Nájdené rozsudky pre výraz: trvalý pobyt

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4205

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1394 dokumentov
19193 dokumentov
213 dokumentov
15 dokumentov
19 dokumentov
194 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: 1. V rozpore s účelom a funkciou volieb do orgánov samosprávy obcí sú také aktivity kandidátov na funkcie v orgánoch samosprávy obcí, ktoré na základe zneužitia liberalizácie právnej úpravy hlásenia (trvalého) pobytu občanov (zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov) smerujú k tomu, aby sa týchto volieb mohli zúčastniť aj také osoby, ktoré trvalo žijú mimo územia obce, a teda netvoria, resp. v skutočnosti nechcú tvoriť trvalú súčasť tohto územného spoločenstva fyzických osôb (obyvateľov obce). ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 26. novembra 2008 v pléne zloženom z predsedu Milana Ľalíka a zo sudcov Jána Auxta, Petra Brňáka, Ľubomíra Dobríka, Juraja Horvátha, Sergeja Kohuta, Jána Lubyho, Lajosa Mészárosa, Marianny Mochnáčovej, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika v konaní o sťažnosti Ing. J. V., D., zastúpeného advokátom JUDr. J. M., L., a o sťažnosti RNDr. Š. Š., D.; V. Č., D.; J. V., D.; D. S., D.; Mgr. Ľ. K., D.; J. U., D.; V. V., D.; Mgr. J. Š., D.; L. B., D.; I
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Zákon o pobyte cudzincov v ustanovení § 50 ods. 2 predvída aj také skutočnosti, kedy by dôsledky zrušenia trvalého pobytu boli neprimerané dôvodu zrušenia trvalého pobytu, čo znamená, že za určitých okolností práve v dôsledku takýchto okolností správny orgán nepristúpi k zrušeniu trvalého pobytu, pričom z dikcie zákona vyplýva, že zrušením trvalého pobytu môže nastať aj iný dopad dôsledok ako je zásah do rodinného a súkromného života, ktorý je neprimeraný dôvodu zrušenia trvalého pobytu a to podľa konkrétnych okolností prípadu. Medzi uvedené okolnosti je podľa názoru odvolacieho súdu možné zah ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10Sža/27/2015 Identifikačné číslo spisu: 1014200551 Dátum vydania rozhodnutia: 23.06.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Berthotyová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:1014200551.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a z členov JUDr. Zuzan
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Vo vzťahu k dĺžke pobytu bude nevyhnutné odlíšiť medzi príležitostným pobytom a skutočným úmyslom osoby vytvoriť si v danom štáte zázemie. Trvanie pobytu tak môže slúžiť iba ako indícia v rámci posúdenia stability pobytu, pričom toto posúdenie sa musí uskutočniť vo svetle všetkých osobitných skutkových okolností každého jednotlivého prípadu (C-497/2010 bod 51). V prípade presunu obvyklého pobytu z jedného členského štátu do iného Súdny dvor EÚ tiež upresnil, že okrem fyzickej prítomnosti osoby v členskom štáte musia aj iné ďalšie skutočnosti nasvedčovať tomu, že táto prítomnosť nemá len ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 5Cdo/137/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1115224749 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 04. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Helena Haukvitzová ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1115224749.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Heleny Haukvitzovej a členov sená
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Zákonodarca má značný priestor na úpravu pobytových režimov, a to zvlášť pri dlhodobejších formách. Napokon trvalý pobyt je predpokladom aj na získanie štátneho občianstva. Z uvedeného vyplýva, že zákonodarca vyvážil ústavne chránenú hodnotu bezpečnosti štátu na jednej strane a ústavne procesné práva, resp. právo na ochranu rodinného života, akcentujúc bezpečnosť štátu. Zákonodarca uprednostnil bezpečnosť nielen z hľadiska jej samej, ale aj z hľadiska utajenosti spravodajských informácií. V konfrontácii s bezpečnosťou štátu zákonodarca uprednostnil len ochranu života a zákaz mučenia. Je nepoch ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Sža/51/2014 Identifikačné číslo spisu: 1013200988 Dátum vydania rozhodnutia: 19.01.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Berthotyová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:1013200988.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: I. Účelové manželstvo predstavuje také manželstvo, k uzatvoreniu ktorého došlo s cieľom získať pobyt, pričom preukázať takýto účel manželstva je povinnosťou správnych orgánov. II. Účelové manželstvo je taký zväzok, pri ktorého uzavretí boli dané dva úmysly snúbencov: jednak úmysel negatívny, neviesť spoločný rodinný život ako manželia, a potom úmysel pozitívny, totiž obísť zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. III. Pri preukazovaní účelovosti manželstva je nutné sa zamerať ako na úmysel obchádzať z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Predmetom kasačnej sťažnosti bol rozsudok krajského súdu v B. B., ktorý zamietol žalobu, ktorou sa žalobca (ďalej len „sťažovateľ“) domáhal ochrany svojich práv proti rozhodnutiu žalovaného, ktorý zamietol v plnom rozsahu odvolanie sťažovateľa a potvrdil rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa zo dňa 26.06.2015, ktorým bola sťažovateľovi zamietnutá žiadosť o udelenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky na 5 rokov na účel podľa § 43 ods. 1 písm. a/ZPC, v súlade s ustanovením § 48 ods
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Pokiaľ dôjde k stretu dvoch základných práv a slobôd, na jednej strane práva žalobcu na súkromie a rodinný život garantovaného Dohovorom o ochrane ľudských práv a slobôd (čl. 8 ods. 1 Dohovoru) a na druhej strane práva štátu na zásah do tohto práva z dôvodu potreby ochrany bezpečnosti a verejného poriadku (čl. 8 ods. 2 Dohovoru), teda k stretu záujmu súkromného so záujmom verejným, treba, aby v administratívnom konaní bolo nad všetky pochybnosti preukázané, že z konania žalobcu hrozí Slovenskej republike ohrozenie verejnej bezpečnosti, pričom v tejto súvislosti správny orgán zváži aj hľadisko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v N. rozsudkom zo dňa 16. októbra 2007 zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania rozhodnutia, č. p. PPZ-931-1/ HCP-NR-2006 zo dňa 17. januára 2007, ktorým žalovaný potvrdil rozhodnutie oddelenia cudzineckej polície PZ P, č. PPZ-225-19/HCP-NR-CP-NPA-P-2006 zo dňa 17. októbra 2006, ktorým bola zamietnutá žiadosť žalobcu o prvé povolenie na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Krajský súd dospel k záveru, že žalovaný rozhodoval na základe dostatočne zisteného sku
Kľúčové slová: dôvody väzbytrvalý pobyt prechodný pobyt stále bydlisko
R 42/1994
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: K výkladu pojmu „stále bydlisko“ v zmysle § 67 ods. 1 písm. a/ Tr. por. Pojem „stále bydlisko“ podľa citovaného zák. ustanovenia je širším pojmom ako „trvalý pobyt“. Môže ísť aj o miesto, kde je obvinený prihlásený na prechodný pobyt, pokiaľ v tomto mieste skutočne a stále býva.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti obvineného Najvyšší súd SR zrušil uznesenie Mestského súdu v Bratislave z 23. augusta 1993, sp. zn. 2 Nt 294/93, ktorým bol obvinený V. K. vzatý do väzby z dôvodov uvedených v § 67 písm. a/ Tr. por. a sám rozhodol tak, že obvineného vzal do väzby z dôvodov uvedených v § 67 ods. 2 Tr. por. Z odôvodnenia: Najvyšší súd SR na podklade podanej sťažnosti preskúmal podľa § 147 ods. 1 Tr. por. správnosť všetkých výrokov napadnutého uznesenia, proti ktorým mohol sťažovateľ podať
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Ustanovenie § 120 ods. 1 zákona o pobyte cudzincov síce odkazuje na aplikáciu zákona o správnom konaní, avšak za predpokladu, že sa v tomto zákone neustanovuje inak. Ako to vyplýva z ustanovenia § 120 ods. 2 písm. e) zákona o pobyte cudzincov zákonodarca zjavne nadradil bezpečnostný záujem štátu nad všeobecne platné zásady administratívneho konania obsiahnuté v správnom poriadku. Citované ustanovenie zákona o pobyte cudzincov je teda vo vzťahu k zákonu č. 71/1967 Zb. o správnom konaní lex specialis. Správny orgán preto nemôže v odôvodnení svojho rozhodnutia uvádzať konkrétne dôvody, ktoré ho v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10Sža/23/2015 Identifikačné číslo spisu: 6014200671 Dátum vydania rozhodnutia: 26.08.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Berthotyová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:6014200671.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členo
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pri riešení otázky, či fyzická osoba má trvalý pobyt na území republiky v zmysle § 3 ods. 1 zák. č. 87/1991 Zb., nemožno vychádzať výlučne z predpisov upravujúcich policajné hlásenie a evidenciu občanov (zák. č. 135/1992 Zb. a vyhl. č. 146/1982 Zb..) Doplnenie: Za trvalý pobyt osoby, oprávnenej podľa § 3 ods. 1 zákona č. 87/1991 Zb., treba považovať miesto, kde sa táto osoba zdržuje s úmyslom trvalé sa tu zdržiavať. Takýmto miestom je najmä miesto, kde má osoba rodinu, byt, zamestnanie a pod. Spravidla je to miesto, kde je prihlásená k trvalému pobytu. Existencia úmyslu osoby trvalé sa zdrž ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Navrhovateľ sa domáhal vypratania nehnuteľností vedených na liste vlastníctva č. 640 kat. územia Trenčín ako pare. č. 217 - dom č. 1052 vo výmere 237 m2 a pare. č. 218/2 - záhrada vo výmere 790 m2. Poukázal na to, že je účastný rehabilitácie podľa zákona č. 119/1990 Zb. aj ohľadne jemu uloženému trestu prepadnutia majetku. Okresný súd v Trenčíne návrhu vyhovel a odporkyni uložil povinnosť vypratať nehnuteľnosti do 15 dní od právoplatnosti rozsudku a zaplatiť navrhovateľovi náhradu trov konania.
MENU