Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1035500
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62728
USSR: 34301
NSČR: 119130
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 418633
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
22.09.2019 23:01

Nájdené rozsudky pre výraz: súdy I. stupňa


Približný počet výsledkov: 333 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: súdy I. stupňa
  • sud nájdené 1403235 krát v 62414 dokumentoch
  • i nájdené 449549 krát v 60267 dokumentoch
  • stupna nájdené 192976 krát v 37653 dokumentochPrávna veta: Podľa § 9 ods. 1 O. s. p. na konanie v prvom stupni sú zásadne príslušné okresné súdy. Krajské súdy rozhodujú ako súdy prvého stupňa a/ v sporoch o vzájomné vyporiadanie dávky poskytnutej neprávom alebo vo vyššej výmere, než patrila, medzi zamestnávateľom a príjemcom tejto dávky podľa právnych predpisov o sociálnom zabezpečení, b/ v sporoch medzi príslušným orgánom nemocenského poistenia a zamestnávateľom o náhradu škody vzniknutej nesprávnym postupom pri vykonávaní nemocenského poistenia, c/ v sporoch týkajúcich sa cudzieho štátu alebo osôb požívajúcich diplomatické imunity a výsady, ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na jvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exe kučnej veci oprávneného P. , s. r. o., so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpeného advokátskou kanceláriou F. P., s. r. o., so sídlom v B. , IČO: X. , proti povinn ému I. R. , nar. X. , bytom P., o vymoženie pohľadávky 637,75 Eur s príslušenstvom , vykonávanej súdnym exekútorom JUDr. J. D. so sídlom Exe kútorského úradu, Š. pod sp. zn . EX 383/2006 , o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Krajského súdu v .
Právna veta: Podľa § 9 ods. 1 O.s.p. na konanie v prvom stupni sú zásadne príslušné okresné súdy. Podľa § 11 ods. 1 O.s.p. konanie sa uskutočňuje na tom súde, ktorý je vecne a miestne príslušný. Príslušnosť sa určuje podľa okolností, ktoré sú tu v čase začatia konania, a trvá až do jeho skončenia. Podľa § 104a ods. 1 O.s.p. súd skúma vecnú príslušnosť prv, než začne konať o veci samej. Pre posúdenie otázky, ktorý súd je vecne a miestne príslušný konať vo veci je rozhodujúce o akú vec ide.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 N dc 2 8/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v právnej veci žalobcu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi , proti žalovanej B. , so sídlom v B. , o zaplatenie 3 874,13 € s príslušenstvom a zmluvnej pokuty , vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 33 Rob 481/2006 , v zmysle § 104a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku , takto r o z h o d o l : Na prejednanie veci, vedenej na Okresnom súde B ratislava III pod sp. zn. .
Právna veta: Na konanie v prvom stupni sú zásadne (vecne) príslušné okresné súdy (§ 9 ods. 1 O.s.p.). Krajské súdy (medziiným) rozhodujú ako súdy prvého stupňa v sporoch o vzájomné vyporiadanie dávky poskytnutej neprávom alebo vo vyššej výmere, než patrila, medzi zamestnávateľom a príjemcom tejto dávky podľa právnych predpisov o sociálnom zabezpečení (§ 9 ods. 2 písm. a/ O.s.p.). V zmysle predpisov o sociálnom zabezpečení možno dávku charakterizovať ako peňažné plnenie slúžiace za zabezpečenie príjmu poistenca, nárokovateľné po splnení zákonom stanovených podmienok, vyplácané z príslušného fondu poistenia; ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v zmysle § 104a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku (O.s.p.) takto r o z h o d o l : Na prejednanie veci, vedenej na Krajskom súde v Žiline pod sp. zn. 11 C 4/1998 a na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 17 C 1192/1998, je vecne príslušný Okresný súd Žilina. O d ô v o d n e n i e Konanie sa uskutočňuje na tom súde, ktorý je vecne a miestne príslušný. Príslušnosť sa určuje podľa okolností, ktoré tu sú v čase .
Zbierka NS 5/2018
R 44/2018
Uznesenie
Kľúčové slová: väzba, úteková väzba, nahradenie väzby zárukou, sľubom alebo dohľadom
Právna veta: Nahradenie väzby zákonom ustanovenou garanciou a s tým spojené obmedzenia (druhý diel štvrtej hlavy prvej časti Trestného poriadku) sú benefitom obvineného, ktorý mu umožňuje, napriek danosti materiálneho a formálneho dôvodu väzby(§ 72 Trestného poriadku), byť stíhaný na slobode (teda s využitím proporcionálne miernejšieho prostriedku zásahu do osobných práv). Nahradenie väzby nie je väzbou, aj keďže podmienené existenciou dôvodu väzby, ktorej zabezpečovaciu funkciu v konaní plní (zastupuje). Preto nie je ohraničené lehotami trvania väzby (§ 76 Trestného poriad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nadriadeného súdu, sťažnosť odôvodniť , čo aj učinil, aj s doplnením dôvodov sťažnosti . Obžalovaný Lališ ďalej namieta, že nesúhlasí s konštatovaním súdu I. stupňa, že v jeho prípade nenastali prieťahy v konaní, keďže tieto ko nštatoval odvolací súd, keď vo svojom rozhodnutí sp. zn .
Právna veta: Subjektívnu stránku trestného činu podvodu podľa § 250 ods. 1 Trestného zákona v prípade konania, ktoré má prvky vylákania úveru, treba skúmať aj z toho hľadiska, či úverová zmluva, opretá a zabezpečovaná zmluvne zriadeným záložným právom k nehnuteľnostiam, je veriteľom reálne vymožiteľná alebo iba fiktívna, lebo záložné právo má dve funkcie: 1. zabezpečovaciu, ktorá má viesť dlžníka k tomu, aby pohľadávku dobrovoľne a včas splnil, inak si ju veriteľ môže uspokojiť zo zálohu, 2. uhradzovaciu, ktorá veriteľa oprávňuje k tomu, aby si svoju pohľadávku uhradil zo zálohu.

Úryvok z textu:
... podstate uviedla, že zo skutku, ktoiý jej je kladený za vinu a za ktoiý bola uznaná za vinnú napádaným rozsudkom súdu I. stupňa sa necíti byť vinnou a podľa nej tento skutok nie je trestným činom. Uviedla, že nepopiera, že bola doslova zneužitá .
Právna veta: Ţaloba na ochranu osobnosti podaná obţalovaným v občianskoprávnom súdnom konaní proti predsedníčke senátu, ktorý pojednáva trestnú vec obţalovaného, sama osobe nespĺňa zákonné podmienky uvedené v § 31 ods. 1 Tr. por. na jej vylúčenie z vykonávania úkonov trestného konania v predmetnej veci.

Úryvok z textu:
... z tých istých dôvodov, o ktorej sa nekoná, nadriadený súd, na podklade sťažnosti podanej okresným prokurátorom, zrušil uznesenie súdu I. stupňa, ktorým bola predsedníčka senátu vylúčená z vykonávania úkonov trestného konania v predmetnej trestnej veci. Dňa 20. júla 2010 ... Krajskému súdu v Nitre i Okresnému súdu v Nitre, ktorý odôvodňoval tiež podaním trestného oznámenia na predsedníčku senátu súdu I. stupňa a jej oznámením zaujatosti s poukazom na § 31 ods. 1 Tr. por. Najvyšší súd Slovenskej republiky .
Právna veta: I. Procesné postavenie agenta (§ 117 Trestného poriadku) je oproti všeobecnému procesnému postaveniu svedka (§ 127 Trestného poriadku) osobitné, a to napriek okolnosti, že agent môže byť v trestnom konaní vypočutý ako svedok (§ 117 ods. 11 Trestného poriadku). Svedok vypovedá o tom, čo mu je známe o trestnom čine a o páchateľovi alebo o okolnostiach dôležitých pre trestné konanie, nad tento rámec sa však aktívne a s utajením svojho postavenia pred páchateľom nepodieľa na odhaľovaní, zisťovaní a usvedčovaní páchateľov trestných činov. II. Ak došlo k ozn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... priamo v rozpore. Nie je úlohou obhajoby ponúkať iné verzie skutku, ako uvádza obžaloba a násled ne napadnutý rozsudok súdu I. stupňa. Rovnako nie je úlohou obhajoby preukazovať, ktorá verzia skutku ponúknutá stranami trestného konania je pravdivá či pravdepodobnejšia - úlohou ... (ktorú sám uviedol na HP), a o ktorej obžalovaná bola jednoznačne a bez pochýb uzrozumená, sa potom celá argumentácia súdu I. stupňa ohľadne pravdiv osti sv edka A. o tom, že je nepochybné , že on bol tou správnou osobou na .
Právna veta: Ak v trestnom konaní, ktoré sa neskončilo právoplatným odsúdením obžalovaného, prokurátor zamietol sťažnosť proti uzneseniu vyšetrovateľa Policajného zboru alebo povereného príslušníka Policajného zboru a podal v trestnej veci obžalobu príslušnému súdu, orgánom konajúcim v mene štátu vo veci náhrady škody podľa § 4 ods. 1 písm. f/ zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 412/2012 Z.z. je od 1. januára 2013 Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. Na prípadnú zmenu orgánu konajúceho v mene štátu prihlia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... proti uvedenému uzneseniu o vznesení obvinenia podanú navrhovateľom zamietol a podal na neho obžalobu príslušnému súdu“; podporil neexistujúci právny názor súdu I. stupňa, avšak neuviedol žiadne dôkazy ani svoje úvahy, ako k tomuto právnemu názoru dospel. Tu nemožno odhliadať od toho, že súdom .
Zbierka NS 4/1999
R 89/1999
Rozsudok
Kľúčové slová: doba zamestnania, teoretická výška dôchodku, zvyšovanie dôchodkových dávok
Právna veta: Faktické započítanie chýbajúcej doby zamestnania nenahradzuje rozhodnutie o odstránení tvrdosti zákona, ktorým došlo k započítaniu spornej doby ako doby zamestnania. Výpočet výšky dôchodku spôsobom, pri ktorom bola zohľadnená ako zamestnanie aj taká doba, k započítaniu ktorej mohlo dôjsť len na základe rozhodnutia o odstránení tvrdosti zákona, nezodpovedá zákonu.

Úryvok z textu:
... a aj v ďalších konaniach mu preto treba uvedených chýbajúcich 6 dní považovať za dobu zamestnania. Žiadal preto napadnuté rozhodnutie súdu I. stupňa zmeniť a domáhal sa zrušenia rozhodnutia odporkyne. Odporkyňa žiadala napadnuté rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť.
Právna veta: Je nesporné z obsahu spisu žalovaného, že zákonná lehota na vykonanie kontroly skončila dňa 25.05.2006. Ako vyplýva z už citovaného rozsudku NS SR sp.zn. 3 Sžf 9/2007 po tomto termíne nebola kontrola v súlade so zákonom. Vyplýva z toho teda, že po 25.05.2006 nemohli byť voči nemu zo strany daňových orgánov vyvodené žiadne postihy za neposkytnutie súčinnosti daňovej kontrole, pretože už žiadne povinnosti nemal. Záver súdu I. stupňa, že za využívanie týchto prostriedkov by mal byť potrestaný tým, že by mal znášať kontrolu nad rámec jeho časového vymedzenia nie je nijako zdôvodnený a je v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , aby odvolací súd napadnutý rozsudok zmenil, žalobe vyhovel a priznal žalobcovi náhradu trov konania. Uviedol, že záver súdu I. stupňa o tom, že samotná registrácia je právnym dôvodom na to, aby bol považovaný za osobu podliehajúcu dani, neobstojí ... strany daňových orgánov vyvodené žiadne postihy za neposkytnutie súčinnosti daňovej kontrole, pretože už žiadne povinnosti nemal. Záver súdu I. stupňa, že za využívanie týchto prostriedkov by mal byť potrestaný tým, že by mal znášať kontrolu nad rámec .
Právna veta: Súd I. stupňa právne kvalifikoval konanie obžalovaného ako prečin ublíženia na zdraví podľa § 157 ods.1, ods.2 písm. a/, písm. b/ Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. h/ Tr. zák. a § 139 ods.1 písm. b/ Tr. zák., teda, že obžalovaný inému z nedbanlivosti spôsobil ťažkú ujmu na zdraví a čin spáchal závažnejším spôsobom konania a to porušením dôležitej povinnosti vyplývajúcej z jeho zamestnania, postavenia a uloženej mu podľa zákona a čin spáchal na chránenej osobe, tehotnej žene. Dopustil sa však pochybenia v právnej kvalifikácii v neprospech obžalovaného, keď jeho konanie právne kvalifiko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ktorých bola spáchaná a predovšetkým vzhľadom na následok, ktorý bol konaním obžalovaného spôsobený, peňažný trest uložený súdom I. stupňa považoval odvolací súd skôr za mierny. Pre absenciu odvolania prokurátora v neprospech obžalovaného však nebolo možné zmeniť ... vykonávať lekárske povolanie v odbore gynekológia a pôrodníctvo, čím došlo k zmierneniu uloženého trestu zákazu činnosti uloženým súdom I. stupňa. Trest zákazu činnosti jeho trvanie, tak ako uložil súd I. stupňa, považoval odvolací súd za .
Právna veta: Daňová kontrola predstavuje zásah orgánu verejnej správy do súkromnoprávnej sféry subjektu, preto môže byť vykonaný len v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom (čl. 2 ods.2 Ústavy SR). Daňová kontrola nemôže u daňového subjektu prebiehať po neobmedzenú dobu. Každý zásah orgánu verejnej správy do súkromnoprávnej sféry právneho subjektu sa spravuje univerzálnou zásadou proporcionality a ustanovenie lehôt na vykonanie daňovej kontroly je prejavom zásady proporcionality. Najvyšší súd konštatuje, že daňová kontrola po uplynutí zákonnej lehoty na jej vykonanie môže ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , aby odvolací súd napadnutý rozsudok zmenil, žalobe vyhovel a priznal žalobcovi náhradu trov konania. Uviedol, že záver súdu I. stupňa o tom, že samotná registrácia je právnym dôvodom na to, aby bol považovaný za osobu podliehajúcu dani, neobstojí ... strany daňových orgánov vyvodené žiadne postihy za neposkytnutie súčinnosti daňovej kontrole, pretože už žiadne povinnosti nemal. Záver súdu I. stupňa, že za využívanie týchto prostriedkov by mal byť potrestaný tým, že by mal znášať kontrolu nad rámec .
Právna veta: Vo všeobecnosti možno konštatovať, že ak účastník konania vedeného podľa zákona o správe daní spochybní nezaujatosť všetkých zamestnancov orgánu verejnej správy, nemá orgán verejnej správy možnosť výberu, ako bude ďalej postupovať. Je totiž povinný postupovať spôsobom,. ktorý je pre takýto prípad zákonom o správe daní predpísaný. To znamená, že o námietke zaujatosti všetkých zamestnancov musí byť rozhodnuté v zmysle § 24 ods. 5 zákona o správe daní. Nie je možné tento postup obísť tak, že bez rozhodnutia. o námietke sa dotknutí zamestnanci orgánu verejnej správy fakticky vylúčia z konani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dani z pridanej hodnoty podľa ustanovenia § 4 ods. 4 zákona č. 289/1995 Z.z. v platnom znení. Záver súdu I. stupňa o tom, že samotná registrácia je právnym dôvodom na to, aby bol žalobca považovaný za osobu podliehajúcu dani, neobstojí. Táto .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.