Nájdené rozsudky pre výraz: účastníci správneho konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2897

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

425 dokumentov
5824 dokumentov
36 dokumentov
48 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 14 ods. 1 správneho poriadku účastníkom konania je ten, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté; účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak. Z citovaného ustanovenia správneho poriadku vyplýva, že účastníkom konania je ten, o koho právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach sa má konať, pritom nie je ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej v práv nej veci žalobcu : Poľovnícke združenie Nové Mesto nad Váhom I, so sídlom Karpatská 27, Nové Mesto nad Váhom , právne zastúpeného Ad vokátsk ou kancelári ou Geško , H ulín a partneri, s.r.o., za ktorú koná JUDr. Richard Hulín, so sídlom Velehradská 3
Kľúčové slová: účastníci správneho konania
Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu postavenie účastníka správneho konania v tej - ktorej veci má iba ten subjekt, ktorému zákon výslovne v príslušnom ustanovení takéto postavenie priznáva. Eventuálne možným jednostranným výkladom zákona (podľa ducha zákona) postavenie účastníka správneho konania je možné priznať aj vtedy, ak sa konanie a rozhodovanie bezprostredne dotýka práva oprávnených záujmov príslušného subjektu. Aktuálna teória správneho práva vymedzuje inštitút „subjekty správneho konania“. Tieto subjekty sú nositeľmi práv a povinností v procesnoprávnych vzťahoch. Uplatňujú svoj vplyv na pri ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6015201041 Dátum vydania rozhodnutia: 31. mája 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Berthotyová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:6015201041.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Jany Hata lovej, PhD., v právnej veci žalobkyne: JUDr. R. V., PhD., Y., adresa pre doručovanie: B., právne zastúpenej
Právna veta: Vôľou zákonodarcu bolo v preskúmavacom súdnom konaní podľa druhej hlavy piatej časti OSP zabezpečiť ochranu účastníkovi správneho konania, ktorého práva a povinnosti by mohli byť zrušením správneho rozhodnutia dotknuté tak, že týchto účastníkov priberie do konania aj bez návrhu. Tým by týmto účastníkom zabezpečil v nevyhnutnej miere právo byť informovaný o priebehu a výsledku súdneho prieskumu. Pokiaľ súd nekonal so všetkými účastníkmi konania, svojím postupom odňal právo na súdny proces tomu účastníkovi, ktorý ním bol aj v správnom konaní a ktorému právo byť účastníkom preskúmavacieho konani ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1Sžr/ 74/201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc u: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik , so sídlom Námestie SNP 8, Banská Bystrica, proti žalovanému: Okresný úrad Levice , so sídlom Ul. Ľudovíta Štúra 53, Levice (pôvodne Správa katastra Levice), o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žal ovaného zo dňa 8. marca 2012 č. V 218/12, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Nitre č. k. 11S/19/2012 - 1
Meritum Kontrola
Kľúčové slová: predmet kontrolykontrolovaný subjekt kontrolaúčastníci správneho konania
R 59/2000
Právna veta: Výkonom kontroly, ktorej súčasťou sú aj oprávnenia ukladať opatrenia, sa nemenia práva a povinnosti kontrolovaného subjektu vyplývajúce zo zákona alebo zmluvy voči osobám, s ktorými je v právnom vzťahu.

Úryvok z textu:
Žalobou zo dňa 1. marca 1999 sa žalobca domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutia žalovaného zo dna 9. decembra 1998, ktorým uložil Stredisku cenných papierov Slovenskej republiky B., a. s., aby do troch dní odo dňa doručenia rozhodnutia uviedlo do pôvodného stavu, t. j. stavu pred 9. septembrom 1998, evidenciu účtu majiteľa Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ako jediného majiteľa akcií vydaných spoločnosťou T., a. s., Bratislava, ako aj evidenciu registra emitenta. Žalobca tvrdil
Právna veta: Vo všetkých sporoch, ktoré sa týkajú podstaty a ku ktorým dochádza v konkurznom konaní, sa účastníkom sporových konaní stáva správca konkurznej podstaty namiesto úpadcu. Ak ide o pohľadávku, ktorá sa týka podstaty, účastníkom správneho konania, podľa § 14 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), je správca konkurznej podstaty.

Úryvok z textu:
Žalovaný rozhodnutím z 3. decembra 1999 zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Daňového úradu v T. z 12. októbra 1999, ktorým bolo spoločnosti E. s. r. o. v úpadku, L. uložené vrátenie dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 5 100 000 Sk podlá § 47 ods. 1, ods. 2 a ods. 3 zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov (ďalej len ,uzákoň č. 303/1995 Zb “). V zákonnej lehote podal žalobca žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného. Uviedol,
Právna veta: Účastníkom správneho konania o uložení sankcie právnickej osobe nie je jej akcionár, lebo pri skúmaní zákonnosti rozhodnutia o sankcii, uloženej právnickej osobe, sa nekoná o jeho právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach a akcionár nie je ani osobou, ktorá by mohla byť týmto rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach priamo dotknutá [§ 14 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov].

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : HICEE B.V., Van Nelleweg 1207, 3044 BC Rotterdam, Holandsko, zapísaného v obchodnej komore Kamer van Koophandel Rotterdam pod reg. číslom 321 16556, zastúpeného Advokátskou kanceláriou Škubla @ Partneri s.r.o., so sídlom Bratislava, Einsteinova ul. č. 25 , Digital Park II, IČO: 36861154 , proti žalovanému: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou , Bratislava, Grő sslin
Právna veta: Okruh účastníkov správneho konania bude daný predpismi správneho práva, hoci spravidla bude účastníkom konania aj osoba, ktorú súd do konania na súde pribral. Nakoľko návrh na preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu nemôže podať sám správny orgán, osoba, ktorú by súd pribral do konania, môže vystupovať iba na strane žalobcu, pričom záujmy žalobcu a osoby, ktorá bola do konania pribratá, môžu byť protichodné.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžo /236/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne JUDr. J. N. , bytom R. , proti žalovanému Katastrálnemu úradu Košice, Južná trieda č. 82, Košice, v konaní o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. Xo 15/2009/Be –18 z 25. 06.2009, o návrhu obchodnej spoločnosti A. , s. r. o., so sídlom E. , zastúpenej JUDr. M. K. , advokátom Advokátskej kancelárie JUDr. K. , JUDr. K. a spol. , so sídlom F. , o návrhu na pribrati
Právna veta: Ak už raz existujú zákonné dôvody (§ 9 Správneho poriadku) smerujúce k vylúčeniu zamestnanca správneho orgánu, konštatované v právoplatnom rozhodnutí, nie je možné ich zmeniť, prípadne rozhodnúť, že odpadli. V opačnom prípade ide o závažný zásah do právnej istoty účastníka konania, ktorý má vedomosť o právoplatnom rozhodnutí o vylúčení konkrétneho pracovníka správneho orgánu z konania pre ním uvádzané dôvody – správnym orgánom vyhodnotené za závažné a spôsobilé narušiť dôveru v nepredpojatosť zamestnanca správneho orgánu. Rozhodnutím (v rámci autoremedúry) o zrušení ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sžo /13 /2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : R. H. , zastúpeného advokátskou kanceláriou U. & P. , s.r.o. , proti žalovanému : Obec H. P. , zastúpeného advokátom JUDr. S. H. , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 836/2009 -1 zo dňa 19.novembra 2009, konajúc o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 23S /2/2010 -42 zo dňa 3.marca 2010 v spojení s opravným uznes
Právna veta: Zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov je lex specialis vo vzťahu k zákonu č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto účastníctvo a s tým spojené právo podať opravný prostriedok v konaní o priznaní nároku na poskytnutie bytovej náhrady je potrebné vykladať v kontexte osobitne upraveného okruhu účastníkov konania v ustanoveniach § 9 ods. 2 a ods. 5 vety tretej zákona č. 260/2011 Z. z. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky : Dipl. mat. M . B., bytom K ., právne zastúpenej Advokátskou kanceláriou Mišík, s.r.o., so sídlom Prievozská 4B, Bratislava , proti odporcovi: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne nám. 1, Bratislava, za účasti : 1/ M . B. a 2/ B . B., obaja bytom D ., v konaní o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu odporcu č . MAGS SNM 50821/12/33981/13 -
Právna veta: 1, Medzi základné zásady správneho konania patrí zásada zákonnosti vyjadrená v § 3 ods. 1 správneho poriadku, podľa ktorého správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností. Táto zásada sa vzťahuje nielen na celý priebeh správneho konania, ale aj na vydanie rozhodnutia. Ochranu záujmov štátu a spoločnosti t. j. verejných záujmov všetkých osôb ako aj vyžadovanie plnenia povinností týchto osôb musia správne orgány uskutočňova ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/61/2007 -121 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu R., s. r. o. so sídlom v R., Š. X., IČO: X., zastúpeného JUDr. R. B., advokátom, so sídlom B., L. X., proti žalovanému Obvodnému banskému úradu Spišská Nová Ves so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Markušovská cesta 1, zastúpeného JUDr. T. S., PhD., advokátom, so sídlom v K., N. X., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného o určení dobývacieho priestoru spol
MENU