SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351590
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
23.04.2021 01:27

Nájdené rozsudky pre výraz: subjektívna lehota


Približný počet výsledkov: 255 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: subjektívna lehota
  • subjektivny nájdené 17583 krát v 8491 dokumentoch
  • lehota nájdené 128601 krát v 36154 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 110 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument
Krajské súdy SR 1056 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument
Odborné články 22 dokumentov


Právna veta: Lehota (subjektívna) pre začatie konania o uložení pokuty, resp. počiatok jej plynutia je právnou skutočnosťou, ktorá sa odvodzuje od subjektívnej okolnosti, a to vlastnej vedomosti správneho orgánu o porušení povinností a zároveň má význam aj pre osobu, ktorej má byť sankcia uložená, a to najmä s prihliadnutím na zásadu právnej istoty. Tomuto záveru svedčí aj tá skutočnosť, že ak správny orgán nedostatky nezistí, vypracuje iný druh výstupu z kontroly, a to záznam, teda už pred ukončením kontroly (pred prerokovaním protokolu) má správny orgán vedomosť, či k porušeniu povinností došlo alebo nie ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Szd /1/2012 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobkyne: M. . E. V. , M. , B. B. , zast. J.. M. B. , advokátom so sídlom M. , B. B. , proti žalovanému: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky , Limbova 2, Bratislava, v konaní o preskúmanie .
Právna veta: Podľa § 131b ods. 2 Hospodárskeho zákonníka, je premlčacia lehota práva na náhradu škody dva roky a začína plynúť odo dňa, keď sa poškodený dozvedel o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá. Právo na náhradu škody sa premlčí najneskôr za desať rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla. Toto ustanovenie kumuluje subjektívnu lehotu /2 ročná/, ktorá začína plynúť pri splnení dvoch podmienok, a to vedomosť o škode a kto za ňu zodpovedá a objektívnu lehotu /10 ročná od vzniku škodovej udalosti/, ktorá začína plynúť odo dňa, keď sa poškodený o škode dozvedel. V predmetnej veci nebolo s ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1ObdoV/ 33/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky , ako súd dovolací, v právnej veci navrhovateľa : PhDr. V. K. , K. , Š., právne zastúpenému JUDr. I. K. , advokátom so sídlom F., X. B. , proti odporcovi : V. Ú. B. , a. s., M. , B. a vedľajších účastníkov: M.. F. S. R. , Š., B. , F. N. M. S. R. , T. , B. a S. K. , a. s., C. , B. , vedľajší účastníci právne zastúpení JUDr. A. B. , advokátom so sídlom J., X. B. , o zaplatenie 55 556 214 ,- eur, .
Kľúčové slová: správne delikty , subjektívna lehota, objektívna lehota, správny orgán

Právna veta: Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo svojom ustanovení § 68a ods. 3 upravuje jednak subjektívnu lehotu a jednak objektívnu lehotu. V rámci subjektívnej lehoty zákon ukladá správnemu orgánu povinnosť začať konanie a uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, kedy správny orgán zistil porušenie povinnosti. V rámci objektívnej lehoty je vyjadrená požiadavka ukončiť správne konanie najneskôr do troch rokov odo dňa kedy došlo k porušeniu povinnosti. Subjektívna lehota plynie v rámci objektívnej lehoty, ktorej uplynutím nemožno sankciu za porušenie právnej povinnosti ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Asan/2/2019 7018200918 20. 05. 2020 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2020:7018200918.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a JUDr. Eriky Čanádyovej, v právnej veci žalobcu: FIMI s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 1161, 075 .
Právna veta: Zákonodarca v právnej norme § 57 ods. 1 veta prvá zákona č. 73/1998 Z.z. (v znení účinnom do 31. decembra 2015) ustanovoval lehotu, v ktorej bolo možné uložiť disciplinárne opatrenie za disciplinárne previnenie policajta na 30 dní odo dňa, keď sa o disciplinárnom previnení dozvedel ktorýkoľvek z nadriadených policajta, najneskôr však do jedného roka odo dňa spáchania disciplinárneho previnenia. Z uvedenej právnej normy teda vyplýva, že zákonodarca ustanovil subjektívnu lehotu pre uloženie disciplinárneho opatrenia do 30 dní odo dňa, keď sa o disciplinárnom previnení dozvedel ktorýkoľvek z nadr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžk/27/2017 6016200779 18. 06. 2020 JUDr. Katarína Benczová ECLI:SK:NSSR:2020:6016200779.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd kasačný, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Benczovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcu (sťažovateľa): E.. L.. E.. E. E., F..XX.C. XXXX, .
Právna veta: V prejednávanej veci bola jedinou a podstatnou námietkou skutočnosť, či správny orgán postupoval v súlade s § 107 ods. 18 zákona č. 725/2004 Z.z., a teda či začal konanie o uloženie pokuty do šiestich mesiacov odo dňa, v ktorom sa príslušný orgán o porušení povinnosti dozvedel. Správny orgán je pri ukladaní pokút viazaný hmotno-právnymi lehotami uvedenými v § 107 ods. 18 zákona č. 725/2004 Z.z. Tieto lehoty majú prekluzívny charakter. To znamená, že po ich uplynutí právo na uloženie pokuty zaniká. Pritom sa rozlišuje medzi subjektívnou a objektívnou lehotou. Subjektívna lehota začína plynúť od ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3Sžo/ 240 /2015 Slovenskej republiky RO ZS U DO K V M E N E S L O VE N SK E J RE P UB L IK Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Ivana Rumanu a zo sudcov JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Soni Langovej v právnej veci žalobcu : Ing. B. P. , S., právne zastúpený: A3 advokátska kancelária, s.r.o., Partizánska 25 , Trenčín , proti odporcovi : Okresný úrad Trnava , odbor opravných prostriedkov, Vajanského 2, Trnava , o preskúmanie zákonnosti .
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na to, že zákonodarca v § 107 ods. 18 zák. č. 725/2004 Z.z. ustanovuje lehotu, v ktorej príslušný orgán štátneho odborného dozoru môže začať konanie o uložení pokuty, ako zákonnú podmienku. Z uvedenej právnej normy vyplýva, že zákonodarca ustanovil subjektívnu lehotu pre začatie správneho konania o uložení pokuty do šiestich mesiacov, odo dňa keď sa dozvedel o porušení povinnosti a objektívnu lehotu do piatich rokov, keď toto porušenie nastalo, ako zákonný predpoklad pre uloženie pokuty v súlade so zákonom. Z uvedených dôvodov pri aplikácii citovanej právnej normy je tre ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Jany Henčekovej, PhD., v právnej veci žalobcu: Ing. B. P. , nar. X. , bytom S., právne zastúpený: A3 advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Horný Šianec 232, Trenčín , proti žalovanému: Okresný úrad Trnava, Odbor opravných prostriedkov , .
Právna veta: Z ustanovení § 228 ods. 1 a § 230 ods. 1 O.s.p je zrejmé, že napadnuteľnosť obnovou konania je časovo obmedzená. V niektorých prípadoch platí len 3-mesačná subjektívna lehota, v niektorých je táto lehota kombinovaná s 3-ročnou objektívnou lehotou. Pomer lehôt je ten, že i keď ešte neuplynula subjektívna lehota, návrh je podaný oneskorene, keď už uplynula objektívna lehota. Subjektívna lehota pre včasné podanie návrhu na obnovu konania je 3-mesačná a je potrebné zachovať ju vždy. Začína plynúť od okamihu, keď ten, kto obnovu navrhuje, sa buď dozvedel o dôvode obnovy, alebo od tej doby, keď tent ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Obo /105/2008 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu 1. R., nar. X. bytom L., 2. Š. nar. X., bytom L., obaja zast. JUDr. M., proti žalovanému M. nar. X., bytom Z., zast. J., o návrhu žalovaného na obnovu konania vedeného na Krajskom súde v Košiciach pod sp. zn. 18Cb/960/00, na odvolanie žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo dňa 8. októbra 2007 č. k. 1Cb/2/2007-26, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd .
Právna veta: Obnova konania je mimoriadny opravný prostriedok, ktorým možno za podmienok ustanovených v zákone dosiahnuť nápravu vo veci, v ktorej nebol skutkový stav v pôvodnom konaní zistený úplne alebo správne. Návrhom na obnovu konania sa nemožno domáhať nápravy prípadných pochybení pri právnom posudzovaní veci alebo nesprávností procesnej povahy; na nápravu týchto nesprávností slúžia podľa povahy rozhodnutia a charakteru namietanej nesprávnosti iné opravné prostriedky. Vecná nesprávnosť rozsudku napadnutého návrhom na obnovu konania nie je dôvodom zakladajúcim procesnú prípustnosť obnovy konania podľa ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 98 /2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu P. , s.r.o. , so sídlom v P., IČO: X. , zastúpeného JUDr. M. B. , advokátom so sídlom v P., proti žalovanému M. , so sídlom v P., zastúpenému JUDr. J. S., advokátom so sídlom v P., za účasti obchodnej spoločnosti C. , s.r.o. so sídlom v P., IČO: X. , zastúpenej JUDr. M. S., advokátom so sídlom v P., o obnovu konania , vedenej na Okresnom súde Poprad pod sp. zn. 7 C 73/2010, .
Právna veta: Prvostupňový súd postupoval správne, keď skúmal prípustnosť obnovy konania v zmysle ust. § 228 ods. 1 O.s.p., keďže obnova konania je prípustná len z dôvodov taxatívne uvedených v ust. § 228 ods. 1 O.s.p. Týmito dôvodmi je existencia skutočností, rozhodnutí alebo dôkazov, ktoré bez svojej viny nemohol účastník použiť v pôvodnom konaní, a to za predpokladu, že môžu privodiť pre neho priaznivejšie rozhodnutie vo veci. Dôvodom obnovy konania môžu byť len tie skutočnosti, ktoré nastali do vyhlásenia rozhodnutia súdu. Pre záver, či nové skutočnosti, rozhodnutia alebo dôkazy môžu privodiť pre účastn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Obo 57/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: P., a.s., K.T., zast. JUDr. L.J., advokátkou so sídlom A.K. proti žalovanému: R.Ž.B., zast. Mgr. V.S., advokátkou so sídlom Z.B., o návrhu na obnovu konania a odklade vykonateľnosti rozhodnutia, na odvolanie žalovaného - navrhovateľa obnovy konania proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 15. októbra 2008, č. k. 24 Cb 3/08-23, takto rozhodol: Napadnuté uznesenie .
Právna veta: I. Rozhodujúcou skutočnosťou pre začatie plynutia subjektívnej lehoty na uloženie sankcie za správny delikt, je skutočnosť, že správny orgán sa dozvedel o porušení zákona. II. Lehoty na vydanie rozhodnutia o postihu za správny delikt v právnom štáte predstavujú jeden z mechanizmov obmedzujúci prieťahy v správnom konaní, ktorý je súčasne prostriedkom ochrany účastníka správneho konania proti postupu orgánu verejnej moci.

Úryvok z textu:
... § 123 ods. 4 zákona č. 523/2003 Z.z. prejavil svoju vôľu tak, že z myslom jednoročnej prekluzívnej subjektívnej lehoty je prinútiť správny orgán k aktívnej činnosti – vrátane zisťovania preukazovania zodpovednosti za porušenie zákona bezprostredne od okamžiku, keď sa ... posúdením námietk y žalobcu vznesen ej z dôvodu prekl úzie práva žalovaného správneho orgánu vo veci uloženia pokuty v jednoročnej subjektívnej lehote. S totožnil sa so záverom žalobcu, že na skutočnos ť ako je preklú zia , je súd povinný .
Kľúčové slová: povinnosť správneho orgánu, správny orgán

Zbierka NS 10/2015
R 97/2015
Právna veta: Ak má podanie nedostatky, táto skutočnosť sama osebe nie je dôvodom pre odmietnutie podania správnym orgánom, keďže by to bolo v rozpore s princípom súčinnosti (§ 3 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov), podľa ktorého sú správne orgány povinné poskytovať pomoc a poučenia, aby účastníci konania pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu.

Úryvok z textu:
... uvedené personálne rozkazy. Preto súd prvého stupňa zhodne s názorom žal ovaného považoval za moment začatia plynutia trojmesačnej subjektívnej lehoty deň po dni právoplatnosti rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3Sžo/18/2011, 3Sž o/19 ... podal návrh na obnovu konania, doručený správnemu orgánu d ňa 14. novembra 2011, po márnom uplynutí trojmesačnej subjektívnej lehoty. Preto v zmysle § 63 ods. 3 správneho poriadku nebolo možné obnovu konania povoliť. Konštatoval, že trojmesačná .
Kľúčové slová: štátna kontrola, nevyhovujúce a zdravie ohrozujúce potraviny, prevádzkovateľ, veterinárne požiadavky

Zbierka NS 5/2015
R 67/2015
Právna veta: Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov stanovuje príslušným prevádzkovateľom všeobecnú povinnosť, ktorej podstatou je, aby sa potraviny, ktoré nevyhovujú požiadavkám na akosť, vôbec nedostali na trh, t. j. vôbec vylúčiť možnosť zo strany spotrebiteľov nakúpiť takéto nevyhovujúce a zdravie ohrozujúce potraviny. Viazať túto povinnosť až na zistenie kontrolných orgánov by celkom stratilo svoj zmysel, pretože do prípadnej štátnej kontroly a jej záverov by takéto nevyhovujúce potraviny boli stále na trhu a je úlohou a povinnosťou prevádzkovateľa takéhoto p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozhodnutím a nie rozhodnutím o trovách konania. V tejto súvislosti správne konštatuje krajský súd, keď tvrdí, že žalobca v žalobe subjektívnu lehotu očividne vypočítal nesprávne, keď uviedol ako koniec týchto lehôt dátumy v roku 2008. V tejto súvislosti Najvyšší súd Slovenskej republiky .
Kľúčové slová: dôkaz listinou, dokazovanie, štátny jazyk

Zbierka NS 10/2014
R 142/2014
Právna veta: Ustanovenie § 129 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku neumožňuje vykonať dokazovanie prečítaním listiny, ktorej preklad nebol vyhotovený v štátnom alebo českom jazyku.

Úryvok z textu:
... , ku ktorému v danom prípade došlo 29. septembra 2005, začala ply núť 30. septembra 2005 a uplynula 29. septembra 2008. Subjektívna lehota začala plynúť 8. júla 2006 (hlásenie W. zo 7. júla 2006) a uplynula 7. júla 2008. Žalobkyňa si uplatnila nárok .
Kľúčové slová: trestný rozkaz , trestný čin a spôsoby jeho spáchania, zanedbanie povinnej výživy

Zbierka NS 1/2017
R 11/2017
Právna veta: Obdobie medzi vydaním trestného rozkazu a jeho doručením obvinenému je pri trestnom čine zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Trestného zákona, ak obvinený v páchaní tohto činu pokračuje, v zmysle § 122 ods. 13 Trestného zákona a § 353 ods. 8 Trestného poriadku súčasťou skutku, pre ktorý bol trestný rozkaz vydaný. Ak trestný rozkaz nadobudol právoplatnosť, nemôže už byť páchateľ za vyššie uvedené obdobie následne (neskorším odsúdením) uznaný za vinného.

Úryvok z textu:
... konania proti ušlému. Na účel reparácie takej chyby slúži ako „lex sp ecialis“ inštitút podľa § 362 Trestného poriadku, pričom subjektívna lehota uvedená v odseku 1 tohto ustanovenia (tu plynula od zadržania obvineného v Českej republike 27. septembra 2014) môže podľa okolností .
Právna veta: Za účelom preverenia, či zamestnanec dodržiava pracovnú disciplínu, je zamestnávateľ, rešpektujúc zásady legality, legitimity a proporcionality, oprávnený monitorovať aj súkromnú elektronickú poštu odosielanú a prijímanú z počítača prideleného zamestnancovi na plnenie jeho pracovných úloh. Pri zachovaní týchto zásad nemožno takéto dôkazné prostriedky, ktoré v konaní o neplatnosť skončenia pracovného pomeru predložil zamestnávateľ, považovať za neprípustné.

Úryvok z textu:
... ustanoven ia § 51 ods. 2 zákona č. 400/2009 Z.z. jednoznačne vyplýva, že pre určenie začiatku plynutia dvojmesačnej subjektívnej lehoty je významné, kedy sa služobný úrad „dozvedel“ o dôvode, pre ktorý môže okamžite skončiť štátnozamestnanecký pomer so štátnym zamestnancom . 27 .
Právna veta: Kumulatívne stanovenie podmienok prípustnosti návrhu na konanie o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy v § 250v ods. 3 O. s. p., a to vyčerpanie prostriedkov nápravy, ktorých použitie umožňuje osobitný predpis a podanie návrhu v subjektívnej lehote, je nevyhnutné v zmysle čl. 152 ods. 4 v spojení s čl. 46 ods. 1 Ústavy SR vykladať tak, aby sa navzájom nevylučovali. Ustanovenie § 250v ods. 3, druhá veta O. s. p. je nevyhnutné vykladať tak, že o existencii zásahu s a žalobcovia najskôr dozvedeli až doručením oznámenia o vybavení sťažnosti.

Úryvok z textu:
Žalobcovia 1/ a 2/ sa návrhom podaným na Najvyššom súde Slovenskej republiky dňa 29. 1. 2009 domáhali ochrany pred nezákonným zásahom žalovaného a žiadali, aby najvyšší súd rozsudkom rozhodol tak, že Zásah žalovaného, v dôsledku ktorého žalobcovia ako bezpodieloví spoluvlastníci pozemku s parc. č. X o výmere 192 m2, a na ňom stojaceho rodinného domu so súp. č. X a pozemku s parc. č. X o výmere 20 m2, a na stojacej garáži so súp. č. X nachádzajúcich sa na P. ulici č. X v B. katastrálne územie K. V., mestská .
Kľúčové slová: colný delikt, zánik zodpovednosti za priestupok, sankcie za colný delikt

Zbierka NS 4/2005
R 42/2005
Právna veta: Uplynutie zákonných lehôt - či už subjektívnych alebo objektívnych - má z hmotného hľadiska za následok zánik zodpovednosti za daný skutok a z procesného hľadiska zase procesnoprávne kódexy ukladajú príslušným orgánom zastaviť z dôvodu uplynutia lehôt už začaté konania.

Úryvok z textu:
... ukladajú príslušným orgánom zastaviť z dôvodu uplynutia lehôt už začaté konanie. V danej veci došlo k uplynutiu dvojročnej subjektívnej lehoty na uloženie postihu za colný delikt žalobcu pred vydaním prvého prvostupňového roz­ hodnutia. To však neznamená, že ... boli colné orgány viazané. Keď teda krajský súd dospel k právnemu záveru, že colné orgány po uply­ nutí subjektívnej lehoty podľa ustanovenia § 251 Colného zákona neboli opráv­ nené rozhodovať o zodpovednosti za spáchanie colného deliktu, ale mali .
Kľúčové slová: pracovná disciplína, výpoveď daná zamestnávateľom, okamžité zrušenie pracovného pomeru

Zbierka NS 4-5/1997
R 46/1997
Právna veta: O sústavné menej závažné porušovanie pracovnej disciplíny ide vtedy, ak sa zamestnanec dopustil najmenej troch porušení pracovnej disciplíny, ktoré dosahujú intenzity menej závažného porušenia pracovných povinností a medzi ktorými je primeraná časová súvislosť.

Úryvok z textu:
... disciplíny existuje primeraná časová súvislosť. Táto je vymedzená lehotami uvedenými v § 46 ods. 3 Zák. práce tak, aby dvojmesačná subjektívna lehota sa neprekročila vo vzťahu k ostatnému postihovanému skutku, ktorému predchádzala písomná forma upozornenia na možnosť výpovede v posledných šiestich mesiacoch .
Právna veta: V prípade, že v trojmesačnej lehote disciplinárne konanie na úseku poľovníctva proti občanovi nebolo začaté, po uplynutí tejto trojmesačnej lehoty nie je už možné disciplinárne konanie proti občanovi začať.

Úryvok z textu:
... času, kedy sa o disciplinárnom previnení dozvedel, uplynula doba dlhšia ako tri mesiace. Prvostupňový orgán mal tým porušil ustanovenie upravujúce subjektívnu lehotu na začatie konania zo hl rany správneho orgánu, hoci toto porušenie nemalo vplyv na s právo os t a zákonnosť .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.