Nájdené rozsudky pre výraz: súdny poplatok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 16929

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6155 dokumentov
127226 dokumentov
21 dokumentov
34 dokumentov
68 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Súd nesprávne posúdil, že súdny poplatok mal byť zaplatený žalobcom podaním žaloby, hoci z dikcie položky 10. písm. e/ sadzobníka súdnych poplatkov vyplývalo, že žalobcovi by vznikla povinnosť zaplatiť súdny poplatok iba v prípade, ak by súd meritórne konal o žalobe žalobcu proti rozhodnutiu a postupom žalovaného ako ústredného orgánu štátnej správy s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky. Nakoľko súd meritórne vo veci nekonal a nerozhodol, nebol dôvod ani na zaplatenie súdneho poplatku podľa položky 10 písm. e/ sadzobníka súdnych poplatkov a preto mal súd predmetný súdny poplatok, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. Ľ. B. , bytom Č. H. č. X. , X. K. , pr oti žalovanému: M inister stvo spravodli vo sti Slovenskej republiky , Župné nám. č. 13, 814 90 Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného správneho orgánu č. 15248/2006 -41/ 2 zo dňa 3. októbra 2006, o odvolaní žalobcu proti uzneseni u Krajského súdu v Bratislav e č. 1S 45 3/2006 -74 z 25 . novembra 20 10 o
Právna veta: V prvom rade treba predovšetkým uviesť, že tak ako poplatková pohľadávka vzniká podaním návrhu a je zročná zároveň týmto okamihom, je aj poplatok z odvolania vo veci samej zročný okamihom, keď bolo toto odvolanie podané (§ 5 ods. 1 písm. a/ v spojení s § 2 ods. 4 zákona o súdnych poplatkoch). Súd môže súdny poplatok vyrubiť a vymáhať až po vzniku poplatkovej povinnosti. Je totiž treba mať na zreteli - v zmysle ústavnej zásady, vyjadrenej v čl. 59 ods. 2 Ústavy SR, ktorá ustanovuje, že dane a poplatky možno ukladať zákonom alebo na základe zákona, ktorá sa premietla do ustanovenia § 1 z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžf/ 37/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne : A. B. , bytom v H. č. X. , zastúpenej JUDr . E. K. , advokátom so sídlom G. X. , K. , proti žalovanému : Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Nová ulica č. 13, Banská Bystrica, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnut ia žalovan ého č. I/225/3903/2006/997020 -r zo dňa 26. januára 2006 , o odvolaní žalob kyne proti uzneseniu Krajského súdu v Pr
Právna veta: Súdny poplatok sa neplatí z odvolania alebo dovolania podaného proti súdnemu rozhodnutiu procesnej povahy a proti rozhodnutiu o trovách konania.

Úryvok z textu:
Proti uzneseniam, ktorými krajský súd uložil žalobcom zaplatiť súdny poplatok z podaného odvolania vo veci samej vo výške 3000 Sk, podali včas odvolanie poplatníci. Namietali jeho neopodstatnenosť, lebo za žalobu obidvaja žalobcovia zaplatili po 3000 Sk, avšak súd ani po vyše troch rokov nevydal rozhodnutie ohľadne uplatnených nárokov. Najvyšší súd ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 O.s.p.) podľa ustanovenia § 212 ods. 1 O.s.p. preskúmal napadnuté uznesenia súdu prvého stupňa vrátane konania, ktoré
Meritum Súdny poplatok
Právna veta: Ak súd vzájomný návrh vylúči na samostatné konanie a pôvodný žalovaný nesplní povinnosť zaplatiť súdny poplatok, súd konanie o vzájomnom návrhu zastaví.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením z 20. júna 2002, č. k. 2 Obo 21/02, potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa, ktorým bolo konanie pre nezaplatenie súdneho poplatku zastavené [§ 10 ods. 1, 2 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1992 Zb.“)]. V odôvodnení uznesenia odvolací súd uviedol, že žalobkyňa podaním označeným ako upresnenie protinávrhu, došlým Okresnému súdu L. dňa 23. marca 2001, navrhla tomuto súdu, aby vydal rozsudok
Právna veta: Ak navrhovateľ vezme späť návrh na začatie konania v čase od vydania platobného rozkazu do skončenia lehoty na podanie odporu odporcom a odpor nebol podaný, predloží súd prvého stupňa vec odvolaciemu súdu na postup podľa § 208 O.s.p. ak nejde o prípad uvedený v ustanovení § 173 ods. 2 O.s.p. Odvolací súd platobný rozkaz zruší, konanie zastaví a rozhodne o trovách konania. Zaplatený súdny poplatok sa navrhovateľovi vráti (§ 11 ods. 3 zák. č. 71/1992 Zb.). O vrátení poplatku rozhodne prvostupňový súd (§ 12 ods. 1 prvá veta zák. č. 71/1992 Zb.).

Úryvok z textu:
Predseda Obchodného kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky navrhol v zmysle ustanovenia § 17 ods. 2 zák. č. 335/1991 Zb. a čl. 8 ods. 1 písm. a/ Rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, na základe právoplatných rozhodnutí senátov zaujatie stanoviska k zjednocovaniu výkladu zákonov k otázke, aké účinky spojuje O.s.p. so späťvzatím návrhu na začatie konania, ak sa tak stane v lehote na podanie odporu proti platobnému rozkazu bez toho, aby bol odpor podaný a k otázke vraca
Kľúčové slová: dedičiasadzobník súdnych poplatkovpredmet súdnych poplatkov
R 109/2000
Právna veta: Zo žaloby, ktorou sa dedičia domáhajú určenia, že do majetku po poručiteľovi patria aj ďalšie aktíva, vyrubí súd poplatok podľa položky 1 písm. a) Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
Žalobkyne sa žalobou domáhali, aby súd určil, že do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patrili označené veci z podnikateľskej činnosti poručiteľa (manžela žalobkyne 1) a otca žalobkyne 2). Okresný súd K. - o. vyzval žalobkyne na zaplatenie súdneho poplatku 44 452 Sk v lehote troch dní pod následkom zastavenia konania. Žalobkyne na výzvu súdu zaplatili súdny poplatok 500 Sk s odôvodnením, že ide o dedičský spor, kde sa poplatok z hodnoty nevyberá za konanie podľa položky 18 zákona č. 71/19
Právna veta: V konaní o žalobe na vypratanie nehnuteľnosti (§ 80 písm. b/ O.s.p.) sa súdny poplatok vymeria percentuálne z ceny nehnuteľnosti podľa položky 1 písm. a/ sadzobníka.

Úryvok z textu:
Predsedníčka Okresného súdu Bánovce nad Bebravou zaslala dna 13. novembra 2000 predsedovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky podnet na zaujatie stanoviska vo veciach vyrubovania súdnych poplatkov v prípadoch, ak sa navrhovateľ (žalobca) domáha vypratania nehnuteľnosti. Poukázala pritom na viaceré rozhodnutia rôznych senátov odvolacieho súdu, ktoré túto otázku neriešia rovnako. Z predloženého podnetu a z pripojených rozhodnutí konkrétne vyplýva, že Krajský súd v Trenčíne vo veci - sp. zn.
Kľúčové slová: meritórne rozhodnutie súdunávrh na oslobodenie od súdnych poplatkov
R 88/2003
Právna veta: Ustanovenie § 138 O. s. p. neobmedzuje účastníka konania na podanie návrhu na oslobodenie od platenia súdnych poplatkov celkom alebo sčasti len do meritórneho rozhodnutia súdu prvého stupňa. Takýto návrh môže účastník konania podať aj po rozhodnutí prvostupňového súdu s tým, že o tomto návrhu je oprávnený rozhodovať tento súd. Pred rozhodnutím o návrhu na oslobodenie od platenia súdnych poplatkov podaného na súde prvého stupňa, nemôže tento súd predložiť vec na rozhodnutie o podanom odvolaní odvolaciemu súdu.

Úryvok z textu:
Okresný súd Nitra uznesením uložil žalobcovi povinnosť zaplatiť v lehote 10 dní od doručenia tohto rozhodnutia súdny poplatok za odvolanie 10 468,- Sk na účet prvostupňového súdu. Svoje rozhodnutie bližšie neodôvodnil. Krajský súd v Nitre na odvolanie žalobcu napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa zmenil tak, že žalobcu zaviazal zaplatiť na účet súdu prvého stupňa súdny poplatok za odvolanie 13 085,- Sk do 10 dní. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobcom uplatňovaný nárok predstavuje 261
Kľúčové slová: súdne poplatkyodpor proti platobnému rozkazusadzobník súdnych poplatkov
R 97/1994
Právna veta: Poplatok za odpor proti platobnému rozkazu v obchodných veciach sa vyberá podľa Sadzobníka súdnych poplatkov I. časti, položky 1, poznámky 7 v prílohe zákona SNR č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení zákona NR SR č. 150/1993 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení zákona NR SR č. 89/1993 Z. z..

Úryvok z textu:
Uznesením doručeným 18. novembra 1993 krajský súd uložil odporcovi povinnosť zaplatiť 500 Sk súdneho poplatku za odpor, ktorý podal proti platobnému rozkazu z 22. septembra 1993 č. k. 36 Rob 6204/92-9. Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie odporca a žiadal, aby ho odvolací súd zrušil a od uloženia poplatkovej povinnosti upustil. V odvolaní uviedol, že poznámka 7 k položke 1 Sazdobníka súdnych poplatkov sa nevzťahuje na veci obchodné, pre ktoré je stanovená osobitná sadzba poplatku, ktorá je uv
Právna veta: V konaní na súdoch Slovenskej republiky môžu štátni občania Českej republiky i právnické osoby so sídlom v Českej republike platiť súdny poplatok neprevyšujúci 5.000,- Sk kolkovými známkami Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
Metský súd uznesením zastavil konanie a žiadnemu z účastníkov nepriznal náhradu trov konania. Rozhodol tak s odôvodnením, že žalobca na výzvu súdu v stanovenej lehote nezaplatil súdny poplatok prevodným príkazom. Poukázal na ust. § 9 ods. 1 Zákona o súdnych poplatkoch, podľa ktorého žalobca ako cudzinec nemôže platiť súdne poplatky kolkovými známkami. Proti tomuto uzneseniu podal žalobca odvolanie. Žiadal napadnuté rozhodnutie zrušiť a vrátiť vec na ďalšie konanie. Namietal, že nebol v zmysle §
MENU