Nájdené rozsudky pre výraz: účastníci občianskeho konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 24

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6 dokumentov
29 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa ust. § 90 OSP účastníkmi konania sú navrhovateľ (žalobca) a odporca (žalovaný), alebo tí, ktorých zákon za účastníkov označuje. Navrhovateľom je ten, kto sa na súd obrátil s návrhom na začatie konania, odporcom je ten, koho navrhovateľ vo svojom návrhu za odporcu označil (je nezaujímavé, či takémuto odporcovi svedčí vecná legitimácia). Z tohto vyplýva, že účastníctvo je pojmom čisto procesným, nie hmotnoprávnym. Navrhovateľom je preto tiež každý subjekt, ktorý návrh podal a odporcom je každý, koho za odporcu navrhovateľ v návrhu označil.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky 2 Obo 2/2008 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. J,K., správca konkurznej podstaty úpadcu P, IČO: X, proti žalovanému: W ,spol. s.r.o. P., IČO: X, o neúčinnosť kúpnej zmluvy a o pristúpení účastníka do konania, na odvolanie pristupujúceho účastníka proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo dňa 6. decembra 2007 č.k. 10 Cbi 9/2005 -101, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republi
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pri právnej klasifikácii podania súd vychádzal predovšetkým z § 41 ods. 2 OSP, v zmysle ktorého každý úkon posudzuje súd podľa jeho obsahu, aj keď je úkon nesprávne označený. V tomto ustanovení Občianskeho súdneho poriadku ide o dôležité interpretačné pravidlo, ktorého zmyslom je posúdiť podanie tak, aby jeho výklad zodpovedal skutočnej vôli konajúcej osoby v čase urobenia tohto úkonu. Pri posudzovaní procesného úkonu účastníka konania podľa jeho obsahu nemôže súd určitému úkonu dávať iný význam, než ten, ktorý zodpovedá obsahu úkonu, jeho vnútornej skladbe, logike, zvolenej argumentácii, v úk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Ing. O. K. , bývajúcej v B. , proti žalovanej S., a.s. so sídlom v B. , IČO: X. , o určenie neplatnosti právneho úkonu , vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 22 C 137/1994, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 5. mája 2009 sp. zn. 24 Co 29/2009, takto r o z h o d o l : Konanie o dovolaní z a s t a v u j e . Žalovanej nepriznáva náhradu tro
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Procesné úkony súdu alebo účastníkov konania môžu mať len tie účinky, ktoré s nimi spája procesný predpis účinný v čase, keď bol úkon urobený (ak zákon výslovne v prechodných ustanoveniach nestanoví inak), alebo inak povedané, s procesným úkonom uvedených subjektov občianskeho súdneho konania nie je možné spájať účinky, ktoré s nimi spája predpis, ktorý sa stane účinným až po urobení úkonu. Procesnými úkonmi súdu sú všetky úkony, ktoré súd robí v priebehu konania od jeho začatia až do jeho právoplatného skončenia. Podľa dovolacieho súdu nie sú pochybnosti o tom, že procesným úkonom súdu ( ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. J. H. , bytom Ž., proti žalovanému: PEREX, a.s., Bratislava , Trnavská cesta 39/A , o ochranu osobnosti , o dovolaní žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 12. februára 2004 sp.zn. 8 Co 378/03, takto r o z h o d o l : Uznesenie Krajského súdu v Žiline z 12. fe bruára 2004 sp.zn. 8 Co 378/03 z r u š u j e a vec mu vracia na ďalšie konanie . O d ô v o
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V zmysle ustanovení § 75 ods. 2 a § 102 ods. 1 O.s.p., môže návrh na vydanie predbežného opatrenia podať aj osoba, ktorá nie je účastníkom konania, preto nie je možné bez ďalšieho takýto návrh zamietnuť len z dôvodu, že navrhovateľ predbežného opatrenia nie je účastníkom konania. Navrhovateľ predbežného opatrenia súčasne podal návrh na zmenu v účastníctve konania a návrh na vydanie predbežného opatrenia odôvodnil, t. j. uviedol podmienky dôvodnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana, ako i odôvodnil nebezpečenstvo bezprostredne hroziacej ujmy, o ktorom návrhu súd vecne ner ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Obo 83/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. I., S.P., správca konkurznej podstaty R., a.s. (prv H., a.s.), so sídlom J.K., IČO: X., vedľajší účastník: O.Š.B., IČO: X. proti žalovanému: C.S. v likvidácii (prv C.S.), M.B., IČO: X., zast. JUDr. Š., advokát, C.B., o zaplatenie 2 841 927,78 Eur (85 615 916,45 Sk) s prísl., o odvolaní navrhovateľa o zámenu na strane žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Z ustanovenia § 74 ods. l O.s.p vyplýva, že pred začatím konania môže súd nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné, aby dočasne boli upravené pomery účastníkov, alebo ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený. Predbežné opatrenie nariadi súd na návrh (§ 75 ods. 1 O.s.p.). Podľa § 76 ods. l písm. g/ O.s.p. predbežným opatrením môže súd nariadiť účastníkovi najmä, aby nevstupoval dočasne do domu alebo bytu, v ktorom býva osoba, vo vzťahu ku ktorej je dôvodne podozrivý z násilia. Násilie znamená najčastejšie označenie jednorazového fyzického aktu, resp. postupu, pri ktorom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 M Cdo 10/2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci nav rhovateľky Ing. I. N. , zastúpenej JUDr. R.B. , advokátkou v B. , proti odporcovi M. N. , zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. G. a spol. s.r. o., B. , o vydanie predbežného opatrenia , vedene j na Okre snom súde Bratislava V pod sp. zn. 41 C 477/2011 , v konaní o mi moriadnom dovol aní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského sú du
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V občianskom súdnom konaní sú účastníci povinní prispieť k tomu, aby sa dosiahol účel konania najmä tým, že pravdivo a úplne opíšu všetky potrebné skutočnosti, označia dôkazné prostriedky a že dbajú na pokyny súdu (§ 101 ods. 1 O.s.p.). Sudca, ktorý ako účastník občianskeho súdneho konania (či už v procesnom postavení žalobcu alebo žalovaného) opíše skutkové okolnosti rozhodujúce pre posúdenie prejednávanej veci, plní zákonom uloženú povinnosť. Plnenie tejto povinnosti samo osebe a bez ďalšieho v ničom neprekračuje rámec prejednávanej veci a nemôže byť považované za zverejnenie názoru ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ JUDr. E. B. , CSc. , sudkyni Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, 2/ JUDr. J. B. , sudkyni Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, 3/ JUDr. J. F. , sudkyni Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, 4/ JUDr. J. H. , sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, 5/ JUDr. E. K. , sudkyni Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, 6/ JUDr. V. N. , sudkyni Najvyššieho súdu Slovenskej re
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Od aktívnej alebo pasívnej legitimácie účastníka konania treba odlišovať spôsobilosť byť účastníkom konania (§ 19 6 O.s.p.) a procesnú spôsobilosť (t.j. spôsobilosť samostatne konať ako účastník konania § 20 O.s.p.). Nedostatok procesnej spôsobilosti účastníka konania (spôsobilosť vlastnými úkonmi nadobúdať procesné práva a povinnosti) bez riadneho zastúpenia je vadou, na ktorú dopadá § 237 písm. c/ O.s.p. K vade takejto povahy v danom prípade nedošlo. Spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva. V sporovom konaní z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky: Mgr. Z. V. bytom Č., proti odporcovi: Mgr. P. M., bytom Č., zastúpeného JUDr. L. D., advokátkou so sídlom v B., o zaplatenie 41 000 Sk (1360.95 €), ktorá sa viedla na Okresnom súde Čadca pod sp. zn. 12C 999/2000, o dovolaní odporcu proti rozsudku Krajského súdu v Žiline, sp. zn. 9 Co 357/2007 z 13. marca 2008 takto r o z h o d o l: Dovolanie odporcu o d m i e t a.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V zmysle ustanovenia § 129 ods. 1 O.s.p. sa dôkaz listinou vykoná tak, že predseda senátu alebo samosudca na pojednávaní listinu alebo jej časť prečíta alebo oznámi jej obsah. Zákon teda upravuje vykonanie dôkazu listinou dvoma možnými spôsobmi a to prečítaním listiny alebo jej časti alebo oznámením jej obsahu. Konštatovanie tzv. oboznámenia dokladov nie je zákonom predpísaným spôsobom vykonania dôkazu. Všeobecne platí, že skutkové zistenia súdu, ktoré majú základ v nesprávnom spôsobe vykonania dôkazu, nepožívajú ochranu ani v odvolacom, ani v dovolacom konaní. Spôsob vykonania dôkazu mu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. Evy Sakálovej a JUDr. Ľubora Šeba v právnej veci žalobkyne M., spol. s r.o., so sídlom v Š., zastúpenej JUDr. P. K., advokátom so sídlom v N., proti žalovanej C. R., bývajúcej v B, zastúpenej JUDr. K. J., advokátom so sídlom v Š., o zaplatenie 26 221 Sk s prísl., vedenej na Okresnom súde Nové Zámky pod sp.zn. 13 C 183/2006, o dovolaní žalovane
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 49 ods. 1 O.s.p. ak má účastník zástupcu s plnomocenstvom pre celé konanie doručuje sa písomnosť len tomuto zástupcovi. Ak má však účastník osobne v konaní niečo vykonať, doručuje sa písomnosť nielen zástupcovi, ale aj jemu. Zákonné zverenie úlohy uplatňovať a vykonávať práva a povinnosti (ako právnickej osoby zriadenej zákonom) inej právnickej osobe a to v mene a na účet osoby disponujúcej príslušnými právami a povinnosťami je svojou povahou prenesením oprávnení štatutárneho orgánu právnickej osoby (resp. inej osoby, či dokonca viacerých osôb oprávnených v mene právnickej osob ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobcu J. M., bývajúceho v B., zastúpeného JUDr. M. B., advokátkou v T., proti žalovanej S., T., IČO: X., zastúpenej A., a.s., B., IČO: X., o náhradu škody z ublíženia na zdraví s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 10 C 927/1995, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 25. septembra 2007 sp. zn. 17 Co 123/2007 t a k t o : Do
MENU