Nájdené rozsudky pre výraz: trestný čin úkladnej vraždy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 90

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

19 dokumentov
39 dokumentov
1 dokument
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Pri príprave na trestný čin úkladnej vraždy nie je rozhodujúce, či objednávateľ vraždy podrobne naplánoval všetky detaily útoku, ktorý objednal a tieto i v rámci vlastnej pôsobnosti zabezpečil alebo ich prenechal na vykonávateľa a len rámcovo vykonávateľovi uviedol čo od neho požaduje, pričom z jeho prejavu musí byť zrejmé, že od vykonávateľa požaduje zavraždenie konkrétnej osoby. Zjednodušene povedané, úmyselné požiadanie iného, aby spáchal trestný čin úkladnej vraždy konkrétnej osoby (objednávateľ) postačuje na naplnenie zákonných znakov prípravy na obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2To/2/2017 Identifikačné číslo spisu: 9514100086 Dátum vydania rozhodnutia: 24.04.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Paluda Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:9514100086.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Františka Mozn
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Podľa § 144 ods. 1 Tr. zák. kto iného úmyselne usmrtí s vopred uváženou pohnútkou, potrestá sa odňatím slobody na dvadsať až dvadsaťpäť rokov. Trestná zodpovednosť páchateľa trestného činu úkladnej vraždy je daná vtedy, ak páchateľ úmyselným konaním alebo opomenutím takého konania s vopred uváženou pohnútkou privodí smrť inej osoby. Úmysel páchateľa spôsobiť smrť poškodeného ako následok určitého konania, prípadne jeho opomenutia, možno vyvodiť nielen z prípadného priznania páchateľa, ale aj zo všetkých konkrétnych okolností, za ktorých bol trestný čin spáchaný, z intenzity útoku, zo spôsobu a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Tdo V 17 /2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenske j republiky v senáte zloženom z predse du JUDr. Štefana Harabina a členov JUDr. Igora Burgera, JUDr. Jany Serbovej , JUDr . Petra Szaba a JUDr. Štefana Michálika , na neverejnom zasadnutí 20. augusta 2014 v Bratislave , v trestnej veci proti obvinenému P. S. pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1 Tr. zák. a iné vedenej na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku , pod sp. z
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Pre zákonu zodpovedajúce posúdenie otázky vecnej príslušnosti sú rozhodujúce najmä nasledovné skutočnosti. Podľa § 22 ods. 1 Tr. por. spory o príslušnosť medzi súdmi rozhoduje súd im najbližšie spoločne nadriadený; podľa ods. 2 najbližšie spoločne nadriadený súd okresného súdu na jednej strane a Špecializovaného trestného súdu na druhej strane je najvyšší súd. Podľa § 14 písm. a/ Tr. por. pôsobnosť Špecializovaného trestného súdu sa vzťahuje na trestný čin úkladnej vraždy.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Mila na Lipovského a sudcov JUDr. Viliama Dohňanského a JUDr. Richarda Bureša v trestnej veci obvineného M. B. pre obzvlášť závažný zločin vraždy podľa § 145 ods. 1, ods. 2 písm. b/, písm. d/ Tr. zák. a iné na neverejnom zasadnutí 30. decembra 2013 v spore o príslušnosť medzi Okresným súdom Prešov a Špecializovaným trestným súdom v Pezinku podľa § 22 ods. 2
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: I. Spáchanie trestného činu úkladnej vraždy závažnejším (surovým - § 138 písm. c/ Tr. zák.) spôsobom konania podľa § 144 ods. 1, ods. 2 písm. c/ Tr. zák. môže vyplynúť aj z charakteru použitej zbrane a spôsobu jej použitia, okolností prípadu a intenzity útoku, pokiaľ si v dôsledku toho obeť trestného činu uvedomuje nevyhnutnosť svojej bezprostrednej brutálnej fyzickej likvidácie, čím je vystavená mimoriadnym psychickým útrapám. II. Usmrtenie iného s vopred uváženou pohnútkou surovým (tj. závažnejším) spôsobom konania podľa § 144 ods. 1, ods. 2 písm. c/Tr. zák. (vzhľadom na § 138 písm. c/ T ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Milana Karabína a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci proti obžalovanému Š. K. pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1, ods. 2 písm. c / Tr. zák. na verejnom zasadnutí konanom 10. novembra 2011 v Brati slave prerokoval odvolanie obžalovaného Š. K. proti rozsudku Špecializovaného trestného súdu v Pezi
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Pre naplnenie kvalifikačného znaku podľa § 138 písm. c/ Tr. zák. sa podľa súčasnej právnej úpravy nevyžaduje podmienka extrémne vysokej brutality, v zmysle uvedeného (citovaného) ustanovenia postačuje surový alebo trýznivý spôsob spáchania skutku. Na rozdiel od tejto - súčasnej úpravy v Trestnom zákone, predchádzajúca právna úprava (Trestný zákon č. 140/1961 Zb.) poznala kvalifikovanú skutkovú podstatu trestného činu vraždy podľa § 219 ods. 2 písm. b/ spáchanú obzvlášť surovým alebo trýznivým spôsobom. Na naplnenie tohto znaku sa v zmysle judikatúry vyžadovalo, aby páchateľ konal s extrémne vy ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Tdo/50/2019 Identifikačné číslo spisu: 8113010543 Dátum vydania rozhodnutia: 22.09.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Pavol Farkaš Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:8113010543.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Farkaša a sudkýň JUDr. Dany Wänkeo
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Pojem „mimoriadne okolnosti" z hľadiska sémantického predpokladá, že sa nemôže jednať o b ežne sa vyskytujúce okolnosti spájané spravidla s okolnosťami poľahčujúcimi (§ 36 Tr. zák.) napríklad, že páchateľ viedol pred spáchaním činu riadny život, priznanie sa k spáchaniu činu a jeho úprimné oľutovanie, pričinenie sa o odstránenie škodlivých následkov a podobne. Judikatúra najvyššieho súdu pokladá za mimoriadne okolnosti prípadu napríklad konanie páchateľa za okolností blížiacich sa ku konaniu v krajnej núdzi, teda odvracajúc nebezpečenstvo hroziacej ujmy na zdraví, na živote alebo inému záujmu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1415010158 Dátum vydania rozhodnutia: 19. júla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Pavol Farkaš Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1415010158.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom dňa 19. júla 2018 v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Farkaša a sudcov JUDr. Martina Pi ovartsyho a JUDr. Petra Hatalu v trestnej veci proti obvinenému Bc. C. O. pre prečin ohrozenia pod vplyvom
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Osobitné trestno - procesné inštitúty, tzv. „odklony“ (napr. dočasné odloženie vznesenia obvinenia, prerušenie trestného stíhania, podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, dohoda o vine a treste), umožňujú nepostihnúť alebo na základe súčasnej osobitnej úpravy Trestného zákona miernejšie postihnúť dotknutého páchateľa, a to aj v súvislosti s jeho výpoveďou proti iným páchateľom. Podstatou takého legislatívneho riešenia je priorita záujmu spoločnosti na umožnení odhalenia a dokázania určitého druhu trestnej činnosti a jej najnebezpečnejších páchateľov. K predmetn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1TdoV/4/2018 Identifikačné číslo spisu: 9512100044 Dátum vydania rozhodnutia: 22.08.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Šišková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:9512100044.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Šiškovej a sudcov JUDr. Libora Duľu, J
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: V prípadoch uvedených v § 18 ods. 4 veta prvá a § 14 písm. 1/ Trestného poriadku ide o obligatórne spoločné konanie Špecializovaného trestného súdu o vecne súvisiacich trestných činoch obvineného, ak aspoň jeden z týchto trestných činov je v pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu (§ 14 písm. a/ až písm. j/ alebo písm. k/ Trestného poriadku). Naproti tomu ustanovenie § 18 ods. 4 veta druhá Trestného poriadku zakazuje spoločné konanie vykonávané Špecializovaným trestným súdom, ak by malo ísť o spoločné konanie pre trestný čin patriaci do pôsobnosti tohto súdu a trestný čin patriaci do pôs ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 6 Tost 31 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Daniela Hudáka na neverejnom zasadnutí konanom 2. novembra 2010 v Bratislave v trestnej veci proti obvinen ému JUDr. P. P. , pr e zločin krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 ods. 1, ods. 3 písm. a/, písm. b/ Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. h/ a § 140 písm. c/ Tr. zák. form
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Pri dôvode väzby podľa § 71 ods. 1 písm. b/ Tr. por. treba vyhodnotiť aj tú skutočnosť, že zákon o výkone väzby č. 221/2006 Z. z. Tr. por. vylučuje, aby mohlo u osôb, ktoré vykonávajú väzbu dôjsť k nadviazaniu kontaktov a prípadnému ovplyvňovaniu. Sudca už pri postupe podľa § 75 pri upovedomení ústavu na výkon väzby o väzbe musí vyznačiť, že ide o spoluobvinených. Podľa § 7 ods. 2 písm. d/ obvinení, ktorí sú stíhaní pre trestné činy uvedené v § 47 ods. 2 Tr. zák. sa umiestňujú oddelene od ostatných obvinených. Podľa § 7 ods. 3 obvineného možno umiestniť v cele samostatne, ak o to požiada orgá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predseda JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Daniela Hudáka na nev erejnom zasadnutí úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1, ods. 2 písm. c/ Tr. zák. a iné, o sťažnosti obvineného proti uzneseniu Š pecializovaného trestného súdu, pra covisko Banská Bystrica, sp. zn. Tp 81/2009, zo dňa 18. mája 2011, takto r o z h o d o l : Podľa § 194 ods. 1 písm.
MENU