Nájdené rozsudky pre výraz: trojmesačná lehota

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 165

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

81 dokumentov
770 dokumentov
73 dokumentov
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Prechod práva nájmu bytu nastáva priamo zo zákona a na prechod práva sa nevyžaduje žiadna dohoda medzi nájomcom, na ktorého prešlo právo z osoby pôvodného nájomcu a prenajímateľom. Najmä netreba uzavrieť novú nájomnú zmluvu. Osoba, na ktorú prešlo právo nájmu, vstupuje zo zákona do všetkých práv a povinností spojených s nájmom bytu, vstupuje teda do nájomnej zmluvy. S účinnosťou od 1. septembra 2001 Občiansky zákonník (novelou zákonom č. 261/2001 Z.z.) v ustanovení § 706 odseku 2 zakotvuje právo prenajímateľa, ktorý sa domnieva, že neboli splnené všetky podmienky na zákonný prechod nájmu bytu, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Bajánkovej a členov a JUDr. Milana Deáka a JUDr. Oľgy Trnkovej v právnej veci žalobcu: S. , proti žalovanej: I., bytom N., zastúpená Mgr. I., advokátom so sídlom v N.. o vydanie veci vyprataním bytu, ktorá sa viedla na Okresnom súde N. pod sp. zn. 17C 30/2002, v konaní o dovolaní žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v N. zo dňa 29. marca 2006 sp.zn. 5Co309/2005 , ta
Právna veta: V danom prípade usúdiť, ktorú právne významnú otázku mal dovolateľ na mysli, a to „aké sú dôsledky omeškania poisťovateľa s poskytnutím plnenia podľa § 11 ods. 7 zákona č. 381/2001 Z. z., či je možné na toto omeškanie aplikovať ustanovenie § 517 ods. 2 OZ v spojení s § 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z.“. Peňažná sankcia v podobe úrokov z omeškania upravená v § 11 ods. 8 zákona č. 381/2011 Z. z. je viazaná na nesplnenie nepeňažnej povinnosti vyjadrenej v § 11 ods. 6 písm. a/ alebo b/ zákona č. 381/2011 Z. z., účelom ktorej je ochrana poškodeného, aby poisťovňa pod následkom tejto sankci ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8113235405 Dátum vydania rozhodnutia: 22. novembra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Sučanská Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8113235405.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v spore žalobcu M. C., bývajúceho v V. Č.. XX, zastúpeného JUDr. Milanom Szőllőssym, advokátom so sídlom
Kľúčové slová: neplnenie odvodnej povinnosti výkon vojenskej služby
R 38/2002
Právna veta: I. Povinnosť podrobiť sa odvodnému konaniu v zmysle § 267 Trestného zákona nezakladá povinnosť na výkon vojenskej služby, preto jej splnenie nie je v rozpore s ústavným právom občana odmietnuť výkon vojenskej služby z dôvodov svedomia alebo náboženského vyznania. Odoprieť výkon povinnej vojenskej služby môže iba odvedenec, t. j. osoba, ktorá sa podrobila odvodu (§ 2 ods. 1, 2 zákona č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe ... v znení zákona č. 185/2000 Z. z..) II. Nie je porušením zásady „ne bis in idem“, ak páchateľ, ktorý nesplní svoju odvodnú povinnosť, bude postihnutý podľa § 267 Trestného ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky uvedeným rozsudkom len (akademicky) vyslovil, že právoplatným uznesením Krajského súdu v B. B. zo 16. mája 2000, sp. zn. 9 To 235/2000, bol porušený zákon v ustanoveniach § 257 písm. a), § 11 ods. 1 písm. f) Trestného poriadku v prospech obvineného. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu Z. z 22. februára 2000, sp. zn. 1 T 136/99, bol obvinený V. S. uznaný vinným z trestného činu neplnenia odvodnej povinnosti podlá § 267 ods. 1 Trestného zákona. Za to mu ok
Právna veta: Odvodené právo bývania manželky nájomcu, ktorý prestal vykonávať prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný a trvalé opustil spoločnú domácnosť, sa nemohlo zmeniť na nájom v zmysle ustanovenia § 871 ods. 4 Občianskeho zákonníka ani potom, keď byt pre nečinnosť prenajímateľa - vypovedať nájom podľa § 711 ods. 1 písm. b/ Občianskeho zákonníka*) - stratil povahu služobného bytu a stal sa bytom obecným. Ak nájomca a jeho manželka v čase uplynutia trojmesačnej lehoty od ukončenia služobného pomeru nájomcu trvalé spolu nežili, nie je splnená zákonná podmienka vzniku spoločného nájmu vyplývajú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd B. V, rozsudkom žalobu, ktorou sa žalobcovia 1) až 3) domáhali určenia, že im vzniklo právo spoločného nájmu k bytu nachádzajúceho sa v B., zamietol. Žalobcov 1), 2) zaviazal spoločne a nerozdielne zaplatiť právnemu zástupcovi žalovaného 1) náhradu trov konania v sume 1 140 Sk. Žalovanému 2) nepriznal náhradu trov konania. Z vykonaného dokazovania mal preukázané, že žalobkyňa 1) a žalovaný 1) uzavreli manželstvo dňa 13. októbra 1979, ktoré bolo v inom konaní Okresného súdu B. V, ku d
Kľúčové slová: výpoveď z nájmu bytunájom bytu
R 43/2002
Právna veta: Výpovedný dôvod v zmysle ustanovenia § 711 ods. 1 písm. b/ Občianskeho zákonníka v znení platnom do 1. septembra 2001 je daný aj v prípade, ak v čase výpovede ešte nie je známa konkrétna osoba, ktorá bude namiesto doterajšieho nájomcu vykonávať prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný. Ak prenajímateľ chce zachovať domovníckemu bytu povahu bytu služobného, musí nájomcovi vypovedať nájom do troch mesiacov od doby, keď tento prestal vykonávať prácu, na ktorú je nájom bytu viazaný.

Úryvok z textu:
Okresný súd B. I. rozsudkom zamietol návrh žalobcu, ktorým žiadal o privolenie k výpovedi z nájmu služobného bytu, ktorú dal žalovanej dňa 14. novembra 1996 z dôvodu, že prestala vykonávať domovnícke práce, na výkon ktorých je nájom bytu viazaný. Na odvolanie žalobcu odvolací súd napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že privolil k výpovedi z nájmu služobného jednoizbového bytu. Súčasne vyslovil, že trojmesačná výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po práv
Právna veta: V súčasnej právnej úprave zmluvy o úvere absentuje explicitná úprava konečného okamihu povinnosti dlžníka platiť úroky z poskytnutých peňažných prostriedkov, v § 502 ods. 1 veta prvá Obchodného zákonníka je uvedené len to, že dlžník je povinný platiť veriteľovi úroky z úveru od doby poskytnutia peňažných prostriedkov. Zo žiadneho ustanovenia Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka či zákona o spotrebiteľských úveroch nevyplýva zákaz dohody účastníkov úverovej zmluvy o povinnosti dlžníka platiť úroky z úveru až do úplného splatenia úveru. Obchodný zákonník, ani Občiansky zákonník nemodifiku ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Cdo/115/2019 7115202876 30. 06. 2020 JUDr. Viera Petríková ECLI:SK:NSSR:2020:7115202876.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Petríkovej a členov senátu JUDr. Jozefa Kolcuna, PhD. a JUDr. Márie Trubanovej, PhD., v spore žalobkyne Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom v Žiline,
Právna veta: 1. Čím intenzívnejšie zákon, resp. určité ustanovenie zákona zasahuje do oblasti základných práv alebo slobôd, tým väčšie nároky treba klásť na precíznosť jeho úpravy, resp. na úpravu jeho jednotlivých ustanovení. 2. Koncepcia zákona o preukazovaní pôvodu majetku je založená na kľúčovom pojme „majetok nadobudnutý z nelegálnych príjmov“. Tento pojem je podľa názoru ústavného súdu sám osebe vnútorne nekonzistentný, resp. rozporný. Vychádza totiž z taxatívneho vymenovania majetku, ktorý sa môže stať predmetom odňatia (§ 1 napadnutého zákona) na základe súdneho rozhodnutia, ktorým sa vysloví, ž ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí 3. septembra 2008 v pléne zloženom z predsedníčky Ivetty Macejkovej a zo sudcov Jána Auxta, Ľubomíra Dobríka, Ľudmily Gajdošíkovej, Juraja Horvátha, Sergeja Kohuta, Milana Ľalíka, Jána Lubyho, Lajosa Mészárosa, Marianny Mochnáčovej, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika o návrhu skupiny 31 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o návrhu skupiny 32 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky v konaní o súlade § 1, § 2, § 3 ods. 2 a 3, §
Právna veta: Právo spoločného nájmu bytu manželmi je spoločným nájmom osobitného druhu, ktorý sa vyznačuje nedielnosťou. Výpoveď z nájmu bytu musí prenajímateľ doručiť obidvom man­ želom. Výpovedi prenajímateľa, ktorá smeruje len voči jednému z manželov, nemožno priznať právnu relevanciu; v takomto prípade nemožno uvažovať ani o prípadnej neplatnosti tohto právneho úko­nu. U žalôb o neplatnosť výpovede z nájmu bytu podľa § 711 ods. 6 Občianskeho zákonníka netreba preukazovať existenciu naliehavé­ ho právneho záujmu podľa § 80 písm. c) O. s. p.

Úryvok z textu:
Okresný súd Bratislava V rozsudkom z 11. novembra 2002, č. k. 5 C 154/02-29, určil, že výpoveď nájmu zo 7. marca 2002, ktorou žalovaný vypovedal žalobcovi nájom bytu č. 14 je neplatná a nepriznal žalobcovi ná­ hradu trov konania. Vychádzal zo zistenia, že žalobcovi a jeho manželke svedčilo v čase dania výpovede k predmetnému bytu právo spoločného náj­ mu bytu manželmi a že výpoveď nájmu bytu bola daná (doručená) len jed­ nému zo spoločných nájomcov, a to žalobcovi. Hoci žalobca nedodržal záko­ n
Kľúčové slová: výpoveď z nájmu bytuspoločný nájom bytu manželmi
R 60/2005
Právna veta: Skutočnosť, že jednostranný právny úkon výpovede z nájmu bytu neexistuje, alebo nebol nájomcovi doručený, vylučuje možnosť aplikácie ustanovenia § 711 ods. 6 Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
Okresný súd Bratislava I rozsudkom z 19. februára 2003, č. k. 17 C 135/02 — 39, návrh žalobcov o vypratanie bytu nachádzajúceho sa v Brati­ slave, na Paulínyho ul. č. 7, zamietol a žalobcom uložil povinnosť spoločne a nerozdielne zaplatiť žalovaným trovy konania v sume 6 576,- Sk na účet advokáta žalovaných do troch dní od právoplatnosti rozsudku. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalobcovia, ako prenajímatelia predmetného bytu (podieloví spoluvlastníci domu, v ktorom sa sporný byt nachádza),
Právna veta: Na tom, že pri riešení otázky prípustnosti dovolania je neprípustný extenzívny (rozširujúci) výklad ustanovení, ktoré upravujú prípustnosť dovolania, zotrvávajú dovolacie senáty najvyššieho súdu aj za súčasnej právnej úpravy, účinnej od 1. júla 2016 (1 Cdo 26/2017, 2 Cdo 154/2017, 3 Cdo 42/2017, 5 Cdo 12/2017, 7 Cdo 163/2017, 8 Cdo 115/2018). Zastávajú názor, ktorý zdôrazňuje, že narušenie princípu právnej istoty strán, ktorých právna vec bola právoplatne skončená, musí byť vyvážené sprísnenými podmienkami prípustnosti, a preto právnu úpravu dovolania, ktorá stanovuje podmienky, za ktorých mô ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veľkom senáte občianskoprávneho kolégia zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Oľgy Trnkovej, JUDr. Jána Šikutu, PhD., JUDr. Martina Vladika, JUDr. Viery Petríkovej, JUDr. Ivana Machyniaka a JUDr. Emila Franciscyho, vo veci žalobkyne SAT, s.r.o., so sídlom v Martine, Milana Rastislava Štefánika č. 16, proti žalovanej T - system, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Banskobystrická č. 7403/4, zastúpenej FIAČAN & PARTNERS, s.r.o. so sídl
MENU