Nájdené rozsudky pre výraz: trestný čin

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11324

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6689 dokumentov
28034 dokumentov
442 dokumentov
993 dokumentov
415 dokumentov
926 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Trestný čin
R 20/1998
Právna veta: Při posuzování otázky, zda skutek je či není trestným činem, je třeba postupovat tak, že orgán činný v trestním řízení nejprve učiní potřebná zjištění o rozhodných skutkových okolnostech. Dále učiní závěr o tom, zda zjištěné skutkové okolnosti naplňují formální znaky trestného činu, a poté se vypořádá s tím, zda skutek vykazuje takový stupeň nebezpečnosti pro společnost, který je materiální podmínkou trestnosti (§ 3 odst. 2 tr. zák.). Formální a materiální podmínky trestnosti činu nelze směšovat, zaměňovat ani vzájemně nahrazovat.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud České republiky k stížnosti pro porušení zákona vyslovil, že usnesením okresního státního zástupce v Přerově ze dne 5. 2. 1997 sp. zn. 1 Zt 70/97 a v řízení, jež mu předcházelo, byl porušen zákon. Z odůvodnění: Usnesením okresního státního zástupce v Přerově ze dne 5. 2. 1997 sp. zn. 1 Zt 70/97 byla podle § 171 odst. 1 tr. ř. postoupena Dopravnímu inspektorátu Okresního ředitelství Policie České republiky v Přerově věc obviněného B. B. stíhaného pro trestný čin ublížení na zd
Právna veta: K výkladu ustanovenia § 7 ods. 3 písm. a/ Tr. zák. o dobrovoľnom upustení od prípravy na trestný čin.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v Bratislave z 10. novembra 1995, sp. zn. 1 T 54/95, bol okrem iného obvinený I. F. uznaný za vinného z prípravy na trestný čin krádeže podľa § 7 ods. 1, § 247 ods. 1 písm. b), ods. 3 písm. a), ods. 4 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že spolu s ďalšou osobou v presne nezistenom dni koncom februára 1995 v Modre po predchádzajúcej dohode sa rozhodli vlámať do objektu Akadémie PZ SR - Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ SR v Bratislave na Sklabínskej ulici. Neskôr
Právna veta: O pokračovanie v trestnom čine skrátenia dane podľa § 148 ods. 5 Trestného zákona v prípade skrátenia dane z príjmu fyzických osôb podľa zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, pri ktorej je zdaňovacím obdobím spravidla jeden rok, ide aj vtedy, keď páchateľ pokračuje v trestnej činnosti v niekoľkých po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach za predpokladu splnenia zákonných podmienok pokračovania v trestnom čine v zmysle § 89 ods. 19 Trestného zákona. V takom prípade je v zmysle § 17 Trestného poriadku príslušným na vykonanie konania v prvom stupni krajský s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky uvedeným uznesením v spore o príslušnosť medzi Okresným súdom N. Z. a Krajským súdom v N., podlá § 24 Trestného poriadku rozhodol, že príslušným na vykonanie konania v prvom stupni v trestnej veci obvineného E. K. je Krajský súd v N. Z odôvodnenia: Prokurátor Krajskej prokuratúry N. 11. februára 2000 podal Krajskému súdu v N. na obvineného E. K. obžalobu, v ktorej mu kladie za vinu spáchanie trestného činu skrátenia dane podlá § 148 ods. 1, ods. 5 Trestného
Právna veta: Pojmový znak kvalifikovanej skutkovej podstaty trestného činu kupliarstva podľa § 204 ods. 1 (alebo ods. 2), ods. 4 písm. b/ Trestného zákona je naplnený vtedy, keď páchateľ tento trestný čin spáchal v spojení s organizovanou skupinou (§ 89 ods. 26 Trestného zákona) pôsobiacou vo viacerých štátoch, t. zn., že organizovaná skupina pôsobí najmenej v dvoch štátoch okrem Slovenskej republiky. Na naplnenie tohto znaku ale nepostačuje, ak v rámci organizovanej skupiny páchajúcej trestný čin kupliarstva podľa § 204 ods. 1, ods. 3 písm. b/ Trestného zákona na území Slovenskej republiky, boli jej člen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci obžalovanej E. J. vedenej na Krajskom súde v N. pod sp. zn. 1 T 11/98, podľa § 256 Trestného poriadku zamietol odvolanie obžalovanej proti rozsudku krajského súdu z 1. júna 2000. Z odôvodnenia: Rozsudkom Krajského súdu v N. z 1. júna 2000, sp. zn. 1 T 11/98, bola obžalovaná E. J. uznaná za vinnú v bode 1) z trestného činu kupliarstva podľa § 204 ods. 1, ods. 3 písm. b), c) Trestného zákona a v bode 2) z trestného činu obchodovania so ženami
R 45/1986
Právna veta: Predpokladem pro naplnení znaku okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby uvedené v § 234 odst. 2 písm. a] tr. zák. je, aby šlo nejméne o tŕíčlenné sdružení trestné odpo- védných osob, jejichž vzájemná součinnost na realizování trestne činnosti vykazuje takovou míru plánovitosti jejího prube- hu a tomu odpovídající rozdelení a koordinaci úloh jednotlivých úcastníku, že tyto okolnosti zvyšují pravdepodobnosl úspešného provedení trestného činu loupeže a tím i jeho ne bespečnost pro společnost.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR k odvolání obvinené H. P. podie § 258 odst. 1 písm. b), d) tr. ŕ. a ohledné obvineného M. H. podie § 261 tr. ŕ. zrušil napadený rozsudek mestského soudu v Praze ze dne 27. února 1985 sp. zn. 3 T 27/84 téz ve výroku o vine obvinených trestným činem loupeže podie § 234 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák. dilem dokonaným, dilem nedokonaným a podie § 259 odst. 3 tr. ŕ. sám rozsudkem ve veci rozhodí. Z odúvodnéní: Napadeným rozsudkem mestského soudu v Praze byla obvinená H. P. mimo jiné
Právna veta: „Pojmy „viac“ v slovnom spojení „viac trestných činov“ v § 37 písm. h/ Tr. zák. a „dva a viac“ v slovnom spojení „dva a viac trestných činov“ v § 41 ods. 1 Tr. zák. sú synonymom a ustanovenie § 37 písm. h/ Tr. zák. je v tomto rozsahu potrebné vykladať tak, že Trestný zákon považuje za priťažujúcu okolnosť spáchanie viac ako jedného trestného činu. Spáchanie zbiehajúceho sa trestného činu sa však v súlade so zásadou „ne bis in idem“, vyjadrenou v § 38 ods. 1 Tr. zák. nepoužije ako priťažujúca okolnosť podľa § 37 písm. h/ Tr. zák., ak by išlo zároveň o okolnosť, ktorá podmieňuje použitie vyšš ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie : Predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na základe podnetu predsedu trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Trenčíne v rámci činnosti podľa § 21 ods. 4 zákona č. 757/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov zistil, že v rozhodnutiach senátov Krajského súdu v Trenčíne, sp. zn. 23 To 41/2009 na strane jednej a sp. zn. 2 To 6/2009 na strane druhej, je rozdielny výklad § 37 písm. h/ Tr. zák. v otázke, či pod pojmom „viac“ v slovnom spojení „viac trestných
Právna veta: I. Z hľadiska naplnenia znakov skutkovej podstaty trestného činu podvodu podľa § 250 ods. 1 Trestného zákona „uvedie niekoho do omylu“ nie je rozhodujúce, že obvinený poberá zvýšenie tarifného platu napriek tomu, že je držiteľom živnostenského oprávnenia, lebo samotné oprávnenie na výkon podnikateľskej, resp. živnostenskej činnosti nemožno ešte považovať za podnikanie, t. j. za činnosť predpokladanú v § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka, resp. § 2 Živnostenského zákona. Rozhodujúce z uvedeného hľadiska je, či obvinený na podklade živnostenského oprávnenia podnikateľskú činnosť skutočne vykonával a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: Pri sledovaní rozhodnutí senátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky bol zistený rozdielny výklad znakov trestného činu podvodu podľa § 250 Trestného zákona u páchateľa, ktorý podpísal vyhlásenie o nepodnikaní v súvislostiach vyplývajúcich z predmetných rozhodnutí súdov a poberal 25 % zvýšenie tarifného platu. Ide o nasledovné rozhodnutia: I. Rozsudkom Okresného súdu Vranov nad Topľou z 27. februára 1998, sp. zn. 1 T 16/98, bol obvinený RNDr. J. M. uznaný za vinného z trestného
Kľúčové slová: trestný čin spáchaný z nedbanlivostiprečin usmrtenia
R 43/2009
Právna veta: Trestný čin spáchaný z nedbanlivosti je v zmysle ustanovenia § 10 ods. 1 písm. a) Trestného zákona vždy prečinom a to bez ohľadu na to, či niektorý zo znakov jeho kvalifikovanej skutkovej podstaty je možné naplniť aj úmyselným konaním. Preto v prípade, ak sú naplnené znaky skutkovej podstaty trestného činu usmrtenia podľa § 149 ods. 1, ods. 4 alebo aj ods. 5 Trestného zákona, je takéto konanie prečinom, pretože na naplnenie znakov skutkovej podstaty tohto trestného činu vo vzťahu subjektívnej stránky konania páchateľa a následku sa vyžaduje niektorá z foriem nedbanlivostného konania (§ 16 T ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v rámci činnosti podľa § 21 ods. 4 zákona č. 757/2004 Z. z. na základe podnetu Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky zistil, že v rozhodnutiach niektorých okresných súdov, napr. rozsudok Okresného súdu Žilina, sp. zn. 1 T 134/08, rozsudok Okresného súdu Zvolen, sp. zn. 4 T 45/08, na strane jednej a v rozhodnutiach iných okresných súdov, napr. rozsudok Okresného súdu Zvolen sp. zn. 5 T 6/08, rozsudok Okresného súdu Levic
Právna veta: K aplikaci článku II odst. 4 zákona č. 175/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon, u pachatele, jemuž byl před účinností citovaného zákona uložen trest odnětí svobody za trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. c) tr. zákona, kterého se dopustil jako zvlášť nebezpečný recidivista podle § 41 písm. a) tr. zák., a to formou vloupání. Podle článku II odst. 3 a 4 citovaného zákona nelze měnit zařazení odsouzeného do nápravně výchovné skupiny.

Úryvok z textu:
Ke stížnosti, kterou podal odsouzený L. F., krajský soud v Českých Budějovicích zrušil usnesení okresního soudu v Písku z 31. 7. 1990 sp. zn. 1 T 163/88 a podle článku II odst. 4 zákona č. 175/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon, poměrně zkrátil trest odnětí svobody v trvání devíti let uložený rozsudkem okresního soudu v Písku z 8. 11. 1988 sp. zn. 1 T 163/88 a rozsudkem krajského soudu v Českých Budějovicích z 13. 12. 1988 sp. zn. 4 To 1025/88 na trest odnětí svobody v trvání sedm
Kľúčové slová: trestný čin spáchaný so zbraňouvyhrážanie
R 2/1999
Právna veta: Trestný čin je v zmysle § 89 ods. 5 Trestného zákona spáchaný so zbraňou aj vtedy, ak ju páchateľ priamo na spáchanie trestného činu nepoužil, ale mal ju on alebo s jeho vedomím niektorý zo spolupáchateľov na tento účel pri sebe, aby ju podľa potreby použil na útok, na prekonanie alebo zamedzenie odporu. Trestný čin ale nie je spáchaný so zbraňou, hoci ju páchateľ alebo s jeho vedomím niektorý zo spolupáchateľov mal pri sebe, ale ju nepoužil a ani ju nezamýšľal použiť spôsobom uvedeným v § 89 ods. 5 Trestného zákona.

Úryvok z textu:
10Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore o príslušnosť medzi Krajským súdom v Žiline a Okresným súdom v Martine podľa § 24 Trestného poriadku rozhodol, že na vykonanie konania v trestnej veci vedenej na Krajskom súde v Žiline pod sp. zn. 3 T 17/98 je príslušný Okresný súd v Martine. Z odôvodnenia: Na J. H. podal okresný prokurátor v Martine na tamojšom okresnom súde obžalobu pre trestný čin vydierania podľa § 235 ods. 1 Trestného zákona. Trestnej činnosti sa podľa obžaloby mal J. H. dopus
MENU