Nájdené rozsudky pre výraz: účastníci

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 68577

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

29450 dokumentov
269497 dokumentov
6319 dokumentov
403 dokumentov
196 dokumentov
1125 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 91 ods. 1 O.s.p. ak je navrhovateľov alebo odporcov v jednej veci niekoľko, koná každý z nich sám za seba. V občianskom súdnom konaní v prípade plurality účastníkov na jednej procesnej strane vzniká tzv. spoločenstvo účastníkov konania. Ak je niekoľko žalobcov, vzniká medzi nimi navzájom (aktívne) procesné spoločenstvo žalobcov; ak je niekoľko žalovaných, vzniká medzi nimi navzájom (pasívne) procesné spoločenstvo žalovaných. Občiansky súdny poriadok rozlišuje samostatné a nerozlučné spoločenstvo účastníkov konania. V prípade samostatného spoločenstva (§ 91 ods. 1 O.s.p.) koná každý z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 129/ 2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu 1/ J. B. , bývajúceho v K. , 2/ Š. B. , bývajúceho v K. , 3/ M. T. , bývajúcej v K. , zastúpených JUDr. Ing. P. H. , advokátom, so sídlom v K. , proti žalovanej Slovenskej republike - Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Dobrovičov a 12, o zaplatenie 9 553 € s príslušenstvom, vedenej na O kresnom súde Košic
Právna veta: Vedľajší účastník môže do konania vstúpiť buď z vlastnej iniciatívy alebo iniciatívy účastníka konania. Ak účastník konania navrhne, aby určitý subjekt vstúpil do konania ako vedľajší účastník, súd oboznámi s uvedeným návrhom tento subjekt a vyzve ho, aby sa k nemu vyjadril a oznámil, či vstupuje do konania ako vedľajší účastník. Pokiaľ označený subjekt urobí procesný úkon prejavujúci jeho vôľu vstúpiť do konania, stáva sa vedľajším účastníkom vo chvíli, keď súdu dôjde jeho písomné oznámenie alebo keď svoj úkon urobí ústne do súdnej zápisnice; k vzniku vedľajšieho účastníctva sa nevyžaduje roz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kýň 1/ Ing. M. H. , bývajúcej v B. , 2/ A. B. , bývajúcej v S., 3/ V. B. , bývajúcej v N. , 4/ Ž. L. , bývajúcej v T. , 5/ M. M. , bývajúcej v S., proti žalovanému J. B. , bývajúcemu v B.B. , za účasti vedľajších účastníkov na strane žalobkýň : 1a/ J. G. , bývajúceho v K. , 1b/ T. G. , bývajúcej v K. , 1c/ M. G. , bývajúceho v K. , 1d/ Ľ. G. , bývajúcej v K. , 2/ G. D. , bývajúceho
Právna veta: K tomu, aby dovolanie malo právne účinky a aby na jeho základe vznikli procesné vzťahy, musí vyhovovať požiadavkám, ktoré ustanovuje Občiansky súdny poriadok. Ten v ustanovení § 240 ods. 1 prvá veta ustanovuje, že subjektom legitimovaným na podanie dovolania je účastník. Na podanie dovolania je teda procesne legitimovaný subjekt, ktorý bol účastníkom konania, ktoré sa skončilo právoplatným rozhodnutím odvolacieho súdu. V občianskom súdnom konaní sú účastníkmi konania navrhovateľ (žalobca) a odporca (žalovaný) alebo tí, ktorých zákon za účastníkov označuje (§ 90 O.s.p.) a v konaní, ktoré ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu P. A., bývajúceho v P., prechodne bytom B., proti žalovanej E. A., bývajúcej v T., o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vedenej na Okresnom súde Topoľčany pod sp. zn. 6 C 152/2007, o dovolaní M. A. proti rozsudku Krajského súdu v Nitre zo 6. marca 2008 sp. zn. 7 Co 45/2008, takto r o z h o d o l : Dovolanie M. A. o d m i e t a . Odporkyni nepriznáva n
Právna veta: Aj napriek doslovnému zneniu ustanovenia § 185k O.s.p. treba podľa názoru dovolacieho súdu pri jeho výklade, s prihliadnutím na zásadu spravodlivej ochrany práv a právom chránených záujmov vyplývajúcu z ustanovení §§ 1 a 2 O.s.p., uplatniť v otázke účastníctva širší výklad a za účastníka považovať každého, o kom súd už v čase vydania uznesenia o výzve v zmysle § 185m ods. 2 O.s.p. dôvodne predpokladá, že by mohol byť dotknutý na svojich právach a mať námietky proti návrhu na umorenie listiny, a komu z tohto dôvodu uznesenie doručí. Doručenie uznesenia v takomto prípade zakladá zároveň p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. Evy Sakálovej a JUDr. Petra Priehodu v právnej veci navrhovateľky A. H., bývajúcej v R, pošta H, zastúpenej JUDr. B. K., advokátom so sídlom vo V, M, o umorenie listiny, vedenej na Okresnom súde Vranov nad Topľou pod sp.zn. 4 UL 2006 sp.zn. 12 Co 40/06 rozhodol t a k t o : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v
Právna veta: Podľa ust. § 90 OSP účastníkmi konania sú navrhovateľ (žalobca) a odporca (žalovaný), alebo tí, ktorých zákon za účastníkov označuje. Navrhovateľom je ten, kto sa na súd obrátil s návrhom na začatie konania, odporcom je ten, koho navrhovateľ vo svojom návrhu za odporcu označil (je nezaujímavé, či takémuto odporcovi svedčí vecná legitimácia). Z tohto vyplýva, že účastníctvo je pojmom čisto procesným, nie hmotnoprávnym. Navrhovateľom je preto tiež každý subjekt, ktorý návrh podal a odporcom je každý, koho za odporcu navrhovateľ v návrhu označil.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky 2 Obo 2/2008 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. J,K., správca konkurznej podstaty úpadcu P, IČO: X, proti žalovanému: W ,spol. s.r.o. P., IČO: X, o neúčinnosť kúpnej zmluvy a o pristúpení účastníka do konania, na odvolanie pristupujúceho účastníka proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo dňa 6. decembra 2007 č.k. 10 Cbi 9/2005 -101, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republi
Kľúčové slová: podanie odvolaniaúčastníci rozhodnutie súdu prvého stupňa
Právna veta: Podľa § 201 veta prvá O.s.p. účastník môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje. Ak podá ten, kto je na to oprávnený, včas odvolanie, nenadobúda rozhodnutie právoplatnosť, dokiaľ o odvolaní právoplatne nerozhodne odvolací súd ( § 206 ods.1 OSP). Z citovaných ustanovení vyplýva, že odvolanie nemôže podať každý účastník. Odvolanie ako prostriedok nápravy rozhodnutia súdu nemôže podať účastník, ktorého návrhu súd prvého stupňa v celom rozsahu vyhovel.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa J., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o invalidný dôchodok, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Trnave č.k. 36Sd/378/2005-60 z 18. marca 2008 takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky odvolanie navrhovateľa o d m i e t a . O d ô v o d n e n i e Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Trnave z
Právna veta: Pre sporové konanie, začaté na základe návrhu podaného odkázanými dedičmi (§ 175k ods. 2 O.s.p.), treba považovať všetkých účastníkov konania v dedičstve za nerozlučných spoločníkov v zmysle ustanovenia § 91 ods. 2 O.s.p., a to ako na strane navrhovateľov, tak i na strane odporcov (R 65/2003). Procesným dôsledkom nerozlučného spoločenstva je, že a) rozhodnutie sa týka všetkých spoločníkov (s rovnakým výsledkom), b) práva a povinnosti spoločníkov sú nerozlučné, c) procesné dôsledky rozhodnutia sa týkajú všetkých spoločníkov, čoho dôsledkom je aj to, že procesný úkon niektorého zo spoločn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa : J. P., bytom C., proti odporcom : 1/ F. P., bytom S., 2/ A. N., bytom C., 3/ M. K., bytom L., 4/ A. P., bytom C. a 5/ M. P., bytom C., odporcovia 1/, 2/, 3/ a 5/ zastúpení JUDr. J. R., advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v S., o určenie neplatnosti závetu, ktorá vec sa viedla na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp.zn. 3 C 956/1995, o dovolaní odporcov 1/, 2/, 3/ a
Právna veta: Dieťa, ktoré v priebehu konania o výživné nadobudne plnoletosť, je procesné oprávnené podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu súdu o výživnom aj za čas, keď bolo ešte maloleté.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti súdu o L. Z., narodenú X., bývajúcu v R., v dovolacom konaní zastúpenú JUDr. M. O., advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v Ž., dieťa rodičov, matky Ing. I. Z., bývajúcej v M. a otca Ing. V. Z., bývajúceho v R., o určenie výživného, vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp.zn. 21 P 218/2006, o dovolaní L. Z. proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 27. novembra 2008 sp.zn. 10
Právna veta: Ustanovenie § 18 Občianskeho súdneho poriadkuv predstavuje jednu z hlavných právnych garancií súdnej ochrany subjektívnych práv a záujmov. Je v ňom premietnutý ústavný princíp právnej rovnosti subjektov práva do občiansko-procesných vzťahov (čl. 12 ods. 1, čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky). Prejavom právnej rovnosti účastníkov civilného procesu je aj ich právo konať pred súdom v materčine alebo v jazyku, ktorému rozumejú, vyjadrené v druhej vete ustanovenia § 18. V praxi zahŕňa právo robiť v materčine návrhy a iné písomné podania, ústne prednesy a pod. Uplatnenie práva kona ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 10Sžr/ 32/201 2 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľ a: G. , nar. X. , bytom V. , proti odporcovi: Obvodný pozemkový úrad v Komárne , Senný trh č. 4, Komárno , za účasti: na odvolanie navrhovateľa proti uznesen iu Krajského súdu v Nitre č. k. 23Sp/37/2010 -49 zo dňa 20.04.2011 , takto ro z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Nitre č. k. 23 Sp/37/2010 -49 zo dňa 20. apríla 2
MENU