Nájdené rozsudky pre výraz: súkromnoprávny vzťah

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 94

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

27 dokumentov
295 dokumentov
11 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Ak poškodený v prípravnom konaní si uplatnil náhradu škody, môže sa domáhať preskúmania zákonnosti rozhodnutia vydaného v priestupkovom konaní podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku len v tej časti, ktorá sa týka náhrady škody. 2. Predmetom súdneho prieskumu nemôže byť rozhodnutie správneho orgánu o zastavení priestupkového konania z dôvodu, že obvinenému z priestupku nebolo preukázané spáchanie skutku, ktorý sa mu kládol za vinu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sžo/ 233 /200 9 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Š. M. , bytom B. , právne zastúpeného Mgr. A. M. , advokátom v B. , proti žalovanému : Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Bratislava V, Okresný dopravný inšpektorát , Nám. hraničiarov č. 1/B, Bratislava , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. p. ORP -P-535/DI -2004 -V zo dňa 20.10.2005, o odvol aní žalobcu proti uzneseniu K rajského súdu v Brati
Kľúčové slová: bezplatné poskytnutie právnych služiebodmena advokáta
Právna veta: Najvyšší súd SR dáva do pozornosti ustanovenie § 24 ods. 4 zákona o advokácii, ktoré predstavuje alternatívu k bezplatnej právnej pomoci poskytovanej prostredníctvom Centra právnej pomoci. Je však vždy a výlučne na posúdení advokáta, či klient spĺňa predpoklady pre poskytnutie právnych služieb v režime § 24 ods. 4 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii. Ide o súkromnoprávny vzťah a klient nemôže nútiť alebo autoritatívne od advokáta bezplatné poskytnutie právnych služieb požadovať.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a zo sudcov JUDr. Milana Moravu a JUDr. Petry Príbelskej, Ph D., v právnej veci navrhovateľa : J. Ď., nar. X. , bytom S ., proti odporco vi: Centrum právnej pomoci, so sídlom Nám. Slobody 12, 810 05 Bratislava , K ancelária Žilina, so sídlom Národná 34, 011 00 Žilina, o preskúmanie zákonno
Právna veta: Exekútor v exekučnom konaní vykonáva úlohy štátneho orgánu, ktorému je zverený výkon verejnej (štátnej) moci v rozsahu ustanovenom Exekučným poriadkom a subsidiárne Občianskym súdnym poriadkom. Právny vzťah súdneho exekútora a účastníka exekučného konania sa nemôže považovať za súkromnoprávny vzťah. Na strane súdneho exekútora nemôže dôjsť k bezdôvodnému obohateniu v zmysle § 451 Občianskeho zákonníka tým, že po zastavení exekučného konania oprávnenému nevyúčtoval, ani nevrátil preddavky na odmenu a náhradu jeho hotových výdavkov, ktoré mu oprávnený zaplatil.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Slovenská konsolidačná, a.s. , so sídlom v Bratislave, Cintorínska 21, proti žalovanému JUDr. J. Š., o zaplatenie 10 582, 69 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp. zn. 5 C 98/2007 , o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej rep ubliky proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 11 . februára 20 10 sp. zn. 4 Co 107 /200 8 v spojení
Právna veta: Norma kogentne upravuje, ktorý subjekt je nositeľom daňovej povinnosti a kto je daňovým dlžníkom pre prípad, že sa nerešpektuje rozhodnutie o vyrubení dane. Keďže ide o verejnoprávne povinnosti, nemožno ich preniesť na iné subjekty. Platenie dane je verejnoprávnou povinnosťou a teda v tom, že vzťah medzi platiteľom dane a správcom dane je vzťahom verejnoprávnym a nie občianskoprávnym, z uvedeného ale nemožno bez ďalšieho vyvodiť možnosť aplikácie záverov prijatých v rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3 Cdo 7/2001, ktorý riešil inú situáciu (žalobca bol sám platiteľo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: U., a.s., B., IČO: X., proti žalovanému: F. S., bývajúci vo V., zastúpený JUDr. J. P., advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v D., o zaplatenie 2 129,28 €, ktorá vec sa viedla na Okresnom súde Lučenec pod sp.zn. 17 C 80/2000, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 4. septembra 2008 sp.zn. 12 Co 125/2008, takto r o z h o d o l : Rozsudok
Právna veta: Naplnenie skutkovej podstaty trestného činu podvodu predpokladá existenciu príčinnej súvislosti medzi omylom určitej osoby (resp. neznalosti všetkých podstatných skutočností) a jej uskutočnenou majetkovou dispozíciou a ďalej príčinnú súvislosť medzi touto dispozíciou na jednej strane a škodou na cudzom majetku a obohatením páchateľa alebo inej osoby na strane druhej...Objektom trestného činu podvodu je cudzí majetok. Omyl je rozpor medzi predstavou a skutočnosťou a pôjde oň vtedy, keď podvádzaná osoba nemá o dôležitej okolnosti žiadnu predstavu, alebo sa domnieva, že sa nemá čoho obávať. Omyl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 3 Tdo 15 /201 4 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Burgera a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Aleny Šiškovej na neverejnom zasadnutí konanom v Bratislave 3. decembra 2014 v trestnej veci obvineného J. P. pre pre čin podvodu podľa § 221 ods. 1 , ods. 2 Trestného zákona o dovolaní obvineného , ktoré podal prostredníctvom svoj ho obhaj cu JUDr. I. D. , advokát a vo Z . proti uzneseniu Kra
Právna veta: V prvom rade kasačný súd konštatuje, že notár v notárskej zápisnici podľa § 64 zákona č. 323/1992 Zb. osvedčuje skutočnosť, ktorú bol schopný vnímať svojimi zmyslami, teda osvedčuje opis deja, ktorý sa uskutočnil v jeho prítomnosti. Notár nevykonáva právne hodnotenie a nepotvrdzuje súlad zaznamenaného skutkového stavu so zákonom. V žiadnom prípade nemožno takto spísanú notársku zápisnicu chápať ako osvedčenie, že daný dej sa aj uskutočnil v súlade so zákonom, teda že boli splnené všetky podmienky, ktoré právne predpisy na daný dej vyžadujú. Notár nevstupuje do daného deja, neposkytuje právne r ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8016200018 Dátum vydania rozhodnutia: 21. marca 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8016200018.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a zo sudcov JUDr. Sone Langovej a JUDr. Jozefa Milučkého v právnej veci žalobc ov: 1/ Ing. C. G., C., 2/ F. U., C., 3/ C. G., C., všetci zastúpení: JUDr. Štefan Kamenický, advokát, Hvie
Právna veta: Podľa § 22 ods. 1 písm. k/ zákona o priestupkoch, ktorého sa mal dopustiť tým, že: - zastavil a stál na parkovacom mieste označenom dopravnou značkou IP-17 bez platného parkovacieho lístka - nerešpektoval vodorovné dopravné značenie V-10a (čo vyplynulo z predloženej fotodokumentácie).V zmysle § 23 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z.z. pri zastavení a státí je vodič povinný prednostne použiť parkovisko tak, aby neobmedzoval ostatných účastníkov cestnej premávky. Pri zastavení a státí vodič je povinný čo najlepšie využiť parkovacie miesto a nesmie znemožniť ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Belka a z člen ov Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalob cu: JUDr. J., bytom F., proti žalo vanému: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Košice, Krajský dopravný in špektorát , Kuzmányho č. 8, Košice, o preskúmanie zákonnosti rozhodnuti a žalovaného č. KRP -39 /D
Kľúčové slová: správca dane daňová povinnosťbezdôvodné obohatenie podľa § 454 OZ
R 109/2003
Právna veta: O bezdôvodné obohatenie v zmysle ustanovenia § 454 Občianskeho zákonníka nejde v prípade splnenia si vlastnej daňovej povinnosti daňovým subjektom vo vzťahu k správcovi dane; do tohto daňovo- právneho vzťahu nemôže platne vstúpiť žiaden ďalší subjekt.

Úryvok z textu:
Žalobca žalobou podanou na súde 13. októbra 1998 domáhal sa voči žalovanému zaplatenia sumy 21 570,- Sk s prísl. na tom skutkovom a právnom základe, že uvedenú sumu v roku 1994 zaplatil príslušnému daňovému úradu z titulu dodatočne vymeranej dane z príjmov fyzických osôb, ktorý dosiahli v spoločnom podnikaní, ale žalovaný svoj podiel na príjme daňovému úradu nepriznal. Okresný súd Prešov rozsudkom z 3. marca 1999, sp. zn. 9 C 240/98, žalobe čiastočne vyhovel - do priznanej sumy 5 820,- Sk - v
Právna veta: Podľa § 56 ods. 6 zákona č. 5/2004 Z.z. zamestnávateľ, ktorému bol poskytnutý príspevok, je povinný zachovať zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku najmenej dva roky. Zamestnávateľ, ktorý nesplnil povinnosť podľa prvej vety, je povinný vrátiť úradu pomernú časť poskytnutého príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého na zriadenom pracovnom mieste nezamestnával občana so zdravotným postihnutím.14. V preskúmavanej vec i sa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín (ďalej len „Úrad“) podanou žalobou domáha vrátenia pomernej časti príspevku v sume 653 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3114208495 Dátum vydania rozhodnutia: 15. mája 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Machyniak Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:3114208495.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v kompetenčnom senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Janky Cisárovej a sudcov JUDr. Viery Petríkovej, JUDr. Ivana Machyniak a (sudca spravodajca), JUDr. Jany Henčekovej, PhD., JUDr. Zuzany Ďurišovej, JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Al
MENU