Nájdené rozsudky pre výraz: typová zmluva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 61

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

12 dokumentov
4958 dokumentov
12 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluvatypová zmluvaobčianskoprávny vzťah
Právna veta: Žalovaný si objednal a uzatvoril zmluvu o dielo na zhotovenie a montáž vnútorného rodinného nerezového bazénu so žalobcom A., K. do svojej novostavby v D. ako fyzická osoba nepodnikateľ. Z obsahu zmluvy vyplýva, že žalobca predložil žalovanému tzv. typovú zmluvu (v zmluve chýbajú pri žalovanom údaje identifikačné údaje, ako napr. bydlisko a pod., rovnako chýba miesto plnenia a je vypracovaná v českom jazyku). Typová zmluva predstavuje dvojstranný právny úkon charakterizovaný ako formulár zmluvy, ktorá sa má uzavierať vo viacerých prípadoch, pričom je obvyklé, že spotrebiteľ obsah zmluvy pri je ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Obdo /23 /2016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A. , so sídlom K. , IČO: X. , zastúpený JUDr. I., advokátom , so sídlom H. , proti žalovanému: I., bytom Č. , zastúpený R. , so sídlom M. , IČO: X. , v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. S., o zaplatenie 61 143,23 eur s prísl ušenstvom , na dovolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 20. októbra 2015, č. k. 21Cob /252/2014 -789, takto r
Kľúčové slová: zmluva o predaji podnikuzáväzky strán pri zmluve o predaji podnikupodnik
R 69/2021
Právna veta: I. Ustanovenie § 477 ods. 1 Obchodného zákonníka v spojení s ustanovením § 263 ods. 1 Obchodného zákonníka má kogentný charakter, preto v zmluve o predaji časti podniku nemožno vylúčiť z predaja časť záväzkov, ktoré súvisia s prevádzanou časťou podniku. II. Pre platnosť prechodu práv a povinností podľa zmluvy o prevode podniku na kupujúceho sa nevyžaduje, aby záväzky súvisiace s podnikom alebo jeho časťou boli v zmluve presne identifikované.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Obdo/28/2020 4117223195 24. septembra 2020 JUDr. Andrea Moravčíková sudca ECLI:SK:NSSR:2020:4117223195.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: VEMEX ENERGO, s. r. o., so sídlom Moyzesova 936/5, Bratislava, IČO: 35 853 441, zast.: JUDr. Alena Arbetová, advokátkou so sídlom Holíč, Námestie Sv. Martina č. 3A, proti žalovanému: ZOBORTRANS EU, s. r. o.,
Kľúčové slová: správny orgán postúpenie podaniapodanie podľa § 19 Správneho poriadku
R 77/2000
Právna veta: Ak správny orgán zistil, že nie je príslušný na vydanie rozhodnutia, bol povinný postúpiť žiadosť navrhovateľa príslušnému správnemu orgánu.

Úryvok z textu:
Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len „Ra- da“)rozhodnutím z 29. októbra 1998 zamietla žiadosť navrhovateľa o povolenie na prevádzku televízneho káblového rozvodu do vybavenia licencie a žiadosť o predĺženie lehoty správneho konania vo veci neoprávneného vysielania v káblových rozvodoch v meste V. nad T. Dôvodom zamietnutia žiadosti o povolenie na prevádzku televízneho káblového rozvodu bolo, že na vydanie takéhoto povolenia je príslušný Telekomunikačný úrad
Právna veta: Vo veciach, v ktorých súd rozhoduje rozsudkom bez nariadenia ústneho pojednávania, oznámi miesto a čas verejného vyhlásenia rozsudku na úradnej tabuli súdu v lehote najmenej päť dní pred jeho vyhlásením (§ 156 ods. 3 O.s.p.). Verejné vyhlásenie rozsudku nie je len formálny, samoúčelný úkon súdu. Jeho podstata má hlboký význam s viacerými procesnoprávnymi dopadmi. Pri verejnom vyhlásení rozsudku má len ten účastník, ktorý bol riadne oboznámený s časom a miestom verejného vyhlásenia, možnosť uplatniť svoje procesné práva priznávané mu pri tomto procesnom úkone súdu. Obsahom procesného opráv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa S., k.s. , so sídlom v B. , IČO: X. , správcu konkurznej podstaty úpadcu K. , s.r.o. „v konkurze“ so sídlom v S., IČO: X. , zastúpeného JUDr. P. K. , advokátom so sídlom v o Z. , proti odporcovi M. C. , bývajúcemu v Ž. , o zaplatenie 1 216,82 € , vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 7 C 40/2009, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti
Právna veta: Nesprávnym právnym posúdením veci je omyl súdu pri aplikácii práva na zistený skutkový stav. O nesprávnu aplikáciu právnych predpisov ide vtedy, ak súd nepoužil správny právny predpis alebo ak síce aplikoval správny právny predpis, nesprávne ho však interpretoval alebo ak zo správnych skutkových záverov vyvodil nesprávne právne závery. Z napadnutých rozhodnutí vyplýva názor súdov, podľa ktorého „spotrebiteľský charakter“ zmluvy o úvere predurčuje aplikáciu ustanovení Občianskeho zákonníka nielen na ochranu spotrebiteľa pred neprijateľnými zmluvnými podmienkami, ale aj na posúdenie premlčania ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. E. a sudcov JUDr. E. a JUDr. A. , v právnej veci žalobcu G. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpeného H. , so sídlom v B. , proti žalovanému T. , bývajúcemu v P., o zaplatenie 8/2012, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Kraj ského súdu v Trenčíne z 20. marca 2014 sp. zn. 19 Co 203/2
Právna veta: Čiastočná neplatnosť právneho úkonu je možná len za podmienok, ktoré ustanovuje § 41 Obč. zák. Čiastočná neplatnosť sa však vylúči, ak sa dôvod neplatnosti týka podstatnej náležitosti (essentialia), v takomto prípade bude neplatným vždy právny úkon ako celok.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Ob do 47 /2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dariny Ličkovej a členiek senátu JUDr. Anny Markovej a JUDr. Kataríny Pramukovej v právnej veci žalobcu: Z.Č. , bytom R.B. , občianka Slovenskej republiky, zas t. JUDr. P.V. , advokátom so sídlom V.B. proti žalovanému: F. , s. r. o. , O.T. , IČO: 3 X. , zast. JUDr. M.H. , advokátkou so sídlom B.P. , o určenie neplatn
Právna veta: Postup podľa § 3 ods. 1 OZ má miesto iba v ojedinelých a vo výnimočných prípadoch, keď voči strane konania by nepriznanie jej nároku súdom v dôsledku uplynutia premlčacej doby bolo neprimerane tvrdým postihom v porovnaní s rozsahom a charakterom uplatňovaného práva a dôvodmi, pre ktoré svoje právo včas neuplatnil, prípadne kedy k výkonu práva založeného zákonom dochádza z iných dôvodov, než je dosiahnutie hospodárskych cieľov, či uspokojenia iných potrieb, kedy hlavnou alebo aspoň prevažujúcou motiváciou je úmysel poškodiť, či znevýhodniť povinnú osobu (tzv. šikanózny výkon práva). Tieto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Cdo/203/2018 5914200216 28. mája 2019 JUDr. Ján Šikuta ECLI:SK:NSSR:2019:5914200216.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jána Šikutu, PhD. a sudcov JUDr. Martina Vladika a JUDr. Janky Cisárovej, v spore žalobcu Československá obchodná banka, a.s., so sídlom v Bratislave, Žižkova 11, IČO: 36 854 140, zastúpeného povereným
Meritum 61 143,23 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Obdo/23/2016 2206207847 19.10.2016 JUDr. Darina Ličková sudca ECLI:SK:NSSR:2016:2206207847.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: AKVAHELP s.r.o., so sídlom Kľačno 389, 972 15 Kľačno, IČO: 31 575 714, zastúpený JUDr. Ivanom Kudlom, advokátom, so sídlom Hodžova 4, 911 01 Trenčín, proti žalovanému: Ing. Z. A., bytom M., zastúpený RASLEGAL, s
Meritum Zrušujúce
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3MCdo/16/2011 5108229810 12.07.2012 JUDr. Emil Franciscy ECLI:SK:NSSR:2012:5108229810.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa SKP, k.s., so sídlom v Banskej Bystrici, Lazovná č. 64, IČO: 44915691, správcu konkurznej podstaty úpadcu KFZ Sys, s.r.o. „v konkurze" so sídlom v Sládkovičove, Košútska č. 1342, IČO: 36814148, zastúpeného
MENU