Nájdené rozsudky pre výraz: súd odmietne odvolanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2067

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

96 dokumentov
11910 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Krajský súd v Košiciach napadnutým uznesením o postúpení veci Krajskému súdu v Bratislave rozhodol predčasne. Z obsahu žaloby vyplýva, že žalobca označil ako účastníka konania na strane žalovaného Krajský súd v Košiciach a žiadal, aby súd zrušil rozhodnutie žalovaného založené zákonnou fikciou podľa ust. § 19 ods. 3 veta druhá Zákona o slobode informácií, ktorým zamietol odvolanie žalobcu podané proti rozhodnutiu žalovaného o odmietnutí poskytnutia informácie požadovanej žiadosťou žalobcu o sprístupnenie informácií zo dňa 8.6.2010, ktorá bola žalovanému doručená dňa 14.6.2010, súčasne žiada ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sži/1/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: M. M., bytom P., zastúpený advokátom JUDr. J. F., Advokátska kancelária, P., proti žalovanému: Krajský súd Košice, Štúrova 29, Košice, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia o odmietnutí žiadosti o sprístupnenie informácií, o odvolaní žalobcu proti uzneseni
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa § 204 ods. 1 veta prvá OSP odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Podľa § 218 ods. 1 písm. a/ OSP, odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Sžo/16/2014 Identifikačné číslo spisu: 1013201124 Dátum vydania rozhodnutia: 19.03.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Hargaš Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:1013201124.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky : J. Q., bytom Y. XXXX/XX, F., proti odporcovi : Centrum práv
Kľúčové slová: rozhodnutie o odvolaníúčastnícisúd odmietne odvolanie
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 218 ods. 1 písm. b/ O.s.p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený. Záver súdu o neoprávnenosti určitého subjektu (odvolateľa) podať proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa odvolanie sa musí opierať o dva základné predpoklady, a to o 1/ jasne a presne definovaný okruh účastníkov konania a 2/ zistenie, že opravný prostriedok podala osoba, ktorá do tohto okruhu účastníkov nepatrí a rozhodnutím súdu nebola dotknutá na svojich právach a právom chránených záujmoch.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Ivana Machyniaka a JUDr. Jozefa Kolcuna v právnej veci žalobcu Mgr. J. C., bývajúceho v P., proti žalovanému U., IČO: X., so sídlom v P., o zrušenie spoločenstva a jeho likvidáciu, vedenej na Okresnom súde Dolný Kubín pod sp. zn. 7 C 1621/1998, o dovolaní B. P. pozemkového spoločenstva proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 30. apr
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pri rozhodnutí správneho orgánu vydaného v správnom konaní je predpokladom postupu podľa druhej hlavy piatej časti OSP, aby išlo o rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, nadobudlo právoplatnosť (§ 247 ods. 2 OSP). Ani zákonný postup, upravený ustanovením § 250b ods. 2 OSP, neumožňuje súdne preskúmanie prvostupňového rozhodnutia, proti ktorému zákon pripúšťa podanie riadneho opravného prostriedku v správnom konaní – odvolania. Keď teda v danej veci v rámci správneho konania po vykonaní pokynu súdu na doručenie správneho rozhodnutia zača ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. R. S., zastúpeného advokátom JUDr. N. K., proti žalovanému: M. N., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného číslo: SP 4699/2006-009-Ing.Ki zo dňa 4. augusta 2006, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre zo dňa 28. novembra 2007, č. k. 30 S 43/2006-97, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky p o t v r d z u j e napadnuté uznes
Merito veci Dispozičná zásada
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ak z právneho predpisu nevyplýva určitý spôsob vyrovnania vzťahu medzi účastníkom a vedľajším účastníkom (§ 201 veta druhá Občianskeho súdneho poriadku), súd odmietne odvolanie podané vedľajším účastníkom (§ 218 ods. 1 písm. b/ Občianskeho súdneho poriadku), ak účastník konania podporovaný vedľajším účastníkom zostane napriek výzve súdu nečinný a nevyjadrí sa, či súhlasí s odvolaním.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 77 /201 4 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne EOS KSI Slovensko, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Údernícka č. 5, IČO : 35 724 803 , zastúpenej advokátskou kanceláriou TOMÁŠ KUŠNÍR, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Pajštúnska č. 5, v mene ktorej koná ako prokurista advokát JUDr. Juraj Klačan, , proti žalovan ej L. G. , t. č. na neznámom mieste, zastúpenej opatrovníčkou T. M. , tajomníčkou Okresného súdu B
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pod odňatím možnosti pred súdom konať v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. treba rozumieť procesne nesprávny postup súdu, ktorým sa účastníkovi znemožňuje realizácia jeho procesných práv, priznaných mu v občianskom súdnom konaní za účelom ochrany jeho práv a právom chránených záujmov. Judikatúra za prípad odňatia možnosti pred súdom označuje aj postup súdu, ktorý sa z určitého procesného dôvodu odmietne zaoberať meritom veci (odmietne podanie alebo konanie zastaví alebo odvolací súd odmietne odvolanie), hoci procesné predpoklady pre taký postup nie sú dané (viď R 23/1994).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 ECdo 195 /2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej P. , s.r.o. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou F., s.r.o., so sídlom v B. , IČO: X. , proti povinn ému S. M. , bývajúce mu v L. , o vymoženie 222 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Liptovský Mikuláš pod sp. zn. 3 Er 1442/2010 , o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 31. januá ra 2013 sp. zn. 6
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Vo všeobecnosti pod odňatím možnosti konať pred súdom treba rozumieť taký postup súdu, ktorým znemožní realizáciu tých procesných práv, ktoré účastníkom občianskeho súdneho konania procesné predpisy priznávajú za účelom zabezpečenia spravodlivej ochrany ich práv a právom chránených záujmov. Podľa ustálenej súdnej praxe k odňatiu možnosti konať pred súdom môže dôjsť nielen činnosťou súdu, ktorá rozhodnutiu predchádza, ale aj samotným rozhodnutím. Medzi práva, ktoré procesné predpisy účastníkom občianskeho súdneho konania priznávajú patrí nepochybne aj právo na preskúmanie vecnej správnosti prvo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J., bývajúceho v B. proti žalovaném u M. , so sídlom v B. , o určenie neplatnosti výpovede a iné , vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 8 C 492/1995 , o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 30. augusta 2011 sp. zn. 3 Co 280/2011 , takto r o z h o d o l : Dovolanie žalobcu odmieta . Žalovanému nepriznáva náhradu trov dovolacieho kon
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: O odňatie možnosti pred súdom konať ide v prípade takého procesne nesprávneho postupu súdu, ktorým sa účastníkovi znemožní realizácia jeho procesných oprávnení priznaných mu v občianskom súdnom konaní za účelom ochrany jeho práv a právom chránených záujmov. Judikatúra už dospela k záveru, že o prípad odňatia možnosti pred súdom konať ide tiež vtedy, keď odvolací súd odmietne odvolanie, i keď neboli dané procesné predpoklady pre tento postup (viď primerane R 23/1994). Obdobne možno za postup odnímajúci možnosť pred súdom konať označiť postup súdu, ktorý odmietne odpor proti platobnému rozkazu v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa P. , s.r.o. , so sídlom v T. , IČO: X. , zastúpeného advo kátskou kanceláriou A. , so sídlom v B. , IČO: X. , proti odporkyni M. K. , bývajúcej v Ž. , zastúpenej Advokátskou kanceláriou JUDr. R. H. , s.r.o. so sídlom v Ž. , IČO: X. , o zaplatenie 14 756,69 € s príslušenstvom , veden ej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 7 Ro 47 /2013 , o dovolaní proti uzneseniu Krajského s
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V prejednávanej veci dovolací súd pri skúmaní, či k takej vade nedošlo, vychádzal z ustanovenia § 218 ods. 1 písm. b/ O.s.p., podľa ktorého odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený. Prípustnosť odvolania má vo všeobecnosti nielen stránku objektívnu, ale aj stránku subjektívnu. Objektívna stránka sa nevzťahuje na osobu konkrétneho odvolateľa a zohľadňuje (len) vecný aspekt tohto opravného prostriedku – či smeruje proti rozhodnutiu vykazujúcemu zákonné znaky rozhodnutia, proti ktorému je odvolanie prípustné (objektívna prípustnosť odvolani ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa maloletého R. S., narodeného X. , bývajúceho v R. , zastúpeného Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, so sídlom v Leviciach, Ľudovíta Štúra č. 53, proti odporcom 1/ R. S., bývajúcemu v D. , zastúpenému JUDr. T. S., advokátom so sídlom v L. , 2/ M. S., bývajúcej v R. , zastúpenej JUDr. J. O. , advokátkou so sídlom v L. , o prípustnosť zapretia otcovstva , vedenej na Okres
MENU