Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
983064
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60544
USSR: 33732
NSČR: 115395
NSSČR: 61920
USČR: 75141
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 413943
Krajské súdy (ČR): 37878
Posledná aktualizácia
21.03.2019 06:48

Nájdené rozsudky pre výraz: súpis majetku podstát


Približný počet výsledkov: 39 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: súpis majetku podstát
  • supis nájdené 3977 krát v 1111 dokumentoch
  • majetok nájdené 41230 krát v 8897 dokumentoch
  • podstat nájdené 714 krát v 535 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 17 dokumentov
Krajské a okresné súdy SR 152 dokumentov


Právna veta: "Vo všeobecnosti platí, že súpis majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu oprávňuje správcu konkurznej podstaty na dispozíciu s ním a predstavuje právny podklad pre speňažovanie majetku patriaceho do konkurznej podstaty. Platí to podľa ust. § 19 ods. 1 ZKV, ako aj podľa ust. § 76 ods. 1 ZKR. Zápis sporného majetku (veci, pohľadávky alebo práva majúceho majetkovú hodnotu) v súpise podstaty zakladá vyvrátiteľnú právnu domnienku, že\ je do súpisu zahrnutý oprávnene. Túto právnu domnienku možno vyvrátiť len zákonom presne stanoveným postupom, a to podaním vylučovacej žaloby podľa ust. § 1 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : JUDr. D. P. , so sídlom N. , B., správcu konkurznej podstaty úpadcu T. , a. s. v likvidácii, so sídlom C. , T., IČO: X. , zastúpeného JUDr. J. G. , advokátom, so sídlom K. , B. proti žalovanému : J. K. , nar. X. , bytom J., T., za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaného Mgr. Ing. P. K. , so sídlom S., T., správcu konkurznej podstaty úpadcu T. , štátny podnik v likvidácii, so .
Súvisiace predpisy:
7/2005 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
154/2010 - Zákon o európskom zatýkacom rozkaze
Právna veta: Žalobca vo veci vylúčenia sporného majetku zo súpisu všeobecnej podstaty nebol úspešný, pre ktorý dôvod je sporný majetok právne relevantne a nespochybniteľne zapísaný do súpisu podstaty. Momentom zápisu obytného domu do súpisu majetku podstát, je každý úkon v zmysle § 76 ods. 1 posledná veta ZoKR inou osobou ako správcom v rozpore so zákonom, pre ktorý dôvod zaplatenie nájomného žalobcovi by bolo plnením bez právneho dôvodu, a teda bezdôvodným obohatením. Nepochybne vyhlásením konkurzu v zmysle § 328/1991 Zb., ktorým sa konkurz na majetok úpadcu v likvidácii, spravuje, oprávnenie nakladať s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Obo 15/2012 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Beaty Miničovej a členiek senátu JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej , v právnej veci žalobcu: JUDr. D. P. , N. , správca konkurznej podstaty úpadcu T. , a. s. v likvidácii, C. , IČO: X. , právne zastúpeného JUDr. J. G. , advokátom so sídlom AK K. proti žalovanej: M. B. , bytom C. , za účasti vedľajšieho účastníka na .
Súvisiace predpisy:
7/2005 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Pokiaľ sa rozhodnutie konkurzného súdu v hlavnom konkurznom konaní vedenom na území iného členského štátu týkajúce sa aktív úpadcu nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky, kde je vedené vedľajšie konkurzné konanie úpadcu, nezrealizuje do vyhlásenia vedľajšieho konkurzného konania na území Slovenskej republiky, aktíva úpadcu nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky, spadajú do konkurznej podstaty úpadcu vedenej vo vedľajšom konkurznom konaní a je možné s nimi odo dňa začatia vedľajšieho konkurzného konania platne nakladať podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Účinky vedľajš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
1. Okresný súd Žilina (ďalej len „súd prvého stupňa“) rozsudkom zo dňa 13. 07. 2012, č. k. 11Cbi/14/2010- 448, žalobu zamietol a žalovanému náhradu trov konania nepriznal. 2. V odôvodnení rozhodnutia súd prvého stupňa uviedol, že predmetom žaloby je vylúčenie hnuteľných vecí zo súpisu podstaty úpadcu vo vedľajšom konkurznom konaní. Dôvodnosť žaloby žalobca odvodzoval od rozhodnutia francúzskeho súdu, ktorým malo byť rozhodnuté o speňažovaní majetku úpadcu v rámci hlavného konkurzného konania. V priebehu .
Súvisiace predpisy:
7/2005 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zbierka NS 9/2018
R 91/2018
Rozsudok
Kľúčové slová: súpis majetku podstát, naliehavý právny záujem
Právna veta: Odvolací súd vidí zásadný význam svojho rozhodnutia po právnej stránke, pre ktorý pripustil proti svojmu rozsudku dovolanie podľa § 238 ods. 3 O.s.p. v riešení otázky, „či má správca v konkurze naliehavý právny záujem na žalobe o určenie vlastníctva úpadcu k nehnuteľnostiam, ak má za to, že k zápisu vlastníckych práv tretej osoby do katastra nehnuteľností došlo na základe absolútne neplatného právneho úkonu?“23. Pokiaľ odvolací súd pripustil dovolanie pre konkrétnu právnu otázku, ktorá má zásadný význam, dovolanie v takomto prípade, okrem vád naplňujúcich znaky dovolacích dôvodov podľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6907207826 Dátum vydania rozhodnutia: 25. apríla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Gabriela Mederová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6907207826.2 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Mederovej a členiek senátu JUDr. Aleny Priecelovej a JUDr. Viery Pepelov ej v právnej veci žalobcu Mgr. Robert Antal, správca so sídlom správcovskej kancelárie Kláry Jarunkovej 2, Banská .
Súvisiace predpisy:
7/2005 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zbierka NS 2/2018
R 23/2018
Uznesenie
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 420 CSP
Právna veta: Citované ustanovenie § 420 písm. f) C. s. p. zakladá prípustnosť a zároveň dôvodnosť dovolania v tých prípadoch, v ktorých miera porušenia procesných práv strany nadobudla intenzitu porušenia jej práva na spravodlivý proces. Pod porušením práva na spravodlivý proces v zmysle tohto ustanovenia treba rozumieť nesprávny procesný postup súdu spočívajúci predovšetkým v zjavnom porušení kogentných procesných ustanovení, ktoré sa vymyká nielen zákonnému, ale aj ústavnému procesnoprávnemu rámcu, a ktoré tak zároveň znamená aj porušenie ústavne zaručených procesných práv spojených s uplatnením súdnej o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov neupravuje výslovne dôsledky spojené s právoplatným rozhodnutím o vylúčení majetku zo súpisu (súpisu majetku podstát), sú tieto dôsledky vyvoditeľné z ustanovení § 47 ods. 1 a § 44 ods. 1 tohto zákona, ako na to .
Súvisiace predpisy:
160/2015 - Civilný sporový poriadok
Právna veta: Ako vyplýva zo spoločných, prechodných a záverečných ustanovení zákona o konkurze a reštrukturalizácii, právne vzťahy súvisiace s konkurzom, ktorý bol vyhlásený podľa predchádzajúceho zákona, sa spravujú týmto zákonom. V danom prípade sa konkurz začal pred dňom 21.12.1999, kedy bol vyhlásený konkurz, všetky právne vzťahy sú upravené podľa zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení účinnom v čase začatia konkurzu a správca spravujúci sa uvedeným zákonom od súdnych poplatkov oslobodený nie je. Podľa dôvodovej správy Ministerstvo financií SR považovalo za nutné oslobodiť správcu od pla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... podľa konkurzov vyhlásených dvoma právnymi úpravami, napr. v zmysle písm. n/ je oslobodený navrhovateľ v konaní o vylúčení majetku zo súpisu majetku podstát 1 Obo 9/2011 2 podľa osobitného predpisu /pozn. 3f/ - zákon č. 7 /2005 Z. z./ a v zmysle písm .
Súvisiace predpisy:
7/2005 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Podľa § 78 ods. 5 ZKR, ak súd rozhodne o vylúčení majetku zo súpisu, správca majetok zapísaný do súpisu bezodkladne zo súpisu vylúči. Trovy konania o vylúčení majetku zo súpisu sú podľa rozhodnutia súdu pohľadávkou proti dotknutej podstate. Z citovaného ustanovenia ZKR vyplýva, že trovy konania o vylúčení majetku zo súpisu sú síce pohľadávkou proti dotknutej podstate, avšak táto skutočnosť musí vyplývať z rozhodnutia súdu. Odvolací súd v napadnutom rozhodnutí žalobcovi priznal trovy odvolacieho konania, ale neuviedol, že tieto sú pohľadávkou proti podstate a túto skutočnosť ani neodôvodnil. Od ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . o prípadnej neplatnosti záložnej zmluvy, na základe ktorej bol majetok žalobcu zapísaný do súpisu majetku podstát, je rozhodujúce pre posúdenie , či na strane žalobcu sú dôvody, ktoré zapísanie majetku do súpisu majetku podstát vylučujú alebo nie, a teda či majetkom žalobcu je zabezpečená pohľadávka veriteľa Č .
Súvisiace predpisy:
7/2005 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Zákonodarca do trestného konania zaviedol ustanovenie § 50 a nasl. Trestného poriadku v záujme ochrany práv poškodených trestnými činmi, avšak pri dodržaní princípu zasahovania do práv obvineného len v miere nevyhnutnej na dosiahnutie účelu trestného konania. Podľa § 50 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok (ďalej len „Trestný poriadok" alebo „TP") ak je dôvodná obava, že uspokojenie nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom bude marené alebo sťažované, možno nárok až do pravdepodobnej výšky škody zaistiť... Ak je majetok postupom podľa § 50 Trestného poriad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... príslušného na konanie, pričom účastníkom konania namiesto úpadcu je správca. Podľa § 76 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii súpis majetku podstát (ďalej len „súpis") je listina oprávňujúca správcu speňažiť spísaný majetok. Súpis vyhotovuje správca podľa zoznamu majetku predloženého úpadcom, informácií od .
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Právna veta: Podľa § 52 ods. 1 prvá veta ZKR vyhlásením konkurzu zanikajú úpadcove jednostranné právne úkony, ak sa týkajú majetku podliehajúcemu konkurzu, najmä jeho príkazy, poverenia, plnomocenstvá a prokúry. Z tohto ustanovenia jednoznačne vyplýva, že plnomocenstvo, v spore vedenom na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 5 Cbi 108/2005, vyhlásením konkurzu na pôvodného žalobcu v tejto veci zaniklo.

Úryvok z textu:
... konania v tejto veci rozhodne nie je majetok podliehajúci konkurzu, pretože za takýto majetok možno považovať len majetok zapísaný do súpisu majetku podstát v zmysle cit. ustanovení, zatiaľčo predmetom tohto konania je určenie neplatnosti právnych úkonov, predmetom ktorých nebol majetok, ktorý by pôvodne .
Súvisiace predpisy:
7/2005 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Merito o vylúčenie veci zo súpisu majetku podstát
... Bratislave pod sp. zn. 61 Cbi 108/2001. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že navrhovatelia sa návrhom domáhajú vylúčenia veci zo súpisu majetku podstát úpadcu S. T. , a. s. v likvidácii. Ide o ne hnuteľnosť – spojovaciu chodbu s o s úp. č. X. , postavenú ... . C. , P. , sprá vca konkurznej podstaty úpadcu S. T. , a. s. v likvidácii, K. , IČO : X. , o vylúčenie veci zo súpisu majetku podstát , o odvolaní navrhovateľov proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo 16. júna 2011 č. k. 10 Cbi 7/2009 -82 .
Súvisiace predpisy:
7/2005, 108/2001, 2/2007, 328/1991, 64/2011, 7/2009
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.