Nájdené rozsudky pre výraz: trestné stíhanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3747

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3805 dokumentov
15064 dokumentov
185 dokumentov
126 dokumentov
33 dokumentov
316 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Otázka, či je sudca vinný zo spáchania skutkov napĺňajúcich znaky trestných činov, nemôže byť predmetom konania Ústavného súdu Slovenskej republiky podľa čl. 136 ods. 3 prvej vety Ústavy Slovenskej republiky, ale iba trestného konania.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 1. decembra 2005 o žiadosti generálneho prokurátora Slovenskej republiky z 11. novembra 2005 sp. zn. VII/2 Gv 129/05-29 o vydanie súhlasu na trestné stíhanie sudcu Okresného súdu Č. JUDr. Š. M., bytom K., podľa čl. 136 ods. 3 prvej vety Ústavy Slovenskej republiky s poukazom na § 74e ods. 2 prvej vety zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o po
Právna veta: Zastavenie trestného stíhania z dôvodu uvedeného v § 172 ods. 2 písm. a/ Tr. por. neprichádza do úvahy, ak sa proti obvinenému vedie trestné stíhanie v cudzine.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SR v neprospech obvineného J. S., zrušil právoplatné uznesenie Okresného súdu v Žiline z 28. januára 1993 a tomuto prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: OkresnýsúdvŽilineuznesenímz28. januára 1993,sp. zn.3 T 773/92, podľa § 3Í4c ods. 1 písm. b/ Tr. por. z dôvodov § 172 ods. 2 písm. a/ Tr. por. zastavil trestné stíhanie proti obvinenému J. S. pre trestný čin k
Právna veta: Pre zastavenie trestného stíhania z dôvodov uvedených v § 172 ods. 2 písm. a/ Tr. por. postačuje dôvodné podozrenie, že sa obvinený dopustil skutku, pre ktorý sa voči nemu vedie trestné stíhanie. Musí však byť nepochybne objasnené, že nie sú dané dôvody pre zastavenie trestného stíhania podľa § 172 ods. 1 Tr. por. a že do úvahy neprichádza taká kvalifikácia skutku, ktorá by aplikáciu §172 ods. 2 písm. a/ Tr. por. vylučovala. Doplnenie: Z návetia ustanovenia § 172 ods. 2 Tr. por. totiž vyplýva, že trestné stíhanie tu môže zastaviť vyšetrovateľ a vo vyhľadávaní prokurátor už v štádiu prípravn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR zamietol sťažnosť generálneho prokurátora SR, ktorú podal proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 11. novembra 1992, sp. zn. 5 To 467/92. Z odôvodnenia: Okresný prokurátor v Liptovskom Mikuláši 16. septembra 1992 pod sp. zn. Pv 809/92 podal obžalobu na I. Š. pre trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 171 ods. 1 písm. e/ Tr. zák. na tom skutkovom základe, že po tom, čo mu bol ako odsúdenému vo výkone trestu odňatia slobody v Nápravnovýchovnom ústave
Právna veta: Rozhodovanie o tom, či zákon, ktorého aplikácia v súdnom konaní prichádza do úvahy v konkrétnej veci, odporuje Ústave Slovenskej republiky, prislúcha výlučne Ústavnému súdu. Túto otázku nie je oprávnený riešiť všeobecný súd. Pokiaľ sa súd domnieva, že zákon odporuje Ústave, resp. ústavnému zákonu, musí postupovať podľa § 224 ods. 5 Tr. por. na hlavnom pojednávaní, trestné stíhanie obvineného prerušiť a podať návrh na začatie konania pred Ústavným súdom.

Úryvok z textu:
Uznesením Vojenského obvodového súdu v Prešove z 5. apríla 1994, sp. zn. 1 T 153/94, bolo podľa § 188 ods. 1 písm. c) z dôvodov uvedených v § 172 ods. 1 písm. b) Tr. por. zastavené trestné stíhanie obvineného M.L. pre trestný čin nenastúpenia služby v ozbrojených silách § 269 ods. 1 Tr. zák., ktorý mal spáchať tak, že 5. októbra 1993 v úmysle vyhnúť sa trvalo vojenskej činnej službe nenastúpil na výkon vojenskej základnej služby k VÚ 1083 Kežmarok podľa povolávacieho rozkazu Okresnej vojenskej s
Právna veta: Zo znenia ustanovenia § 11 ods. 1 písm. h/ Tr. por. v nadväznosti na úpravu uvedenú v § 163a ods. 3 Tr. por. vyplýva, že zastaviť trestné stíhanie z tohto dôvodu je možné len vtedy, ak bol poškodený výslovne požiadaný o vyjadrenie súhlasu s trestným stíhaním obvineného a súhlas na jeho stíhanie nedal.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor Slovenskej republiky v neprospech obvineného J.H., zrušil uznesenie Krajského súdu v Bratislave - pobočka v Nitre zo 16. augusta 1994, sp.zn. 9 To 227/94, ako aj uznesenie Okresného súdu v Nitre z 24. júna 1994, sp.zn. 4 T 53/94, a tomuto súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Okresný súd v Nitre uznesením z 24. júna 1994, sp.zn. 4 T 53/94, podľa § 188 ods.
Kľúčové slová: zastavenie trestného stíhaniahodnotenie dôkazu
R 11/1996
Právna veta: Pre zastavenie trestného stíhania z dôvodu § 172 ods. 1 písm. a/ Tr. por. nepostačuje len zistenie, že o existencii skutku sú pochybnosti, vyplývajúce z rozporov vo vykonaných dôkazoch, ktoré sa nepodarilo odstrániť.

Úryvok z textu:
Právoplatným uznesením obvodného prokurátora pre Bratislavu V z 11. apríla 1994, sp.zn. 1 Pv 590/93, bolo podľa § 172 ods. 1 písm. a/ Tr.por. zastavené trestné stíhanie proti obvinenému V.P. pre skutok posudzovaný ako trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 221 ods. 1 Tr.zák., ktorého sa mal dopustiť tým, že 6. januára 1993 asi o 21.30 hod. v Bratislave na Planckovej ulici č. 1 na chodbe pred svojím bytom fyzicky napadol poškodenú E.O. tak, že ju udrel dlaňou do oblasti tváre, v dôsledku toho po
Kľúčové slová: zastavenie trestného stíhaniarehabilitácia a odškodné
R 12/1996
Právna veta: Zastaviť trestné stíhanie z dôvodu uvedeného v § 172 ods. 1 písm. e/ Tr. por. možno iba vtedy, keď sa zistí, že sa skutok, ktorý je obvinenému kladený za vinu, skutočne stal, a že by inak zakladal znaky trestného činu. Pokiaľ sa nepochybné zistí, že sa skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie nestal, alebo sa síce stal, avšak nezakladá znaky žiadneho trestného činu, prichádza do úvahy zastavenie trestného stíhania z dôvodov uvedených v § 172 ods. 1 písm. a/, resp. b/ Tr. por., ktoré sú pre obvineného priaznivejšie ako dôvod uvedený v § 172 ods. 1 písm. e/ Tr. por.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR na základe sťažnosti pre porušenie zákona, podanej v prospech obvineného E.S., zrušil právoplatné uznesenie okresného prokurátora vo Zvolene zo 6. apríla 1991, sp.zn. RP 13/92, a tomuto prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Z obsahu spisov Okresného súdu vo Zvolene, sp.zn. 8 Ts 16/73, vyplýva, že rozsudkom Okresného súdu vo Zvolene z 11. marca 1974, sp.zn. 8 Ts 16/73, bol obvinený E.S. uznaný za vinného z trestného činu útoku na vere
Kľúčové slová: prerušenie trestného stíhaniadôvody väzby
R 36/1998
Právna veta: Prerušenie trestného stíhania podľa § 173 ods. 1 písm. a/ Tr. por. je jedným zo zákonných spôsobov vybavenia veci (hoci na neurčitú dobu) do času, než pominie dôvod prerušenia a v trestnom stíhaní sa pokračuje (§ 173 ods. 2, veta druhá Tr. por..) V čase právoplatného prerušenia trestného stíhania nie je možné bez rozhodnutia o pokračovaní v trestnom stíhaní (podľa analógie § 160 ods. 1 Tr. por.) vziať obvineného do väzby, lebo nie sú splnené formálne podmienky na rozhodnutie o väzbe v zmysle § 68 Tr. por. Ak je obvinený vo väzbe, musí byť z väzby prepustený na slobodu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR podľa § 149 ods. 1 písm. a) Tr. por. zrušil uznesenie Mestského súdu v Bratislave z 26. júla 1994, sp. zn. 2 Nt 288/94 a obvineného A. K. prepustil z väzby na slobodu. Z odôvodnenia: Sudca mestského súdu citovaným uznesením podľa § 68 Tr. por. z dôvodu § 67 ods. 1 písm. a) Tr. por. vzal obvineného A. K. do väzby s tým, že jeho väzba začína dňom zadržania 25. júla 1994 o 12.30 hod. a bude sa vykonávať v Ústave Zboru väzenskej a justičnej stráže SR v Bratislave. odôvodnení uzn
Kľúčové slová: zastavenie trestného stíhaniaúčel trestu
R 96/1999
Právna veta: Zásadným hľadiskom pre zastavenie trestného stíhania podľa § 172 ods. 2 písm. a/ Trestného poriadku je úvaha, či hoci aj neprávoplatným rozhodnutím uložený alebo očakávaný trest za iný skutok právne posúdený ako trestný čin, bude dostatočný na splnenie účelu trestu podľa kritérií uvedených v § 23 ods. 1 Trestného zákona. Pri rozhodovaní je súd povinný vychádzať nielen z porovnania trestných sadzieb za jednotlivé trestné činy, ale aj z porovnania trestov, ktoré by boli podľa zásad uvedených v § 31 Trestného zákona za jednotlivé trestné činy uložené. Až po vyriešení tejto predbežnej otázky mô ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci obvineného I. H., vedenej na Krajskom súde v B. B. pod sp. zn. 3 T 39/98, na základe sťažnosti krajského prokurátora proti uzneseniu krajského súdu zo 16. septembra 1998, sp. zn. 3 T 39/98, ktorým podlá § 172 ods. 2 písm. a) Trestného poriadku zastavil trestné stíhanie proti obvinenému, podlá § 149 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku zrušil napadnuté rozhodnutie a krajskému súdu uložil, aby o veci znovu konal a rozhodol. Ďalším výrokom ponechal ob
Právna veta: Vyšetrovateľ môže zastaviť trestné stíhanie podľa § 172 ods. 1 písm. b/ Trestného poriadku len za predpokladu, že je spoľahlivo a mimo akúkoľvek pochybnosť zistené, že skutok, pre ktorý sa trestné stíhanie vedie, nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci. V prípadoch, v ktorých aj po vykonaní všetkých dostupných dôkazov trvajú pochybnosti o tejto otázke alebo do úvahy prichádza viacero verzií skutkových zistení a treba rozhodnúť o tom, ktorá z nich je pravdivá na podklade posúdenia a hodnotenia dôkazov, je nevyhnutné, aby prokurátor podal obžalobu a aby také rozhodnutie urobil s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky uvedeným rozsudkom na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor v neprospech obvineného Ing. O. K., vyslovil, že právoplatným uznesením vyšetrovateľa Okresného úradu vyšetrovania Policajného zboru Slovenskej republiky v Spišskej Novej Vsi z 15. mája 1998, sp. zn. OÚV - 141/20-Sn-98, a konaním, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon v ustanovení § 2 ods. 5 a § 172 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku v prospech i v neprospech obvin
MENU