Nájdené rozsudky pre výraz: trojmesačná lehota

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 165

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

81 dokumentov
770 dokumentov
73 dokumentov
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: projekt ozdravenianávrh na vyhlásenie konkurzuschôdza veriteľov
R 78/1995
Právna veta: Súd skončí dohodovanie, ak rada veriteľov neoznámi súdu plnenie projektu ozdravenia ani po uplynutí troch mesiacov od začatia dohodovania; súd môže predĺžiť túto lehotu na žiadosť rady veriteľov, podanú pred jej uplynutím. Predĺžiť lehotu na oznámenie plnenia projektu ozdravenia radou veriteľov však môže iba za predpokladu, že rada veriteľov v lehote 60 dni od svojho zvolenia predložila súdu schválený projekt ozdravenia (§ 4fods. 4 zák. č. 328/1991 Zb. v platnom znení). Súd však nemôže predĺžiť lehotu na predloženie schváleného projektu ozdravenia, pretože Zákon o konkurze a vyrovnaní takúto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Uznesením zo 16. januára 1995 Krajský súd v Bratislave skončil dohodovanie s poukazom na ustanovenie § 4g ods. 1 písm. c) Zákona o konkurze a vyrovnaní. Rozhodol tak s odôvodnením, že rada veriteľov neoznámila súdu plnenie projektu ozdravenia ani po uplynutí troch mesiacov od začatia dohodovania, ani nepožiadala o predĺženie tejto lehoty. Proti rozhodnutiu podal 1) veriteľ odvolanie a žiadal, aby ho odvolací súd zrušil a súčasne rozhodol o žiadosti rady veriteľov na predĺženie lehoty na predlož
Právna veta: Žalobu na vyslovenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia akciovej spoločnosti môže podať hociktorý z akcionárov, člen dozornej rady spoločnosti a člen predstavenstva. Samotná akciová spoločnosť takéto oprávnenie nemá.

Úryvok z textu:
Mestský súd v Bratislave zamietol uznesením žalobu o vydanie predbežného opatrenia, ktorým sa žalovanému zakáže predaj a výkon vlastníckych práv s 50 012 akciami akciovej spoločnosti, H., B. Rozhodol s odôvodnením, že na uplatnenie relatívnej neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia je v § 131 Obeh. zák. stanovená trojmesačná lehota. Ide o premlčaciu lehotu, ktorá začala plynúť odo dňa, kedy sa prijalo uznesenie, neplatnosť ktorého má byť vyslovená. Žaloba na vyslovenie neplatnosti, podaná po
Právna veta: O skončení dohodovania rozhoduje súd uznesením, proti ktorému je odvolanie prípustné. Súd nemôže rozhodnúť o skončení dohodovania a súčasne vyhlásiť konkurz na majetok dlžníka, pretože uznesenie o skončení dohodovania nie je ešte právoplatné.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením krajský súd rozhodol tak, že vyhlásil dohodovacie konanie za skončené, na majetok dlžníka vyhlásil konkurz, ustanovil správcu konkurznej podstaty a vyzval všetkých veriteľov dlžníka, aby prihlásili do 30 dní odo dňa vyhlásenia všetky svoje nároky na súde. Uznesenie odôvodnil tým, že v rámci konkurzného konania začalo dňa 6. februára 1995 doručením výzvy dlžníkovi dohodovanie podľa § 4a ods. 3 zákona č. 328/1991 Zb., o konkurze a vyrovnaní, v platnom znení. Dlžník zaslal súdu
Právna veta: V konaní o vyslovenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia akciovej spoločnosti má tretia osoba, ktorá podala podnet na vstup do konania ako vedľajší účastník na strane žalovaného, právny záujem na výsledku konania vždy, ak jej právne postavenie bude výsledkom sporu ovplyvnené, napr. tým, že v prípade vyslovenia neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia nebude mať právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu.).

Úryvok z textu:
Krajský súd napadnutým uznesením nepripustil vstup fondu do konania ako vedľajšieho účastníka na strane žalovaného. V odôvodnení svojho rozhodnutia poukázal na podanie žalovaného zo 6. mája 1996, v ktorom vyjadril svoj nesúhlas so vstupom vedľajšieho účastníka, pretože sa stotožňuje s tvrdením žalobcu, že pri zvolaní a konaní valného zhromaždenia dňa 11. februára 1993 boli porušené ustanovenia Obchodného zákonníka, takže návrh žalobcu bol podaný dôvodne. Súd preto dospel k záveru o rozdielnosti
Právna veta: 1. Cas na konanie bez zbytočných prieťahov nie je možné presne ohraničiť. Neexistuje časová hranica, uplynutím ktorej postup štátneho orgánu môže mať povahu zbytočných prieťahov v konaní. Rýchlosť a účinnosť konania je podmienená objektívne charakterom prejednávanej veci. Dĺžka konania môže poukazovať nielen na zbytočné prieťahy v konaní, ale aj na zložitosť veci. Preto je dôležité rozlíšiť konanie pomalé a neúčinné, to znamená konanie so zbytočnými prieťahmi a konanie, ktoré trvá dlho z dôvodu zložitosti prejednávanej veci. Základnými kritériami pre hodnotenie veci ako zložitej je skutkový st ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach v senáte na neverejnom zasadnutí konanom 19. marca 1998 v konaní o prijatom podnete J. B., bytom v K., zastúpeného JUDr. M. R., advokátom, K., vo veci porušenia jeho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 prvá veta Ústavy Slovenskej republiky v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 12 C 399/93 takto r o z h o d o l : Okresný súd Koši
Meritum Splnenie dlhu
Kľúčové slová: predčasné splnenie záväzkučas splnenia dlhusplnenie dlhu
R 29/2000
Právna veta: Ak je čas splnenia ustanovený kogentne právnym predpisom, účastníci záväzkovo-právneho vzťahu sú ním viazaní. Pokiaľ veriteľ v takom prípade s predčasným splnením nesúhlasí a odmietne ho, záväzok dlžníka nezanikne.

Úryvok z textu:
Bývalý Obvodný súd B. 3 rozsudkom návrhu v celom rozsahu vyhovel, keď určil, že A. K. [právna predchodkyňa navrhovateľov 1) a 2)], M. K. [navrhovateľka 3)] a Ing. M. J. [navrhovateľka 4)] sú členkami výrobného družstva (právneho predchodcu odporcu). Vychádzal zo stanoviska, že návrh je dôvodný, lebo výsledkami vykonaného dokazovania bolo preukázané, že navrhovateľky (ako bývalé členky družstva) sa v trojmesačnej lehote od účinnosti zákona č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní
Právna veta: 1. Uplatnenie mimoriadnych opravných prostriedkov - sťažnosti pre porušenie zákona a obnovy konania - predstavuje zásah do právoplatných rozhodnutí. So zreteľom na význam inštitúcie právoplatnosti rozhodnutí a na ich vzťah k existencii právneho štátu možno takýto zásah dovoliť len výnimočne a za presne stanovených podmienok. Opačný postup znamená ohrozenie právnej istoty ako jednej zo zásad právneho štátu. 2. Nedodržanie zákonom stanovených podmienok Najvyšším súdom Slovenskej republiky po uplatnení mimoriadnych opravných prostriedkov má za následok porušenie čl. 17 ods. 2 Ústavy Slovenskej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí dňa 27. apríla 1999 v senáte vo veci podnetu S. C., bytom S., a V. O., bytom B., zastúpených advokátom JUDr. R. B., na začatie konania o porušení ich práv priznaných v čl. 17 ods. 2 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1 Tz 5/98 zo dňa 20. mája 1998 takto r o z h o d o l : 1. Právo S. C. a V. O. priznané čl. 17 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky rozsudkom Najvyššieho súdu
Právna veta: Skutková podstata výpovedného dôvodu uvedeného v ustanovení § 711 ods. 1 písm. g) Občianskeho zákonníka je naplnená len vtedy, ak nájomca, okrem toho, že vlastní byt alebo dom, má súčasne aj možnosť tieto nehnuteľnosti užívať. Takúto možnosť nájomca nemá, ak jeho dom (byt) užíva iná osoba na základe platnej nájomnej zmluvy alebo na základe práva doživotného bývania. Vlastnícke právo nájomcu (spočívajúce v uspokojení jeho bytovej potreby) je v takomto prípade obmedzené užívacím právom inej osoby.

Úryvok z textu:
Žalobou z 2. mája 1996 žalobca žiadal, aby súd privolil k výpovedi nájmu štvorizbového bytu č. 1 na Nám. SNP č. 108 v S. Ľ., ktorého nájomcovia sú žalovaní a aby uložil žalovaným povinnosť uvoľniť byt do troch mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku a do troch dní zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania. Žalobu odôvodnil tým, že žalovaní majú ďalšie byty: žalovaný I) zdedil v S. Ľ. poschodový dom a jeho manželka zdedila dom v S. Z týchto skutočností vyvodil, že je daný výpovedný dôvod po
Kľúčové slová: výpoveď z nájmu bytunájom bytu
R 43/2002
Právna veta: Výpovedný dôvod v zmysle ustanovenia § 711 ods. 1 písm. b/ Občianskeho zákonníka v znení platnom do 1. septembra 2001 je daný aj v prípade, ak v čase výpovede ešte nie je známa konkrétna osoba, ktorá bude namiesto doterajšieho nájomcu vykonávať prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný. Ak prenajímateľ chce zachovať domovníckemu bytu povahu bytu služobného, musí nájomcovi vypovedať nájom do troch mesiacov od doby, keď tento prestal vykonávať prácu, na ktorú je nájom bytu viazaný.

Úryvok z textu:
Okresný súd B. I. rozsudkom zamietol návrh žalobcu, ktorým žiadal o privolenie k výpovedi z nájmu služobného bytu, ktorú dal žalovanej dňa 14. novembra 1996 z dôvodu, že prestala vykonávať domovnícke práce, na výkon ktorých je nájom bytu viazaný. Na odvolanie žalobcu odvolací súd napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že privolil k výpovedi z nájmu služobného jednoizbového bytu. Súčasne vyslovil, že trojmesačná výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po práv
Kľúčové slová: neplnenie odvodnej povinnosti výkon vojenskej služby
R 38/2002
Právna veta: I. Povinnosť podrobiť sa odvodnému konaniu v zmysle § 267 Trestného zákona nezakladá povinnosť na výkon vojenskej služby, preto jej splnenie nie je v rozpore s ústavným právom občana odmietnuť výkon vojenskej služby z dôvodov svedomia alebo náboženského vyznania. Odoprieť výkon povinnej vojenskej služby môže iba odvedenec, t. j. osoba, ktorá sa podrobila odvodu (§ 2 ods. 1, 2 zákona č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe ... v znení zákona č. 185/2000 Z. z..) II. Nie je porušením zásady „ne bis in idem“, ak páchateľ, ktorý nesplní svoju odvodnú povinnosť, bude postihnutý podľa § 267 Trestného ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky uvedeným rozsudkom len (akademicky) vyslovil, že právoplatným uznesením Krajského súdu v B. B. zo 16. mája 2000, sp. zn. 9 To 235/2000, bol porušený zákon v ustanoveniach § 257 písm. a), § 11 ods. 1 písm. f) Trestného poriadku v prospech obvineného. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu Z. z 22. februára 2000, sp. zn. 1 T 136/99, bol obvinený V. S. uznaný vinným z trestného činu neplnenia odvodnej povinnosti podlá § 267 ods. 1 Trestného zákona. Za to mu ok
MENU