Nájdené rozsudky pre výraz: súdny poplatok za odpor

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 136

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

159 dokumentov
1389 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: odpor proti platobnému rozkazuplatobný rozkazsúdny poplatok za odpor
R 51/1999
Právna veta: Súd prvého stupňa, ktorý vydal platobný rozkaz, rozhoduje aj o poplatku za odpor podaný proti platobnému rozkazu. O odvolaní proti jeho rozhodnutiu rozhoduje odvolací súd.

Úryvok z textu:
Bývalý Obvodný súd B. 3 uznesením vyzval žalovanú, aby v lehote 5 dní zaplatila súdny poplatok 200 Sk za odpor, ktoiým napadla platobný rozkaz. Na odvolanie žalovanej bývalý Mestský súd v B. napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa potvrdil. Rozhodnutie zdôvodnil tým, že podaním odporcu proti platobnému rozkazu žalovanej vznikla v zmysle zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1992 Zb.“) povinnosť zaplatiť súdny poplatok za odpor vo výške st
Právna veta: Podaním odporu proti platobnému rozkazu vzniká žalovanému povinnosť zaplatiť súdny poplatok určený z rozsahu celého uplatneného práva, i keď sa odpor podáva len proti jeho časti - príslušenstva uplatnenej pohľadávky, spočívajúcej vo výške požadovaných úrokov.

Úryvok z textu:
Okresný súd K. II. uznesením z 9. septembra 1997 uložil žalovanému zaplatiť súdny poplatok za podaný odpor proti platobnému rozkazu v sume 32 716 Sk v lehote 10 dní. Krajský súd v K. rozhodol o odvolaní proti uzneseniu, ktoré podal žalovaný tak, že uznesenie súdu prvého stupňa potvrdil. Považoval uznesenie súdu prvého stupňa za vecne správne. Dospel k záveru, že právna úprava vyrubovania a platenia súdnych poplatkov je rozdielna pri spoplatňovaní odvolania proti rozsudku a pri odpore proti plat
Právna veta: 1. Podstata základného práva na súdnu ochranu spočíva v oprávnení každého reálne sa domáhať ochrany svojich práv na súde. Tomuto oprávneniu zodpovedá povinnosť súdu nezávisle a nestranne vo veci konať tak, aby bola namietanému právu poskytnutá ochrana v medziach zákonov, ktoré ustanovenie o súdnej ochrane vykonávajú. 2. Ústavný súd Slovenskej republiky súdnu ochranu v konaní o podnete poskytuje iba vtedy, ak porušenie procesných práv účastníkov konania chránených zákonmi je súčasne aj porušením základného práva alebo slobody upravených Ústavou Slovenskej republiky alebo medzinárodnou zmluvo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach v senáte prerokoval 27. októbra 1999 bez ústneho pojednávania prijatý podnet Istrochemu, a. s., Bratislava, Nobelova 34, zastúpeného JUDr. P. A., advokátom, B., vo veci porušenia základného práva právnickej osoby na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 36 ods. 1 ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd, postupom v konaní Mestského súdu v Bratislave (teraz Krajského súdu v Bratisl
Právna veta: 1. Podstata základného práva na súdnu ochranu spočíva v oprávnení každého reálne sa domáhať ochrany svojich práv na súde. Tomuto oprávneniu zodpovedá povinnosť súdu nezávisle a nestranne vo veci konať tak, aby bola namietanému právu poskytnutá ochrana v medziach zákonov, ktoré ustanovenie o súdnej ochrane vykonávajú. 2. Ústavný súd Slovenskej republiky súdnu ochranu v konaní o podnete poskytuje iba vtedy, ak porušenie procesných práv účastníkov konania chránených zákonmi je súčasne aj porušením základného práva alebo slobody upravených Ústavou Slovenskej republiky alebo medzinárodnou zmluvo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach v senáte prerokoval 27. októbra 1999 bez ústneho pojednávania prijatý podnet Istrochemu, a. s., Bratislava, Nobelova 34, zastúpeného JUDr. P. A., advokátom, B., vo veci porušenia základného práva právnickej osoby na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa čl. 36 ods. 1 ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd, postupom v konaní Mestského súdu v Bratislave (teraz Krajského súdu v
Právna veta: Viazanosť súdu vyhláseným výrokom rozsudku znamená, že súd už nemôže rozhodnúť inak, než rozhodol, a že v písomnom vyhotovení rozsudku, sa nesmie v žiadnom smere odchýliť od výroku, ktorý ústne predniesol pri vyhlásení rozsudku a ktorý uviedol v zápisnici o hlasovaní. Ak by v písomnom vyhotovení, došlo k rozporu spočívajúcemu v nejakej chybe v písaní, počítaní alebo k inej zrejmej nesprávnosti, možno dosiahnuť nápravu opravou rozsudku podľa § 164 O.s.p.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Obdo/32/2017 1511206292 30. apríla 2019 JUDr. Beáta Miničová ECLI:SK:NSSR:2019:1511206292.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Stredoslovenská energetika Holding, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008, proti žalovanému: EMEL BRATISLAVA, s.r.o., so sídlom Švabinského 21, 851 01 Bratislava, IČO: 31 390 633, zastúpe
Kľúčové slová: súdne poplatkyodpor proti platobnému rozkazusadzobník súdnych poplatkov
R 97/1994
Právna veta: Poplatok za odpor proti platobnému rozkazu v obchodných veciach sa vyberá podľa Sadzobníka súdnych poplatkov I. časti, položky 1, poznámky 7 v prílohe zákona SNR č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení zákona NR SR č. 150/1993 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení zákona NR SR č. 89/1993 Z. z..

Úryvok z textu:
Uznesením doručeným 18. novembra 1993 krajský súd uložil odporcovi povinnosť zaplatiť 500 Sk súdneho poplatku za odpor, ktorý podal proti platobnému rozkazu z 22. septembra 1993 č. k. 36 Rob 6204/92-9. Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie odporca a žiadal, aby ho odvolací súd zrušil a od uloženia poplatkovej povinnosti upustil. V odvolaní uviedol, že poznámka 7 k položke 1 Sazdobníka súdnych poplatkov sa nevzťahuje na veci obchodné, pre ktoré je stanovená osobitná sadzba poplatku, ktorá je uv
Právna veta: Malotraktor je motorovým vozidlom v zmysle ustanovenia § 22 ods. 2 písm. i) vyhlášky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov. Na vodiča malotraktora, pri splnení podmienok vyplývajúcich z § 1 citovanej vyhlášky, sa vzťahuje zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú jeho prevádzkou, aj keď malotraktor nie je vedený v evidencii motorových vozidiel a nemá pridelenú štátnu poznávaciu značku a keď naň nebol vydaný technický preukaz alebo technické osvedčenie; tr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd S. Ľ. rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 1 000 Sk s 22 % úrokmi z omeškania od 25. augusta 1995 do 5. októbra 1995 s 19,5 % úrokmi od 6. októbra 1995 do 12. januára 1996 a 17,6 % úrokmi od 13. januára 1996 do zaplatenia, to všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Zároveň uložil žalovanému povinnosť zaplatiť v rovnakej lehote žalobcovi náhradu trov konania 210 Sk a na účet súdu súdny poplatok za odpor 200 Sk. Takto rozhodol po zistení, že žalovaný nesplni
Právna veta: 1. V konaní o podnete pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, v ktorom navrhovateľ namietal porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu (inú právnu ochranu), ako aj práva na spravodlivý proces z dôvodu, že všeobecný súd nekonal spôsobom ustanoveným v zákone, je nevyhnutné, aby boli najskôr vyčerpané všetky právne prostriedky jeho ochrany, ktoré sú samotnému navrhovateľovi dostupné (teda nielen niektoré), a to ešte predtým, ako sa obrátil na ústavný súd so žiadosťou o ochranu označeného základného práva. 2. Ochranu konkrétneho práva a slobody v konaní o podnete podľa čl. 130 ods. 3 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 8. júla 1998 predbežne prerokoval podnet ITOP, spol. s r.o., B., zastúpenej advokátom JUDr. E. V., B., vo veci porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a 3 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 36 ods. 1 a 3 ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd, ako aj práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd rozho
Právna veta: Pri vyhlásení konkurzu nastupujú ustanovenia § 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v platnom znení. Účinky vyhlásenia konkurzu sú uvedené v § 14 cit. zákona a tým aj plnenie z privatizačnej zmluvy sa stalo bezpredmetným. Nie je správne konštatovanie prvostupňového súdu, že aj po vyhlásení konkurzu žalovaný mohol realizovať podnikateľský zámer, keď po vyhlásení konkurzu ho už realizovať nemohol.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Obdo 30/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Štefanku a členiek senátu JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Anny Petruľákovej, v právnej veci žalobcu: F., D., Bratislava, IČO: X., proti žalovanému: A. spol. s r. o., H. Galanta, IČO: X., zast. JUDr. J. Š., advokátom, Advokátska kancelária, S., X. Bratislava, o zaplatenie 4 500 000,--Sk s prísl. na dovolanie
MENU