Nájdené rozsudky pre výraz: ťažká ujma na zdraví

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 333

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

107 dokumentov
1495 dokumentov
33 dokumentov
33 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pokiaľ ide o posúdenie konania obvineného v kontexte ustanovenia § 25 Tr. zák. ako konania v nutnej obrane, dovolací súd sa v plnom rozsahu stotožňuje s právnym názorom krajského súdu vysloveného v napadnutom rozhodnutí. Zároveň dodáva, že zo skutkového stavu ustáleného súdmi nižšieho stupňa (ktorý dovolací súd už nemôže preskúmavať, len z neho vychádzať) je zrejmé, že obvinený nekonal v nutnej obrane, keď sa po predchádzajúcej slovnej hádke rozbehol na poškodeného, posotil ho tak, že spadol na zem, a spôsobil mu tým ťažkú ujmu na zdraví. Konanie poškodeného spočívajúce v útoku na obvineného n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom 30 . marca 201 7 v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Štefana Harabina , v trestnej veci proti obvinenému Z. S. – É. , pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 157 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. d/ Tr. zák. a iné , o dovolaní obvineného podanom prostredníctvom o
Právna veta: V prípade ale, že obvinený poškodeného opakovane udiera päsťou do hlavy, kde je uložený životne dôležitý orgán (mozog) a následne aj ďalších časti tela, a to aj za situácie, že poškodený už po páde leží na zemi a potom ho ešte aj kopne, pričom mu spôsobí početné zlomeniny rôznych časti tela, a to najmä v oblasti hlavy (teda nešlo o údery zanedbateľnej intenzity) si musí byť vedomý toho, že poškodenému môže spôsobiť zranenia vyžadujúce si dobu liečenia spojenú so závažným obmedzením v obvyklom spôsobe živote presahujúcu 42 kalendárnych dní, teda bol minimálne uzrozumený s tým, že poškodenému ťa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Tdo/44/2019 6717010025 26. 05. 2020 JUDr. Alena Šišková ECLI:SK:NSSR:2020:6717010025.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Aleny Šiškovej a sudkýň JUDr. Dany Wänkeovej a JUDr. Martiny Zeleňakovej, v trestnej veci proti obvinenému T. W. pre zločin ublíženia na zdraví podľa § 155 ods. 1 Trestného zákona v štádiu pokusu
Právna veta: I. Pri trestných činoch ublíženia na zdraví, ktorých následkom je ťažká ujma na zdraví podľa § 89 ods. 6 písm. ch/ Trestného zákona, treba konkrétny stupeň nebezpečnosti trestného činu pre spoločnosť v zmysle § 3 ods. 4 Trestného zákona zisťovať dokazovaním aj z toho hľadiska, či zároveň nejde o ťažkú ujmu na zdraví aj z iného zákonného dôvodu uvedeného v § 89 ods. 6 písm. a/ až h/ Trestného zákona, vrátane zisťovania prípadných trvalých následkov na zdraví poškodeného. II. Prijatie záruky za nápravu obvineného v zmysle § 4 ods. 1 Trestného poriadku prichádza do úvahy len u takých páchateľo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor v neprospech obvineného V. M. rozsudkom vyslovil, že uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici z 28. augusta, sp. zn. 2 To 178/03, a konaním, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon v prospech i v neprospech obvineného. Napadnuté uznesenie, ako aj rozsudok okresného súdu zrušil a Okresnému súdu Žiar nad Hronom prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Z odô
Právna veta: Táto podmienka ľútosti je jednou zo zákonných podmienok pre upustenie od potrestania páchateľa prečinu, za splnenia ďalších, konkrétne, že prečinom nebola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, pričom páchateľ priznal spáchanie prečinu, prejavil účinnú snahu po náprave a vzhľadom na povahu spáchaného prečinu a na doterajší život páchateľa možno dôvodne očakávať, že už samotné prejednanie veci pred súdom postačí na jeho nápravu.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Burgera a sudcov JUDr. Milana Lipovského a JUDr. Jany Serbovej na neverejnom zasadnutí konanom dňa 30. novembra 2011 v Bratislave v trestnej veci obvinenej M. J. pre prečin ublíže nia na zdraví podľa § 158 Tr. zák., vedenej na Okresnom súde v Považskej Bystrici pod sp. z n. 2T 100/2010, o dovolaní, ktoré podala ministerka spravodlivosti Slovenskej repu
Právna veta: Pre kvalifikáciu skutku ako zločinu ublíženia na zdraví podľa § 155 ods. 1 Tr. zák. v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Tr. zák. je teda podstatný predovšetkým spôsob vykonania útoku, jeho intenzita ako i ďalšie okolnosti, za ktorých k nemu došlo, nakoľko na podklade týchto zistení je možné urobiť záver o úmysle (hoci aj eventuálnom) páchateľa spôsobiť následok v podobe ťažkej ujmy na zdraví.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Tdo/80/2019 1316010544 9. septembra 2020 JUDr. Gabriela Šimonová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:1316010544.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Šimonovej a sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Patrika Príbelského, PhD., v trestnej veci obvineného W. Z., pre zločin ublíženia na zdraví podľa § 155 ods. 1 Tr. zák.,
Kľúčové slová: nebezpečné vyhrážanie
Právna veta: Podľa § 360 ods. 1 Tr. zák. prečinu nebezpečného vyhrážania sa dopustí ten, kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu. Uvedená skutková podstata vyžaduje situáciu, v ktorej existuje možnosť vzbudenia dôvodnej obavy, netreba, aby táto obava naozaj vznikla. Samotná vyhrážka musí byť mienená vážne, avšak nie z hľadiska úmyslu jej naplnenia, ale z hľadiska úmyslu jej vyslovenia, teda, že ju človek chcel vysloviť a mala pôsobiť ako vyhrážka. Zároveň úmysel musí smerovať k takému spôsobu vyjadrenia vyhrážky, aby bol s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Štefana Harabina v trestnej veci obvineného Ľ. H. pre prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1 Tr. zák., o dovolaní obvineného Ľ. H. podanom prostredníctvom obhajcu JUDr. Ivana Kochans kého proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 23. novembra 2016, sp. zn. 2 To 69/2016, na neverejnom za
Právna veta: Súd I. stupňa právne kvalifikoval konanie obžalovaného ako prečin ublíženia na zdraví podľa § 157 ods.1, ods.2 písm. a/, písm. b/ Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. h/ Tr. zák. a § 139 ods.1 písm. b/ Tr. zák., teda, že obžalovaný inému z nedbanlivosti spôsobil ťažkú ujmu na zdraví a čin spáchal závažnejším spôsobom konania a to porušením dôležitej povinnosti vyplývajúcej z jeho zamestnania, postavenia a uloženej mu podľa zákona a čin spáchal na chránenej osobe, tehotnej žene. Dopustil sa však pochybenia v právnej kvalifikácii v neprospech obžalovaného, keď jeho konanie právne kvalifiko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 2To/2/2016 4213010151 03. 02. 2016 JUDr. Ľubica Libantová Medvecká ECLI:SK:KSNR:2016:4213010151.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ľubici Libantovej Medveckej, PhD. a sudkýň JUDr. Ľubomíry Kubáňovej a JUDr. Lenky Kováčovej, v trestnej veci proti obžalovanému Q.. E. I. pre prečin ublíženia
Právna veta: Ustanovenie o trestnom čine neposkytnutia pomoci podľa § 208* Trestného zákona je skutkovou podstatou s obmedzeným okruhom páchateľov, keďže uvedeného trestného činu sa môže dopustiť iba konkrétny subjekt - vodič dopravného prostriedku, ktorý mal účasť na dopravnej nehode. Uvedený trestný čin je v pomere špeciality vo vzťahu k trestným činom neposkytnutia pomoci podľa § 207* ods. 1 a ods. 2 Trestného zákona. Trestná zodpovednosť podľa § 208 Trestného zákona preto prichádza do úvahy aj vtedy, ak vodičom dopravného prostriedku je osoba, ktorá inému neposkytla potrebnú pomoc a ktorá podľa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky, na základe sťažnosti pre porušenie zákona podanej ministrom spravodlivosti v neprospech obvineného MUDr. G. P., po vyslovení porušenia zákona výrokom o vine v bode 2. v ne­ prospech obvineného a výrokom o treste v prospech obvineného zrušil prá­ voplatný rozsudok Krajského súdu v Nitre z 22. septembra 2004, sp. zn. 1 To 78/2004, vo výroku o vine v bode 2., ako aj vo výroku o treste a výroku o náhrade škody a postupom podľa § 271 ods. 1 Trestného poriadku sám vo
Meritum Drogy
Právna veta: Trestný čin nedovolenej výroby a držania omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov podľa § 187 ods. 1, ods. 3 písm. a/ Trestného zákona v znení zákona č. 248/1994 Z. z. [v súčasnosti § 187 ods. 5 písm. c/, písm. d/ Trestného zákona] je poruchovým trestným činom, ktorého ťažším následkom v zmysle § 6 písm. a/ Trestného zákona je spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví viacerých osôb alebo smrti z nedbanlivosti. Preto je vylúčený jednočinný súbeh tohto trestného činu s trestným činom neposkytnutia pomoci podľa § 207 ods. 1 Trestného zákona, ktorý je úmyselným, ohrozovacím trestným činom a vo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe odvolania krajského prokurátora a obžalovaných M. N., M. K. a A. K. proti rozsudku Krajského súdu v B. z 12. septembra 2000, sp. zn. 1 T 48/99, podlá § 258 ods. 1 písm. b), c), d) Trestného poriadku zrušil napadnutý rozsudok v celom rozsahu a podlá § 259 ods. 1 Trestného poriadku vrátil vec krajskému súdu, aby ju v potrebnom rozsahu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Krajský súd v B. rozsudkom z 12. septembra 2000, sp. zn. 1 T 48/99, uznal obžal
MENU