Nájdené rozsudky pre výraz: účastníci občianskoprávnych vzťahov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 87

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

36 dokumentov
1116 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Občiansky zákonník za účastníkov občianskoprávnych vzťahov označuje jednak fyzické osoby, jednak právnické osoby. Keďže colné úrady nie sú fyzickými osobami, je treba skúmať, či ich nemožno považovať za právnické osoby, ktoré majú (hmotno) právnu subjektivitu vždy (§ 18 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Právnickými osobami sú združenia fyzických alebo právnických osôb, účelové združenia majetku, jednotky územnej samosprávy alebo iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon (§ 18 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Colné úrady nie sú ani združeniami osôb, ani účelovými združeniami majetku ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Colného úradu B. , so sídlom v B. , proti žalovanej RNDr. H. V. , s miestom podnikania v B. , v dovolacom konaní zastúpenej JUDr. M. Ď. , PhD., advokátom so sídlom v B. , o zaplatenie 67 574,3 3 Eur (2 035 744 ,-- Sk) s prísl. , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 15 C 50/2008 , o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 25 . mája 2009, sp. zn
Právna veta: Ak štát vystupuje ako nositeľ mocenských oprávnení, pri realizácii ktorých autoritatívne rozhoduje, je v takejto situácii subjektom verejného práva. Ak ale vstupuje do právnych vzťahov ako osoba v rovnom postavení s inými účastníkmi týchto vzťahov, stáva sa účastníkom súkromnoprávnych, resp. občianskoprávnych vzťahov. V týchto prípadoch má podľa § 21 Obč. zákonníka pozíciu právnickej osoby. Štát ako právna konštrukcia, podobne ako ostatné právnické osoby, nie je spôsobilý tvoriť sám osebe svoju vlastnú vôľu. Úkony štátu ako účastníka občianskoprávnych vzťahov preto musia robiť k tomu pov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. Evy Sakálovej a JUDr. Ivana Machyniaka v právnej veci žalobkyne B. A., so sídlom v T., proti žalovanému O. P., bývajúcemu v Ž., o vypratanie bytu, vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp.zn. 17 C 120/2005, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 15. novembra 2007 sp.zn. 5 Co 7/2007 rozhodol t a k t o : Najvyšší súd Slov
Právna veta: Podľa § 79 ods. 1 vety prvej a šiestej O.s.p. konanie sa začína na návrh. Ak je účastníkom štát, návrh musí obsahovať označenie štátu a označenie príslušného štátneho orgánu, ktorý bude za štát konať. Podľa § 19 O.s.p. spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva. Podľa § 18 ods. 1 Občianskeho zákonníka spôsobilosť mať práva a povinnosti majú aj právnické osoby. Podľa § 21 Občianskeho zákonníka pokiaľ je účastníkom občianskoprávnych vzťahov štát, je právnickou osobou. Z vyššie citovaných ustanovení jednoznačne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Rudolfa Čirča a JUDr. Petra Priehodu v právnej veci žalobcu Bratislavského samosprávneho kraja, Trnavská č. 8/A, Bratislava, proti žalovaným a maďarským, N., B. a 2/ Slovenskej republike – Krajskému školskému úradu v Bratislave, Teplická č. 4, o určenie neplatnosti časti zmluvy o prevode správy nehnuteľného majetku, o určenie vlastníckeho
Právna veta: Účastníkom občianskoprávnych vzťahov môže byť, okrem ďalších subjektov uvedených v zákone, aj štát (§ 21 Občianskeho zákonníka). Zákonného zástupcu štátu spravidla vymedzuje osobitný zákon tak, aby bolo zrejmé splnenie podmienky uvedenej v § 21 ods. 2 O.s.p., “ktorého sa vec týka“. Zákonný zástupca štátu, ktorého sa vec týka je len orgán, so zákonnou náplňou činnosti ktorého priamo súvisí predmet súdneho konania.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Ľubora Šeba a JUDr. Rudolfa Čirča, v právnej veci žalobcu Slovenskej republiky – Slovenského pozemkového fondu, Búdková č. 36, Bratislava, proti žalovanému N., N., o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp.zn. 9 C 163/2004, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre z 31. au
Právna veta: Otázka viazanosti prejavov vôle účastníkov zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, v prípade nastania nezvrátiteľnej právnej udalosti, ktorou je smrť účastníka zmluvy, samozrejme za predpokladu, že rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností nenadobudlo právoplatnosť za života poručiteľa, vzťahujúca sa na daný prípad, je riešená v publikovanom rozhodnutí NS SR sp. zn. 2Cdo/184/2005, v ktorom sa uvádza, že: , ...Účastníkmi učinené zhodné prejavy vôle, smerujúce k vzniku zmluvy, sú právnymi úkonmi zakladajúcimi v zmysle § 2 ods. 1 Občianskeho zákonníka ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD . a z členov JUDr. Igora Belka. a JUDr. Ing. Miroslava Gavalca, PhD ., v právnej veci navrhovateľ ky: M. H. , bytom Z. , právne zastúpenej JUDr. Pavlom Gráčikom, advokátom, so sídlom AK Farská 40, Nitra, proti odporcovi: Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor, Ružová dolina 27, Bratislav
Právna veta: Pre záver o zavinení poškodeného je potrebné, aby boli splnené všetky zákonné predpoklady vzniku jeho zodpovednosti za škodu pričom v prípade poškodeného ide o zavinený protiprávny úkon, vznik škody a príčinnú súvislosť medzi týmto úkonom a vzniknutou škodou. Zavinený protiprávny úkon môže spočívať aj v porušení ustanovenia § 415 Obč. zák., ktoré ukladá všetkým účastníkom občianskoprávnych vzťahov počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. Právna povinnosť, ktorá vyplýva z tohto ustanovenia má charakter generálnej prevencie. Ak si niek ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
7 Cdo 64/2012 Najvyšší súd Slovenskej republiky U z ne s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. M. , bývajúceho v B. , zastúpeného JUDr. E. Ľ., advokátkou v B., proti žalovanému JUDr. I. M. notárovi v B. zastúpenému JUDr. M . H., advokátom v B., o zaplatenie 165 969,59 eur (5 000 000 Sk) vedenej na Okresnom súde Bratislava II v Bratislave pod sp. zn. 15 C 152/2002, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislava z 22. novembra 2011 sp. zn. 15
Právna veta: Rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam nie je rozhodnutím, s ktorým by zákon spájal vznik účinnosti zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnej veci. Účinky vkladu podľa ustanovenia § 133 ods. 2 Občianskeho zákonníka spočívajú v nadobudnutí vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, t.j. vo vecno-právnych následkoch, a nie v obligačno-právnych následkoch (v účinnosti) zmluvy, ktoré nastali platným prijatím návrhu na uzavretie zmluvy (§ 44 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Z platnej zmluvy vznikajú pre jej účastníkov obligačno-právne účinky, t.j. obsah ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD a z členov JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD . v právnej veci navrhovateľ ov : 1/ A. , nar. X. , bytom E.K. , 2/ D. , nar. X. , bytom E.K. , obaja zastúpení advokátom JUDr. Ladislavom Pongráczom, AK Alžbetínske nám. 1203/2 Dunajská Streda, pro ti odporkyni : Správa katastra Dunajská Streda, Agátová
Právna veta: 1. Spôsobilosť byť účastníkom konania majú aj právnické osoby (§ 18 ods. 1 OZ). Právnickými osobami sú združenia fyzických alebo právnických osôb, účelové združenia majetku, jednotky územnej samosprávy a iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon. Na zriadenie právnickej osoby je potrebná písomná zmluva alebo zakladacia listina, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak (§ 19 ods. 1 OZ). Právnické osoby vznikajú spravidla dňom, ku ktorému sú zapísané do obchodného alebo iného zákonom určeného registra (§ 19 ods. 2 OZ). Do obchodného registra sa zapisujú obchodné spoločnosti, družstvá a iné prá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 ECdo 198 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci oprávnenej BENCONT INVESTMENTS, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Astrová č. 2/A, IČO : 36 432 105, zastúpenej verita , s.r.o., so sídlom v Bratislave, Karpatská č. 18 , v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Jozef Novák, proti povinn ému M. G. , bývajúce mu v M. , o vymoženie 1 493,41 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bardejov pod sp. zn. 1 Er 76 /201 0,
Právna veta: Ochrana vlastníckeho práva ďalších nadobúdateľov (za predpokladu, že toto svoje právo nadobudli v dobrej viere), je zakotvená v § 124 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého všetci vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti a poskytuje sa im rovnaká právna ochrana. Toto rovné postavenie subjektov vlastníckeho práva (tak fyzických ako aj právnických osôb, alebo aj štátu, pokiaľ je účastníkom občianskoprávnych vzťahov) je zaručené Ústavou Slovenskej republiky, z ktorej vyplýva právo každého vlastniť majetok s tým, že vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu (čl. 20 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Obo/92/2012 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Priecelovej a členiek senátu JUDr. Viery Pepelovej a JUDr. Gabriely Mederovej, v právnej veci žalobcu: D. s. r. o., so sídlom: S., IČO: X., zast. advokátkou JUDr. V. Ž., so sídlom: F., proti žalovanému: JUDr. J. G., správca konkurznej podstaty úpadcu D. a. s., so sídlom: Z., IČO: X., o vylúčenie veci zo súpisu konkurznej po
MENU