Nájdené rozsudky pre výraz: styk otca s maloletou

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 220

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

231 dokumentov
9473 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 204 ods. 1 O.s.p. odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Podľa § 57 ods. 1 O.s.p. do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Podľa § 57 ods. 2 O.s.p. lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mes ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 M Cdo 5/2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci starostlivosti súdu o maloletú K. P. a maloletého J. P.P. , oboch bývajúcich u matky, zastúpených kolíznym opatrovníkom Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Prešove, pracovisko Sabinov, deti rodičov matky - M. P. , bývajúcej v L. , v dovolacom konaní zastúpenej JUDr. D. R. , advokátom so sídlom P. a otca - J. P. , bývajúceho v Ľ. , o návrhu matky na zákaz styku otca s m
Právna veta: Určenie spôsobu akým sa bude realizovať styk maloletého dieťaťa s rodičom súdom je vždy výsledkom posúdenia konkrétnych skutkových okolností každej prejednávanej veci (možností a schopností oboch rodičov zabezpečiť podmienky pre stretávanie sa s maloletým dieťaťom, potrieb, osobnosti, citových väzieb maloletého dieťaťa a mnohých ďalších aspektov). Vďaka tomu potom môže súd prijať celkom jedinečné a konkrétne závery “šité na mieru“ pre ten ktorý prípad a dosiahnuť tak v súdnom konaní vo veciach starostlivosti o maloletých sledovaný cieľ, t.j. najlepší záujem maloletého dieťaťa a zachovanie práv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7813202806 Dátum vydania rozhodnutia: 29. novembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Helena Haukvitzová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:7813202806.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Heleny Haukvitzovej a členov senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a JUDr. Danice Koč ičkovej, vo veci starostlivosti súdu o maloletú L. A., zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, so
Právna veta: Občiansky súdny poriadok, upravujúc postup súdu pri výkone rozhodnutia o výchove maloletých detí, neukladá súdu povinnosť nariadiť pojednávanie za prítomnosti maloletých detí. Z ustanovenia § 272 ods. 3 O.s.p. vyplýva, že (len vtedy) ak sa javí (na základe úvahy súdu), že účel výzvy možno lepšie dosiahnuť pojednávaním, sudca je oprávnený (nie povinný) nariadiť pojednávanie a môže (nemusí) naň predvolať povinného, oprávneného, maloleté dieťa, zástupcu príslušného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo zástupcu príslušného orgánu obce.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci výkonu rozhodnutia o úprave styku otca s maloletými deťmi: D. T. , nar oden ým X. , T. T. , nar oden ou X. a V. T. , nar oden ou X. , zastúpen ými kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, so sídlom v Bratislave, Vazovova č. 7/A, matky Mgr. A. T. , bývajúcej v R. , zastúpen ej JUDr. L. S., advokátom so sídlom v B. a otca B. T. ,
Právna veta: Podľa ust. § 77 ods. 2 O.s.p. predbežné opatrenie súd zruší, ak pominú dôvody, pre ktoré bolo nariadené. Z vyššie citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že dôvodom zrušenia predbežného opatrenia je, ak pominuli dôvody, pre ktoré bolo nariadené. Táto formulácia postihuje predovšetkým tie prípady, keď došlo k zmene pomerov, ktorá má za následok, že predbežné opatrenie nie je už nutné ani účelné. Predbežné opatrenie však možno zrušiť aj vtedy, ak sa dodatočne zistí, že predpokladané dôvody nariadenia predbežného opatrenia dané nie sú. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že rozhodnutie o návrhu na n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7CoP/16/2016 7214211928 01. 02. 2016 JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI:SK:KSKE:2016:7214211928.3 Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletého M. C. nar. XX.X.XXXX zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach dieťaťa rodičov A. C.N. nar. X.X.XXXX bývajúcej v K. Č.. XXX zastúpenej JUDr. Andrej
Právna veta: Predbežné opatrenia sú predbežnými predovšetkým v tom zmysle, že ich možno nariadiť (aj) pred začatím konania. Ich predbežnosť spočíva tiež v tom, že sa nimi neprejudikujú práva účastníkov, ani tretích osôb. Predbežné opatrenie možno nariadiť v každej veci, o ktorej sa môže konať v občianskom súdnom konaní, teda aj vo veciach starostlivosti súdu o maloletých. Pri predbežnom opatrení, predpokladom ktorého je potreba urýchlenej dočasnej úpravy pomerov účastníkov, sa súd spravidla nevyhne tomu, že ním nariaďované predbežné opatrenie bude mať - hoci aj len dočasne - zhruba rovnaký obsah, ako rozho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci starostlivosti súdu o maloletého O. M. , narodeného X. , zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, bývajúceho u matky, dieťa rodičov J. B. , bývajúcej v K. , a M. M. , bývajúceho v K. , o nariadenie predbežného opatrenia , vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 25 P 116/2011, o dovolaní matky zastúpenej JUDr. A. K. , advokátkou so sídlo
Právna veta: Ak súd nedoručil návrh na zrušenie predbežného opatrenia na vyjadrenie všetkým účastníkom konania podľa § 114 ods. 2 O.s.p., odňal im možnosť pred súdom konať v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti D.T. C. , obe zastúpené kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, Vazovova 7/ A, deti rodičov nebohej Ing. A. M. a Ing. arch. G. C. , zastúpeného JU Dr. T ., advokátom v B. , , za účasti starých rodičov M. M. a O. M. , oboch bývajúci ch v B., , o návrhu starých rodičov M. M. a O. M. , právne zastúpených Advokátskou kancelári
Právna veta: Z hľadiska podmienok prípustnosti dovolania podľa § 238 ods. 3 O.s.p. (v znení do 1. decembra 1995) úpravu styku rodičov s dieťaťom (§ 27 ods. 2 Zákona o rodine) nemožno považovať za obmedzenie alebo pozbavenie rodičovských práv.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave ako odvolací súd, pri úprave styku otca s maloletým dieťaťom zmenil rozsudok prvostupňového súdu tak, že stanovil právo otca stýkať sa s maloletým dieťaťom každú párnu sobotu od 15. do 16. hod. v rodinnom dome a záhrade matky tak, že zaviazal matku vydať otcovi dieťa o 15. hod. a otec je povinný dieťa vrátiť do 16. hod. matke. Zastavil odvolacie konanie o odvolaní otca. Tým zmenil rozsudok prvostupňového súdu, ktorým bol styk otca upravený tak, že s dieťaťom sa mohol st
Právna veta: Hlavnými znakmi, ktoré charakterizujú procesnú vadu uvedenú v § 420 písm. f/ CSP, sú a/ zásah súdu do práva na spravodlivý proces a b/ nesprávny procesný postup súdu znemožňujúci procesnej strane, aby svojou procesnou aktivitou uskutočňovala jej patriace procesné oprávnenia. 19. Podstatou práva na spravodlivý súdny proces je možnosť fyzických a právnických osôb domáhať sa svojich práv na nestrannom súde a v konaní pred ním využívať všetky právne inštitúty a záruky poskytované právnym poriadkom. Integrálnou súčasťou tohto práva je právo na relevantné, zákonu zodpovedajúce konanie súdov a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Cdo/160/2019 1213238580 27. februára 2020 JUDr. Helena Haukvitzová ECLI:SK:NSSR:2020:1213238580.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci manžela IL. trvalým pobytom v J., zastúpeného advokátskou kanceláriou Tomáš Petko s.r.o., so sídlom v Bratislave, Drotárska cesta 7, proti manželke I., trvalým pobytom E. zastúpenej JUDr. Alojzom Baránikom, advokáto
Právna veta: Jedným z nevyhnutných predpokladov, za ktorých môže súd nariadiť predbežné opatrenie je v zmysle § 74 ods. 1 O.s.p., (rovnako v zmysle § 102 ods. 1 O.s.p.) potreba dočasnej úpravy pomerov účastníkov konania, ktorá nemusí vyplývať len z naliehavosti situácie, ale v prípade konania starostlivosti súdu o maloletých aj z existencie záujmu maloletého dieťaťa na danej dočasnej úprave pomerov (naliehavosť potreby dočasnej úpravy pomerov predbežným opatrením v týchto konaniach ustupuje záujmu maloletého dieťaťa a teda ak je nariadenie predbežného opatrenia v záujme maloletého dieťaťa nemusí byť nevyhn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 17CoP/81/2015 6715206677 28. 01. 2016 Mgr. Dušan Ďurian ECLI:SK:KSBB:2016:6715206677.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, vo veci starostlivosti o maloletého A. Y. C., nar. XX.XX.XXXX, bytom v R., N. rad č. XXX/XX, zastúpeného Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, pracovisko Krupina, ako kolíznym opatrovníkom, dieťa
Právna veta: Podľa § 202 ods. 3 písm. a/ O.s.p., odvolanie nie je prípustné proti uzneseniu, ktorým sa upravuje vedenie konania. Uznesenia, ktoré iba upravujú vedenie konania, zákon nevymenúva ani nevymedzuje žiadnymi znakmi. Považujú sa za ne uznesenia, ktoré nemajú vplyv na rozhodnutie vo veci samej, týkajú sa otázok, ktoré v záujme hospodárneho vedenia konania vyžadujú rýchle riešenia, alebo bez toho, aby odopretie možnosti odvolania mohlo byť na ujmu práv účastníka alebo tretej osoby, a súd nimi nie je viazaný, čo znamená, že ich možno zmeniť bez toho, aby bolo možné podať odvolanie. Medzi uznes ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti súdu o maloletého K.K. , nar. X. , zastúpeného kolíznym opatrovníkom Ú. , matky Z. , bývajúcej v K. , otca B. , bývajúceho v K. , zastúpeného JUDr. M. , advokátom v K. , o zmenu priezviska a úpravu styku, vedenú na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 22 P 53/2009, o dovolaní otca proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 24. januára 2013 sp. zn. 8 CoP 509/2012, takto r o z h
MENU