Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1017614
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 61128
USSR: 34138
NSČR: 117814
NSSČR: 63354
USČR: 76728
EUR-LEX (sk): 11458
EUR-LEX (cz): 11496
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 417071
Krajské súdy (ČR): 39781
Posledná aktualizácia
19.07.2019 06:29

Nájdené rozsudky pre výraz: trestný čin nenastúpenia služby v ozbrojených silách


Približný počet výsledkov: 10 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: trestný čin nenastúpenia služby v ozbrojených silách
  • trestny nájdené 151615 krát v 10363 dokumentoch
  • cin nájdené 46634 krát v 7452 dokumentoch
  • nenastupenia nájdené 86 krát v 36 dokumentoch
  • sluzba nájdené 72145 krát v 9812 dokumentoch
  • v nájdené 3670930 krát v 61117 dokumentoch
  • ozbrojeny nájdené 2392 krát v 803 dokumentoch
  • silach nájdené 368 krát v 248 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 24 dokumentov
Krajské súdy SR 21 dokumentov


Právna veta: "Z hľadiska právneho poriadku Slovenskej republiky je právnym rámcom mimoriadnych opravných prostriedkov proti rozhodnutiam súdu v trestnom konaní obnova konania a dovolanie (druhý a tretí diel ôsmej hlavy tretej časti Trestného poriadku). V prejednávanej veci bolo podané dovolanie. Dovolanie je prípustné v prípade porušenia zákona v konaní alebo pri rozhodovaní (§ 368 ods. 1 Trestného poriadku) len proti rozhodnutiam, ktoré sú uvedené v § 368 ods. 2\ Trestného poriadku, ak (rovnako podľa tohto ustanovenia) Trestný poriadok neustanovuje inak...Po novelizácii Trestného poriadku zákonom číslo 2 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Tdo 12 /2013 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Libora Duľu a JUDr. Ing. Antona Jakubíka v trestnej veci proti obvinené mu T. H. , pre trestný čin nenastúpenia služby v ozbrojených silách podľa § 269 ods. 1 Tr. zák. v znení účinnom pred 1. januárom 2006 na neverejnom zasadnutí 19. marca 2013 v Bratislave o dovolaní obvineného proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 23 .
Právna veta: Zákonným znakom trestného činu nenastúpenia služby v ozbrojených silách podľa § 269 ods. 1 Tr. zák. je cieľ (zámer) konania páchateľa, ako prejav jeho vôle v rámci objektívnej stránky skutkovej podstaty tohto trestného činu. Cieľ (zámer) konania páchateľa, ako subjektívny prvok objektívnej stránky trestného činu nie je možné zamieňať so subjektívnou stránkou, ktorá sa týka predovšetkým zavinenia. Týmto cieľom (ktorý musí byť preukázaný) sa trestný čin nenastúpenia služby v ozbrojených silách podľa § 269 ods. 1 Tr. zák. odlišuje od rovnako pomenovaného trestného činu podľa § 270 Tr. zák. Pojmo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... trestného činu nenastúpenia služby v ozbrojených silách podľa § 269 ods. 1 Tr. zák. „trvalo sa vyhnúť vojenskej službe alebo zvláštnej službe“. íSenáty riešili zhodne otázku, či sa páchateľ po tom, ako bol právoplatným rozsudkom vojenského súdu uznaný za vinného z trestného činu nenastúpenia služby v ozbrojených silách ... zákona zodpovedá právny názor, podľa ktorého pojmový znak zákonnej skutkovej podstaty trestného činu nenastúpenia služby v ozbrojených silách podľa § 269 ods. 1 Tr. zák. „trvalo sa vyhnúť .
Zbierka NS 2-3/1998
R 29/1998
Uznesenie
Kľúčové slová: nenastúpenie služby v ozbrojených silách, počítanie lehôt
Právna veta: Na zachovanie lehoty v zmysle § 60 ods. 4 písm. a/ Tr. por. pri podaní, ktoré je podané na pošte treba, aby bolo adresované súdu, prokurátorovi, vyšetrovateľovi alebo policajnému orgánu, na ktorom má byť podané alebo ktorý má vo veci rozhodnúť (napr. lehoty uvedené v § 143 ods. 1, § 248 ods. 1, § 314g ods. 1 Tr. por..) Ak je podanie adresované inému orgánu činnému v trestnom konaní alebo síce správnemu druhu orgánu, ale miestne či vecne nepríslušnému a v dôsledku toho dôjde (je postúpené) príslušnému orgánu na rozhodnutie po uplynutí zákonnej lehoty, nie je lehota zachovaná ani vtedy, keď bol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v celom rozsahu. Z odôvodnenia: Napadnutým rozsudkom súdu prvého stupňa bol obvinený povola- nec D. Z. uznaný vinným z trestného činu nenastúpenia služby v ozbrojených silách podľa § 269 ods. 1 Tr. zák., pretože dňa 1. júla 1997 do 11.00 hod. nenastúpil na ... rozkazom Vojenského obvodového súdu Prešov sp. zn. 3 T 245/97 zo dňa 30. septembra 1997 uznaný vinným z trestného činu nenastúpenia služby v ozbrojených silách podľa § 269 ods. 1 Tr. zák. a odsúdený k trestu odňatia slobody na 1 rok nepodmienečne so .
Právna veta: Konanie branca, ktorý až po uplynutí 30-dňovej lehoty uvedenej v § 2 ods. 1 písm. a/ zákona č. 18/1992 Zb. o civilnej službe urobí vyhlásenie o odopretí výkonu vojenskej základnej služby z dôvodov náboženského presvedčenia a do výkonu vojenskej základnej služby v stanovenej lehote nenastúpi, zakladá znaky trestného činu nenastúpenia služby v ozbrojených silách podľa § 269 ods. 1 Tr. zák.

Úryvok z textu:
... . viazala povinnosť vojenskú základnú službu nastúpiť. Ak tak neurobil, týmto svojím konaním (opomenutím) naplnil všetky zákonné znaky trestného činu nenastúpenia služby v ozbrojených silách podľa § 269 ods. 1 Tr. zák. V tejto súvislosti Najvyšší súd SR pripomína, že Ústava Slovenskej ... uvedených v § 172 ods. 1 písm. b) Tr. por. zastavené trestné stíhanie proti obvinenému M.Z. pre trestný čin nenastúpenia služby v ozbrojených silách podľa § 269 ods. 1 Tr. zák., ktorý mal spáchať tak, že 4. januára 1994 do 12, .
Právna veta: Rozhodovanie o tom, či zákon, ktorého aplikácia v súdnom konaní prichádza do úvahy v konkrétnej veci, odporuje Ústave Slovenskej republiky, prislúcha výlučne Ústavnému súdu. Túto otázku nie je oprávnený riešiť všeobecný súd. Pokiaľ sa súd domnieva, že zákon odporuje Ústave, resp. ústavnému zákonu, musí postupovať podľa § 224 ods. 5 Tr. por. na hlavnom pojednávaní, trestné stíhanie obvineného prerušiť a podať návrh na začatie konania pred Ústavným súdom.

Úryvok z textu:
... . c) z dôvodov uvedených v § 172 ods. 1 písm. b) Tr. por. zastavené trestné stíhanie obvineného M.L. pre trestný čin nenastúpenia služby v ozbrojených silách § 269 ods. 1 Tr. zák., ktorý mal spáchať tak, že 5. októbra 1993 v úmysle vyhnúť sa trvalo vojenskej .
Zbierka NS 3/2002
R 38/2002
Rozsudok
Právna veta: I. Povinnosť podrobiť sa odvodnému konaniu v zmysle § 267 Trestného zákona nezakladá povinnosť na výkon vojenskej služby, preto jej splnenie nie je v rozpore s ústavným právom občana odmietnuť výkon vojenskej služby z dôvodov svedomia alebo náboženského vyznania. Odoprieť výkon povinnej vojenskej služby môže iba odvedenec, t. j. osoba, ktorá sa podrobila odvodu (§ 2 ods. 1, 2 zákona č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe ... v znení zákona č. 185/2000 Z. z..) II. Nie je porušením zásady „ne bis in idem“, ak páchateľ, ktorý nesplní svoju odvodnú povinnosť, bude postihnutý podľa § 267 Trestného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... skutočnosť, že trestný čin neplnenia odvodnej povinnosti podľa § 267 ods. 1 Trestného zákona je rovnako, ako trestný čin nenastúpenia služby v ozbrojených silách podľa § 269 Trestného zákona, zaradený v prvom oddiele jedenástej hlavy Trestného zákona, t. j. medzi ... B. B. vo svojom uznesení vyslovil názor, že v prejednávanej veci ide o identický prípad ako u trestného činu nenastúpenia služby v ozbrojených silách podľa § 269 ods. 1 Trestného zákona (str. 4 uznesenia krajského súdu). Podľa neho ide o postoj .
Merito dovolanie obvineného
... a JUDr. Richarda Bureša na ne verejnom zasadnutí 2. decembra 201 4 v trestnej veci obvineného D. K. pre trestný čin nenastúpenia služby v ozbrojených silách podľa § 269 ods. 1 Tr. zák. č. 140/1961 Zb. účinného v čase spáchania skutku , o dovolaní obvineného ... /19 83, v ktor ej bol rozsudkom z 10. júna 1983 , právoplatným 22. júna 1983 uznaný za vinného z trestného činu nenastúpenia služby v ozbrojených silách podľa § 269 ods. 1 Tr. zák. č. 140/1961 Zb. účinného v čase spáchania skutku na tom skutkovom .
Merito náhradu nemateriálnej ujmy
... súdu Banská Bystrica z 8. decembra 1989 sp . zn. 3 T 140/98) bol žalobca opätovne uznaný vinným z trestného činu nenastúpenia služby v ozbrojených silách podľa § 269 ods. 1 Trestného zákona, za čo mu bol uložený trest odňatia slobody v trvaní 2 rokov ... Vojenského obvodného súdu Banská Bystrica zo 16. apríla 1985 sp. zn. 1 T 42/85 bol uznaný vinným z trestného činu nenastúpenia služby v ozbrojených silách podľa § 269 ods. 1 zákona č. 140/1961 Zb. Tres tného zákona (ďalej len „Trestný zákon“), za čo .
... odsudzujúce súdne rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť, pre iné trestné činy, neuvedené v § 2, spáchané po 5. máji 1945, napr. trestný čin nenastúpenia služby v ozbrojených silách podľa § 269 ods. 1 a podľa § 270 ods. 1 zákona č. 141/1990 Zb. Predpokladom prieskumného konania súdu .
Merito dovolanie obvineného
... JUDr. Viliama Dohňanského na ne verejnom zasadnutí konanom 13. marca 2012 v Bratislave , v trestnej veci obvineného J. K. , pre trestný čin nenastúpenia služby v ozbrojených silách podľa § 269 ods . 1 Trestného zákona účinného v čase spáchania skutku, o dovolaní obvineného podanom prostredníctvom obhajcu JUDr. Ľ .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.