Nájdené rozsudky pre výraz: tarifný plat

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 33

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8 dokumentov
129 dokumentov
2 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: odstupnéSpoločné ustanovenia o odmeňovaní zamestnancov
Právna veta: z ustanovenia § 47 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. rozhodujúcou skutočnosťou pre určenie funkčného platu je čas, kedy vznikol dôvod na jeho použitie. V danej veci dôvod na použitie funkčného platu nastal až splnením materiálnej podmienky na vznik nároku na odstupné, teda okamihom, kedy došlo ku skončeniu pracovného pomeru. Pretože pracovný pomer žalobcu u žalovaného skončil dohodou dňa 31. augusta 2003, bolo preto potrebné pre stanovenie výšky odstupného (osemnásobku funkčného platu) vychádzať z funkčného platu, ktorý žalobca dosiahol za mesiac august 2003. Pokiaľ dovolateľ v dovolaní na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Mariána Sluka, PhD. a JUDr. Emila Franciscyho, v právnej veci žalobkyne I., bývajúceho v Ž., proti žalovanému Š., so sídlom v B., IČO: X., o zaplatenie 63 120 Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 17 C 313/2004, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 28. februára 2007 sp. zn. 6 C
Právna veta: Z logického a aj z gramatického výkladu ust. § 40 ods. 2 písm. a/ zákona o štátnej službe jednoznačne vyplýva zákonodarcom sledovaný cieľ, že zamestnávateľ musí so zamestnancom, s ktorým chce skončiť štátnozamestnanecký pomer, viesť aktívny dialóg o jeho ďalšom možnom zotrvaní v štátnozamestnaneckom pomere. V prvom rade musí zamestnanca vyzvať, či je alebo nie je ochotný prejsť na iné pre neho vhodné miesto výkonu štátnej služby, čo v danom prípade splnené bolo. Z rozhodnutia žalovaného a aj zo spisovej dokumentácie žalovaného nesporne vyplýva, že žalovaný, vrátane konania na prvom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Jozefa Hargaša v právnej veci žalob kyne Bc. O. C. bytom v Č. , zastúpenej JUD r. J. S., advokát om , so sídlom v Z, B. , proti žalovanému Obvodnému úradu v Žiline so sídlom v Žiline, J. Kráľa 4, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 2008/05445 -016 zo dňa 27.10.200
Právna veta: Systematickým výkladom ustanovenia § 38 ods. 4 zákona o štátnej správe v školstve v spojení s ustanovením § 3 tohto predpisu ako aj v spojení s § 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len „zákon č. 552/2003“) a s §§ 7 ods. 3 a 42 ods. 2 Zákonníka práce možno dospieť k záveru, že vymenúvanie a odvolávanie riaditeľa školy obcou ako zriaďovateľom ani podľa platnej právnej úpravy obsiahnutej v zákone o štátnej správe v školstve v znení do 31. 8. 2008, resp. do 31. 12. 2012 (kedy bola táto otázka jednoznačne novelou zákona vyriešená), nebolo rozhodovaním, na kto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 M Cdo 3/2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc u Mgr. V. , bývajúceho v T. , zastúpeného JUDr. D. , advokátom so sídlom v B. , proti žalovaným 1/ Z. , so sídlom v O. a 2/ O. , so sídlom v O. , obom zastúpen ým Advokátskou kanceláriou JUDr. A.A. , so sídlom v T. , v mene ktorej koná ako konateľ advokát JUDr. A. , o náhradu mzdy a iné , vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 15 C 252/2012 , o mimoriadnom dov
Právna veta: Podľa § 55 ods. 2 zákona č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov ak profesionálny vojak nevykonával službu celý kalendárny mesiac, patrí mu pomerná časť služobného príjmu za každý kalendárny deň, keď vykonával službu. Čas riadnej dovolenky, osobitnej dovolenky, krátkej dovolenky, náhradného voľna a preventívnej rehabilitácie sa na účely výplaty služobného príjmu považuje za výkon služby. Z vyššie citovaného ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 380/1997 Z. z. vyplýva že služobný príjem profesionálnemu vojakovi patrí v kalendárnom mesiaci za dní, počas ktorých vykonával službu a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvola cí v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Zuzany Ďurišovej , v právnej veci žalob cu : I.. J. K. , nar. X. , trvale bytom R. , zast.: JUD r. Milanom Rollom, adv okátom so sídlom advokátskej kancelárie Švabinského č. 13, 851 Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava, o presk
Meritum tarifný plat podľa § 159b ods. 1, 2 zákona č. 312/2001 Z. z. účnného od 1.1.2004
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Naj vyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Jaroslavy Fúrovej , v právnej veci žalobkyne E. B. , bytom vo V.V. , zastúpenej advokátom JUDr. M . K ., Advokátska kancelária vo V. , ul. M. , proti žalovanému Vedúcemu služobného úradu, Katastrálneho úradu v Prešove , Konštantínova č. 6, Prešov, o preskúmanie zákonn
Meritum tarifný plat podľa § 159b ods. 1, 2 zákona č. 312/2001 Z. z. účnného od 1.1.2004
1 Najvyšší súd Slovenskej republiky 6Sžo 186/2010 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Jaroslavy Fúrovej, v právnej veci žalobkyne E. B., bytom vo V.V., zastúpenej advokátom JUDr. M. K., Advokátska kancelária vo V., ul. M., proti žalovanému Vedúcemu služobného úradu, Katastrálneho úradu v Prešove, Konštantínova č. 6, Prešov, o preskúmanie zákonnosti
Meritum Iná povaha rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1MCdo/8/2010 9010899769 31.07.2012 JUDr. Milan Deák ECLI:SK:NSSR:2012:9010899769.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Deáka a sudkýň JUDr. Jany Bajánkovej a JUDr. Jany Cisárovej, v právnej veci žalobcu Ministerstva financií Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Štefanovičo
Meritum o zaplatenie 1 557 € (46 930 Sk) istiny s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Obvodný úrad v K., Komenského č. 52, K., zastúpený JUDr. A. T., advokátom v K., proti žalovaným 1/ R. S., bytom K., 2/ Ing. O. S., bytom K., 3/ B. S., bytom K., 4/ S. P., bytom K., o zaplatenie 1 557 € (46 930 Sk) istiny s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp.zn. 20 C 39/2003, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku
Meritum o zaplatenie 793,33 € s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Z., bývajúcej v D., zastúpenej JUDr. M., advokátkou so sídlom v K., proti žalovanej O., so sídlom v G., IČO: X., zastúpenej JUDr. M., advokátom so sídlom v G., o zaplatenie 793,33 € (23 900 Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Rožňava pod sp. zn. 6 C 84/2004, o dovolaní žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach zo 14. februára 2007 sp. zn. 5 Co 205/2006, ta
MENU