Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1065306
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63364
USSR: 34577
NSČR: 120693
NSSČR: 63879
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420540
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
08.12.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: trvalá invalidita


Približný počet výsledkov: 12 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: trvalá invalidita
  • trvaly nájdené 19067 krát v 9327 dokumentoch
  • invalidita nájdené 7116 krát v 1595 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 5 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 20 dokumentov
Krajské súdy SR 141 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 2 dokumenty


Právna veta: Ak posudkové orgány sociálneho poistenia (zabezpečenia) po preskúmaní trvania invalidity podľa § 263a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zistili, že dôchodca je čiastočne invalidný podľa § 37 ods. 3 zákona o sociálnom zabezpečení, treba v ďalšom konaní vychádzať zo skutočnosti, že pokles jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je 50 %. V konaní o každej ďalšej žiadosti o priznanie vyššieho invalidného dôchodku treba jeho invaliditu posúdiť podľa § 29 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov aj podľa § 71 zákona o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v P. rozsudkom z 13. mája 2008 potvrdil rozhodnutie odporkyne z 27. septembra 2007, ktorým podľa § 29 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom zabezpečení") a § 263 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení") zamietla žiadosť navrhovateľa o zvýšenie invalidného dôchodku s odôvodnením, že podľa posudku posudkového lekára Sociálnej poisťovne, pobočky v .
Právna veta: Krajský súd zároveň poukázal na nepreskúmateľnosť rozhodnutia odporkyne pre nedostatok dôvodov. Zdôraznil, že odôvodnenie rozhodnutia, v ktorom sú uvedené len citácie príslušného ustanovenia zákona a percentuálne zistený rozsah poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, bez uvedenia skutočností, ktoré boli podkladom pre rozhodnutie odporkyne, akými úvahami sa odporkyňa riadila pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, ako sa odporkyňa vysporiadala s námietkami účastníka, ktoré uviedol v opravnom prostriedku a s jeho návrhmi na doplnenie dokazovania, nespĺňa zákonné ná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... potvrdil. Navrhovateľka v písomnom vyjadrení k odvolaniu odporkyne poukázala na svoj nepriaznivý zdravotný stav s tým, že žiadala o priznanie trvalej invalidity. 3 Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 250s ods. 2 O.s.p.), preskúmal napadnutý rozsudok a konanie .
Právna veta: Podľa § 106 ods. 1 Občianskeho zákonníka, právo na náhradu škody sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá. Najneskoršie sa právo na náhradu škody premlčí za tri roky, a ak ide o škodu spôsobenú úmyselne, za desať rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla; to neplatí, ak ide o škodu na zdraví (§ 106 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Vychádzajúc z citovaného ustanovenia § 106 ods. 1 Občianskeho zákonníka subjektívna premlčacia doba je dvojročná a na začatie jej plynutia vždy treba rešpektovať subjektívnu stránku poškodeného týka ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v časti zamietnutia žalobkyňou uplatneného nároku na náhradu straty na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti s následnou trvalou invaliditou z dôvodu jeho premlčania , nespočíva na nesprávnom právnom posúdení veci. Žalobkyňa sa totiž prvýkrát o výške ... povinná hradiť. Ohľadom nároku za náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti s následnou trvalou invaliditou generálny prokurátor uviedol, že pre vyčíslenie tohto nárok u bola žalobkyňa viazaná na rozhodnutie Sociálnej poisťovne .
Právna veta: Odvolací súd vychádzal správne pri riešení otázky, či sú splnené zákonné podmienky, za ktorých má žalobca ako prevádzkovateľ (poistený) a súčasne poškodená osoba právo, aby mu poisťovňa nahradila ním uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody na zdraví, z ustanovenia § 3 ods. 2 vyhlášky č. 423/1991 Zb.. Ide o ustanovenie, ktoré osobitným spôsobom upravuje prípad, kedy prevádzkovateľ motorového vozidla, ktorým bola škoda spôsobená a poškodený, sú tou istou fyzickou osobou. Toto ustanovenie predstavuje výnimku z pravidla vyplývajúceho z § 3 ods. 1 citovanej vyhlášky, podľa ktorého platí, že ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... skutkového stavu nesporné, že žalobca utrpel ako spolujazdec pri dopravnej nehode dňa 21. 5. 1993 škodu na zdraví s následkom trvalej invalidity, že bol prevádzkovateľom motorového vozidla, ktorým bola škoda spôsobená, že vodičom tohto vozidla v čase nehody bol žalovaný 3/ zamestnanec .
Merito o zaplatenie nemajetkovej ujmy 663 878,38 € s príslušenstvom
... činu, 10x chybne rozhodol aj prokurátor. Orgány činné v trestnom konaní kládli odpor navrhovateľ ovi. Súdy sa vyhli preskúmaniu vzniku trvalej invalidity a jej príčinnej súvislosti s rozhodovaním orgánov štátu a chybným úradným postupom. Protizákonným vyčíňaním vyšetrovateľa a prokurátora bol u navrhovateľa .
Merito o zaplatenie 2 851,22 € (85 896,-- Sk) s príslušenstvom
... . Obsahom tejto zmluvy sa garantovalo žalobcovi len zaplatenie základného poistného plnenia pre prípad smrti alebo viacnásobného dožitia a pre prípad trvalej invalidity úr azom vo výške 447 086 ,-- Sk. Zhodne so súdom prvého stupňa konštatoval, že žalobca mal 6 Cdo 256 /20 .
Merito invalidný dôchodok
... dátumu vzniku invalidity ustanoviť znalca, túto okolnosť krajský súd opomenul. Žiadal, aby odvolací súd rozhodol tak, že navrhovateľovi sa priznáva trvalá invalidita s nárokom na invalidný dôchodok od prvého podania na invaliditu z roku 1999. Odporkyňa vo vyjadrení k odvolaniu navrhovateľa navrhla .
Merito o ochranu osobnosti
... a na tom, že nároku na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch sa domáha opodsta tnene , nakoľko poškodením zdravia s následkom trvalej invalidity a ťažkého zdravotného postihnutia so spoločenským hendikepom došlo k porušeniu práva na ochranu jej osobnosti . Žiadal a, aby dovolací súd .
Merito o určenie, že poistný vzťah trvá
... + 50 000 Sk, pre prípad dožitia 60 330 Sk, pre prípad trvalých následkov úrazu 50 000 Sk a pre prípad trvalej invalidity 50 000 Sk. Žalobkyňa preukázala n aliehavý právny záujem na určovacej žalobe, pretože určením sa odstráni stav právnej neistoty v .
... rodinu, a že po úraze zostala ochrnutá a odkázaná na pomoc iných, pričom prognóza jej zdravotného stavu je trvalá invalidita. Výšku náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia a bolesť stanovil na základe zhodnotenia, ako sa následky úrazu žalobkyne prejavili ... rodinu, a že po úraze zostala ochrnutá a odkázaná na pomoc iných, pričom prognóza jej zdravotného stavu je trvalá invalidita. Dôvody, umožňujúce výnimočné zvýšenie odškodnenia za bolesť, vyvodil súd predovšetkým z okolností vymedzených v bode I. odsek .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.