SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1204144
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65215
USSR: 36154
NSČR: 125344
NSSČR: 67710
USČR: 80388
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426364
Krajské súdy (ČR): 46135
Posledná aktualizácia
08.08.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: súbeh nárokov


Približný počet výsledkov: 202 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: súbeh nárokov
  • subeh nájdené 3815 krát v 1600 dokumentoch
  • narok nájdené 123211 krát v 30275 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 15 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 19 dokumentov
Krajské súdy SR 363 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 3 dokumenty


Právna veta: Podľa § 263a ods. 5 zákona o sociálnom poistení ak poistenec uvedený v odsekoch 1 a 2 má nárok na invalidný dôchodok, alebo čiastočný invalidný dôchodok podľa zákona účinného do 31. decembra 2003 a súčasne má nárok na výplatu invalidného dôchodku podľa zákona účinného od 1. januára 2004, vypláca sa invalidný dôchodok, ktorý je vyšší alebo najvyšší. Pri rovnakej sume týchto dôchodkov vypláca sa invalidný dôchodok, ktorý si poistenec zvolil. Dňom úpravy výplaty invalidných dôchodkov pre súbeh nárokov na ich výplatu zaniká nárok na invalidný dôchodok, ktorý sa nevypláca.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníč ky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Marianny Reiffo vej a JUDr. Júlie Horskej , v právnej veci navrhovateľky A. K. , na r. X. , bytom P. č. X. , proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave , Ul. 29. augusta č. 8, o zvýšenie invalid ného dôch od ku, na odvolanie navrhovateľky proti rozsu dku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 22 . .
Právna veta: Výsluhový dôchodok priznaný podľa § 38 a § 39 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov je dávkou, ktorá patrí jeho poberateľovi od skončenia služobného pomeru a patrí mu aj po dovŕšení dôchodkového veku podľa všeobecného predpisu o sociálnom poistení (zákon č. 461/2003 Z. z.). Vzhľadom na túto skutočnosť výsluhový dôchodok má odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku povahu dávky v starobe, ktorú je potrebné považovať v zmysle Čl. 33 ods. 1 Dohovoru č. 128 za inú peňažnú dávku sociálneho zabezpečenia za tú istú sociálnu udalosť (prežitie určeného veku) - takou dávkou je ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9So/236/2016 5014200223 31. 10. 2018 JUDr. Viera Nevedelová ECLI:SK:NSSR:2018:5014200223.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu JUDr. Judity Kokolevskej a Mgr. Viliama Pohančeníka, v právnej veci navrhovateľky: Y. G., nar. XX.XX.XXXX, bytom I., K. XX, proti .
Právna veta: Podľa § 75 ods. 1 zákona suma vdovského dôchodku je 60% starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel ku dňu smrti. Ak sú splnené podmienky nároku na dva dôchodky, vdovský dôchodok sa určí z vyššieho dôchodku. Podľa § 81 ods. 2 vety prvej zákona ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku a podmienky nároku na výplatu vdovského dôchodku alebo vdoveckého dôchodku, alebo sirotského dôchodku alebo ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu vdovského dôchod ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu JUDr. Ľubice Filovej a Mgr. Petra Melichera v právnej veci navrhovateľky M. P., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta 8, Bratislava, o výšku vdovského dôchodku v súbehu so starobným dôchodkom, o odvolaní navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Žiline zo 7. mája 2009, č.k. 25Sd /302/2008 – 22, takto r o z h o d o l : .
Právna veta: Zákon č. 328/2002 Z. z. je predpisom, upravujúcim osobitný systém sociálneho zabezpečenia určeného okruhu osôb. Výsluhový dôchodok podľa tohto zákona je dávkou, ktorá sa poskytuje doživotne, nielen do dovŕšenia dôchodkového veku, určeného podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení. Úmyslom zákonodarcu bolo zákonom č. 328/2002 Z. z. poskytnúť policajtom výsluhový dôchodok, resp. naďalej poskytovať dovtedy priznané výsluhové príspevky ako dávky, ktoré majú povahu starobného dôchodku z osobitného systému sociálneho zabezpečenia až od dovŕšenia dôchodkového veku podľa všeobecných predpisov o ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte z loženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Judity Kokolevskej v právnej veci navrhovateľa : JUDr. J. K. , bytom N. , proti odporkyni : Sociáln a poisťov ňa , ústredi e, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o výšku starobného dôchodku, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Banskej .
Právna veta: Dôchodok za výsluhu rokov podľa § 40 resp. § 138 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov nie je totožný s výsluhovým dôchodkom podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o samostatné dôchodkové dávky z dvoch rôznych systémov sociálneho zabezpečenia. Ak má dôchodca nárok na výsluhový dôchodok zo systému sociálneho zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zborov a súčasne má nárok na pomerný starobný dôchodok zo všeobecného systému sociálneho zapezpečenia (poistenia), neprichádza do úvahy pou ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v T. rozsudkom z 12. októbra 2004 potvrdil rozhodnutie od- porkyne z 15. marca 2004 v spojení so zmenovým rozhodnutím z 13. mája 2004. Uvedenými rozhodnutiami odporkyňa zrušila svoje rozhodnutia z 8. marca 2004, ktorými navrhovateľovi od 1. septembra 2002 podľa § 26a zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpi­ sov (ďalej len „zákon o sociálnom zabezpečení") priznala pomerný starobný dôchodok profesionálneho vojaka v sume 3 092,- Sk, od splátky za júl 2003 ho zvýšila .
Právna veta: Najvyššia výmera úhrnu vyplácaných dôchodkov (§ 56 zákona č. 100/1988 Zb.) sa nevzťahuje na nárok z dôchodkového pripoistenia podľa vyhlášky č. 182/1954 Ú. v..

Úryvok z textu:
Orgán sociálneho zabezpečenia rozhodnutím z 20. apríla 1979 priznal navrhovateľovi z nároku získaného podľa vyhlášky č. 182/1954 Ú.v. sumu 92 Kčs mesačne. Rozhodnutím z 1. marca 1991 mu zvýšil od 1. marca 1991 starobný dôchodok na sumu 3800 Kčs mesačne. Listom z 20. mája 1991 mu oznámil, že najvyššia výmera vyplácaných dôchodkov, vrátane dôchodkového pripoistenia, je 3800 Kčs mesačne, takže rozhodnutie z 1. marca 1991 je správne a právoplatné. Napokon rozhodnutím z 31. marca 1992 zamietol navrhovateľovi .
Právna veta: K súbehu nárokov na výplatu starobného a vdovského dôchodku dochádza splnením podmienok nároku na výplatu starobného dôchodku, ak podmienky nároku na výplatu vdovského dôchodku boli splnené už skôr. Pred posúdením, ktorý z dôchodkov pri ich súbehu je vyšší, treba najprv vypočítať osobitne výšku každého zo zbiehajúcich sa dôchodkov ku dňu, keď k ich súbehu došlo a zistiť v akej výške by vznikol nárok na samostatnú výplatu každého z nich. Len potom možno zistiť, ktorý z nich patrí dôchodcovi ako vyšší v plnej výške a z ktorého dôchodku, ako nižšieho, patrí len jedna polovica.

Úryvok z textu:
Odporkyňa rozhodnutím z 8. marca 1995 priznala navrhovateľke od 1. februára 1995 starobný dôchodok upravený podľa § 56 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 100/1988 Zb.‘j na sumu 1707 Sk a ponechala jej v plnej výške vdovský dôchodok v sume 2362 Sk a sirotský dôchodok pre jedno dieťa 1142 Sk. Krajský súd v K. preskúmal na základe opravného prostriedku navrhovateľky uvedené rozhodnutie odporkyne a rozsudkom z 13. februára 1996 ho potvrdil s .
Kľúčové slová: zameškané výživné, súbeh nárokov na výplatu dôchodkových dávok

Zbierka NS 1/2002
R 17/2002
Rozsudok
Právna veta: Splátky na úhradu zameškaného výživného na dieťa nemožno započítať do úhrnu dôchodku a iných príjmov v zmysle § 54 ods. 2 a 4 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, ak sú použité na úhradu dlhu dieťaťa, ktorý v minulosti vznikol v dôsledku neplatenia výživného zo strany jeho rodiča.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím z 9. decembra 1998 odporkyna zamietla žiadosť navrhovateľky o zvýšenie dôchodku z dôvodu jediného zdroja príjmu ku dňu 1. júla 1998 s odôvodnením, že požadované zvýšenie jej nenáleží, lebo úhrn jej dôchodku a výživného pre dcéru, ktoré je v sume 2 000 Sk mesačne, presahuje sumu 1,15-násobku životného minima pre dvojicu spoločne posudzovaných dospelých občanov, t. j. sumu 4 899 Sk mesačne. Ďalším rozhodnutím, tiež z 9. decembra 1998, odporkyna potom od splátky za mesiac júl 1998 zvýšila .
Právna veta: V prípadoch, na ktoré sa vzťahuje § 58 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, orgán dôchodkového zabezpečenia Slovenskej republiky musí upraviť tuzemský dôchodok pre súbeh s dôchodkom vyplácaným z cudziny.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím z 2. augusta 2000 odporkyúa podľa § 58 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 100/1988 Zb.“) upravila navrhovateľke od 6. októbra 2000 invalidný dôchodok na sumu 2 361,- Sk mesačne spolu s vdovským dôchodkom v sume 954,- Sk, teda priznal jej na výplatu sumu 3 315,- Sk mesačne. Krajský súd v N. na návrh navrhovateľky preskúmal rozhodnutie odporkyne a rozsudkom z 2. októbra 2001 ho potvrdil. Zistil, že postup odporkyne bol správny .
Kľúčové slová: dôchodok za výsluhu rokov, výsluhový dôchodok, súbeh nárokov na výplatu dôchodkových dávok

Zbierka NS 5/2003
R 98/2003
Uznesenie
Právna veta: Výsluhový dôchodok podľa § 26 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov a dôchodok za výsluhu rokov podľa § 42 zákona č. 100/1999 Zb. sú samostatné dávky dôchodkového zabezpečenia. Výsluhový dôchodok podľa § 26 zákona č. 114/1998 Z. z. a starobný dôchodok podľa § 21 zákona č. 100/1988 Zb. (resp. pomerný starobný dôchodok podľa § 26a zákona č 100/1988 Zb.) nie sú dôchodkami rovnakého druhu, preto pri ich súbehu nemožno postupovať podľa § 55 zákona č. 100/1988 Zb..

Úryvok z textu:
Rozhodnutím z 21. mája 2001 odporkyňa vyslovila, že podľa § 26a zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom zabezpečení“) vznikol navrhovateľovi od 1. januára 2001 nárok na pomerný starobný dôchodok 2 909,- Sk mesačne, ktorý sa mu ale podľa § 55 tohto zákona nevypláca a 1. januára 2001 zaniká. Navrhovateľ vo včas podanom opravnom prostriedku žiadal napadnuté rozhodnutie preskúmať s odôvodnením, že ako bývalému vojakovi z povolania bol mu .
Právna veta: 1. Ustanovením § 103 bod 2 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov bola od 1. mája 1998 (do budúcna) vylúčená použiteľnosť ustanovení § 130 až § 145 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov len na sociálne zabezpečenie vojakov. Tieto ustanovenia však zostali v platnosti a naďalej sa po 30. apríli 1998 aplikovali, napríklad vo vzťahu k policajtom, u ktorých zákonodarca vylúčil použitie týchto ustanovení až od 1. júla 2002 (§ 143a zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákono ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... /1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov) a súčasne ak pred 1. májom 1998 došlo k súbehu nároku na tento výsluhový príspevok a nároku na starobný dôchodok a oprávnený si podľa § 33 ods. 5 zákona č. 76 .
Právna veta: Ak je príspevok za sluţbu, priznaný ako dávka sociálneho zabezpečenia, povaţovaný za výsluhový dôchodok, môţe od dovŕšenia dôchodkového veku podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení (zabezpečení) plniť funkciu starobného dôchodku z osobitného systému sociálneho poistenia (zabezpečenia) len vtedy, ak jeho výška zodpovedá výške starobného dôchodku, primeranej dobe trvania sluţobného pomeru. Pri určení výšky starobného dôchodku je potrebné do doby dôchodkového poistenia započítať aj doby, hodnotené na účely príspevku za sluţbu. Aţ po takom stanovení výšky starobného dôchodku moţno sumu ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... alebo je zastavená, nepresahuje druhú dávku. Z článku 33 ods. 2 Dohovoru podľa názoru odvolacieho súdu vyplýva, že v prípade súbehu nárokov na starobný dôchodok tak zo všeobecného ako aj osobitného systému sociálneho poistenia (zabezpečenia) je v zmysle Dohovoru možné starobný dôchodok .
Kľúčové slová: dôchodkový vek, teoretická výška dôchodku, podmienky nároku na starobný dôchodok

Zbierka NS 3/2007
R 40/2007
Rozsudok
Právna veta: Žiadateľa o dávku, ktorému už vznikol nárok na starobný dôchodok z iného, osobitného systému dôchodkového poistenia, nemožno diskriminovať horším zaobchádzaním, ako s poistencami z vlastného všeobecného systému sociálneho poistenia. Práva, vyplývajúce zo splnenia vekovej podmienky a podmienky odpracovanej doby v zamestnaní, musia zostať zachované.

Úryvok z textu:
... ods. 2 zákona č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov policajného zboru Slovenskej republiky v žnem neskorších predpisov pri súbehu nároku na príspevok a na starobný, invalidný, čiastočný invalidný dôchodok alebo na dôchodok za výsluhu rokov podlá predpisov o sociálnom zabezpečení .
Kľúčové slová: starobný dôchodok , profesionálny vojak, príslušníci ozbrojených síl, výsluhový dôchodok

Zbierka NS 6/2008
R 68/2008
Rozsudok
Právna veta: Nárok na výsluhový dôchodok a nárok na starobný dôchodok nepodmieňujú tie isté sociálne udalosti. Vznik nároku na starobný dôchodok závisí od dovŕšenia vekovej hranice a od splnenia podmienky potrebnej doby poistenia (zabezpečenia) a vznik nároku na výsluhový dôchodok je podmienený dobou trvania služobného pomeru počas určeného počtu rokov, preto tieto dávky nemožno vzájomne zamieňať.

Úryvok z textu:
... , nepresahuje druhú dávku. Z článku 33 ods. 2 Dohovoru podľa názoru odvolacieho súdu vyplýva, že v prípade súbehu nárokov na starobný dôchodok tak zo všeobecného ako aj osobitného systému sociálneho zabezpečenia je v zmysle Dohovoru možné starobný dôchodok ... . 73/1998 Z.z. vyplýva, že výsluhový príspevok patril najdlhšie do dosiahnutia 60-eho roku veku. Pri súbehu nárokov s nárokom na starobný dôchodok podľa predpisov o sociálnom zabezpečení a prídavku k dôchodku podľa tohto zákona patril oprávnenému .
Právna veta: Ak poistencovi vznikne nárok na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení , v znení účinnom do 31. júla 2006, a poistenec poberá alebo poberal starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok priznaný podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, určí sa výška jeho dôchodku z toho priemerného osobného mzdového bodu, zisteného podľa § 63 ods. 7 až 12 a podľa § 79 zákona o sociálnom poistení, ktorý je vyšší.

Úryvok z textu:
... alebo najvyšší. Pri rovnakej sume týchto dôchodkov vypláca sa dôchodok, ktorý si poistenec zvolil. Dňom úpravy výplaty invalidných dôchodkov pre súbeh nárokov na ich výplatu zaniká nárok na invalidný dôchodok, ktorý sa nevypláca. Z vyššie uvedeného vyplýva, že navrhovateľ sa tak 4 .
Právna veta: Doručenie neformálneho podania, ktorým sa žiadateľ domáha priznania dávky sociálneho poistenia alebo jej zmeny, je okamihom doručenia žiadosti o dávku. Sociálna poisťovňa je povinná na jeho základe spísať žiadosť o dávku dôchodkového poistenia, v ktorej bude dátum podania neformálnej žiadosti uvedený ako dátum uplatnenia nároku.

Úryvok z textu:
... zsp. s výškou čiastočného invalidného dôchodku priznaného podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 vrátane zvýšení a pri súbehu nárokov na čiastočný invalidný dôchodok a nároku na invalidný dôchodok o výplate toho dôchodku, ktorý je vyšší. Keďže odporkyňa ... Pri rovnakej sume týchto dôchodkov vypláca sa dôchodok, ktorý si poistenec zvolil. Dňom úpravy výplaty invalidných dôchodkov pre súbeh nárokov na ich výplatu zaniká nárok na invalidný dôchodok, ktorý sa nevypláca. V danom prípade dňa 11.3.2009 .
Právna veta: Zo žiadneho ustanovenia zákona č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom nevyplýva, že by po priznaní príplatku k dôchodku pozostalým po politických väzňoch bolo potrebné znovu rozhodovať o výške vyplácaných dôchodkov v súbehu a že by v prípade výplaty vdovského dôchodku vo výške jednej polovice bolo treba príplatok s vdovským dôchodkom zlúčiť tak, že vdovský dôchodok by po zlúčení s príplatkom bol vyšší iba o polovicu sumy príplatku.

Úryvok z textu:
... dôchodkových dávok tá dávka, ktorá je vyššia, a z dôchodkovej dávky, ktorej suma je nižšia, sa vypláca jedna polovica. K súbehu nárokov na výplatu starobného a vdovského dôchodku došlo dňom 1.mája 1994 podľa § 56 ods.1 zákon č. 100/1988 .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.