Nájdené rozsudky pre výraz: trestný čin lúpeže spolupáchateľstvom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 50

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

18 dokumentov
41 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum odvolanie obžalovaných
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republik y v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Hatalu a členov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Daniela Hudáka , trestnej veci obžalovaného P. G. a spol. , pre trestný čin lúpeže spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2 k § 234 ods. 1, ods. 2 písm. b/ Tr. z ák. účinného do 1. januára 2006 a iné, na verejnom zasadnut í konanom dňa 28. apríla 2011 o odvolaní obža lovaných P. G. , P. S. a P. M. proti rozsud
Právna veta: I. Konanie o dovolaní v zmysle ôsmej hlavy Trestného poriadku je jedným z mimoriadnych opravných prostriedkov, ktoré je možné podať iba proti rozhodnutiu súdu, ktorým bola vec právoplatne skončená (§ 368 Trestného poriadku). Dovolacie konanie je výlučne návrhovým konaním, a preto sa Najvyšší súd SR stáva dovolacím súdom až podaním dovolania. Z týchto dôvodov Najvyšší súd SR nie je oprávnený pred podaním dovolania robiť akékoľvek úkony súvisiace s dovolacím konaním; preto ani nemôže v tomto čase ustanoviť obvinenému obhajcu. II. Ustanovenie § 373 ods. 1 Trestného poriadku je lex specialis ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Emila Bdžocha a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Petra Szaba na neverejnom zasadnutí konanom 7. júla 2008 v Bratislave v trestnej veci obvineného M. F., pre pokračovací trestný čin krádeže formou spolupáchateľstva podľa § 9 ods. 2, § 247 ods. 2 písm. a/, ods. 3 písm. b/ Tr. zák. (zákon č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov účinných do 31. decembra 2
Právna veta: Ak odvolací súd zruší napadnutý rozsudok len vo výroku o treste a len v tomto rozsahu vráti vec súdu prvého stupňa, čím výrok o vine nadobudne právoplatnosť, dovolanie nemožno podať len proti výroku o vine, keďže vo veci existuje stav neukončeného trestného stíhania. V takom prípade treba vyčkať na rozhodnutie o treste. Lehota na podanie dovolania potom aj vo vzťahu k výroku o vine plynie od doručenia rozhodnutia, ktorým bolo rozhodnuté o uložení trestu alebo bolo upustené od potrestania.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenske j republiky v senáte zloženom z pr edsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu na ne verejnom zasadnutí 30 . apríla 2013 v Bratislave o dovolaní obvineného Z. D. proti uzneseni am Krajského súdu v Trnave z 9. marca 2006, sp. zn. 6 To 1/2006 a z 24. mája 2011, sp. zn. 6 To 44/2010, podľa § 386 ods. 1, 2 a § 388 ods . 1 Tr. por. takto
Meritum odvolania obžalovaných
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republik y v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Michálika a členov JUDr. Daniela Hudáka a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí konanom dňa 29. septembra 2016 v trestnej veci obžalovaného P. G. a spol. , pre trestný čin lúpeže spol upáchateľstvom podľa § 9 ods. 2 k § 234 ods. 1, ods. 2 písm. b/ Tr. z ák. č. 140/1961 Zb. a iné, o odvolaniach obžalovaných P. G. a P. S. proti rozsudku Kr
Meritum dovolanie obvineného
14/1998
N a j v y š š í s ú d 3 Tdo 26/2006 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Jána Mihála v trestnej veci obvineného ml. R. V. a spol. pre trestný čin lúpeže podľa § 234 ods. 1, ods. 2 písm. b/ Tr. zák. spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2 Tr. zák. (zák. č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov účinných do 31. decembra 2005), vedenej na Okresnom súde v Banskej By
Meritum sťažnosť prokurátora
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí v Bratislave 29. októbra 2008 v trestnej veci obžalovaného B. P. a spol. pre trestný čin vydierania podľa § 235 zák. č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (Tr. zák.) a iné, o sťažnosti, ktorú podal krajský prokurátor v Bratislave proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 5. februára 2007, sp. zn. 1T 20/98, takto r o z h o d o l : Podľa § 148 ods. 1 písm.
Meritum Dovolanie obvineného
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predse du senátu JUDr. Štefana Harabina a členov senátu JUDr. Milana Lipovského , JUDr. Emila Bdžocha , JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Pavla Tomana , na neverejnom zasadnutí konanom 23 . februára 2011 v Bratislave , v trestnej veci proti obvinenému R. Š. a spol. , vedenej na Špeciálnom súde v Pezinku pod sp. zn . PK - 2 Tš 17/2005 , prejednal dovolanie, ktoré podal obvinený J. K. ,
Právna veta: Podľa § 202 ods. 1 Trestného zákona kto sa dopustí verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom hrubej neslušnosti alebo výtržnosti najmä tým, že napadne iného, hanobí historickú alebo kultúrnu pamiatku, hrob alebo iné pietne miesto alebo hrubým spôsobom ruší zhromaždenie alebo obrad občanov, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom. V zmysle vyššie citovaného ustanovenia § 234 ods. 1 Trestného zákona trestného činu lúpeže sa dopustí ten, kto proti inému použije násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia v úmysle zmocniť sa cudzej veci. Konanie páchateľa (objektívn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Bdžocha a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí 8. apríla 2014 v Bratislave v trestnej veci proti obvinenému V. H. a spol. pre trestný čin lúpeže spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 234 ods. 1 zák. č. 140/1961 Zb. účinného do 31. decembra 2005 (ďalej len „Trestný zákon"), o dovolaní obvineného Š.
Meritum § 234/1, 2b Tr.zák. a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 2014898808 Dátum vydania rozhodnutia: 5. decembra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Štefan Michálik Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:2014898808.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Viliama Dohňanského, na ne verejnom zasadnutí konanom 5. decembra 2018 v Bratislave, v trestnej veci obžalovaného U. Y. a spol., pr
Meritum § 234/1, 2b Tr.zák. úč. do 31.12.2005 a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Tdo/41/2020 2102898383 9. decembra 2020 JUDr. Martin Bargel ECLI:SK:NSSR:2020:2102898383.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Bargela a sudcov JUDr. Patrika Príbelského, PhD. a JUDr. Petra Paludu na neverejnom zasadnutí konanom 9. decembra 2020 v Bratislave v trestnej veci obvineného D. J. a spol. pre trestný čin lúpež
MENU