Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
985351
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60563
USSR: 33761
NSČR: 115490
NSSČR: 61979
USČR: 75181
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 414077
Krajské súdy (ČR): 37965
Posledná aktualizácia
26.03.2019 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: trestný čin porušovania domovej slobody


Približný počet výsledkov: 111 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: trestný čin porušovania domovej slobody
  • trestny nájdené 143257 krát v 10195 dokumentoch
  • cin nájdené 44108 krát v 7280 dokumentoch
  • porusovanie nájdené 3168 krát v 1714 dokumentoch
  • domovy nájdené 1752 krát v 718 dokumentoch
  • sloboda nájdené 40553 krát v 8472 dokumentochPrávna veta: Za dôležité dôvody je potrebné považovať také okolnosti, ktoré v konkrétnej trestnej veci zabezpečia lepšie uplatnenie základných zásad trestného konania prostredníctvom súdu, ktorému je vec delegovaná. Dôležitými dôvodmi sú okolnosti, ktoré zabezpečia náležité zistenie skutkového stavu veci, dodržanie zásady ústnosti a bezprostrednosti, čo najrýchlejšie prejednanie veci, výchovné pôsobenie trestného konania na obvineného i na ostatných občanov a zabezpečia najmä dôveru občanov v nestranné, objektívne a spravodlivé rozhodnutie súdu v prípadoch, kedy sú vylúčení všetci sudcovia príslušného súdu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Ndt 11 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu sen átu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. René Štepánika na neverejnom zasadnutí konanom 9. júl a 201 3 v Bratislave , v trestnej veci proti obvinenému Ing. J. Š. a spol. , vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 8T/47/2006 pre trestný čin lúpeže podľa § 234 ods. 1, ods. 2 písm. a/, písm. b/, ods. 3 Tr. zák. účinného do 1. .
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Právna veta: Inštitút obnovy konania nemôže nahrádzať iné právne inštitúty, napr. dovolanie, takže výhrady odsúdeného obsiahnuté v sťažnosti, ktoré mylne považuje za súladné s podstatou obnovy konania, nie sú právne relevantné pre posúdenie rozhodnutia o návrhu na obnovu konania.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Burgera a sudcov JUDr. Milana Lipovského a JUDr. Jany Serbovej v trestnej veci odsúdeného E. F. pre pokračovací trestný čin krádeže podľa § 247 ods. 2, ods. 3, ods. 6 Tr. zák. (zák. č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov účinného do 31. decembra 2 005) a iné, na neverejnom zasadnutí konanom dňa 16. apríla 2014 v Bratislave prerokoval sťažnosť odsúdeného E. .
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Právna veta: Z ustanovenia § 394 od. 1 Tr. por. vyplýva, že „obnova konania, ktorá sa skončila právoplatným rozsudkom, sa povolí, len ak vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli samy o sebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodiť iné rozhodnutie o vine alebo vzhľadom, na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa alebo uložený druh trestu by bol v zrejmom rozpore s účelom testu. Základným predpokladom pre povolenie obnovy konania teda je zistenie, či po právoplatnom rozhodnutím vyšli najavo sku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Emila Bdžocha a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí 4. júna 2014 v trestnej veci odsúdeného F. S. o sťažnosti odsúdeného proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre z 21. januára 2014, sp. zn. 1Ntok 2/2013, takto r o z h o d o l : Podľa § 193 ods. 1 písm. c/ Tr. por. sťažnosť odsúdeného F. S. sa z a m i e t a . O d ô v .
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Právna veta: O trestný čin porušovania domovej slobody podľa § 238 ods. 1, ods. 2, ods. 3 Trestného zákona pôjde aj v tom prípade, pokiaľ páchateľ (nájomca), ktorý sa v dome zdržiava so súhlasom jeho vlastníka, vojde proti jeho vôli do časti domu, užívanie ktorej si vlastník vyhradil len pre svoju osobu, pričom pri čine použije násilie, prekoná prekážku, ktorej účelom je zabrániť vniknutiu do tejto časti domu a spácha tento čin so zbraňou. Rovnako v súlade so zisteným skutkovým stavom postupoval krajský súd, keď konanie obžalovaného z hľadiska subjektívnej stránky právne po¬ súdil ako úmysel priamy podľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe odvolania obžalovaného M. K. proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 21. januára 2004, sp. zn. 7 T 6/03, podľa § 258 ods. 1 písm. e), ods. 2 Trestného poriadku zrušil na­ padnutý rozsudok vo výroku o treste a rozhodujúc vo veci v zmysle § 259 ods. 3 Trestného poriadku uložil obžalovanému na základe § 219 ods. 1 Trestného zákona s použitím § 32 ods. 2 a § 35 ods. 1 Trestného zákona úhrnný trest odňatia slobody vo výmere 2 a pol roka so zaradením do prvej .
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
Právna veta: Príslušnosť nadriadeného súdu na rozhodnutie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa sa riadi vždy podľa zákona (Trestného poriadku) účinného v čase predkladania veci nadriadenému súdu. Pri opätovnom predložení tej istej veci nadriadenému súdu, po predchádzajúcom vrátení veci súdu prvého stupňa z formálnych dôvodov i na základe zrušenia uznesenia o postúpení veci, sa otázka príslušnosti súdu posudzuje samostatne. Ak v čase medzi skorším a následným predložením veci nadriadenému súdu, ako súdu odvolaciemu, dôjde k takej zmene právnych predpisov, že príslušným na konanie o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... M. H. (v písomnom vyhotovení bol skutok v bode V vo vzťahu k nemu právne kvalifikovaný okrem iného aj ako trestný čin porušovania domovej slobody „podľa § 238 ods. 1, ods. 2, ods. 3 Trestného zákona", pričom v zhode s vyhláseným rozsudkom malo byť uvedené ... krádeže spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 247 ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. b) Trestného zákona a trestný čin porušovania domovej slobody spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 238 ods. 1, ods. 2, ods. 3 Trestného zákona a M. H. v .
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
371/2004 - Zákon o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
Zbierka NS 1/2017
R 3/2017
Uznesenie
Kľúčové slová: uznávací rozsudok, dovolací dôvod, prípustnosť a účinok §368
Právna veta: Dovolanie je podľa § 368 ods. 1, ods. 2 písm. a/ a písm. h/ Trestného poriadku prípustné proti rozsudku a proti uzneseniu, ktorým odvolací súd zamietol odvolanie proti rozsudku, pričom zákon nerozlišuje, či ide o rozsudok vydaný (vyhlásený) v konaní podľa tretej časti Trestného poriadku (po prejednaní veci na hlavnom pojednávaní), alebo rozsudok uznávací (konanie podľa tretej hlavy piatej časti Trestného poriadku alebo podľa zákona č. 549/2011 Z.z. v znení zákona č. 344/2012 Z.z.). Aj napriek špecifickému charakteru uznávacieho konania je teda ústavne konformný záver, že dovolanie je prípustn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... naplnenie zákonných znakov trestného činu krádeže podľa § 212 ods. 1, ods. 4 písm. b/ Tr. zák. Jednočinný súbeh s trestným činom porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1 Tr. zák. je možný, je však vylúčená možnosť posúdenia predmetného skutku aj podľa odseku 2 .
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Právna veta: Pomerom orgánu trestného konania k osobám uvedeným v § 30 ods. 1 Trestného poriadku účinného do 1. januára 2006 (ďalej len „Trestného poriadku") sa rozumie vzťah tohto orgánu k niektorej z uvedených osôb, ktorý môže vo verejnosti vyvolať pochybnosti o jeho nezaujatosti práve pre tento vzťah, ktorý prípadne existuje aj mimo rámca tohto konania. Uplatnenie tohto inštitútu o vylúčení orgánov trestného konania preto prichádza do úvahy len vtedy, ak je existencia takého vzťahu, resp. pomeru preukázaná. Nebude tomu tak vtedy, keď obvinený podá na sudcov konajúceho senátu, resp. na všetkých sudcov sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... krádeže podlá § 247 ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. b) Trestného zákona účinného do 31. decembra 2005 a trestný čin porušovania domovej slobody podľa § 238 ods. 1 Trestného zákona účinného do 31. decembra 2005, v bode 3. ako trestný čin znásilnenia podľa .
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Zbierka NS 4/2008
R 33/2008
Uznesenie
Kľúčové slová: predbežná väzba podľa EZR, vydávacia väzba podľa zákona o EZR, zadržaná osoba
Právna veta: Zákon č. 403/2004 Z. z. o európskom zatykačom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 342/2007 Z. z. je tzv. lex specialis, preto jeho ustanovenia majú prednosť pred ustanoveniami Trestného poriadku, ktoré sa použijú iba vtedy, ak zákon o európskom zatykačom rozkaze nemá osobitné ustanovenia. Pri rozhodovaní o väzbe uvedený zákon priamo vylučuje skúmanie dôvodov väzby podľa osobitného zákona, ak súd postupuje podľa § 4 ods. 8 cit. zákona. Preto ak súd nepostupuje podľa § 4 ods. 8 cit. zákona, je v zmysle § 17 ods. 1 veta tretia cit. zákona viazaný ďalším a jediným d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 232/2006, vydaného samosudcom Okresného súdu v Prostějove, Česká republika, pre skutky kvalifikované v bodoch 1. a 2. ako trestný čin porušovania domovej slobody podľa § 238 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona Českej republiky a v bodoch 1. a 3. ako trestný čin ... . augusta 2007, sp. zn. 1 T 232/2006, vydaného samosudcom Okresného súdu v Prostej ove, ČR, pre skutky kvalifikované ako trestný čin porušovania domovej slobody podlá § 238 ods. 1, 2 a ako trestný čin krádeže podľa § 247 ods. 1 písm. b), e), ods .
Súvisiace predpisy:
154/2010 - Zákon o európskom zatýkacom rozkaze
Právna veta: Z ustanovenia § 311 ods. 2 Tr. por. skutočne vyplýva povinnosť prokurátora podané odvolanie odôvodniť tak, aby bolo zrejmé, v ktorej časti sa rozsudok napáda a aké chyby sa vytýkajú rozsudku alebo konaniu, ktoré rozsudku predchádzalo. To však neznamená, že takéto písomné odôvodnenie odvolania musí byť súčasťou podaného opravného prostriedku ihneď pri jeho podaní, ale také odôvodnenie opravného prostriedku možno písomne vypracovať a doručiť príslušnému súdu aj neskôr, spravidla sa tak stáva po doručení písomného vyhotovenia rozsudku. Uvedenému výkladu ustanovenia § 312 ods. 2 Tr. por. nasvedčuj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Tr. zák. - v bode 2/ z trestného činu lúpeže podľa § 234 ods. 1 Tr. zák. v jednočinnom súbehu s trestným činom porušovania domovej slobody podľa § 238 ods. 1, ods. 2 Tr. zák., - v bode 3/ z trestného činu obmedzovania osobnej slobody podľa § .
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Zbierka NS 3/2007
R 32/2007
Rozsudok
Kľúčové slová: teror, trest odňatia slobody na doživotie
Právna veta: Podľa § 120 ods. 3 Tr. zák. výrok, ktorým sa obžalovaný uznáva za vinného, alebo ktorým sa spod obžaloby oslobodzuje, musí presne označovať trestný čin, ktorého sa výrok týka, a to nielen zákonným pomenovaním a uvedením príslušného zákonného ustanovenia, ale i uvedením miesta, času a spôsobu spáchania, prípadne i uvedením iných skutočností potrebných na to, aby skutok nemohol byť zamenený s iným, ako aj uvedením všetkých zákonných znakov včítane tých, ktoré odôvodňujú určitú trestnú sadzbu. Podľa § 43 ods. 1 Tr. zák. ak súd odsudzuje páchateľa za trestný čin teroru (§ 93, § 93a), terorizmu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ani z pohľadu subjektívnej stránky konania obžalovaného nijako nesúviseli a nemohli preto byť posúdené ako pokračovací trestný čin porušovania domovej slobody. Rovnako neobs tojí námietka odvolateľa, že svojim konaním nespôsoboval ťažké príkorie svojej dcére mal. R. R. , poškodenej ... jeho konanie nemohlo byť posúdené ako trestný čin podľa § 242 Tr. zák. Vo vzťahu k trestnému činu porušovania domovej slobody odvolateľ namietal, že krajský súd sa vôbec nezaob eral otázkou, či tento skutok obžalovaného so .
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
Zbierka NS 3/2008
R 24/2008
Uznesenie
Kľúčové slová: obzvlášť závažný zločin, zákonné obmedzenia základných práv a slobôd
Právna veta: Podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky právna úprava týkajúca sa rozhodovania o väzbe osôb trestne stíhaných pre skutok napĺňajúci znaky obzvlášť závažného zločinu podľa nového Trestného zákona č. 300/2005 Z. z., resp. obzvlášť závažného trestného činu podľa starého Trestného zákona č. 140/1961 Zb. účinného do 1. januára 2006, ktoré sa nachádzajú k 1. januáru 2006 v súdnej väzbe (teda bola na ne podaná obžaloba pred 1. januárom 2006) nijako nenarúša ústavný princíp rovnosti garantovaný článkom 13 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, keďže v zmysle tohto ustanovenia sa rovnaké zákon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , na výkon ktorého bol zaradený do tretej nápravnovýchovnej skupiny. Tým istým rozsudkom bol obžalovaný I. Š. uznaný za vinného z trestného činu porušovania domovej slobody podľa § 238 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 a iné. Za to mu bol .
Súvisiace predpisy:
460/1992 - Ústava Slovenskej republiky
Právna veta: Ustanovenie § 40 ods. 1 Tr. por. nie je možné v dovolacom konaní vo vzťahu k podaniu dovolania obvineným aplikovať, nakoľko ustanovenie § 373 ods. 1 Tr. por. je lex specialis k ustanoveniu § 40 ods. 1 Tr. por., čo vyplýva z dikcie ustanovenia § 373 ods. 1 Tr. por., podľa ktorého obvinený môže podať dovolanie len „prostredníctvom“ obhajcu. Uvedené ustanovenie (s dôrazom na slovo „prostredníctvom“) totiž predpokladá, že dovolanie obvineného bude už v čase podania na súd písomne vyhotovené obhajcom, z čoho vyplýva, že obvinený musí mať obhajcu (advokáta) na podanie dovolania ešte pred jeho podan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vo forme spolupáchateľstva podľa § 9 ods. 2, § 234 ods. 1, ods. 3 Tr. zák. v jednočinnom súbehu s trestným činom porušovania domovej slobody vo forme spolupáchateľstva podľa § 9 ods. 2, § 238 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. (skutok v bode 4 ... . a/, ods. 3 písm. b/ Tr. zák. z časti v štádiu pokusu podľa § 8 ods. 1 Tr. zák. a trestného činu porušovania domovej slobody vo forme spolupáchateľstva podľa § 9 ods. 2, § 238 ods. 1 Tr. zák. (skutky v bodoch 1/, 2/ a .
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Zbierka NS 5-6/1994
R 70/1994
Rozsudok
Právna veta: Ten, proti komu bolo trestné stíhanie zastavené, alebo ten, kto bol spod obžaloby oslobodený, má pri splnení ďalších zákonných predpokladov, podľa ustanovení § 1 až § 4 zákona č. 58/1969 Zb. zásadne právo na náhradu škody spôsobenej uznesením o vznesení obvinenia. Takéto právo má aj vtedy, ak v súvislosti s rozhodnutím orgánu činného v trestnom konaní, ktoré nie je v súlade so zákonom, vynaložil náklady na trovy nutnej obhajoby a to bez zreteľa na to, či mu bol obhajca ustanovený, alebo si ho zvolil sám.

Úryvok z textu:
... Bystrici uznesením z 9. 1. 1991, rozšíril trestné stíhanie vedené proti žalobcovi, lebo vzniesol proti nemu obvinenie aj pre ďalší trestný čin porušovania domovej slobody podľa § 238 ods. 1, 2 Tr. zák. Rozsudkom Okresného súdu v Považskej Bystrici z 30. 4. 1991, sp. zn ... pokus trestného činu ublíženia na zdraví (§ 8 ods. 1 a § 222 ods. 1 Tr. zák.) ako aj pre trestný čin porušovania domovej slobody (§ 238 ods. 1, 2 Tr. zák. podľa § 226 písm. b/ Tr. por.) oslobodený. Uznesením z 11. 6. 1991 .
Súvisiace predpisy:
501/1992, 5/1993
Zbierka NS 3/2001
R 39/2001
Uznesenie
Právna veta: I. Na naplnenie znakov skutkovej podstaty trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 písm. a/ Trestného zákona nepostačuje zistenie, že špeciálny subjekt - verejný činiteľ vykonával svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu, ale zároveň sa vyžaduje, aby tak verejný činiteľ konal v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech. Uvedený motív ako zložka subjektívnej stránky konania páchateľa, ktorý iniciuje jeho konanie, musí byť preukázaný. II. Súdny exekútor, ktorý v rozpore s ustanoveniami § 119 ods. 1 a § 120 ods. 1 záko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.