SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1363257
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67248
USSR: 39389
NSČR: 129987
NSSČR: 71982
USČR: 82605
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431552
Krajské súdy (ČR): 50656
Posledná aktualizácia
07.05.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: účastník kolaudačného konania


Približný počet výsledkov: 32 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: účastník kolaudačného konania
  • ucastnik nájdené 303785 krát v 45436 dokumentoch
  • kolaudacneho nájdené 1310 krát v 278 dokumentoch
  • konanie nájdené 1499362 krát v 66431 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 9 dokumentov
Krajské súdy SR 34 dokumentov
Odborné články 1 dokument


Právna veta: Vzhľadom na skutočnosť, že pojem účastníka konania definuje tak stavebný zákon, ako aj správny poriadok, ktorý je všeobecným predpisom o správnom konaní, je potrebné postupovať podľa interpretačného pravidla, ktoré určí, ktorá právna norma sa má na konkrétny prípad použiť. V právnej teórii platí vo vzťahu všeobecných a osobitných právnych noriem derogačné pravidlo lex specialis derogat legi generali (špeciálny zákon ruší generálny zákon), pričom aplikáciou tohto pravidla v prejednávanom prípade možno dospieť k rovnakému záveru ako dospel správny orgán, že na posúdenie účastníctva žalobcu v kol ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu I.. Ľ. K. , trvale bytom Ul. K. . N. X. , M. , zastúpeného J.. R. S., advokátom so sídlom N. . S. X. , M. , proti žalovanému Mestu Michalovce , Nám. slobody 3 0, Michalovce , v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnut ia žalovaného č. 200 7/54104 -Mo zo dňa 7. marca 200 8 a rozhodnutia žalovaného č. 2008/2381 -Pe zo dňa 28. marca 2008 , o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v .
Právna veta: Aj napriek tomu, že stavebný úrad spojil kolaudačné konanie v zmysle ustanovenia § 81 ods. 4 stavebného zákona s konaním o zmene stavby podľa ustanovenia § 68 stavebného zákona, nemožno postavenie žalobcu ako účastníka kolaudačného konania odvodzovať z dikcie ustanovenia § 78 ods. 2 Stavebného poriadku, tak ako učinil správny súd, keďže nebol účastníkom pôvodného stavebného konania.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sžk/49/2017 1013200408 27. 03. 2019 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2019:1013200408.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členiek senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a JUDr. Eriky Čanadyovej, v právnej veci žalobcu: AGHT s.r.o., so sídlom Kalinčiakova 27, .
Právna veta: Verejný záujem môže v konaní prevážiť nad vlastníckym právom, ale okrem extrémnych situácií nemôže odôvodniť to, aby sa niekomu odobrala možnosť priamo presadzovať svoje práva v konaní, v ktorom sa o nich rozhoduje. Nepostačuje, aby stavebný úrad sám kontroloval rešpektovanie práv a oprávnených záujmov vlastníka pozemku, ktorý nie je stavebníkom, v kolaudačnom konaní namiesto neho, lebo občan má právo zúčastňovať sa riadnej kontroly zákonnosti zásahu do jeho práv vrátane ústavných.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 7. marca 2002 v pléne zloženom z predsedu Jána Mazáka a zo sudcov Juraja Babjaka, Eduarda Báránya, Alexandra Brostla, Ľubomíra Dobríka, Ľudmily Gajdošíkovej, Lajosa Mészárosa, Štefana Ogurčáka a Daniela Švábyho o návrhu skupiny 32 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpenej advokátom JUDr. E. V., Advokátska kancelária, B., na vyslovenie nesúladu § 78 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v .
Kľúčové slová: nedostatok aktívnej legitimácie žalobcu, stavebný úrad, kolaudačné konanie, užívanie stavby, dotknuté orgány

Zbierka NS 6/2011
R 87/2011
Právna veta: 1. V kolaudačnom konaní dotknutý orgán môže vyjadriť svoj názor vo forme stanoviska, ktoré musí uplatniť pri ústnom pojednávaní, inak v zmysle platnej koncentračnej zásady na jeho stanovisko sa neprihliadne. 2. Kolaudačné rozhodnutie vydané stavebným úradom v zmysle stavebného zákona môže napadnúť žalobou o preskúmanie jeho zákonnosti len účastník správneho konania, ktorý bol týmto rozhodnutím priamo dotknutý na svojich subjektívnych právach spojených s užívaním stavby, ktoré boli predmetom kolaudačného konania.

Úryvok z textu:
... a verejných kanalizácií, civilnej ochrany, inšpekcie práce a štátnej geologickej správy. Na druhej strane účastník kolaudačného konania (stavebník, prípadne vlastník stavby, vlastník pozemku) je nositeľom práv zakotvených v hmotnoprávnych a procesnoprávnych ... súdneho preskúmavacieho konania, žalovaný odvolanie žalobcu posúdil ako neprípustné s odôvodnením, že žalobca nebol účastníkom kolaudačného konania, ale dotknutým orgánom, ktorého zákon neoprávňuje podať odvolanie. Už v žalobe žalobca predložil .
Právna veta: Skutočnosť, že žaloba bola podaná oneskorene (t.j. po uplynutí zákonnej trojročnej lehoty na jej podanie podľa § 250b ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku) a z tohto dôvodu krajský súd konanie o nej zastavil, nemožno považovať za porušenie základného práva na súdnu ochranu.

Úryvok z textu:
... . novembra 2001 platný staveb ný zákon v § 78 ods. 1 (v znení platnom do 26. apríla 2002) stanovil, že „účastníkom kolaudačného konania je stave bník, prípadne užívateľ (prevádzkovateľ), ak je v čase začatia konania známy “. Ďalej dal do pozornosti, že u stanovenia .
Právna veta: Podľa § 140 stavebného zákona ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní. Podľa § 26 ods. 1 správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon. Podľa § 80 ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad oznámi účastníkom konania, obci, ak nie je stavebným úradom príslušným na kolaudačné konanie a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania najmenej 10 dní pred ústnym pojednávaním spojeným s miestn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... plôch bytov určených v realizačnom projekte, k torých výpočet bol naopak uskutočnený na podklade reálneho zamerania stavby. Účastníkov kolaudačného konania vymedzuje ustanovenie § 78 ods. 1 stavebného zákona. Správca bytového domu nie je v zmysle zákona účastníkom ... , možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia . 8 Podľa § 78 ods. 1, 2 stavebného zákona účastníkmi kolaudačného konania sú stavebník, vlastník stavby, ak nie je sta vebníkom a vlastník pozemku , na ktorom je stavba umiestnená .
Právna veta: Na konanie o dodatočnom povolení stavby sa primerane vzťahujú ustanovenia § 58 až 66 (§ 88a ods. 7 stavebného zákona). Zákonodarca v právnej norme ustanovenej v § 88a stavebného zákona upravuje jednak postup vlastníka nepovolenej stavby a jeho povinnosti a jednak postup stavebného úradu pri nepovolených stavbách. Z odsekov 1 a 2 vyplýva, že dôkazné bremeno preukázať, že ďalšia existencia nepovolenej stavby alebo stavby uskutočňovanej v rozpore so stavebným povolením nie je v rozpore s verejnými záujmami, spočíva na vlastníkovi stavby, keďže sa dopustil porušenia zákona. Vlastník stavby na zákl ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v rozhodnutí o dodatočnom povolení stav by povolil aj užívanie zmeny dokončenej stavby SO 01 – Rodinný dom. Účastníkom kolaudačného konania podľa ustanovenia § 78 stavebného zákona sú len stavebníci, ktorí sú vlastníkmi stavby aj pozemku. Nebolo potrebné, ... a v rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby povolil aj užívanie zmeny dokončenej stavby SO 01 – Rodinný dom. Účastníkom kolaudačného konania podľa ustanovenia § 78 stavebného zákona sú len stavebníci, k torí sú vlastní kmi stavby aj pozemku. Nebolo .
Právna veta: Pokiaľ zákonodarca v právnej norme § 35 ods.1 Os.p. ustanovuje oprávnenie prokurátora na podanie žaloby, stanoví jeho oprávnenie vyplývajúce mu z jeho funkčného zaradenia v pôsobnosti príslušnej prokuratúry. V konaní podanom na návrh prokurátora sa nerozhoduje o jeho subjektívnych právach a povinnostiach a jeho účasť v konaní má viesť k ochrane práv a zákonom chránených záujmov fyzických a právnických osôb a štátu. Z uvedených dôvodov § 35 ods.1 O.s.p. je nutné v zmysle čl. 152 ods.4 ústavy aplikovať v súlade s účelom právnej úpravy uvedenej v citovanom ustanovení Občianskeho súdneho po ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... stotožnil s argumentáciou krajského súdu obsiahnutú v odôvodnení odvolaním napadnutého rozhodnutia. Tým, že prokurátor nie je účastníkom kolaudačného konania a ani osobou, ktorá by bola vo svojich právach priamo alebo podľa svojho tvrdenia dotknutá je ... ( rozhodnutie napadnuté žalobou). V zmysle právnej úpravy ustanovenej v právnej norme § 78 ods.1 stavebného zákona účastníkmi kolaudačného konania sú stavebník, vlastník stavby, ak nie je stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená, .
Kľúčové slová: účastníci stavebného konania, dotknutie zmenou stavby

Právna veta: Odvolací súd poznamenáva, že pre posúdenie, či určitá fyzická alebo právnická osoba mala respektíve nemala byť účastníkom stavebného konania je potrebné skúmať, či uskutočnením stavby podľa podmienok stavebného povolenia existuje možnosť ovplyvnenia vlastníckych alebo iných práv k pozemkom a stavbám, nie je potrebné skúmať reálny faktický zásah do týchto práv (uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 8Sžp/20/2012 zo dňa 13.12.2012). Uvedené sa analogicky uplatní aj v konaní o dodatočnom povolení stavby, ak by sa dodatočné povolenie už vykonaných stavebných práce priamo dotklo v ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... kvalifikovaná osoba, e) projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby. Podľa § 78 ods. 1 a 2 stavebného zákona, účastníkmi kolaudačného konania sú stavebník, vlastník stavby, ak nie je stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená. Ak stavebný úrad zlúči .
Meritum účastníci kolaudačného konania - § 78 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o úemnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
... stavebníkom, ani vlastníkom stavby, ani vlastníkom pozemku, na ktorom je stavba umiestnená. Žalobkyňa chcela postavenie účastníka kolaudačného konania odvodiť od statusu budúcej vlastníčky bytu nachádzajúcom sa v kolaudovanej stavbe. Takéto právo však nie je možné ... k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom kolaudačného konania. Krajský súd v odôvodnení rozsudku uviedol, že okruh účastníkov kolaudačného konania vymedzuje § 78 ods. l stavebného zákona. Pouk ázal pritom na ustanovenie § 140 stavebného zákona .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.