Nájdené rozsudky pre výraz: súdny zmier

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 140

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

182 dokumentov
1379 dokumentov
22 dokumentov
6 dokumentov
18 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Majetkovoprávne úkony o ktorých rozhoduje obecné zastupiteľstvo, a ktoré by urobil len starosta bez predchádzajúceho platného rozhodnutia obecného zastupiteľstva, by nezaväzovali obec, pretože by tu chýbal prejav vôle obce. Starosta obce nemôže urobiť bez prejavu vôle obce majetkovoprávny úkon ku ktorému sa vyžaduje predchádzajúce rozhodnutie obecného zastupiteľstva a zaviazať ním obec, pretože mu k tomu zákon o majetku obce s príslušnými predpismi nedáva oprávnenie, takže jeho právny úkon by ani nevyvolal právne účinky.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Jozefa Kolcuna a JUDr. Ivana Machyniaka v právnej veci žalobcu O. Š., U., proti žalovanému JUDr. Š. M., advokátovi v K., zastúpenému JUDr. T. S., advokátom v K., o zrušenie uznesenia o schválení súdneho zmieru, vedenej na Okresnom súde Košice – okolie pod sp. zn. 17 C 136/2003, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského
Právna veta: Zmierom sa rozumie dohoda účastníkov uzavretá v priebehu konania, ktorou si upravujú svoje práva a povinnosti. Súdnym zmierom podľa § 99 O.s.p. sa stáva zmier v prípade, ak súd dohodu účastníkov uznesením schváli. Súd v zásade dohodu účastníkov schváli, ak to povaha veci pripúšťa a dohoda účastníkov nie je v rozpore s hmotným právom. Súd sa má o zmier vždy pokúsiť. Povaha veci pripúšťa uzavretie zmieru spravidla vo veciach, v ktorých sú účastníci v typickom dvojstrannom pomere, ak hmotnoprávna úprava nevylučuje, aby si medzi sebou upravili právne vzťahy dispozitívnymi úkonmi. Pri rozhodovan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky M Cdo 11/2009 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ A. L. , 2/ M. L. , obaja zastúpení JUDr. E. Ľ. , proti odporkyni M. Š., o určenie vlastníctva k nehnuteľnosti, vedenej na Okresnom súde Lučenec pod sp. zn. 21 C 95/2 008, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Okresného súdu Lučenec z 29. septembra 2008 č.k. 21 C 95/2008 - 62, takto r o z h o d o l : Mimoriad
Právna veta: Aktívnu legitimáciu na podanie návrhu na zrušenie uznesenia o schválení zmieru má len účastník zmieru, teda ten účastník pôvodného konania, ktorý sám zmier uzavrel a ktorému jeho neplatnosťou bola spôsobená ujma na právach, pripadne jeho právny nástupca.

Úryvok z textu:
Okresný súd Košice I rozsudkom z 2.3. januára 2001, č. k. 19 C 611/00-40, zamietol žalobu o zrušenie uznesenia tohto súdu z 12. mája 1997, č. k. 20 C 1140/96- 37, ktorým bol schválený zmier uzavretý medzi žalovaným 1) a žalovanou 2), obsahom ktorého bolo určenie, že žalovaná 2) je nájomníčkou bytu nachádzajúceho sa v K., na Kalinovskej ul. č. 2, na 7. poschodí, číslo bytu 35. Zamietnutie žaloby odôvodnil nedostatkom aktívnej legitimácie žalobkyne, pretože nebola účastníčkou konania, v ktorom doš
Právna veta: Inštitút súdneho zmieru predstavuje dohodou účastníkov konania uzatvorenú po začatí konania, ktorou si účastníci upravujú svoje práva a povinnosti týkajúce sa predmetu sporu, schválenú súdom. Týmto inštitútom môžu účastníci skončiť konanie (porovnaj § 99 ods. 1 prvú vetu O.s.p.) a schválený zmier má účinky právoplatného rozsudku (§ 99 ods. 3 prvá veta O.s.p.). So zreteľom na dispozitívny charakter tohto úkonu je podanie návrhu na zrušenie uznesenia o schválení zmieru (§ 99 ods. 3 tretia veta O.s.p.) výlučne procesným právom toho účastníka, ktorý zmier uzavrel (porovnaj rozsudok Najvyššie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 M Cdo 3/2010 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ Ing . I. H. , 2/ M UDr . H. H., oboch bývajúcich v H., Rakúska republika, proti odpor co vi Ing. P. T ., bývajúcemu v B. , o vyporiadanie dlhu z pôžičky , vedenej na Okresnom súde Pezinok pod sp. zn. 6C 61/2008 , o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Okresného súdu Pezinok z 28. apríla 2009 č. k. 6C 61/2008 -23
Právna veta: Súdny zmier je svojou povahou dohoda účastníkov uzavretá počas konania, ktorou si upravujú svoje práva a povinnosti a ktorá vyžaduje schválenie súdom. Predpokladá dva dispozitívne úkony účastníkov konania - návrh na uzavretie zmieru a jeho prijatie druhým účastníkom (účastníkmi) a úkon súdu - schválenie. Z uvedeného vyplýva, že je potrebné rozlišovať dva základné pojmy - zmier a súdny zmier. Zmier je dohoda účastníkov konania, urobená v priebehu konania, ktorou si účastníci upravujú subjektívne hmotné práva a povinnosti. Ak súd dohodu účastníkov (zmier) schváli, stáva sa súdnym zmierom. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ F. K. , 2/ L. K. , 3/ J. K. , 4/ E. K. , všetci zastúpení JUDr. E.. B. , proti žalovanému M. J., zastúpenému zákonným zástupcom V. J., zastúpeným JUDr. E. Ľ. , o nájomné a bezdôvodné obohatenie, vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. V -2 12 C 156/95, na dovolanie žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 22. júna 2009, sp . zn. 6 Co 200/2008 takto
Právna veta: V ustanovení § 11 zákona o súdnych poplatkoch sú upravené jednotlivé prípady vrátenia súdnych poplatkov, ako aj podmienky vrátenia. Zo systematického zaradenia ustanovenia § 11 a § 13 zákona je zrejmé, že § 13 zákona, zaradený v časti „Konanie“, sa vzťahuje na všetky prípady konania o vrátení súdnych poplatkov, ktoré sú upravené v ustanovení § 11, okrem prípadov, ak navrhovateľ vzal návrh na začatie konania, odvolania alebo dovolania späť pred prvým pojednávaním. Preto pri skončení konania schválením súdneho zmieru môže súd rozhodnúť o vrátení súdneho poplatku do troch rokov od konca kalendárn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Obo 118/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: T. I., so sídlom X., registrovaná v Registri obchodných spoločností C. pod reg. č. H., zastúpeného Advokátskou kanceláriou S., s.r.o., so sídlom K.B., IČO: X. proti žalovanému: Ing. A.M.D., zastúpeného JUDr. E., advokátkou so sídlom R.B., o zaplatenie zmenkovej sumy 203 261,76 Eur (6 123 464 Sk) s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu
Právna veta: Európsky exekučný titul je osvedčenie, ktoré sprevádza rozhodnutie, súdny zmier alebo verejnú listinu a ktoré umožňuje v Európskej únii voľný obeh takéhoto rozhodnutia, zmieru alebo takejto listiny. Toto osvedčenie samo predstavuje „európsky súdny pas“ pre rozhodnutia, zmiery a verejné listiny. Osvedčenie o európskom exekučnom titule možno ale získať iba pre nesporné nároky a za splnenia určitých podmienok. Jednou z týchto podmienok je čas uplatňovania, pretože ako to vyplýva z Článku 26 Nariadenia v spojení s Článkom 33 Nariadenia, sa nariadenie uplatňuje iba na rozhodnutia vydané, súdne zmie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Machyniaka a sudcov JUDr. Rudolfa Čirča a JUDr. Daniely Švecovej vo veci žiadateľa P. V. , bývajúce ho v S., N. , zastúpeného JUDr. Milan Ficek, advokát s. r. o., so sídlom v Bratislave, Žilinská 14, IČO: 47 232 757, v mene ktorej koná ako konateľ JUDr. Milan Ficek, o žiadosti na vydanie osvedčenia o európskom exekučnom titule , vedenej na Krajskom súde v
Právna veta: 1. Skutková podstata bezdôvodného obohatenia získaného plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, dopadá na tie prípady, keď v okamžiku poskytnutia plnenia existoval právny dôvod plnenia, ktorý však následne, v dôsledku ďalšej právnej skutočnosti, stratil svoje právne účinky (odpadol). Okamžikom odpadnutia právneho dôvodu sa poskytnuté plnenie stáva bezdôvodným obohatením. Inštitút bezdôvodného obohatenia vyjadruje totiž zásadu občianskeho práva, že nikto sa nesmie bezdôvodne obohatiť na úkor iného, a pokiaľ k tomu dôjde, je povinný takto získaný prospech vrátiť. Pokiaľ ide o pos ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu P. D. , zastúpeného JUDr. E. G. , proti žalovaným 2/ K. M. , 3/ J. M. , zastúpených JUDr. I. G. , o vydanie veci, alternatívne o zaplatenie 2 758 731 Sk , vedenej na Okresnom súde v Dunajskej S trede pod sp. zn. 4 C 87/2003, v konaní o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 10. marca 2009 sp.zn. 9 Co 300/2008
Právna veta: S poukazom na znenie citovanej právnej normy § 151a OZ dáva odvolací súd do pozornosti, že zákonodarca v nej ustanovil účel záložného práva tak, že záložné právo slúži na zabezpečenie pohľadávky a jej príslušenstva tým, že záložného veriteľa oprávňuje uspokojiť sa alebo domáhať sa uspokojenia pohľadávky z predmetu záložného práva, ak pohľadávka nie je riadne a včas splnená a v súlade s účelom záložného práva v citovanej norme § 151md ods. 1 OZ ustanovil zákonné podmienky pre jeho zánik. Z ustanovenia § 151md ods. 3 OZ vyplýva povinnosť záložného veriteľa podať žiadosť na výmaz záložného práva ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10S žo/312 /201 5 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci žalob kyne : E. A. , narodená dňa X. , K. , právne zastúpenej JUDr. Mgr. Štefan om Buchom , advokát om , Námestie M. R. Štefánika 1, Žilina , proti žalovan ému : Okresný úrad Žilina ,
MENU