní o európskom zatýkacom rozkaze o sťažnosti vyžiadanej osoby E. D. proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 9. marca 201 5, sp. zn. 5Ntc 1 .
Právna veta: Z ustanovenia § 21 ods. 6 zákona č. 403/2004 Z.z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov vyplýva, že sťažnosť prokurátora a vyžiadanej osoby je prípustná len pre niektorý z dôvodov odmietnutia vykonania európskeho zatýkacieho rozkazu podľa § 14. V prípade, že sťažnosť sa neopiera o žiadny z dôvodov uvedených v tomto ustanovení, neprichádza do úvahy rozhodnutie podľa § 21 ods. 7 zákona o európskom zatýkacom rozkaze, ale takú sťažnosť ako neprípustnú treba zamietnuť podľa § 193 ods. 1 písm. a/ Tr. por.

Úryvok z textu:
... zmien, pre ktorý by mohlo dôjsť k odmietnutiu vykonania európskeho zatýkacieho rozkazu. Vzhľadom k tomu Najvyšší súd Slovenskej republiky sťažnosť vyžiadanej osoby M. O. bez jej meritórneho preskúmania podľa § 193 ods. 1 písm. a/ Tr. por. zamietol ... z dôvodov odmietnutia vykonania európskeho zatýkacieho rozkazu podľa § 14; sťažnosť má odkladný účinok. Z odôvodnenia podanej sťažnosti vyžiadanej osoby M. O. Najvyšší súd Slovenskej republiky zistil, že táto osoba neuplatnila ani jeden dôvod uvedený v § .
Kľúčové slová: trestný čin obchodovania s ľuďmi, sťažnosť vyžiadanej osoby, právo na tlmočníka a prekladateľa

Zbierka NS 6/2014
R 90/2014
Právna veta: Právo na tlmočníka a prekladateľa patrí medzi základné práva osôb uvedených v § 2 ods. 20 Tr. por., garantované Ústavou Slovenskej republiky. Ak si takáto osoba zvolí jazyk, na ktorý nie je v zozname tlmočníkov zapísaný žiadny tlmočník alebo prekladateľ alebo vec neznesie odklad a zapísaný tlmočník a prekladateľ nie je dostupný, priberie orgán činný v trestnom konaní alebo súd tlmočníka alebo prekladateľa na úradný jazyk štátu, ktorému táto osoba rozumie (§ 28 ods. 2, ods. 3 Tr. por.). Ak má orgán činný v trestnom konaní alebo súd dostatočne preukázané, že takým jazykom je slovenský jazyk, pri ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , a preto faktické pribratie tlmočníka nebolo ani potrebné. Na zákla de vyš šie uvedených skutočností Najvyšší súd Slovenskej republiky nepovažoval sťažnosť vyžiadanej osoby, S. B. za dôvodnú, a preto ju podľa § 193 odsek 1 písmeno c/ Trestného poriadku zamietol. Poučenie: ... s ľuďmi podľa § 273f Trestného zá kona Holandského kráľovstva na neverejnom zasadnutí konanom 28. mája 2013 v Bratislave o sťažnosti vyžiadanej osoby proti uzn eseniu Krajského súdu v Košiciach z 9. mája 201 3, sp. zn. 6 Ntc 1 0/ .
Právna veta: Podľa § 10 ods. 15 Trestného poriadku sa skutkom rozumie aj čiastkový útok pokračovacieho trestného činu, ak nie je výslovne ustanovené inak. Táto legálna definícia skutku znamená, že každý čiastkový útok pokračovacieho trestného činu je v procesnom práve považovaný za samostatný skutok. Z tejto procesnej úpravy preto vyplýva možnosť súdu odmietnuť vykonanie európskeho zatýkacieho rozkazu pre tie čiastkové útoky, vo vzťahu ku ktorým existuje niektorý z dôvodov odmietnutia vykonania európskeho zatýkacieho rozkazu uvedených v § 14 zákona č. 403/2004 Z. z. v ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Krajčoviča a sudcov JUDr. Juraja Majchráka a JUDr. Ing. Antona Jakubíka prerokoval na neverejnom zasadnutí 15. januára 2008 v Bratislave . sťažnosť vyžiadanej osoby – A. P. proti uzneseniu Krajského súdu v B. zo 17. decembra 2007, sp. zn. 4 Ntc 7/07 a rozhodol ... . h/ zákona č. 403/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Z týchto dôvod preto Najvyšší súd Slovenskej republiky na sťažnosť vyžiadanej osoby – A. P. podľa § 21 ods. 7 zákona č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.