Nájdené rozsudky pre výraz: súčasť veci

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 67

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

23 dokumentov
297 dokumentov
1 dokument
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: súčasť vecihlavná vecprávny režim hlavnej veci
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odvolací súd pripomína aj ustálenú súdnu judikatúru k ustanoveniu § 120 Občianskeho zákonníka, podľa ktorej súčasť veci zdieľa to, čo sa po právnej stránke týka veci hlavnej. Súčasť veci patrí k hlavnej veci a tvorí s ňou jeden celok. Súčasť veci sa riadi právnym režimom hlavnej veci. Keďže v dôsledku fyzického spojenia, hoci aj skôr samostatnej veci sa jedna vec stane súčasťou inej hlavnej veci (a tak stratí znaky, ktoré ju ako vec v právnom zmysle individualizujú) vlastníctvo súčasti nadobudne vlastník veci aj vtedy, ak náklady na zabudovanie prípadne aj na zabezpečenie súčasti vynaložila os ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4Sžh/1/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Eriky Čanádyovej a Mgr. Petra Melichera v právnej veci žalobcu: E., a.s. so sídlom B., IČO: X. v zastúpení: JUDr. O. K., advokát, so sídlom B., proti žalo
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V otázke výkladu § 120 OZ, dovolací súd uvádza, že súčasťou veci podľa tohto zákonného ustanovenia je všetko, čo k nej podľa povahy náleží a nemôže byť oddelené bez toho, aby sa tým vec ako celok znehodnotila (znehodnotením veci treba rozumieť stav, keď hlavná vec v porovnaní so stavom pred oddelením jej súčasti, slúži síce pôvodnému účelu, ale menej kvalitne alebo mu už nemôže slúžiť vôbec). Súčasť veci nie je samostatnou vecou v právnom zmysle; zdieľa právny režim veci, ku ktorej patrí. Ak patrí k pozemku, musí byť na ňom umiestnená. Súčasť veci preto nemôže byť spôsobilým predmetom občians ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Lesostavu Zvolen, a.s., so sídlom vo Zvolene, Lu čenecká cesta 5, IČO: 31 642 110, v dovolacom konaní zastúpené ho advokátskou kanceláriou Ulianko & partners s.r.o. so sídlom vo Zvolene Nám. SNP 41, za ktorú koná Mgr. Michal Holčík, advokát , proti žalovanému Lesostavu stred Zvolen, s.r.o., so sídlom vo Zvolene, Pribinova 825/32 IČO: 36 053 643, o zaplatenie 10 665,20 Eur s prí
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Z definície súčasti veci obsiahnutej v Občianskom zákonníku vyplýva, že ak sa jedná o súčasť veci, môže byť táto vzhľadom na svoju povahu súčasťou iba jednej hlavnej veci. V odôvodnení rozhodnutia správneho orgánu sa však určitá nehnuteľnosť považuje za súčasť viacerých iných nehnuteľností. Z uvedených dôvodov navrhovateľ navrhol, aby odporca zrušil svoje rozhodnutie alebo aby príslušný súd zrušil rozhodnutie odporcu a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Najvyšší súd Slovenskej republiky dospel k záveru, že napadnutý rozsudok Krajského súdu v Bratislave je potrebné podľa § 250ja ods. 3 veta pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Sžo 165/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a z členiek senátu JUDr. Jany Baricovej a JUDr. Marianny Reiffovej v právnej veci navrhovateľa: S., a. s., so sídlom B. proti odporcovi: Správa katastra pre Hlavné mesto SR Bratislavu, so sídlom Ružová dolina 27, Bratislava, za účasti: V., bytom P. B, M. bytom Š., B, B., bytom Ľ., B, M., bytom S., B, o preskúm
Kľúčové slová: súčasť vecipríslušenstvo vecivzťah k hlavnej veci
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Súd prvého stupňa sa v odôvodnení rozhodnutia zaoberal otázkou právneho vzťahu súčasti veci k veci hlavnej v zmysle § 120 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Žalobca tvrdí, že sociálno-prevádzková budova je objekt, ktorý je príslušenstvom vínnej pivnice. Vínna pivnica je vecou hlavnou. Podľa § 121 ods. 1 Občianskeho zákonníka príslušenstvom veci sú veci, ktoré patria vlastníkovi hlavnej veci a sú ním určené na to, aby sa s hlavnou vecou trvale užívali. Príslušenstvom v zmysle uvedeného ustanovenia je samotná vec, ktorá z hospodárskeho hľadiska slúži hlavnej veci. Ak určitá vec plní funkciu prísluše ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 6 Obo 178/2007 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Dariny Ličkovej v právnej veci žalobcu: R.B.R., N, .R., IČO: X., zastúpeného advokátkou JUDr. V.N., S., B. proti žalovanému JUDr. P.V., advokát, správca konkurznej podstaty úpadcu P.A., a.s., D., IČO: X., M., V., o vylúčenie veci z konkurznej podstaty, na odvol
Kľúčové slová: súčasť vecivydanie veci oprávnenej osobe
R 66/2002
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov, ani zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov nezakladajú nárok na vydanie podniku ako predmetu práva, t. j. ako určitého celku podnikateľskej činnosti, ktorý tvorí súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania, ale nárok na vydanie jednotlivých, konkrétnych a existujúcich vecí v právnom zmysle.

Úryvok z textu:
Okresný súd P. B. rozsudkom zo 6. novembra 1997, č. k. 6 C 973/91-452, uložil žalovanému povinnosť uzavrieť do 15 dní od právoplatnosti rozsudku so žalobcami dohodu o vydaní nehnuteľností - pozemkov - pare. č. 273/2 o výmere 2 847 m2, č. 274/2 o výmere 16 268 m2, č. 274/3 o výmere 360 m2 a č. 274/4 o výmere 363 m2 a stavieb na nich sa nachádzajúcich v príslušných podieloch s tým, že nehnuteľnosti sú znázornené na geometrickom pláne Ing. I. M. z 13. februára 1997. Žalovanému uložil tiež povin
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Skutočnosť, že platný Colný zákon neobsahuje ustanovenia o ochrane spotrebiteľa v súvislosti s predajom zahraničného tovaru, na základe rozhodnutia colného orgánu o zriadení colného skladu, neznamená, že na tento špecifický predaj tovaru je potrebné aplikovať ustanovenie Zákona o ochrane spotrebiteľa a že je daná pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veciach ochrany spotrebiteľa vykonávať dozor y súvislosti s predajom tovaru pri prevádzke colného skladu. Absencia ustanovení týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa pri predaji tovaru, v súvislosti s prevádzkou colného skladu v Colnom zákone, nemôže byť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobou zo dňa 18.7. 1997 sa žalobkyňa prostredníctvom zástupcu domáhala zrušenia rozhodnutia žalovaného zo dňa 10. 6. 1997, ako aj rozhodnutia Okresného úradu K. odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa zo dňa 24. 4. 1997 z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia veci. Prvostupňovým rozhodnutím správneho orgánu bola žalobkyni uložená pokuta za správny delikt podľa § 24 ods. 1 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa vo výške 12 000 Sk, pričom napadnutým rozhodnutím žalovaného bolo rozhodnut
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: V spore o vylučovacej žalobe je súd v zmysle ustanovenia § 78 ZKR oprávnený len prejudiciálne posudzovať otázku vlastníckeho práva (prípadne iného práva) k vylučovaným veciam za tým účelom, aby mohol dospieť k záveru o správnosti alebo nesprávnosti postupu správcu konkurznej podstaty úpadcu pri zapísaní sporných vecí do súpisu majetku konkurznej podstaty úpadcu. Výsledkom takéhoto konania nie je určenie vlastníckeho práva, ale výrok, ktorým súd buď zamietne vylučovaciu žalobcu alebo rozhodne o vylúčení vecí zo súpisu majetku konkurznej podstaty úpadcu.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Obdo/84/2020 Identifikačné číslo spisu: 8118203589 Dátum vydania rozhodnutia: 24.11.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hullová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:8118203589.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Investičná Správcovská s.r.o., so sídlom Popradská 56, 040 01 Košice, IČO
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Presné a zákonu zodpovedajúce označenie zmluvných strán zmluvy o nájme nebytových priestorov, uzatváranej v režime zákona č. 116/1990 Zb., ako zmluvy s obligatórnou (povinnou, teda zákonom predpísanou) písomnou formou, je jednou zo zákonných náležitostí nevyhnutných pre posudzovanie takejto zmluvy za platný právny úkon. Uvedené platí bez ohľadu na to, že zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov v rozhodnom znení výslovne sankcionoval neplatnosťou zmluvy len absenciu a/ súhlasu obce s uzavretím zmluvy a/alebo b/ náležitostí zmluvy podľa § 3 ods. 3, pretože prípadný rozpor iných častí zmlu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Cdo/217/2018 Identifikačné číslo spisu: 6102899742 Dátum vydania rozhodnutia: 25.02.2021 Meno a priezvisko: Mgr. Dušan Čimo Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:6102899742.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Slovenský zväz chovateľov, so sídlom v Bratislave, Krížna 44, zastúpeného JU
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Úroky z omeškania nie sú súčasťou pohľadávky, ale len jej príslušenstvom. Oneskoreným zaplatením úrokov nevzniká právo na ďalšie úroky z omeškania (§ 369 ods. 1 Obchodného zákonníka.)

Úryvok z textu:
Okresný súd v Spišskej Novej Vsi rozsudkom č.k. 1 Cb 46/94-13 z 21. marca 1994 uložil žalovanému povinnosť, aby zaplatil žalobcovi 8754 Sk a trovy konania v sume 1390 Sk. V prevyšujúcej časti žalobu zamietol. V odôvodnení uviedol, že žalovaný si objednávkou č. 71/92 zo 17. februára 1992 objednal tovar, ktorý mu žalobca dodal a fakturoval faktúrou č. 046259 z 19. apríla 1992 na 207 207 Sk. Keďže faktúru, ktorá bola splatná 11. mája 1992 žalovaný uhradil až 30. októbra 1992, dostal sa do omeškania
MENU