Nájdené rozsudky pre výraz: termín a program valného zhromaždenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
41 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Doručovanie
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Na doručovanie pozvánky na valné zhromaždenie (§ 129 ods. 1 Obchodného zákonníka) sa nevzťahujú ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku (§ 45 a nasl. O. s. p.).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom zo 17. marca 2005, č. k. 3 Obo 257/03, rozsudok Krajského súdu v Prešove z 18. júna 2003, č. k. 3 Cb 18/01-118, ktorým bolo žalobe vyhovené, zmenil tak, že žalobu zamietol a rozhodol o náhrade trov konania. V odôvodnení rozsudku odvolací súd uviedol, že predmetom konania je žalobcom, ako spoludlžníkom žalovaného, uplatnené právo na vyslovenie neplatnosti uznesení prijatých valným zhromaždením žalovaného, konaným dňa 18. októbra 2000 za neplatné v z
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: V konaní súdu o neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti je pasívne legitimovaná spoločnosť, ktorej valné zhromaždenie prijalo napadnuté uznesenie a nie osoby, ktoré na valnom zhromaždení hlasovali za prijatie uznesenia.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa vyslovil, že uznesenie prijaté na valnom zhromaždení spoločnosti s ručením obmedzeným, S.m., V.Š., ktoré sa konalo 1. júna 1996, je neplatné. Vo zvyšku žalobu zamietol a žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi 2810 Sk náhrady trov konania. Rozhodol tak s odôvodnením,že na valné zhromaždenie nebol žalobca riadne predvolaný, lebo bol pozvaný len telefonicky, bez oznámenia programu valného zhromaždenia. Žalovaný nesplnil povinnosť, stanovenú v § 129 ods. 1 Obc
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Prejavom spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným o tom, že netrvá na niektorej zložke predpísaného formálneho postupu pri zvolávaní valného zhromaždenia, môže byť formálna vada zvolania valného zhromaždenia zhojená. Prejav vôle musí urobiť spoločník, vo vzťahu ku ktorému predpísaný formálny postup dodržaný nebol.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. rozsudkom zo 7. júna 1999, č. k. 33 Cb 21/98-42, vyslovil neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia žalovaného z 25. februára 1998 a žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi 3 100,- Sk náhrady trov konania. Rozhodol tak s odôvodnením, že valné zhromaždenie žalovaného bolo zvolané v rozpore s § 129 ods. 1 Obchodného zákonníka, keďže nebolo zvolané písomnou pozvánkou doručenou spoločníkom 15 dní pred dňom konania. Proti rozsudku podal odvolanie žalovaný. V odvolaní uviedol, že va
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: I. Zákon s nedostatkami formálnych náležitostí, t. j. neosvedčenia podpisu predsedajúceho v zápisnici z valného zhromaždenia podľa ust. § 127a ods. 3 v spojení s ust. § 125 ods. 1 písm. e/, f/, i/, j/ a ods. 2 Obchodného zákonníka, nespája neplatnosť uznesenia v nej obsiahnutého. II. Obchodný zákonník neustanovuje lehotu, dokedy k osvedčeniu podpisu musí dôjsť, ani neodkazuje na úpravu neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia pre prípad, že k splneniu tohto predpokladu nedošlo. Zákonná požiadavka osvedčenia pravosti podpisu je len predpokladom zápisu schopnosti listiny do obchodn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Obdo/2/2017 Identifikačné číslo spisu: 8614204501 Dátum vydania rozhodnutia: 30.01.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Andrea Moravčíková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8614204501.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: E. H., nar. XX.XX.XXXX, bytom X., XXX XX Svidník, z
Merito veci o určenie neplatnosti uzn.VZ
Najvyšší súd 5 Obdo 17/ 2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dariny Ličkovej a členiek senátu JUDr. Anny Markovej a JUDr. Kataríny Pramukovej, v právnej veci žalob kyne : M.K. , nar. X. , H.P. , zastúpený: Advokátska kancelária K. spol. s r.o., H.B. , IČO: X. , proti žalovan ému : P. , spol. s r.o., S..B. , IČO: X. , B., zastúpen ý: JUDr. E.K. , advokátkou, R.B. , o určenie nepla
Merito veci Iná povaha rozhodnutia
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Obdo/15/2013 Identifikačné číslo spisu: 7111221866 Dátum vydania rozhodnutia: 28.01.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Juraj Seman Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:7111221866.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne D. N.,nar. XX.XX.XXXX, bytom H. XX/XX, H., zastúpenej ADVO
Merito veci určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Obdo/53/2018 Identifikačné číslo spisu: 4116202225 Dátum vydania rozhodnutia: 17.07.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Anna Marková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:4116202225.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: G. B., nar. XX. XX. XXXX, trvale bytom K., K., zastúpenéh
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Základnou podmienkou podľa ustanovenia § 131 ods. 2 Obchodného zákonníka, aby mohol súd vyhovieť žalobe akcionára o určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, je, že sa ho napadnuté uznesenie týka, t. j. že prijatím uznesenia v rozpore so zákonom, spoločenskou zmluvou alebo stanovami spoločnosti mohlo dôjsť k obmedzeniu jeho práv akcionára. S poukazom na vyslovené právne závery dospeli konajúce súdy k nesprávnym právnym záverom, keď súd prvej inštancie mal za to, že je povinnosťou súd skúmať ex offo splnenie tejto zákonnej podmienky. Dovolací súd je toho názoru, že pokiaľ zákon v usta ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Obdo/77/2020 Identifikačné číslo spisu: 1215213300 Dátum vydania rozhodnutia: 26.10.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Katarína Pramuková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:1215213300.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Mgr. U. B., nar. XX. R. XXXX, bytom I., proti žalovanému:
Merito veci Iná povaha rozhodnutia
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 5Obdo/25/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1316216622 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 09. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ivana Nemčeková ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:1316216622.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Iv
MENU