Nájdené rozsudky pre výraz: trojmesačná lehota

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 165

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

81 dokumentov
770 dokumentov
73 dokumentov
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: trvanie väzby podľa § 76 Tr. por.predĺženie lehoty väzby
R 40/2004
Právna veta: Pri rozhodovaní o predĺžení lehoty trvania väzby podľa § 67 ods. 3 Trestného poriadku v prípade, ak trojmesačná lehota väzby presahuje lehotu dvoch rokov, treba postupovať podľa ustanovenia § 71a ods. 2 Trestného poriadku, ktoré určuje na rozhodnutie o predĺžení lehoty trvania väzby rovnaké podmienky ako ustanovuje § 71 ods. 2 Trestného poriadku, lebo toto ustanovenie priamo odkazuje na ďalší postup podľa § 71 ods. 2 Trestného poriadku (dikciou zákona „postupuje sa podľa ustanovenia § 71 ods. 1 až ods. 9“ Trestného poriadku.) Najvyšší súd musí preto postupovať v takom prípade podľa ustanovenia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky, na základe návrhu predsedu senátu Krajského súdu v Nitre vo veci, sp. zn. 1 T 25/01, na predĺženie lehoty trvania väzby obžalovaného D. K. v zmysle § 67 Trestného poriadku, rozhodol tak, že podľa § 71 ods. 2 Trestného poriadku lehotu trvania väzby obžalovanému predĺžil do 31. októbra 2004. Z odôvodnenia: Proti obžalovanému D. K. sa vedie na Krajskom súde v Nitre, ako súde prvého stupňa, trestné stíhanie pre trestný čin vraždy podľa § 219 ods. 1, ods. 2 písm
Právna veta: Odvodené právo bývania manželky nájomcu, ktorý prestal vykonávať prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný a trvalé opustil spoločnú domácnosť, sa nemohlo zmeniť na nájom v zmysle ustanovenia § 871 ods. 4 Občianskeho zákonníka ani potom, keď byt pre nečinnosť prenajímateľa - vypovedať nájom podľa § 711 ods. 1 písm. b/ Občianskeho zákonníka*) - stratil povahu služobného bytu a stal sa bytom obecným. Ak nájomca a jeho manželka v čase uplynutia trojmesačnej lehoty od ukončenia služobného pomeru nájomcu trvalé spolu nežili, nie je splnená zákonná podmienka vzniku spoločného nájmu vyplývajú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd B. V, rozsudkom žalobu, ktorou sa žalobcovia 1) až 3) domáhali určenia, že im vzniklo právo spoločného nájmu k bytu nachádzajúceho sa v B., zamietol. Žalobcov 1), 2) zaviazal spoločne a nerozdielne zaplatiť právnemu zástupcovi žalovaného 1) náhradu trov konania v sume 1 140 Sk. Žalovanému 2) nepriznal náhradu trov konania. Z vykonaného dokazovania mal preukázané, že žalobkyňa 1) a žalovaný 1) uzavreli manželstvo dňa 13. októbra 1979, ktoré bolo v inom konaní Okresného súdu B. V, ku d
Právna veta: 1. Najvyšší súd Slovenskej republiky poznamenáva, že skutočnosť nesprávneho poučenia účastníkov konania o prípustnosti opravného prostriedku proti napadnutému uzneseniu zo strany krajského súdu, nezakladá ich procesnú legitimáciu jeho uplatnenia, keďže jeho prípustnosť je ex lege vylúčená. Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 204 ods. 2 poskytuje účastníkom konania ochranu iba v prípade nesprávneho poučenia súdu o neprípustnosti odvolania, ktorá spočíva v tom, že odvolateľ je oprávnený podať odvolanie (opravný prostriedok) v zákonom predĺženej trojmesačnej lehote plynúcej od ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf/4 7/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa : A. – L. , s. r. o., zastúpeného JUDr. E. K. , advokátom, G. , proti odporcovi : Daňový úrad Kráľovský Chlmec , Mierová č. 2 , Kráľovský Chlmec, o návrhu na ochranu pred nezákonným zásahom orgánu verejnej moci, na odvolanie navrhovateľa a odporcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 25. augusta 2010 , č. k. 7S/11737/2010 -25, takto r o z h o d o l :
Právna veta: Ak v zákonom stanovenej trojmesačnej lehote odo dňa príklepu nebola podaná žaloba o určenie neplatnosti dražby (ďalej len „dražba“), nemôže byť úspešne spochybňované v tejto dražbe nadobudnuté vlastnícke právo vydražiteľa, a to ani v prípade, ak ten, kto bol na dražbe považovaný za vlastníka predmetu dražby, nebol jeho skutočným vlastníkom. Pokiaľ v zákonom stanovenej lehote nebola podaná žaloba o určenie neplatnosti dražby, jej účinky, medzi ktoré patrí aj nadobudnutie vlastníckeho práva vydražiteľom, už nemožno spochybniť. V takom prípade už nemožno neplatnosť dražby posudzovať v žiadnom ino ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1VCdo/1/2019 5708208296 26. novembra 2019 JUDr. Emil Franciscy ECLI:SK:NSSR:2019:5708208296.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veľkom senáte občianskoprávneho kolégia zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Oľgy Trnkovej, JUDr. Jána Šikutu, PhD., JUDr. Martina Vladika, JUDr. Viery Petríkovej, JUDr. Ivana Machyniaka a JUDr. Emila
Kľúčové slová: projekt ozdravenianávrh na vyhlásenie konkurzuschôdza veriteľov
R 78/1995
Právna veta: Súd skončí dohodovanie, ak rada veriteľov neoznámi súdu plnenie projektu ozdravenia ani po uplynutí troch mesiacov od začatia dohodovania; súd môže predĺžiť túto lehotu na žiadosť rady veriteľov, podanú pred jej uplynutím. Predĺžiť lehotu na oznámenie plnenia projektu ozdravenia radou veriteľov však môže iba za predpokladu, že rada veriteľov v lehote 60 dni od svojho zvolenia predložila súdu schválený projekt ozdravenia (§ 4fods. 4 zák. č. 328/1991 Zb. v platnom znení). Súd však nemôže predĺžiť lehotu na predloženie schváleného projektu ozdravenia, pretože Zákon o konkurze a vyrovnaní takúto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Uznesením zo 16. januára 1995 Krajský súd v Bratislave skončil dohodovanie s poukazom na ustanovenie § 4g ods. 1 písm. c) Zákona o konkurze a vyrovnaní. Rozhodol tak s odôvodnením, že rada veriteľov neoznámila súdu plnenie projektu ozdravenia ani po uplynutí troch mesiacov od začatia dohodovania, ani nepožiadala o predĺženie tejto lehoty. Proti rozhodnutiu podal 1) veriteľ odvolanie a žiadal, aby ho odvolací súd zrušil a súčasne rozhodol o žiadosti rady veriteľov na predĺženie lehoty na predlož
Kľúčové slová: trvanie väzby podľa § 76 Tr. por.lehoty obmedzujúce trvanie väzby
R 23/2004
Právna veta: Ak uplynula niektorá z lehôt obmedzujúcich trvanie väzby uvedených v § 71 ods. 1 alebo ods. 2 Trestného poriadku a obvinený bol opätovne vzatý do väzby z dôvodov uvedených v § 67 ods. 3 Trestného poriadku, ktorej základná doba trvania je obmedzená na tri mesiace, predĺžiť lehotu trvania väzby u takéhoto obvineného za splnenia vyššie uvedených zákonných podmienok je možné až na dobu troch rokov a pri obzvlášť závažných trestných činoch až na dobu päť rokov, a to aj opakovane, keďže podľa § 71a ods. 2 Trestného poriadku sa v takýchto prípadoch postupuje podľa § 71 ods. 1 až ods. 9 Trestného pori ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 71a ods. 2 Trestného poriadku a podľa § 71 ods. 2 Trestného poriadku lehotu trvania väzby obžalovaného A. K. predĺžil do 12. decembra 2003. Z odôvodnenia: Rozsudkom Krajského súdu v Prešove z 23. mája 2003, sp. zn. 1 T 9/01, bol, okrem iných, obžalovaný A. K. uznaný za vinného v bode 1) zo spolupáchateľstva k pokusu trestného činu vraždy podľa § 9 ods. 2, § 8 ods. 1, § 219 ods. 1, 2 písm. a), f) Trestného zákona v bode 2) zo spolupáchateľstva k trest
Právna veta: Senát 6 C sa nestotožňuje s názorom, podľa ktorého že ani platná dobrovoľná dražba, proti ktorej v lehote uvedenej v § 21 zákona č. 527/2002 Z. z. nebola podaná žaloba o neplatnosť, nemôže mať za následok nadobudnutie vlastníckeho práva vydražiteľom, ak navrhovateľ dražby (alebo záložca) nebol sám vlastníkom predmetu dražby. Naopak zastáva názor, že ak v zákonom stanovenej trojmesačnej lehote odo dňa príklepu nebola podaná žaloba o neplatnosť dobrovoľnej dražby (ďalej len „dražba“), nemôže byť v tejto dražbe nadobudnuté vlastnícke právo vydražiteľa úspešne spochybňované, a to ani v prípade, ak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 5708208296 Dátum vydania rozhodnutia: 31. októbra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Rudolf Čirč Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:5708208296.2 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci žalobkyne SAT, s. r. o., so sídlom v Martine, M. R. Štefánika 16, proti žalovanej T - system, s. r. o., so sídlom v Bratisl ave, Banskobystrická 7403/4, zastúpenej advokátskou kanceláriou FIAČAN & PARTNERS, s. r. o., so sídlom v
Právna veta: V záujme právnej istoty účastníkov obchodných vzťahov ustanovenie § 408 ObZ upravuje všeobecné obmedzenie premlčacej doby zakotvením tzv. absolútnej premlčacej doby, ktorá časovo limituje, dokedy najneskôr sa právo plynúce z obchodného záväzkového vzťahu nepremlčí. Ustanovenie § 408 ObZ ráta teda s dvomi možnosťami. V prípade prvej (ak bolo právo právoplatne priznané v priebehu desaťročnej premlčacej doby uvedenej v § 408 ods. 1 ObZ a zároveň skôr než v posledných troch mesiacov pred uplynutím tejto doby) výkon rozhodnutia (exekučné konanie) musí byť začatý do uplynutia desaťročnej doby ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ Republiky Najvyšší súd Slovenskej Republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Milana Deáka a JUDr. Oľgy Trnkovej v exekučnej veci oprávneného V., R., Č. R. proti povinnému T.. so sídlom v M., Továrenská č. 13, pre vymoženie 546 700,51 Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 37 Er 13274/2006, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej R. proti uzneseniu Okresnéh
Právna veta: Právo spoločného nájmu bytu manželmi je spoločným nájmom osobitného druhu, ktorý sa vyznačuje nedielnosťou. Výpoveď z nájmu bytu musí prenajímateľ doručiť obidvom man­ želom. Výpovedi prenajímateľa, ktorá smeruje len voči jednému z manželov, nemožno priznať právnu relevanciu; v takomto prípade nemožno uvažovať ani o prípadnej neplatnosti tohto právneho úko­nu. U žalôb o neplatnosť výpovede z nájmu bytu podľa § 711 ods. 6 Občianskeho zákonníka netreba preukazovať existenciu naliehavé­ ho právneho záujmu podľa § 80 písm. c) O. s. p.

Úryvok z textu:
Okresný súd Bratislava V rozsudkom z 11. novembra 2002, č. k. 5 C 154/02-29, určil, že výpoveď nájmu zo 7. marca 2002, ktorou žalovaný vypovedal žalobcovi nájom bytu č. 14 je neplatná a nepriznal žalobcovi ná­ hradu trov konania. Vychádzal zo zistenia, že žalobcovi a jeho manželke svedčilo v čase dania výpovede k predmetnému bytu právo spoločného náj­ mu bytu manželmi a že výpoveď nájmu bytu bola daná (doručená) len jed­ nému zo spoločných nájomcov, a to žalobcovi. Hoci žalobca nedodržal záko­ n
MENU