SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351594
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
23.04.2021 04:07

Nájdené rozsudky pre výraz: účastník správneho konania


Približný počet výsledkov: 2235 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: účastník správneho konania
  • ucastnik nájdené 303430 krát v 45369 dokumentoch
  • spravny nájdené 466771 krát v 45541 dokumentoch
  • konanie nájdené 1496557 krát v 66341 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 393 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 36 dokumentov
Krajské súdy SR 2494 dokumentov
Odborné články 41 dokumentov


Právna veta: Okruh účastníkov správneho konania bude daný predpismi správneho práva, hoci spravidla bude účastníkom konania aj osoba, ktorú súd do konania na súde pribral. Nakoľko návrh na preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu nemôže podať sám správny orgán, osoba, ktorú by súd pribral do konania, môže vystupovať iba na strane žalobcu, pričom záujmy žalobcu a osoby, ktorá bola do konania pribratá, môžu byť protichodné.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžo /236/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne JUDr. J. N. , bytom R. , proti žalovanému Katastrálnemu úradu Košice, Južná trieda č. 82, Košice, v konaní o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. Xo 15/2009/Be –18 z 25. 06.2009, o návrhu obchodnej spoločnosti A. , s. r. o., so sídlom E. , zastúpenej JUDr. M. K. , advokátom Advokátskej kancelárie JUDr. K. , JUDr. K. a spol. , so sídlom F. , o návrhu na pribratie účastníka .
Právna veta: Vôľou zákonodarcu bolo v preskúmavacom súdnom konaní podľa druhej hlavy piatej časti OSP zabezpečiť ochranu účastníkovi správneho konania, ktorého práva a povinnosti by mohli byť zrušením správneho rozhodnutia dotknuté tak, že týchto účastníkov priberie do konania aj bez návrhu. Tým by týmto účastníkom zabezpečil v nevyhnutnej miere právo byť informovaný o priebehu a výsledku súdneho prieskumu. Pokiaľ súd nekonal so všetkými účastníkmi konania, svojím postupom odňal právo na súdny proces tomu účastníkovi, ktorý ním bol aj v správnom konaní a ktorému právo byť účastníkom preskúmavacieho konani ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1Sžr/ 74/201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc u: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik , so sídlom Námestie SNP 8, Banská Bystrica, proti žalovanému: Okresný úrad Levice , so sídlom Ul. Ľudovíta Štúra 53, Levice (pôvodne Správa katastra Levice), o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žal ovaného zo dňa 8. marca 2012 č. V 218/12, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Nitre č. k. 11S/19/2012 - 104 zo dňa 16 .
Právna veta: Povinnosťou správnych orgánov oboch stupňov bolo v predmetnom konaní postupovať v súčinnosti s účastníkom tohto konania – žalobcom. Inštitút súčinnosti je ustanovený na viacerých miestach správneho poriadku (§ 3 ods. 2, § 33 ods. 2, § 56), ako aj v ustanoveniach zákona o priestupkoch (§ 56 ods. 2, § 60 ods. 1) a vyjadruje vzájomnú jednotu práv a povinnosti. Účastník správneho konania má nielen právo navrhovať dôkazy, ale na potvrdenie správnosti svojho tvrdenia má súčasne aj povinnosť dôkazy správnemu orgánu predkladať, nesplnenie tejto povinnosti má za následok neunesenie jeho dôkaznej ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Sl ovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Jaroslavy Fúrovej , v právn ej veci žalobc u: Bc. D. , bytom V. , proti žalovanému: Slovenská stavebná inšpekcia, R iaditeľstvo inšpekcie , Lamačská cesta č. 8, Bratislava, zastúpeného advokátom JUDr. A. , Advokátska kancelária H. , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu .
Právna veta: „Podľa § 14 ods. 1 správneho poriadku účastníkom konania je (nielen) ten, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať, alebo koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté, ale aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa nepreukáže opak. Tomu, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím priamo dotknutý vo svojom právnom postavení, musí sa postavenie účastníka konania priznať a za účastníka konania ho treba považovať až ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsed u senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. v právnej veci žalobc ov : 1/ Ing. J. K. , Z. , P. , 2/ K. A. , Z. , P. , 3/ G. K. , Z. , P. , 4/ PhDr. J. K. , Z. , P. , 5/ M. S. , Z. , P. , 6/ J. S. , Z. , P. , 7/ Ing. P. Š. , Z. , P. , 8/ L. Š. , Z. , P. , 9/ Ing. D. Š. , Z. , P. , 10/ Ing. M. Š. , .
Právna veta: Ak už raz existujú zákonné dôvody (§ 9 Správneho poriadku) smerujúce k vylúčeniu zamestnanca správneho orgánu, konštatované v právoplatnom rozhodnutí, nie je možné ich zmeniť, prípadne rozhodnúť, že odpadli. V opačnom prípade ide o závažný zásah do právnej istoty účastníka konania, ktorý má vedomosť o právoplatnom rozhodnutí o vylúčení konkrétneho pracovníka správneho orgánu z konania pre ním uvádzané dôvody – správnym orgánom vyhodnotené za závažné a spôsobilé narušiť dôveru v nepredpojatosť zamestnanca správneho orgánu. Rozhodnutím (v rámci autoremedúry) o zrušení ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sžo /13 /2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : R. H. , zastúpeného advokátskou kanceláriou U. & P. , s.r.o. , proti žalovanému : Obec H. P. , zastúpeného advokátom JUDr. S. H. , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 836/2009 -1 zo dňa 19.novembra 2009, konajúc o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 23S /2/2010 -42 zo dňa 3.marca 2010 v spojení s opravným uznesením .
Právna veta: Podľa názoru súdu, za podklad rozhodnutia, s ktorým sa spája povinnosť správneho orgánu dať účastníkovi možnosť sa k nemu vyjadriť, nemožno považovať každé vyjadrenie účastníka v konaní, prípadne každú repliku k vyjadreniu (vyjadrenie k vyjadreniu), ale iba taký prejav účastníka alebo iného subjektu , ktorý má bezprostredne vplyv na stanovenie práv a povinností účastníka konania vo vydanom rozhodnutí (na rozhodnutie vo veci samej). Ak účastník tvrdí, že nemal možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu, musí byť z tohto tvrdenia zrejmé, že v konkrétnom prípade išlo práv ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sž 169/2004 –72 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Marianny Reiffovej a JUDr. Ivana Rumanu, v právnej veci žalobcu S. T. , a.s. so sídlom v B., N. S. IČO: X. , právne zastúpeného JUDr. R. H. , advokátom v B., N. M. B. proti žalovanému Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Továrenská č. 7 .
Právna veta: 1, Medzi základné zásady správneho konania patrí zásada zákonnosti vyjadrená v § 3 ods. 1 správneho poriadku, podľa ktorého správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností. Táto zásada sa vzťahuje nielen na celý priebeh správneho konania, ale aj na vydanie rozhodnutia. Ochranu záujmov štátu a spoločnosti t. j. verejných záujmov všetkých osôb ako aj vyžadovanie plnenia povinností týchto osôb musia správne orgány uskutočňova ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/61/2007 -121 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu R., s. r. o. so sídlom v R., Š. X., IČO: X., zastúpeného JUDr. R. B., advokátom, so sídlom B., L. X., proti žalovanému Obvodnému banskému úradu Spišská Nová Ves so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Markušovská cesta 1, zastúpeného JUDr. T. S., PhD., advokátom, so sídlom v K., N. X., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného o určení dobývacieho priestoru spoločnosti E. , .
Právna veta: Na konanie o ochrannej známke sa v zmysle § 37 zákona s výnimkou taxatívne vymenovaných ustanovení vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní t.j. zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) a teda doručovanie písomností žalovaného sa spravuje ustanoveniami § 24 a nasl. SP, z ktorých nevyplýva povinnosť správnych orgánov doručovať len na území Slovenskej republiky, ale naopak v zmysle § 25 ods. 5 SP pre žalovaného vyplýva povinnosť doručiť písomnosti zvolenému zástupcovi a keďže v tomto prípade je takýmto zástupcom advokátka zapísaná v zozname advokátov SAK, má žalovaný ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 Sžh 3/2007 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD., v právnej veci žalobcu: M., R., právne zastúpeného advokátkou JUDr. A., A., proti žalovanému: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, J. Švermu č. 43, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. POZ .
Právna veta: Podľa § 250m ods. 3 OSP účastníkmi konania sú tí, ktorí sú nimi v konaní na správnom orgáne, a správny orgán, ktorého rozhodnutie sa preskúmava. V danom prípade teda treba rozlišovať okruh účastníkov konania podľa tretej hlavy piatej časti OSP a okruh účastníkov správneho konania. Účastníkmi súdneho konania a rozhodovania o neprávoplatnom rozhodnutí správneho orgánu sú všetci, ktorí nimi boli v konaní na správnom orgáne. Účastníkom správneho konania je ten, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnost ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Sžo 257/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: M. B., zastúpeného advokátkou JUDr. S. K., PhD., proti odporcovi: Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu č. 2007/00314/55/08 a č. 2007/00314/56/08 zo dňa 11. februára 2008, konajúc o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 26 Sp 24/2008-49 zo dňa 23. júna 2008, takto r o z h o d o l .
Právna veta: Podľa § 14 ods. 1 správneho poriadku účastníkom konania je ten, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté; účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak. Z citovaného ustanovenia správneho poriadku vyplýva, že účastníkom konania je ten, o koho právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach sa má konať, pritom nie je ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej v práv nej veci žalobcu : Poľovnícke združenie Nové Mesto nad Váhom I, so sídlom Karpatská 27, Nové Mesto nad Váhom , právne zastúpeného Ad vokátsk ou kancelári ou Geško , H ulín a partneri, s.r.o., za ktorú koná JUDr. Richard Hulín, so sídlom Velehradská 33, .
Kľúčové slová: výrok rozhodnutia, podklad rozhodnutia

Zbierka NS 5/1999
R 108/1999
Právna veta: Výrok rozhodnutia je jadrom celého rozhodnutia, ktorým sa určujú konkrétne práva a povinnosti účastníkov správneho konania. Musí v presnej, stručnej a úplnej formulácii vyjadriť záver správneho orgánu o otázke, ktorá je predmetom rozhodnutia. Požiadavku určitosti, presnosti a zrozumiteľnosti výroku treba dôsledne rešpektovať aj pri vydávaní rozhodnutia odvolacieho orgánu.

Úryvok z textu:
... rozhodnutia je zmätočný. Prvostupňový orgán zaviazal na vrátenie prostriedkov štátneho rozpočtu úplne odlišnú osobu, ako bol účastník správneho konania (žalobca). Toto rozhodnutie je nezákonné, keďže jeho výrok nezodpovedá odôvodneniu. Súd sa nestotožňuje s názorom ... o odvolaní (rozklad). Výrok rozhodnutia je jadrom celého rozhodnutia, ktorým sa určujú konkrétne práva a povinnosti účastníkov správneho konania. Musí v presnej, stručnej a úplnej formulácii vyjadriť záver správneho orgánu o otázke, ktorá je .
Právna veta: Inštitútom odkladu vykonateľnosti (sistáciou) rozhodnutia správny súd v značnom rozsahu zasahuje do účinkov právnych dôsledkov, ktoré vyplývajú z právoplatnosti správneho rozhodnutia.

Úryvok z textu:
... na výrok o povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu, pretože nie je možné v ykonať výrok správneho orgánu o tom, že konanie účastníkov správneho konania je dohodou obmedzujúcou súťaž, a preto je zakázaná, ktorý je svojou povahou určovací, a podľa ustálenej súdnej praxe ho nemožno .
Právna veta: Ak medzi dôkazy hodnotené správnym orgánom patrí aj znalecký posudok, ktorého vypracovanie bolo potrebné na účely odborného posúdenia skutočností dôležitých pre rozhodnutie správneho orgánu, potom zásada voľného hodnotenia dôkazov sa uplatní obmedzene. Správny orgán preto nemôže znalecký posudok označiť za nesprávny a nahradiť ho vlastným posúdením skutočnosti z odbornej stránky.

Úryvok z textu:
... že za istých okolností ani prípadná nezákonnosť rozhodnutia správneho orgánu nemôže byť dôvodom pre zásah do dobromyseľne nadobudnutých práv účastníka správneho konania dodajúc , že v priebehu konania apeloval na to, aby „mal súd na pamäti, že rozhodnutím bude ... ods. 2 vety prvej OSP žalobcom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá o sebe tvrdí, že ako účastník správneho konania bola rozhodnutím a postupom správneho orgánu ukrátená na svojich právach. Rovnako za nedôvodnú vyhodnotil námie tku, ktorou sa .
Právna veta: I. Pre oblasť správneho trestania v súťažnom práve nie je možné z ústavnoprávnych predpisov odvodiť všeobecný zákaz zmeny rozhodnutia v neprospech odvolateľa. Takýto zákaz nemožno odvodiť ani z práva na spravodlivý proces zakotveného v čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ani z čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd a ani z čl. 2 ods. 1 Dodatkového protokolu č. 7 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Uložená sankcia v oblasti súťažného práva neplní preventívny účinok len voči účastníkovi konania, ale prispieva tiež k všeobecnému rozširova ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na rozhodovaciu činnosť Európskeho súdu pre ľudské práva, rozšírilo právne povedomie nielen zamestnancov správnych orgánov, ale aj účastníkov správnych konaní. Koncepciou práva na spravodlivý proces sa spravuje čoraz širší okruh správnych konaní a tiež v praxi je ... nie je v trhovej ekonomike . Zásada zákazu reformatio in peius má slúžiť najmä na to, aby účastníci správneho konania mohli bez obáv zo zhoršenia svoje j situácie využiť právo na podanie opravného prostriedku. Avšak podľa názoru odvolacieho .
Právna veta: I. Lehota na podanie kasačnej sťažnosti sa u každého oprávneného subjektu odvíja samostatne od skutočnosti doručenia rozhodnutia krajského súdu (§ 443 ods. 1 Správneho súdneho poriadku), a preto je možné v aplikačnej praxi dôvodne predpokladať vznik i takých procesných situácií, keď v čase podania kasačnej sťažnosti oprávneným subjektom nebude logicky napadnuté rozhodnutie krajského súdu ešte právoplatné, pretože ešte nebolo doručené všetkým účastníkom konania. II. V čase podania kasačnej sťažnosti sťažovateľom je postačujúca tzv. relatívna právoplatnosť, ktorá vo veciach uvedených v § 145 ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nebude doručené všetkým účastníkom konania. Plynutím času musí však byť
zo strany orgánu verejnej správy napadnuté rozhodnutie doručené i poslednému účastníkovi správneho
konania, čím dôjde ku konvalidácii zákonnej podmienky, že kasačnou sťažnosťou možno napadnúť iba
právoplatné rozhodnutie krajského súdu. Preto bude platiť, že .
Kľúčové slová: zákonné predkupné právo, predkupné právo štátu, zmluvná voľnosť, katastrálny úrad, konanie o povolenie vkladu

Zbierka NS 6/2018
R 54/2018
Právna veta: I. Zmluvná voľnosť vlastníkov pozemkov, ku ktorým sa viaže zákonné predkupné právo štátu ( § 3 ods. 5 zákona č. 175/1999 Z.z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), je obmedzená priamo zo zákona, a teda vlastníci dotknutých pozemkov sú povinní v prípade ich zamýšľaného predaja tieto prednostne ponúknuť na kúpu štátu. II. Neprihliadnutie katastrálneho úradu v konaní o povolenie vkladu vlastníckeho práva z kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností na existenciu inštitútu zákonného predkupného práva štá ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... orgány a ani prokurátor v konaní o proteste nevynucovali predkupné právo štátu z dôvodu vrchnostenského postavenia štátu. Účastníci správneho konania, ako aj účastníci súdneho konania mali rovnaké postavenie pri aplikácii hmotných a procesných predpisov tak, ako to ... pred zákonom. Táto zásada platí v plnom rozsahu aj v správnom konaní a znamená, že všetci účastníci správneho konania majú rovnaké procesné práva a povinnosti, ktoré uplatňujú a plnia za rovnakých podmienok bez zvýhodnenia alebo diskriminácie .
Kľúčové slová: udelenie štátneho občianstva SR, zastupovanie podľa správneho poriadku

Zbierka NS 4/2002
R 68/2002
Právna veta: Napriek tomu, že v zákone (zákon č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov) chýba odkaz na zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), pokiaľ ide o procesné konanie, správny orgán postupuje v konaní podľa správneho poriadku v plnom rozsahu.

Úryvok z textu:
... o správnom konaní (správny poriadok) [ďalej len „Správny poriadok“], aby sa mohol k veci vyjadriť a byť účastníkom správneho konania pred orgánmi verejnej správy v Slovenskej republike. Žalovaný správny orgán navrhol zamietnuť žalobu s odôvodnením, že udelenie štátneho ... začalo na základe žiadosti podanej v mene maloletej jej matkou E. I., sa s ním nekonalo ako s účastníkom správneho konania. Tvrdil, že súhlas na zmenu štátneho občianstva pre maloletú nedal, a naviac rozsudkom príslušného okresného súdu v .
Právna veta: Ak žalovaný správny orgán nevykonal ešte ďalšie dôkazy navrhnuté žalobcom, neznamená to, že porušil jeho práva, pretože dokazovanie vykonáva správny orgán, ktorý dôkazy aj hodnotí, pričom tejto skutočnosti korešponduje povinnosť účastníka konania predložiť, resp. poukázať na dôkazy, ktoré navrhuje vykonať. V prípade, že z vykonaného dokazovania dostatočne jasným spôsobom vyplýva už z iných dôkazných prostriedkov, že uvedený priestupok v rámci diváckeho násilia na futbalovom zápase Fortuna ligy spáchal žalobca, ďalšie dokazovanie, a to výsluchom svedkov, by bolo nadbytočné, neefektívne a v rozp ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... svojej podstate formu obojstrannej spolupráce medzi správnym orgánom a účastníkom konania. Zároveň v tomto ustanovení dochádza k formulovaniu procesných práv účastníkov správneho konania, mimo iného aj byť prítomný pri vykonávaní dôkazov a klásť otázky svedkom pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke. 45. V .
Právna veta: Záväzné stanovisko dotknutého orgánu nepodlieha súdnemu prieskumu, nakoľko ide o opatrenie, ktorým nebolo trvalým spôsobom zasiahnuté do subjektívnych práv žalobcu, a preto až konečné meritórne rozhodnutie vo veci samej, vydané v územnom, príp. stavebnom konaní, bude následne možné podrobiť súdnemu prieskumu správnym súdom.

Úryvok z textu:
... stavby. Podľa názoru správneho súdu je uplatnenie súdneho prieskumu v takomto prípade subsidiárne vo vzťahu k procesným oprávneniam, ktoré patria účastníkovi správneho konania podľa osobitného zákona. V opačnom prípade by totiž správny súd zasahoval do právomoci stavebného úradu. 5. Z uvedených dôvodov preto .
Právna veta: Na vyvodenie záveru o porušení technologického postupu pri rozmrazovaní pekárenských výrobkov je rozhodujúca skutočnosť, že nebol dodržaný čas ich rozmrazovania v čase otvorenia prevádzky, v ktorej boli dané pekárenské výrobky umiestňované na trh. Ak prevádzkovateľ ponúka na predaj pekárenské výrobky, pri ktorých nebol dodržaný čas ich rozmrazenia, dopustí sa správneho deliktu podľa zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov [§ 28 ods. 3 písm. a)].

Úryvok z textu:
... pri umiestňovaní (rozmrazovaní) predmetných výrobkov na trh. Za irelevantnú odvolací súd považuje aj námietku žalobcu ohľadom porušenia jeho práva ako účastníka správneho konania pri oprave záznamu z úradnej kontroly zo dňa 06.04.2014. Odvolací súd v tejto súvislosti uvádza, že oba záznamy .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.