SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1352461
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67160
USSR: 39293
NSČR: 129764
NSSČR: 71816
USČR: 82562
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431244
Krajské súdy (ČR): 50385
Posledná aktualizácia
23.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: účastník konania


Približný počet výsledkov: 30983 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: účastník konania
  • ucastnik nájdené 303430 krát v 45369 dokumentoch
  • konanie nájdené 1496557 krát v 66341 dokumentochPrávna veta: Zánik živnostenského oprávnenia má iba ten dôsledok, že fyzická osoba už nie je oprávnená vykonávať živnosť. Zánikom živnostenského oprávnenia však nedochádza k zániku povinností fyzickej osoby, ktoré jej vznikli počas prevádzkovania živnosti, vrátane povinností, ktoré takej fyzickej osobe vznikli v spojení so zamestnávaním zamestnancov podľa pracovnej zmluvy. Nedochádza preto ani k zániku zodpovednosti, ktoré takej fyzickej osobe ako zamestnávateľovi vznikli podľa predpisov sociálneho poistenia. Ustanovenie § 7 zákona č. 461/2003 Z.z. neupravuje otázku zániku zodpovednosti v oblasti sociálneh ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej repu bliky v právnej veci žalobcu : J. B. , nar. XY , by tom K. , štátneho občana Poľskej republiky, proti žalovanej : Sociálnej poisťovni , ústredi u, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8-10, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalova nej č. 8401 -3/2014 -BA zo dňa 31. marca 201 4, o odvolaní žalovanej proti rozsud ku Krajského súdu v Trnave č. k. 20S/63/2014 -50 zo dňa 23. februára 2016 takto r o z h o .
Kľúčové slová: účastníci konania, živnostenské oprávnenie , správny orgán

Právna veta: Podľa § 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej len „živnostenský zákon“) živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom. Zánik živnostenského oprávnenia má iba ten dôsledok, že fyzická osoba už nie je oprávnená vykonávať živnosť. Zánikom živnostenského oprávnenia však nedochádza k zániku povinností fyzickej osoby, ktoré jej vznikli počas prevádzkovania živnosti, vrátane povinností, ktoré takej fyzickej osobe vznikli v spojení so zamestnávaním zamestnanc ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sžso/23/2016 2014200898 14. 12. 2016 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2016:2014200898.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: O., proti žalovanej: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej z 26. marca 2014, č. 8507-4/2014-BA, o odvolaní žalovanej proti .
Právna veta: Podľa § 157 ods. 2 O.s.p. v odôvodnení rozsudku súd uvedie, čoho sa navrhovateľ (žalobca) domáhal a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril odporca (žalovaný), prípadne iný účastník konania, stručne, jasne a výstižne vysvetlí, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil, prečo nevykonal ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne posúdil. Súd dbá na to, aby odôvodnenie rozsudku bolo presvedčivé. Procesným právom účastníka je i právo na riadne odôvodnenie rozhodnutia. Povinnosť súdu riadne odôvodniť svoje ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slo venskej republiky v právnej veci navrhovateľ ky : P. . V. B. , nar. X. X. , bytom J.J., zastúpená JUDr. Michalom Bartkom, bytom Staré Grunty 3195/ 232 , 841 04 Bratislava pro ti odporkyni: Sociáln a poisťov ňa , ústredie , so sídlom Ul. 29. augusta 8 -10, 813 63 Bratislav a, v konaní o starobný dôchodok , o odvolaní navrhovateľ ky proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 8Sd/56/2014 -41 zo dňa 12. mája 2015 , takto r o z .
Právna veta: Z uvedeného mal senát preukázané, že žalobca žiadal o sprístupnenie informácie týkajúcej sa konkrétnej fyzickej osoby, ktorá bola identifikovaná menom, priezviskom a dátumom narodenia. Fyzická osoba bola v žiadosti identifikovaná údajmi podľa § 4 ods. 1 zákona č. 122/2003 Z.z. o ochrane osobných údajov. K takto podanej žiadosti nie je možné sprístupňovať informácie v právnom režime zákona č. 211/2000 Z.z., pretože ich poskytnutím informácie by povinná osoba implicitne potvrdila - verifikovala, že fyzická osoba s týmto osobnými údajmi nachádza v jej registri a že spisovaná značka Er sa týka kon ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Sži/7/2016 1012201764 30. 11. 2017 JUDr. Jaroslava Fúrová ECLI:SK:NSSR:2017:1012201764.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu Mgr. Petra Melichera a JUDr. Eleny Kováčovej, v právnej veci žalobcu: POHOTOVOSŤ, s.r.o., IČO: 35 807 598, Pribinova 25, Bratislava, .
Právna veta: Podľa § 47 (nazvaného „Náležitosti rozhodnutia“) ods. 6 Správneho poriadku chyby v písaní, v počtoch a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia správny orgán kedykoľvek aj bez návrhu opraví a upovedomí o tom účastníkov konania. Zo zákonnej úpravy personálneho rozkazu, ako určitého typu rozhodnutia o personálnom a funkčnom zaradení profesionálnych vojakov so vzťahom k Slovenskej republike jednoznačne vyplýva, že uvedenie presného zákonného ustanovenia vo výroku tohto typu rozhodnutia, podľa ktorého sa personálny rozkaz vydáva, je jeho podstatnou materiálnou náležitosťou. Tá ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a člen ov senátu JUDr. Milana Moravu a JUDr. Jarmily Urbancovej, v právnej veci žalobcu: Mgr. A.. K. , nar. X. , O. , zastúpeného advokátom JUDr. Ľ. K. so sídlom H. , proti žalovanému : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Personálny úrad , Krížna 42, Bratislava , o preskúmanie zákonnosti .
Kľúčové slová: reklama a telenákup, účastník konania, zákonnosť rozhodnutia

Právna veta: Predmetom súdneho konania bolo preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej č. RL/021/2014 zo dňa 29.04.2014, ktorým žalovaná rozhodla, že žalobca porušil povinnosť ustanovenú v § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. zabezpečiť, aby bol vysielaný telenákup čestný tým, že na programovej službe RING TV bol dňa 23.08.2013 o cca 01:00 hod odvysielaný komunikát s názvom Eurovýhra, ktorý naplnil definíciu telenákupu, v časti, v ktorej mali diváci spočítať všetky čísla v každom trojuholníku, obsahoval nejednoznačné, nepresné a nesprávne inštruovanie o spôsobe riešenia zadanej úlohy, nakoľko od ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10S žo/211 /201 5 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a z členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci žalobcu : INTERACTIV.ME, s.r.o. , IČO: 36 292 052 , Pekná cesta 6 , Bratislava, právne zastúpeného: Advokátska kancelária Bugala – Ďurček, s.r.o., Drotárska cesta 102, Bratislava, proti .
Kľúčové slová: účastník konania, povinnosť zistiť skutočný stav veci

Právna veta: Správnemu orgánu nemožno vyčítať ako vadu konania, že neprihliadne na skutočnosti jemu neznáme, ktoré podľa povahy veci môže uviesť len účastník konania a tento ich neuviedol. Z toho vyplýva, že nemožno správnym orgánom vytýkať, že nezistili skutočný stav veci, keď účastník konania odmietal akúkoľvek spoluprácu. To značí vykonanie vzájomnej konfrontácie, medzi či už svedkami, alebo službu konajúcimi policajtmi a účastníkom konania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Milana Moravu, v právnej veci žalobcu: I. M. , bytom D. , právne zastúpený JUDr. I. I., advokátom , AK so sídlom M. proti žalovanému: Krajské riaditeľstvo PZ SR v Žiline, Krajský dopravný inšpektorát , so sídlom Kuzmányho č. 26, Žilina o preskúmanie .
Právna veta: Podľa § 33 ods. 1 SP účastník konania a zúčastnená osoba má právo navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť svedkom a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že právo klásť otázky znalcom sa vzťahuje na ústne pojednávanie pred odporcom resp. pri miestnej ohliadke, nemožno z neho vyvodiť právo právneho zástupcu klásť otázky v priebehu znaleckého dokazovania, ktoré má byť podkladom pre rozhodnutie odporcu. Z ustanovenia § 33 ods. 2 SP vyplýva, že správny orgán je povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydan ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a JUDr. Zdenky Reisenauerovej v právnej veci navrhovateľa: Š., nar. X. v D., štátny príslušník T., naposledy bytom v zahraničí D., t. č. P. T. O., zast. JUDr. P., advokátom, Š., proti odporcovi: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Migračný úrad, Bratislava, .
Právna veta: V ustanovení § 250b ods. 2 O.s.p. je zakotvený inštitút tzv. opomenutého účastníka. Ak žalobu podá niekto, kto tvrdí, že mu rozhodnutie správneho orgánu nebolo doručené, hoci s ním ako s účastníkom konania mal konať, súd musí zisťovať nasledujúce skutočnosti: - či mala byť žalobkyňa účastníkom správneho konania v zmysle správneho poriadku - charakter rozhodnutia, ktoré žalobkyňa žalobou napáda. Správny súd v rámci konania o žalobe opomenutého účastníka otázku, či žalobkyňa je alebo nie je opomenutý účastník, šetrí ako otázku predbežnú. Súd v týchto prípadoch zabezpečuje, aby správne konanie p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 10Sžr/36/2014 6013200001 11.02.2015 JUDr. Zuzana Ďurišová ECLI:SK:NSSR:2015:6013200001.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Petra Paludu, v právnej veci žalobkyne MBB, a.s., so sídlom ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica, zastúpenej .
Kľúčové slová: účastník konania, vstup ďalšieho účastníka do konania

Zbierka NS 6/2007
R 71/2007
Právna veta: Ak žalobca výslovne v podaní označí ako účastníkov konania na strane doterajšieho jediného žalovaného ďalšie dva subjekty a uvedie aj, čoho sa voči ním domáha, tak je nepochybné, že jeho vôľa smeruje k tomu, aby tieto subjekty sa stali účastníkmi konania.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. uznesením zo 7. januára 2005, č. k. 9 Cbs 193/04-46, pripustil, aby do konania ako žalovaný v 2. rade pristúpil T. B., s. r. o., B. a ako žalovaný v 3. rade aby pristúpil G., s. r. o. (§ 92 ods. 1 O. s. p.). Ďalším uznesením z 27. januára 2005, č. k. 9 Cbs 193/04-54, Krajský súd v B. zakázal žalovaným v 1. až 3. rade nakladať s pohľadávkou G., s. r. o. voči úpadcovi P. G. Inc., a. s. v konkurze, a to do právoplatného skončenia veci samej. Na odvolanie žalovaných v 1. až 3. rade proti .
Právna veta: Súdna exekúcia môže byť nariadená len na základe titulu, ktorý je vykonateľný po stránke formálnej a materiálnej. Ak bude exekúcia podľa titulu, ktorý tieto požiadavky nespĺňa, aj napriek tomu nesprávne nariadená, musí byť v každom štádiu konania i bez návrhu zastavená. Fyzická osoba (súkromný podnikateľ - jednotlivec) musí byť v súlade s ustanovením § 42 ods. 3 a § 79 ods. 1 O.s.p. označená menom, t. j. menom a priezviskom a jej bydliskom, lebo sám osebe podnik, ktorého majiteľom je fyzická osoba, nie je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 1 Obchod, zákonníka; týmto podnikateľom je a môže byť len ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... legitimácie pôjde aj v prípade, kedy vykonávané súdne rozhodnutie neobsahuje takú individualizáciu účastníkov, aby mali spôsobilosť byť účastníkom konania, teda spôsobilosť mať práva a povinnosti. V obchodných veciach to znamená, že za účastníka musí byť označený ... definitívne končí. Podľa uvedených zásad odvolací súd dôsledne nepostupoval len preto, že neodlíšil formálnu procesnú legitimáciu účastníkov konania od ich vecnej legitimácie z hľadiska exekučného titulu a ani neskúmal, či tento titul mal potrebnú .
Právna veta: I. Pre oblasť správneho trestania v súťažnom práve nie je možné z ústavnoprávnych predpisov odvodiť všeobecný zákaz zmeny rozhodnutia v neprospech odvolateľa. Takýto zákaz nemožno odvodiť ani z práva na spravodlivý proces zakotveného v čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ani z čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd a ani z čl. 2 ods. 1 Dodatkového protokolu č. 7 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Uložená sankcia v oblasti súťažného práva neplní preventívny účinok len voči účastníkovi konania, ale prispieva tiež k všeobecnému rozširova ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... r.o. , majú dotýkať práve žalobcu. Pokiaľ ide o spoločnosti, ktoré úrad pribral za účastníkov konania a otázku súdu, prečo účastníkom konania nebola aj s poločnosť Siemens, s.r.o. , úrad vychádzal z dôkazov predložených v konaní ... žalobca namieta, že pokiaľ ide o dôkazy o údajnom protisúťažnom konaní jednotlivých účastníkov konania , napadnuté rozhodnutie nehovorí o dôkazoch bezprostredne proti jednotlivým účastníkom konania ale o dôkazoch proti podni kateľským skupinám, ku ktorým títo účastníci patria. .
Právna veta: Ak odvolací súd zrušil napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa a vec mu vráti na ďalšie konanie z dôvodu, že súd neprihral za účastníka konania toho, kto ním mal byť (§ 221 ods. 1 O.s.p.), nemožno túto okolnosť považovať za dôvod prípustnosti dovolania proti zrušujúcemu uzneseniu odvolacieho súdu podľa § 237 písm. b/ O.s.p. Za odňatie možnosti konať pred súdom (§ 237 písm. f/ O.s.p.) nemožno považovať skutočnosť, že odvolací súd po zistení, že niektorý z účastníkov zomrel, neuskutočnil predtým nariadené pojednávanie a vo veci rozhodí bez pojednávania podľa § 214 ods. 2 písm. e/ O.s.p.

Úryvok z textu:
... povaha veci, ktorá je predmetom konania. Pojmovým znakom ustanovenia § 107 O. s. p. je skutočnosť, že účastník konania stratí spôsobilosť byť účastníkom konania skôr, ako sa konanie právoplatne skončilo. K naplneniu ustanovenia § 237 písm. b/ O. s. p. ... , než zistil okruh dedičov po neb. odporcovi III/, postupoval protizákonne. Naviac, vytýkal odvolaciemu súdu, že svojím postupom odňal účastníkovi konania možnosť konať pred súdom (§ 237 písm. f / O. s. p.). V tomto smere poukázal predovšetkým na nesprávne .
Kľúčové slová: vedľajší účastník konania, objektívna prípustnosť dovolania

Zbierka NS 6-7/1998
R 103/1998
Právna veta: Vedľajší účastník nemá procesnú legitimáciu na podanie dovolania, ak ju nemá ani účastník konania, na strane ktorého vystupuje.

Úryvok z textu:
... zmluvy vyplýva, že predmetom prevodu bol spoluvlastnícky podiel pozemku, ako aj domu, ktorý žalobca v tom čase vlastnil. Ostatní účastníci konania sa k dovolaniu nevyjadrili. Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O.s.p.), ... g) O.s.p., t. j. ak ide o prípady, keď rozhodnutie trpí nedostatkom podmienok konania, alebo ak účastníkovi konania bola postupom súdu odňatá možnosť konať pred súdom. V konkrétnej veci dovolací súd existenciu niektorej z týchto skutočností nezistil. Dovolanie .
Právna veta: Koncentračná zásada konania vyjadrená v ustanoveniach § 120 ods. 4 a § 205a O. s. p. sa netýka uplatnenia námietky premlčania, ibaže by uplatnenie námietky premlčania bolo spojené s neprípustným uplatňovaním nových skutočností a dôkazov.

Úryvok z textu:
... p. (t.j. či v danej veci nejde o prípad nedostatku právomoci súdu, nedostatku spôsobilosti účastníka byť účastníkom konania, nedostatku riadneho zastúpenia procesne nespôsobilého účastníka, o prekážku veci právoplatne rozhodnutej alebo už prv začatého konania, prípad ... ods. 1 písm.c/ O.s.p., keďže to vyžadovala ochrana práv a zákonom chránených záujmov účastníka konania a túto ochranu nebolo možné dosiahnuť inými právnymi prostriedkami. Najvyšší súd Slovenskej republiky preto rozhodnutie krajského súdu .
Právna veta: I. Lehota na podanie kasačnej sťažnosti sa u každého oprávneného subjektu odvíja samostatne od skutočnosti doručenia rozhodnutia krajského súdu (§ 443 ods. 1 Správneho súdneho poriadku), a preto je možné v aplikačnej praxi dôvodne predpokladať vznik i takých procesných situácií, keď v čase podania kasačnej sťažnosti oprávneným subjektom nebude logicky napadnuté rozhodnutie krajského súdu ešte právoplatné, pretože ešte nebolo doručené všetkým účastníkom konania. II. V čase podania kasačnej sťažnosti sťažovateľom je postačujúca tzv. relatívna právoplatnosť, ktorá vo veciach uvedených v § 145 ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sťažnosti. Právnu skutočnosť
nadobudnutia právoplatnosti napádaného rozhodnutia účastník konania v pozícii kasačného sťažovateľa
nemôže reálne ovplyvniť v bežnej praxi. Za daných okolností striktné použitie ... tým by sťažovateľovi odmietol prístup k spravodlivosti.
 50. Je potrebné brať do úvahy, že dobromyseľný účastník konania nemôže niesť dôsledky situácie, kedy sa
môžu časovo míňať kumulatívne stanovené podmienky na podanie kasačnej .
Kľúčové slová: zastúpenie na základe splnomocnenia

Zbierka NS 6/2006
R 55/2006
Právna veta: Osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony si v občianskom súdnom konaní o vrátenie spôsobilosti môže zvoliť zástupcu, ktoré­ mu udelí plnomocenstvo podľa § 28 ods. 1 O. s. p. Odvolanie, ktoré vo veci podal takýto zástupca, nemožno od­ mietnuť ako odvolanie podané neoprávnenou osobou [§ 218 ods. 1 písm. b) O. s. p.]; v opačnom prípade by súd účastníkovi konania od­ ňal možnosť konať pred súdom [§ 237 písm. f) O. s. p.].

Úryvok z textu:
... poskytoval tak, aby nesvoj­ právny občan nebol ukrátený na svojich osobnostných právach vyplývajú­ cich z jeho postavenia ako účastníka konania. Preto, ak odvolací súd vyvodil, že v danej veci odvolanie podala neopráv­ nená osoba a v dôsledku toho ... dovolanie nesvojprávneho od­ mietnuť. Z odôvodnenia: Najvyšší súd po zistení, že dovolanie bolo podané včas, osobou k tomu oprávnenou (účastníkom konania) (§ 240 ods. 1 O. s. p.), za splnenia zákon­ nej podmienky advokátskeho zastúpenia dovolateľa (§ 241 ods .
Právna veta: Previesť zmenku „na raď' formou postúpenia pohľadávky zo zmenky podľa ustanovenia § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka, prípadne inou formou, než rubopisom, nie je možné.

Úryvok z textu:
... súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací (§ 10a ods. 2 O. s. p.), po zistení, že dovolanie podal včas účastník konania, a to proti roz­ hodnutiu, proti ktorému je tento mimoriadny opravný prostriedok prípust­ ný, podané dovolanie prejednal bez nariadenia dovolacieho ... stúpení pohľadávky z 27. septembra 2000 je platná a že na jej základe došlo v dôsledku singulárnej sukcesie k zmene účastníka konania na strane žalobcu. Zámena účastníkov podľa ustanovenia § 92 O. s. p. v odvolacom konaní nie je možná (§ .
Kľúčové slová: cirkvi a náboženské spoločnosti, právna subjektivita právnickej osoby

Zbierka NS 5/2005
R 52/2005
Právna veta: Rímskokatolícka cirkev, označená ako žalobca v podanej žalobe, je podľa § 4 ods. 3 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov právnickou osobou, čo znamená, že má právnu spôsobilosť podľa § 18 ods. 2 písm. a) Občianskeho zákonníka, a teda aj spôsobilosť byť účastníkom konania podľa § 19 Občianskeho súdneho poriadku.

Úryvok z textu:
... by žalobca, označený v žalobe, už v čase podania žaloby neexistoval, nemohol by byť účastníkom konania. K nedostatku spôsobilosti byť účastníkom konania treba prihliadať aj bez návrhu kedykoľvek v priebehu konania. Pri zistení uvedeného neodstráni­ teľného ... osôb je niekedy ob­ tiažnejšie ako posudzovanie spôsobilosti fyzických osôb. Posúdenie spôsobi­ losti právnickej osoby byt účastníkom konania treba zisťovať v závislosti od spôsobu jej vzniku, a to buď zo zákona, obchodného registra, živnostenského .
Kľúčové slová: príkaz na zatknutie, európsky zatýkací rozkaz, konanie proti ušlemu, právo na zákonného sudcu

Zbierka NS 4/2002
R 59/2002
Právna veta: I. Výklad pojmu „správnosť“ uvedený v § 147 ods. 1 písm. a/ Trestného poriadku sa týka nielen výrokov napadnutého uznesenia, ale aj konania, ktoré napadnutému uzneseniu predchádzalo. Preto dikcia tohto ustanovenia vyjadrujúca povinnosť „skúmať správnosť" znamená (rovnako ako u odvolania), skúmať zákonnosť a odôvodnenosť jednak všetkých výrokov napadnutého uznesenia a jednak konania, ktoré napadnutému uzneseniu predchádzalo. Tento tzv. revízny princíp preto zahŕňa aj povinnosť preveriť po právnej stránke, či v celom konaní, v priebehu ktorého sa vytvárali podklady pre napadnuté uznesenie, nedoš ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , ktorá bola súdom ústavne zverená, lebo: - na jednej strane dotvára a upevňuje sudcovskú nezávislosť, - na strane druhej predstavuje pre každého účastníka konania rovnako cennú záruku, že k rozhodnutiu jeho veci sú povolané súdy a sudcovia podlá dopredu určených zásad, t. j. procesných .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.