Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1047747
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62956
USSR: 34402
NSČR: 119734
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 419295
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
24.10.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: tarifný plat


Približný počet výsledkov: 20 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: tarifný plat
  • tarifny nájdené 3829 krát v 1478 dokumentoch
  • plat nájdené 3490 krát v 1059 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 7 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 2 dokumenty
Krajské súdy SR 86 dokumentov


Právna veta: I. Z hľadiska naplnenia znakov skutkovej podstaty trestného činu podvodu podľa § 250 ods. 1 Trestného zákona „uvedie niekoho do omylu“ nie je rozhodujúce, že obvinený poberá zvýšenie tarifného platu napriek tomu, že je držiteľom živnostenského oprávnenia, lebo samotné oprávnenie na výkon podnikateľskej, resp. živnostenskej činnosti nemožno ešte považovať za podnikanie, t. j. za činnosť predpokladanú v § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka, resp. § 2 Živnostenského zákona. Rozhodujúce z uvedeného hľadiska je, či obvinený na podklade živnostenského oprávnenia podnikateľskú činnosť skutočne vykonával a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: Pri sledovaní rozhodnutí senátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky bol zistený rozdielny výklad znakov trestného činu podvodu podľa § 250 Trestného zákona u páchateľa, ktorý podpísal vyhlásenie o nepodnikaní v súvislostiach vyplývajúcich z predmetných rozhodnutí súdov a poberal 25 % zvýšenie tarifného platu. Ide o nasledovné rozhodnutia: I. Rozsudkom Okresného súdu Vranov nad Topľou z 27. februára 1998, sp. zn. 1 T 16/98, bol obvinený RNDr. J. M. uznaný za vinného z trestného činu podvodu .
Právna veta: Systematickým výkladom ustanovenia § 38 ods. 4 zákona o štátnej správe v školstve v spojení s ustanovením § 3 tohto predpisu ako aj v spojení s § 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len „zákon č. 552/2003“) a s §§ 7 ods. 3 a 42 ods. 2 Zákonníka práce možno dospieť k záveru, že vymenúvanie a odvolávanie riaditeľa školy obcou ako zriaďovateľom ani podľa platnej právnej úpravy obsiahnutej v zákone o štátnej správe v školstve v znení do 31. 8. 2008, resp. do 31. 12. 2012 (kedy bola táto otázka jednoznačne novelou zákona vyriešená), nebolo rozhodovaním, na kto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 14 342,43 Eur s prísl. za čas od 1. 9. 2007 do 30. 6. 2009 (pozostávajúcej z náhrady tzv. tarifného platu), a nárok žalobcu voči žalovanému 2/ na zaplatenie náhrady škody 6 112, 30 Eur s prísl., ktorá mu mala byť .
Právna veta: z ustanovenia § 47 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. rozhodujúcou skutočnosťou pre určenie funkčného platu je čas, kedy vznikol dôvod na jeho použitie. V danej veci dôvod na použitie funkčného platu nastal až splnením materiálnej podmienky na vznik nároku na odstupné, teda okamihom, kedy došlo ku skončeniu pracovného pomeru. Pretože pracovný pomer žalobcu u žalovaného skončil dohodou dňa 31. augusta 2003, bolo preto potrebné pre stanovenie výšky odstupného (osemnásobku funkčného platu) vychádzať z funkčného platu, ktorý žalobca dosiahol za mesiac august 2003. Pokiaľ dovolateľ v dovolaní na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... názoru, podľa ktorého žalobcovi vznikol nárok na vyplatenie odstupného vychádzajúc z funkčného platu 14 170 Sk mesačne (13 470 Sk tarifný plat a 700 Sk príplatok za riadenie) bez osobného príplatku, po úprave vykonanej s účinnosťou od 1. augusta 2003. ... žalobcovi nárok na výplatu dohodnutého odstupného vo výške osemnásobku funkčného platu, t.j. 8 x 14 170 Sk mesačne (tarifný plat 13 470 Sk a príplatok za riadenie 700 Sk). Žalovaný vyplatil žalobcovi odstupné vo výške osemnásobku funkčného platu 113 .
Právna veta: Z logického a aj z gramatického výkladu ust. § 40 ods. 2 písm. a/ zákona o štátnej službe jednoznačne vyplýva zákonodarcom sledovaný cieľ, že zamestnávateľ musí so zamestnancom, s ktorým chce skončiť štátnozamestnanecký pomer, viesť aktívny dialóg o jeho ďalšom možnom zotrvaní v štátnozamestnaneckom pomere. V prvom rade musí zamestnanca vyzvať, či je alebo nie je ochotný prejsť na iné pre neho vhodné miesto výkonu štátnej služby, čo v danom prípade splnené bolo. Z rozhodnutia žalovaného a aj zo spisovej dokumentácie žalovaného nesporne vyplýva, že žalovaný, vrátane konania na prvom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... podrobný opis činnosti (tieto náležitosti netvoria ani ponuku pri výberovom konaní na v oľné štátnozamestnanecké miesto), pretože rámcový opis a tarifný plat sú súčasťou zákona o štátnej službe. Zdôraznil, že žalovaný pred vydaním rozhodnutia o skončení štátnozamestnaneckého pomeru žalobkyne vykonal ponuku vhodného .
Právna veta: Podľa § 55 ods. 2 zákona č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov ak profesionálny vojak nevykonával službu celý kalendárny mesiac, patrí mu pomerná časť služobného príjmu za každý kalendárny deň, keď vykonával službu. Čas riadnej dovolenky, osobitnej dovolenky, krátkej dovolenky, náhradného voľna a preventívnej rehabilitácie sa na účely výplaty služobného príjmu považuje za výkon služby. Z vyššie citovaného ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 380/1997 Z. z. vyplýva že služobný príjem profesionálnemu vojakovi patrí v kalendárnom mesiaci za dní, počas ktorých vykonával službu a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vykonáva funkciu justičného čakateľa alebo právneho ča kateľa prokuratúry a ktorého platové pomery upravuje osobitný predpis, je súhrn hodnostného príplatku, tarifného platu a príplatkov poskytovaných podľa osob itného predpisu, ktoré patrili profesionálnemu vojakovi za príslušný kalendárny rok, a je rovnaký ako vymeriavací .
Merito tarifný plat podľa § 159b ods. 1, 2 zákona č. 312/2001 Z. z. účnného od 1.1.2004
... Z uvedených dôvodov odvolací s úd námietku žalobkyne, že žalovaný správny orgán preskúmavaným roz hodnutím určil jej tarifný plat nezákonne, považoval za nedôvodnú. Pokiaľ žalobkyňa v odvolaní namietala, že ak žalovaný neskôr mení svoje rozhodnutie a ... službe účinného od 1.1.2004 štátnemu zamestnancovi za podmienok ustanovených týmto zákonom patrí plat, ktorým je tarifný plat (platová tarifa a zvýšenie platovej tarify), príplatok za riadenie, príplatok za zastupovanie, osobn ý príplatok, osobitný .
Merito starobný dôchodok
... Ústavy Slovenskej republiky, čl. 12 (2) ide o poškodzovanie skupiny VŠ pedagógov tým, že príjmy z VHČ zdanené spolu s tarifným platom nie sú započítateľné do priemerného ročného príjmu pre výpočet výšky dôchodku, čo pripomína pozostatky boja proti triednemu nepriateľovi. Odporkyňa sa .
Merito preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... Sk, osobný príplatok, pôvodne určený sumou 1830 Sk nebol v rozhodnutí určený a príplatok k tarifnému platu za odpracované roky bol znížený zo 6170 Sk na 5 990 Sk. K podanej žalobe ... .2004) došlo rozhodnutím k zvýšeniu funkčného platu z 29 610 Sk na 33 375 Sk. Tarifný plat bol určený rovnakou sumou 17 610 Sk. Osobitný príplatok (podľa § 85a zákona o štátnej ... plat žalobcu s účinnosťou od 1. augusta 2004 (33 375 Sk) zo 17 610 Sk tarifného platu podľa § 82 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene .
Merito § 133 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 180/2004 Z.z.
... Považoval za dôležité uviesť, že suma, ktorá bola žalobcovi priznaná ako vyrovnávací príspevok, u žalobcu „nepredstavuje tarifný plat“, pretože tarifný plat je len jednou zo zložiek služobného príjmu príslušníka Hasičského a záchranného zboru podľa § 103 ods. 1 zákona ... pri priznávaní vyrovnávacieho príspevku vychádzal zo sumy 17 990 Sk, čo je suma, ktorá u žalobcu predstavuje tarifný plat. Súd pri rozhodovaní sa taktiež nemal opierať o usmernenie Ministerstva vnútra SR Prezídia HaZZ ohľadne toho, aký .
Merito o náhradu mzdy
... .3.2006, ktorý mu priznal náhradu ušlej mzdy za obdobie od 1.10.1999 do 24.5.2004 vo výške tarifných platov s príslušnými poplatkami z omeškania. Žalobca podaním zo 7. apríla 2008 oznámil súdu, že berie späť v celom rozsahu svoje .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.