SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351775
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
23.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: sťažnosť vyžiadanej osoby


Približný počet výsledkov: 332 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: sťažnosť vyžiadanej osoby
  • staznost nájdené 69867 krát v 10657 dokumentoch
  • vyziadany nájdené 6200 krát v 999 dokumentoch
  • osoba nájdené 230291 krát v 35484 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 6 dokumentov
Odborné články 1 dokument


Meritum európsky zatýkací rozkaz
... vyžiadanej osoby Q. D. v konaní o návrhu Krajskej prokurátorky v Trnave na vzatie vyžiadanej osoby do predbežnej väzby, prejednal sťažnosť vyžiadanej osoby proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave, sp. zn. 5Ntc/20/2017, z 03. novembra 2017 a takto r o z ... h o d o l : Podľa § 193 ods. 1 písm. c/ Tr. por. sťažnosť vyžiadanej osoby Q. D. sa z a m i e t a. O d ô v o d n e n i .
Meritum európsky zatýkací rozkaz
... 7 časť vety pred bodkočiarkou Zákona o EZR proti rozhodnutiu krajského súdu o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu je prípustná sťažnosť vyžiadanej osoby len pre niektorý z dôvodov odmietnutia vykonania európskeho zatýkacieho rozkazu podľa § 23 ods. 1, sťažnosť má odkladný ... 2017 v Bratislave, v trestnej veci vyžiadanej osoby Y. E. E. v konaní o európskom zatýkacom rozkaze, o sťažnosti vyžiadanej osoby proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 12. októbra 2017, sp. zn. 4Ntc/9/2017, takto r o z .
Právna veta: Najvyšší súd v prvom rade poukazuje na skutočnosť, že pri rozhodovaní o predbežnej väzbe nie je súd viazaný dôvodmi väzby podľa § 71 Tr. por. (§ 15 ods. 2, veta druhá zákona o EZR), ale tieto vyplývajú výlučne z jej v zákone vymedzeného účelu, ktorým je zabezpečiť prítomnosť zadržanej osoby na území Slovenskej republiky tak, aby nedošlo k zmareniu účelu konania o európskom zatýkacom rozkaze, pokým orgán štátu pôvodu, ktorý má záujem na jej vydaní, nepredloží originál európskeho zatýkacieho rozkazu s prekladom do štátneho jazyka, ak sa preklad vyžaduje (§ 15 ods. 1 zákona o EZR). Okolnosti odôv ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... justičným orgánom postup spojený s obmedzením osobnej slobody N. D. v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom.Sťažnosť vyžiadanej osoby podanú prostredníctvom obhajcu preto navrhla zamietnuť ako ne dôvodnú.Postupujúc podľa § 1 ods. 2 zákona o ... októbra 2017 zrušil a prepustil ju ihneď na slobodu.Prokurátorka Krajskej prokuratúry Košice vo svojom vyjadr ení k sťažnosti vyžiadanej osoby uviedla, že dátum vydania európskeho zatýkacieho rozkazu (18. septembra 2017) súvisí výhradne s aktuálnosťou pátrania po .
Meritum európsky zatýkací rozkaz
... . Podľa odseku 7 tohto ustanovenia proti rozhodnuti u krajského súdu o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu je prípustná sťažnosť vyžiadanej osoby len pre niektorý z dôvodov odmietnutia vykonania európskeho zatýkacieho rozkazu podľa § 23 ods. 1, sťažnosť má ... mal dopustiť aj on. Navrhol, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnuté uznesenie zrušil z dôvodov vyššie uvedených.Sťažnosť vyžiadanej osoby bola 27.09.21017 zaslaná prokurátorovi na vedomie s právom vyjadriť sa k nej, čo prokurátor doposiaľ .
Právna veta: Inštitút vydávacej väzby v extradičnom konaní má iný charakter ako väzba v rozsahu jej úpravy v štvrtej hlave prvej časti, prvého až tretieho dielu Trestného poriadku. Účelom vydávacej väzby je zabezpečiť prítomnosť vyžiadanej osoby v extradičnom konaní tak, aby nedošlo k zmareniu účelu tohto konania. Súd pritom nie je viazaný dôvodmi podľa § 71 Tr. por., ale posudzuje všetky relevantné skutočnosti tak, aby bol účel extradičného konania dosiahnutý. Rozhodnutie o vzatí vyžiadanej osoby do predbežnej väzby je v zmysle § 506 ods. 1 Tr. por. rozhodnutím fakultatívnym, ktoré okrem splnenia formáln ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ani účel vydávacej väzby, ktorá je závažným zásahom do ústavne zaručeného práva na slobodu. K sťažnosti vyžiadanej osoby sa vyjadrila prokurátorka Krajskej prokuratúry Košice po daním doručeným Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky dňa 4. októbra ... Košiciach. Najvyšší súd uznesením z 15. augusta 2017, sp. zn. 6 Tost 27/2017, sťažnosť vyžiadanej osoby zamietol. Ministerstv u spravodlivosti Slovenskej republiky prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí boli dňa 4. .
Právna veta: Rozhodnutie o vydávacej väzbe v konaní o európskom zatýkacom rozkaze má iný charakter než väzba v rozsahu jej úpravy v štvrtej hlave v prvej časti Trestného poriadku. Sudca v tomto konaní neskúma dôvodnosť podozrenia zo spáchania skutku, pre ktorý je osoba vyžiadaná a neskúma ani existenciu dôvodov väzby v zmysle § 71 ods. 1 písm. a/, písm. b/, písm. c/ Trestného poriadku. Vydávacia väzba podľa § 16 ods. 1 ZEZR nie je obligatórna, pretože sudca musí pred rozhodnutím vždy skúmať splnenie minimálne jednej z dvoch podmienok na pozitívne rozhodnutie o návrhu prokurátora a to : - či vzatie vyžiadan ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... návrhu Krajskej prokuratúry v Trnave na vzatie vyžiadanej osoby R. X. do vydávacej väzby na základe európskeho zatýkacieho rozkazu, o sťažnosti vyžiadanej osoby proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave, sp. zn. 6Ntc/16/2017, z 12. septembra 2017 takto r o ... právo nemôže byť založené na nepráve. Najvyšší súd dospel k záveru, že napadnuté uznesenie je správne a teda že sťažnosť vyžiadanej osoby R. X. nie je dôvodná. Rozhodnutie o vydávacej väzbe v konaní o európskom zatýkacom r ozkaze má iný charakter .
Meritum európsky zatýkací rozkaz
... a mediačného úradníka), avšak vzhľadom na uvedené okolnosti by nebol takýto postup dostačujúci. Na základe uvedených skutočností preto najvyšší súd sťažnosť vyžiadanej osoby proti napadnutému uzneseniu zamietol, preto že nie je dôvodná. P o u č e n i e : Proti ... 2017 v Bratislave vo veci vyžiadanej osoby L. K., nar. XX. Y. XXXX, štátneho občana Slovenskej republiky, o sťažnosti vyžiadanej osoby proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave zo dňa 06. septembra 2017, sp. zn. 5N tc/16/2017, takto r o .
Právna veta: Ustanovenia § 16 ods. 1, 2 a § 17 ods. 1 zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EZR“) je potrebné v súvislosti s § 15 ods. 2 tohto zákona (v znení účinnom od 1. decembra 2012) vyložiť na základe argumentu a minori ad maius tak, že vyžiadaná osoba musí byť vypočutá aj pred rozhodovaním o vydávacej väzbe, ak nejde o obligatórnu väzbu podľa § 16 ods. 2 zákona o EZR; to platí aj v prípade, ak je v čase takého rozhodovania v predbežnej väzbe, do ktorej bola vzatá po výsluchu podľa § 15 ods. 2 zákona o EZR.

Úryvok z textu:
... odôvodnenia napadnutého uznesenia, kde už krajský súd správne konštatoval rok 2017). So zreteľom na uvedené považoval najvyšší súd sťažnosť vyžiadanej osoby - R. S. za dôvodnú, a preto zrušil napadnuté uznesenie a menovaného prepustil z vydávacej väzby. ... o európskom zatýkacom rozkaze na území Slovenskej republiky tak, aby sa nezmaril jeho účel. Z hľadiska dôvodov sťažnosti vyžiadanej osoby je potrebné dodať nasledovné. Inštitút vydávacej väzby v konaní o európskom zatýkacom rozkaze (§ 16 zákona o .
Právna veta: Rozhodnutie o vzatí vyžiadanej osoby do vydávacej väzby podľa § 16 ods. 2 ZEZR je rozhodnutím nevyhnutným (bez možnosti skúmania existencie akýchkoľvek dôvodov väzby či nahradenia väzby), procesno-technického charakteru, ktorého jediným účelom je zabezpečenie „hladkého“ odovzdania vyžiadanej osoby orgánom cudzieho štátu. Samozrejme nemožno vylúčiť prepustenie vyžiadanej osoby z vydávacej väzby a teda aj prípadnú oprávnenosť a dôvodnosť podanej sťažnosti.

Úryvok z textu:
... štátu. Samozrejme nemožno vylúčiť prepustenie vyžiadanej osoby z vydávacej väzby a teda aj prípadnú oprávnenosť a dôvodnosť podanej sťažnosti. Vyžiadaná osoba musí byť vždy prepustená z vydávacej väzby, ak nastanú okolnosti uvedené v §16 ods. 3 ZEZR, podľa ... Krajskej prokuratúry v Trenčíne na vzatie vyžiadanej osoby P. P. do vydávacej väzby na základe európskeho zatýkacieho rozkazu o sťažnosti vyžiadanej osoby proti uzneseniu Kr ajského súdu v Trenčíne , sp. zn. 2Ntc/11/2017 , z o 7. augusta 2017 .
Meritum sťažnosť vyžiadanej osoby
... odôvodnil . Podľa § 22 ods. 7 ZEZR proti rozhodnutiu krajského súdu o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu je prípustná sťažnosť vyžiadanej osoby len pre niektorý z dôvodov odmietnutia vykonania európskeho zatýkacieho rozkazu podľa § 23 ods. 1 , sťažnosť má odkladný ... 30 . augusta 2017 v Bratislave v trestnej veci vyžiadanej osoby P. P. na základe európskeho zatýkacieho rozkazu o sťažnosti vyžiadanej osoby proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne , sp. zn. 2Ntc/11/2017 , z 15. augusta 2017 takto r .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.