SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1346318
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67134
USSR: 39251
NSČR: 129664
NSSČR: 71765
USČR: 82533
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431111
Krajské súdy (ČR): 50264
Posledná aktualizácia
18.04.2021 04:55

Nájdené rozsudky pre výraz: účastníci občianskeho konania


Približný počet výsledkov: 23 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: účastníci občianskeho konania
  • ucastnik nájdené 303312 krát v 45350 dokumentoch
  • obciansky nájdené 120320 krát v 37304 dokumentoch
  • konanie nájdené 1495685 krát v 66317 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 6 dokumentov
Krajské súdy SR 14 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument
Odborné články 1 dokument


Právna veta: Z ustanovenia § 74 ods. l O.s.p vyplýva, že pred začatím konania môže súd nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné, aby dočasne boli upravené pomery účastníkov, alebo ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený. Predbežné opatrenie nariadi súd na návrh (§ 75 ods. 1 O.s.p.). Podľa § 76 ods. l písm. g/ O.s.p. predbežným opatrením môže súd nariadiť účastníkovi najmä, aby nevstupoval dočasne do domu alebo bytu, v ktorom býva osoba, vo vzťahu ku ktorej je dôvodne podozrivý z násilia. Násilie znamená najčastejšie označenie jednorazového fyzického aktu, resp. postupu, pri ktorom ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 M Cdo 10/2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci nav rhovateľky Ing. I. N. , zastúpenej JUDr. R.B. , advokátkou v B. , proti odporcovi M. N. , zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. G. a spol. s.r. o., B. , o vydanie predbežného opatrenia , vedene j na Okre snom súde Bratislava V pod sp. zn. 41 C 477/2011 , v konaní o mi moriadnom dovol aní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského sú du v .
Kľúčové slová: účel konania, priebeh konania, účastníci občianskeho konania

Právna veta: V občianskom súdnom konaní sú účastníci povinní prispieť k tomu, aby sa dosiahol účel konania najmä tým, že pravdivo a úplne opíšu všetky potrebné skutočnosti, označia dôkazné prostriedky a že dbajú na pokyny súdu (§ 101 ods. 1 O.s.p.). Sudca, ktorý ako účastník občianskeho súdneho konania (či už v procesnom postavení žalobcu alebo žalovaného) opíše skutkové okolnosti rozhodujúce pre posúdenie prejednávanej veci, plní zákonom uloženú povinnosť. Plnenie tejto povinnosti samo osebe a bez ďalšieho v ničom neprekračuje rámec prejednávanej veci a nemôže byť považované za zverejnenie názoru ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ JUDr. E. B. , CSc. , sudkyni Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, 2/ JUDr. J. B. , sudkyni Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, 3/ JUDr. J. F. , sudkyni Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, 4/ JUDr. J. H. , sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, 5/ JUDr. E. K. , sudkyni Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, 6/ JUDr. V. N. , sudkyni Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, 7/ .
Kľúčové slová: prejav účastníka, rozpor medzi obsahom a formou, úkony účastníkov, účastníci občianskeho konania

Zbierka NS 3/2011
R 34/2011
Právna veta: Podaním opravného prostriedku proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorý žalobkyňa označila ako dovolanie, a ktorý aj z hľadiska obsahu mal náležitosti dovolania zahrňujúce tiež dovolací petit a odkazy na konkrétne ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku týkajúce sa dovolania a dovolacieho konania, boli vyvolané procesné účinky, ktoré sú spojené s podaním dovolania. Tieto účinky nemôže žalobkyňa následne zmariť účelovým tvrdením, že v skutočnosti nešlo o dovolanie, ale návrh na obnovu konania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Ing. O. K. , bývajúcej v B. , proti žalovanej S., a.s. so sídlom v B. , IČO: X. , o určenie neplatnosti právneho úkonu , vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 22 C 137/1994, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 5. mája 2009 sp. zn. 24 Co 29/2009, takto r o z h o d o l : Konanie o dovolaní z a s t a v u j e . Žalovanej nepriznáva náhradu trov .
Právna veta: : Podľa § 5 ods. 1 O.s.p. súdy poskytujú prípadne svojich úloh účastníkov v občianskom súdnom konaní poučenia o ich procesných právach a povinnostiach. Poučovacia povinnosť súdu je jedným zo základných predpokladov práva na spravodlivý súdny proces podľa článku 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, resp. podľa článku 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Citácia uvedeného ustanovenia § 5 ods. 1 O.s.p. jednoznačne definuje, že poučenie súdu sa môže týkať iba procesných práv a povinností.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky Ing. S., na r. 4 .., bytom V. , adresa na doručovanie T. , zastúpenej advokátom JUDr. L. , V. , proti odporkyni M. , nar. X. , bytom K. , o zníže nie výživného na plnoleté dieťa s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 20 C 146/2010, o dovolan í žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 31. mája 2012, sp. zn. 3 Co 196 /2012, takto r o z h o d .
Právna veta: Podľa § 12 ods. 2 O. s. p. vec možno prikázať inému súdu toho istého stupňa aj z dôvodu vhodnosti. Postup podľa § 12 ods. 2 O. s. p. predstavuje výnimku z ústavne garantovanej zásady, že nikto nesmie byť odňatý svojmu zákonnému sudcovi a že príslušnosť súdu a sudcu ustanoví zákon (čl. 38 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd), ktorým je v danom prípade Občiansky súdny poriadok. Z vyššie uvedeného ustanovenia vyplýva, že skutočnosti ktoré opodstatňujú delegáciu veci inému súdu podľa tohto zákonného ustanovenia musia byť výnimočné, závažné a objektívnej povahy. Dôvody vhodnosti môžu byť ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne H. P., bývajúcej v Š., zastúpenej JUDr. A. H., advokátom, G., proti žalovanej O., o určenie vlastníctva a o uloženie povinnosti, vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 18 C 65/2007, o návrhu žalobkyne na prikázanie veci Okresnému súdu Trenčín, takto r o z h o d o l : Návrhu žalobkyne na prikázanie veci Okresného súdu Trnava sp. zn. 18 C 65/2007 Okresnému súdu Trenčín sa n e v y .
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 O.s.p., ktorého sudcovia sú vylúčení z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na ich pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Integrálnou súčasťou práva na spravodlivý proces (čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd) je garancia toho, aby vo veci rozhodoval nezávislý a nestranný sudca. Nestrannosť sudcu sa prejavuje v dvoch aspektoch. Prvý spočíva v rýdzo osobnom presvedčení určitého sudcu v danej veci. Keďže ide o subjektívnu kategóriu vyjadrujúcu vnútorný psychický ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne : JUDr. Y. D., bytom Ž., S. č. X. proti žalovanej : Slovenská republika – Krajský súd v Žiline, Orolská č. 3, za účasti vedľajšej účastníčky Slovenská republika – Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, o zaplatenie 214 405 Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp.zn. 13 C 330/2007, o oznámení sudcov, že sú tu skutočnosti, pre ktoré sú vylúčení z prejednávania .
Právna veta: Uprednostňovanie určitých spoločensky preferovaných povolaní a voľnočasových aktivít nazeraných ako vysoko kultúrne pred iným zamestnaním a bežnými rodinnými aktivitami (záhrada, vnúčence) je nekorektné nielen z hľadiska etiky, ale, a to najmä, je v konečnom dôsledku porušením zásady rovnosti účastníkov občianskeho konania a ochrany slabšieho prítomnej osobitne vo veciach pracovných, rodinných a najnovšie vo veciach ochrany spotrebiteľa.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa O. G., bývajúceho v R., zastúpeného JUDr. M. K., advokátom v K., proti odporcovi : S., T., za účasti vedľajšieho účastníka na strane odporcu Sociálnej poisťovne – pobočka R., o zaplatenie 2.449.687,- Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Rimavská Sobota pod sp. zn. RA-2 C 155/2003, o dovolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 20. mája 2008, sp. zn .
Právna veta: Podľa ust. § 18 O. s. p. účastníci majú v občianskom súdnom konaní rovnaké postavenie. Súd je povinný zabezpečiť im rovnaké možnosti na uplatnenie ich práv. Z uvedeného vyplýva, že fyzické osoby, právnické osoby a aj štát, pokiaľ vystupujú ako účastníci občianskeho súdneho konania, majú v konaní rovnaké postavenie a rovnaké práva. Táto zákonná úprava vychádza z článku 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý garantuje rovnaké postavenie účastníkov v konaní. Pod rovnakým postavením účastníkov treba rozumieť také procesné práva účastníkov, ktoré zabezpečia spravodlivý súdny proces.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. F., správcu konkurznej podstaty úpadcu B., IČO: X., právne zastúpeného JUDr. O., proti žalovanému Ing. P., o zaplatenie sumy 630 684,46 € (19 000 000 Sk) s príslušenstvom, na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo dňa 4. februára 2009, č. k. 11 Cbi 18/2008-69, takto r o z h o d o l : Uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 4. februára 2009 č. k. 11 .
Právna veta: Od aktívnej alebo pasívnej legitimácie účastníka konania treba odlišovať spôsobilosť byť účastníkom konania (§ 19 6 O.s.p.) a procesnú spôsobilosť (t.j. spôsobilosť samostatne konať ako účastník konania § 20 O.s.p.). Nedostatok procesnej spôsobilosti účastníka konania (spôsobilosť vlastnými úkonmi nadobúdať procesné práva a povinnosti) bez riadneho zastúpenia je vadou, na ktorú dopadá § 237 písm. c/ O.s.p. K vade takejto povahy v danom prípade nedošlo. Spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva. V sporovom konaní z ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky: Mgr. Z. V. bytom Č., proti odporcovi: Mgr. P. M., bytom Č., zastúpeného JUDr. L. D., advokátkou so sídlom v B., o zaplatenie 41 000 Sk (1360.95 €), ktorá sa viedla na Okresnom súde Čadca pod sp. zn. 12C 999/2000, o dovolaní odporcu proti rozsudku Krajského súdu v Žiline, sp. zn. 9 Co 357/2007 z 13. marca 2008 takto r o z h o d o l: Dovolanie odporcu o d m i e t a. .
Kľúčové slová: telefaxove podanie, plynutie lehoty , účastníci občianskeho konania

Právna veta: Podľa § 57 ods. 3 OSP (v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá OSP) lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť. Orgánom, ktorý má povinnosť doručiť podanie, sa podľa ustálenej judikatúry rozumie najmä pošta (prípadne správa väznice pre osoby vo výkone trestu alebo vo väzbe a pod.). Prevádzkovateľ telefaxového spojenia (ak nejde súčasne o poštový úrad) však nie je orgánom, ktorý má povinnosť podanie doručiť v zmysle § 57 ods. 3 OSP. Ak urobí účastník konania podanie súdu telefaxom, čo v súlade s ustanovením § 4 ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5S žp/23/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Ľ. Č. , bytom J., zastúpenej Mgr. T. K. , advokátom, A. , proti žalovanému Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky , so sídlom Nám. Slobody 6, P. O. BOX 100, Bratislava, za účasti 1. M. D. , a. s., so sídlom P., 2. Ing. J. Š., bytom M. , 3. J. Š., bytom M. , zastúpených JUDr. P. M. , D. , o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. MVRR -2006 - .
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 129 ods. 1 O.s.p. sa dôkaz listinou vykoná tak, že predseda senátu alebo samosudca na pojednávaní listinu alebo jej časť prečíta alebo oznámi jej obsah. Zákon teda upravuje vykonanie dôkazu listinou dvoma možnými spôsobmi a to prečítaním listiny alebo jej časti alebo oznámením jej obsahu. Konštatovanie tzv. oboznámenia dokladov nie je zákonom predpísaným spôsobom vykonania dôkazu. Všeobecne platí, že skutkové zistenia súdu, ktoré majú základ v nesprávnom spôsobe vykonania dôkazu, nepožívajú ochranu ani v odvolacom, ani v dovolacom konaní. Spôsob vykonania dôkazu mu ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. Evy Sakálovej a JUDr. Ľubora Šeba v právnej veci žalobkyne M., spol. s r.o., so sídlom v Š., zastúpenej JUDr. P. K., advokátom so sídlom v N., proti žalovanej C. R., bývajúcej v B, zastúpenej JUDr. K. J., advokátom so sídlom v Š., o zaplatenie 26 221 Sk s prísl., vedenej na Okresnom súde Nové Zámky pod sp.zn. 13 C 183/2006, o dovolaní žalovanej proti .
Kľúčové slová: účastníci občianskeho konania, účastníci, navrhovateľ, odporca

Právna veta: Podľa ust. § 90 OSP účastníkmi konania sú navrhovateľ (žalobca) a odporca (žalovaný), alebo tí, ktorých zákon za účastníkov označuje. Navrhovateľom je ten, kto sa na súd obrátil s návrhom na začatie konania, odporcom je ten, koho navrhovateľ vo svojom návrhu za odporcu označil (je nezaujímavé, či takémuto odporcovi svedčí vecná legitimácia). Z tohto vyplýva, že účastníctvo je pojmom čisto procesným, nie hmotnoprávnym. Navrhovateľom je preto tiež každý subjekt, ktorý návrh podal a odporcom je každý, koho za odporcu navrhovateľ v návrhu označil.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky 2 Obo 2/2008 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. J,K., správca konkurznej podstaty úpadcu P, IČO: X, proti žalovanému: W ,spol. s.r.o. P., IČO: X, o neúčinnosť kúpnej zmluvy a o pristúpení účastníka do konania, na odvolanie pristupujúceho účastníka proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo dňa 6. decembra 2007 č.k. 10 Cbi 9/2005 -101, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie .
Právna veta: Do hodnotenia dôkazov (§ 132 OSP) už účastníci zasahovať nemôžu a ani do právneho záveru. Ak by sa pripustila takáto možnosť, sotva by bolo možné hovoriť o nezávislom či nestrannom súde. V našom systéme jednotného, ale dvojinštančného konania v zásade platí, že proti rozhodnutiu súdu prvej inštancie je prípustný riadny opravný prostriedok. Účastník, ktorý odvolanie podá môže namietať ako nesprávny procesný postup prvostupňového súdu, tak aj nesprávne právne posúdenie veci podľa hmotného práva (§ 201 a nasl. OSP).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 Obdo 33/2008 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací v právnej veci navrhovateľa: Doc. Ing. M., CSc., B., zast. JUDr. A., advokátkou, Advokátska kancelária, V., proti odporcovi v 1. rade: E., B., v 2. rade: M., B., v 3. rade: M., B., odporcovia v 2. a 3. rade zast. Mgr. P., advokátom, Advokátska kancelária, R. o zaplatenie 50 232 Sk istiny s prísl. na dovolanie navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 29. januára .
Právna veta: Podľa ust. § 97 ods. 1 O. s. p. odporca môže za konania uplatniť svoje práva proti navrhovateľovi i vzájomným návrhom. Vyššie citované ust. § 97 ods. 1 O. s. p. umožňuje v záujme hospodárnosti konania, za splnenia podmienok § 112 O. s. p., aby odporca – žalovaný si uplatnil proti navrhovateľovi – žalobcovi svoje práva vzájomným návrhom. Súd nerozhoduje o tom, či pripúšťa alebo nepripúšťa vzájomný návrh, odstraňuje iba nedostatky takéhoto návrhu (§ 97 ods. 3 O. s. p.), resp. rozhodne, že vzájomný návrh vylučuje na samostatné konanie. Podľa ust. § 98 O. s. p., vzájomným návrhom je i prej ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky , ako súd dovolací, v právnej veci žalobcu S. – T. S. Z. W. , Sp. z . o. o., U. , X. , P. , IČO: X. , právne zastúpenému JUDr. Z. L. , advokátom so sídlom AK D. , C. , X. B. , proti žalovanému T. – P. , s. r. o., P. , X. B. , právne zastúpenému JUDr. Ľ. M. , advokátom so sídlom P., X. B. , o zaplatenie 2 340 468,53 PLN s príslušenstvom a o protinávrhu žalovaného o zaplatenie 12 301 839, - Sk s príslušenstvom , .
Právna veta: V zmysle ustanovení § 75 ods. 2 a § 102 ods. 1 O.s.p., môže návrh na vydanie predbežného opatrenia podať aj osoba, ktorá nie je účastníkom konania, preto nie je možné bez ďalšieho takýto návrh zamietnuť len z dôvodu, že navrhovateľ predbežného opatrenia nie je účastníkom konania. Navrhovateľ predbežného opatrenia súčasne podal návrh na zmenu v účastníctve konania a návrh na vydanie predbežného opatrenia odôvodnil, t. j. uviedol podmienky dôvodnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana, ako i odôvodnil nebezpečenstvo bezprostredne hroziacej ujmy, o ktorom návrhu súd vecne ner ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Obo 83/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. I., S.P., správca konkurznej podstaty R., a.s. (prv H., a.s.), so sídlom J.K., IČO: X., vedľajší účastník: O.Š.B., IČO: X. proti žalovanému: C.S. v likvidácii (prv C.S.), M.B., IČO: X., zast. JUDr. Š., advokát, C.B., o zaplatenie 2 841 927,78 Eur (85 615 916,45 Sk) s prísl., o odvolaní navrhovateľa o zámenu na strane žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.