Nájdené rozsudky pre výraz: účel manželstva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 19

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

9 dokumentov
513 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Podľa § 1 ods. 1 zákona o rodine, manželstvo je zväzok muža a ženy, ktorý vzniká na základe ich dobrovoľného a slobodného rozhodnutia uzavrieť manželstvo po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom. Účelom manželstva je vytvoriť harmonické a trvalé spoločenstvo, ktoré zabezpečí riadnu výchovu detí (§ 1 ods. 2). V zmysle § 1 ods. 3 zákona o rodine muž a žena, ktorí chcú spolu uzavrieť manželstvo (ďalej len „snúbenci“), majú vopred poznať svoje charakterové vlastnosti a svoj zdravotný stav. Podľa § 2 zákona o rodine manželstvo sa uzaviera súhlasným vyhlásením (ďalej len „vyhlásenie“) snúbenc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: rozhodnutí a postupu správnych orgánov, na odvolanie žalobcov proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne zo dňa 11. apríla 2007, č. k. 11 S 73/2006-47, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnuté uznesenie Krajského súdu v Trenčíne zo dňa 11. apríla 2007, č.k. 11 S 73/2006-47 z r u š u j e a vec mu v r a c i a na ďalšie konanie. O d ô v o d n e
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: I. Účelové manželstvo predstavuje také manželstvo, k uzatvoreniu ktorého došlo s cieľom získať pobyt, pričom preukázať takýto účel manželstva je povinnosťou správnych orgánov. II. Účelové manželstvo je taký zväzok, pri ktorého uzavretí boli dané dva úmysly snúbencov: jednak úmysel negatívny, neviesť spoločný rodinný život ako manželia, a potom úmysel pozitívny, totiž obísť zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. III. Pri preukazovaní účelovosti manželstva je nutné sa zamerať ako na úmysel obchádzať z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Predmetom kasačnej sťažnosti bol rozsudok krajského súdu v B. B., ktorý zamietol žalobu, ktorou sa žalobca (ďalej len „sťažovateľ“) domáhal ochrany svojich práv proti rozhodnutiu žalovaného, ktorý zamietol v plnom rozsahu odvolanie sťažovateľa a potvrdil rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa zo dňa 26.06.2015, ktorým bola sťažovateľovi zamietnutá žiadosť o udelenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky na 5 rokov na účel podľa § 43 ods. 1 písm. a/ZPC, v súlade s ustanovením § 48 ods
Merito veci Vdovský dôchodok
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Skutočnosť, že manželka nežila s manželom pred jeho smrťou dlhší čas v spoločnom bydlisku, nestačí z hľadiska rozhodovania o vdovskom dôchodku bez ďalšieho pre záver, že ich manželstvo už neplnilo svoj spoločenský účel.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B. rozsudkom zrušil rozhodnutie odporkyne z 20. júla 1995, ktorým bola zamietnutá žiadosť navrhovateľky o priznanie vdovského dôchodku. V odôvodnení svojho rozsudku uviedol, že bez náležitého skúmania, či navrhovateľka spĺňa podmienky uvedené v § 45 a § 46 zákona č. 100/1988 Zb. nemožno o nároku navrhovateľky rozhodnúť v súlade so zákonom. Podľa jeho názoru nemožno zo samotnej skutočnosti, že navrhovatelka nežila so svojím manželom pred jeho úmrtím v spoločnom bydlisku, vyvodiť
Merito veci Práva dieťaťa
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: 1. Z Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý zaväzuje aj Slovenskú republiku, vyplýva pozitívny záväzok štátu urobiť opatrenia, prostredníctvom ktorých sa každému dieťaťu zabezpečí možnosť uplatniť svoje práva zaručené týmto Dohovorom. Preto všetky štátne orgány Slovenskej republiky s právomocou konať vo vzťahoch, ktoré sú predmetom úpravy Dohovoru, majú povinnosť podniknúť účinné opatrenia na ochranu práv zaručených Dohovorom. 2. Ak miestny orgán štátnej správy nezabezpečí maloletému dieťaťu ochranu a starostlivosť, ktorá mu vytvára podmienky na uplatnenie práva, plynúceho z Ústavy Slovenske ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 27. októbra 1997 v senáte, vo veci podnetu E. R. ako zákonnej zástupkyne dcéry J. R., bytom K., zastúpenej JUDr. I. R., advokátkou, vo veci porušovania práv dieťaťa priznaného čl. 3 a 16 Dohovoru o právach dieťaťa v spojení s čl. 19 ods. 2 a čl. 41 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky proti Slovenskej republike, zastúpenej Okresným úradom Košice I, takto r o z h o d o l : Slovenská republika, zastúpená Okresným úradom Košice I, práva m
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bardejov 4P/184/2015 8215207867 01. 02. 2016 JUDr. Slavomír Ivanecký ECLI:SK:OSBJ:2016:8215207867.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bardejov samosudcom JUDr. Slavomírom Ivaneckým v právnej veci navrhovateľov 1. Z. M., nar. XX.X.XXXX, bytom Q. XX, syna rodičov X. M., nar. XX.X.XXXX, bytom Q. XX a neb. L. Č., 2. Q. M., nar. XX.X.XXXX, bytom Q. XX, dc
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prešov 30P/534/2015 8115230720 10. 02. 2016 JUDr. Zuzana Biščáková ECLI:SK:OSPO:2016:8115230720.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Prešov v právnej veci starostlivosti súdu o maloletú L. X., B.. XX.XX.XXXX, trvale bytom T. U. - K. XXX, pochádzajúcu z matky Oľgy X., G.. K. B.. X.X.XXXX a K.W. X., B.. XX.XX.XXXX, obaja trvale bytom T. U. - K. XXX v ko
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Nové Zámky 11P/6/2016 4416200400 05. 02. 2016 JUDr. Daniela Rajňáková ECLI:SK:OSNZ:2016:4416200400.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Nové Zámky sudkyňou JUDr. Danielou Rajňákovou v právnej veci navrhovateľky: maloletá M. A., nar. XX.X.XXXX, bydlisko Z. nad D. XXX, dieťa rodičov: B. A., nar. X.X.XXXX, bydlisko T., K. XXX/XX a U. A., nar. XX.XX.XXXX,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Spišská Nová Ves 5P/189/2015 7615212318 10. 02. 2016 JUDr. Mária Husárová ECLI:SK:OSSN:2016:7615212318.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Spišská Nová Ves sudkyňou JUDr. Máriou Husárovou v právnej veci mal. Y. Q., W.. XX.X.XXXX, F. W., A. XXX/XX, dieťa rodičov matky neb. H. F., W.. XX.X.XXXX E. I. Y. Q., W.. XX.X.XXXX, F. W., A. XXX/XX, o povolenie
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Lučenec 21P/8/2016 6616201134 10. 02. 2016 JUDr. Kristina Glezgová ECLI:SK:OSLC:2016:6616201134.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Lučenec samosudkyňou JUDr. Kristinou Glezgovou v právnej veci starostlivosti o maloletú O. C., D.. XX.XX.XXXX, H. N. N., N. XXX/XXX, občianku SR, zastúpenú zákonnou zástupkyňou I. Š., D.. XX.XX.XXXX, H. N. N., N. XXX/XXX
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Revúca 5P/2/2016 8715211506 29. 01. 2016 JUDr. Lucia Prčová ECLI:SK:OSRA:2016:8715211506.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Revúca pred samosudkyňou JUDr. Luciou Prčovou, v právnej veci navrhovateľky mal. U. V., W.. XX.XX.XXXX, M. F. V. Č.. XXX, M.. Č.. F. Y. Č.. XX, právne zast. Mgr. Martinom Jankovičom, advokátom so sídlom Revúca, Železničná č. 25
MENU